XXIV KONFERENCJA PN. ZASTOSOWANIA STATYSTYKI I DATA MINING W BADANIACH NAUKOWYCH


StatSoft Polska, znany dystrybutor programów z rodziny Statistica w Polsce oraz partner wsparcia technicznego obsługujący polskich użytkowników oprogramowania Statistica. po raz XXIV zorganizował Konferencje Naukową poświęconą zastosowaniu statystyki i data mining w różnych dziedzinach badań naukowych. W tym roku, za względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbyło się w formule wirtualnej (21.10.2020 r.).

Niezwykle ciekawe i inspirujące referaty wygłosili współpracownicy oraz sympatycy programu Statistica ze środowiska akademickiego, którzy metody analizy danych wykorzystują w prowadzonych przez siebie badaniach. Uczestniczką wydarzenia z IPT była dr Beata Detyna.

Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Statystycznego.

LEAN IS HIGHER EDUCATION GLOBAL FESTIVAL, 19-23.10.2020 r.


W dniach 19-23.10.2020 roku odbyło się cykliczne, globalne wydarzenie poświęcone koncepcji Lean Management, zarządzaniu procesami i ciągłemu doskonaleniu w szkołach wyższych pn. LeanHE Global Festival. Organizatorem konferencji (online) była Sieć Lean Higher Education Poland, a koordynatorem tegorocznej edycji dr Justyna Maciąg z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dla uczestników wydarzenia przygotowano 6 inspirujących paneli, z bardzo ciekawymi sesjami, podczas których odbyło się wiele dyskusji:

 • Panel I – Automatyzacja procesów administracyjnych w szkole wyższej;
 • Panel II – Student experience – mapowanie ścieżki studenta (student journey);
 • Panel III – Lean Six Sigma w szkole wyższej;
 • Panel IV – Procesy zarządzania projektami naukowymi na uczelni;
 • Panel V – Kultura Lean – Lean Leadership;
 • Panel VI – Kanban i dashboard w starciu z artystycznym chaosem – przykład z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Aktywnym uczestnikiem konferencji w dniach 20.10.2020 r. oraz 22.10.2020 r. była dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, która uczestniczyła w dziewięciu sesjach:

 • Diagnoza Kultury Lean w uczelni – przykład AM w Bydgoszczy, Marek Czerski, kanclerz AM w Bydgoszczy, dr Justyna Maciąg, Uniwersytet Jagielloński;
 • Lean Leadership – nowoczesne przywództwo w uczelni, prof. dr hab. Marek Bugdol, dr Justyna Maciąg, Uniwersytet Jagielloński,
 • Kto nami zarządza – wpływ osobowości przywódcy na kulturę organizacyjną – dr Dobrochna Sztajerska, Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;
 • Jak zarządzać zmianą w uczelni? Przykład AM w Bydgoszczy – Marek Czerski, kanclerz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy;
 • Zarządzanie z perspektywy projektowej i procesowej. Przykład UM w Łodzi – Paweł Zawieja, z-ca kanclerza ds. Organizacji i Rozwoju w UM w Łodzi;
 • Jak poprawić doświadczenia studentów? Najpierw je zidentyfikujmy – dr A. Ludwiczak, dr P. Szuda, pełnomocnicy Rektora ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia, Uniwersytet Zielonogórski;
 • Mapowanie ścieżki studenta – doświadczenia Uniwersytetu Zielonogórskiego – dr A. Ludwiczak, Uniwersytet Zielonogórski;
 • Lean Six Sigma w szkole wyższej – dr Dobrochna Sztajerska, Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu;
 • Six Sigma – metodyka i wykorzystanie w szkołach wyższych – dr Dobrochna Sztajerska, mgr Karolina Pawlusiak, Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

            Udział w konferencji pozwolił na zapoznanie się z doświadczeniami tych uczelni, które są w trakcie wdrażania i realizacji filozofii Lean Management i zarządzania procesowego w swoich placówkach (np. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Zielonogórskiego). Wśród dobrych praktyk na jakie zwrócono szczególną uwagę znalazły się m.in.:

 • przeprowadzanie w uczelniach samooceny kultury organizacyjnej w kontekście gotowości wdrażania koncepcji LM (np. w oparciu o kwestionariusze zgodne z normą ISO 9004:2018);
 • tworzenie tzw. macierzy kompetencji pracowników uczelni (w celu diagnozowania luki kompetencyjnej),
 • badanie szerszego kontekstu uczelni w ramach opracowywania jej strategii (przeprowadzanie szczegółowej, rzetelnej diagnozy),
 • powoływanie zespołów Lean w uczelniach,
 • wprowadzanie zmian w formie projektów,
 • przygotowywanie programów zmian kulturowych,
 • badanie potrzeb studentów, pracowników oraz pozostałych partnerów,
 • identyfikowanie doświadczeń studentów (Student Experience),
 • mapowanie tzw. ścieżki studenta,
 • opracowywanie tzw. map relacji (w celu ich diagnozy),
 • współpracę z zewnętrznymi konsultantami ds. wdrażania LM (m.in. dla większego zobiektywizowania diagnozy).

ZAPROSZENIE – WERNISAŻ PRAC PLENEROWYCH STUDENTÓW PWSZ WAŁBRZYCH


NA MOCY ZARZĄDZENIA 86/2020 Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2020 R. WYDARZENIE ZOSTAJE ODWOŁANE.
O NOWYM TERMINIE POINFORMUJEMY WKRÓTCE

Studenci III roku studiów kierunków: Architektura wnętrz oraz Pedagogika zapraszają na wernisaż prac plenerowych pt. BARWY w PRZESTRZENI

Otwarcie wystawy: 21.10.2020 r. (środa), godzina 14:00

Miejsce: ul. Piotra Skargi 14a (budynek B), II piętro

Przypominamy o przestrzeganiu zasad postępowania, mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia się
wirusem SARS-CoV-2:

– zachowaj bezpieczny dystans społeczny, minimum 1,5 m

– często myj i dezynfekuj ręce środkami odkażającymi lub noś jednorazowe rękawiczki

– noś maseczkę ochronną lub przyłbicę podczas korzystania z pomieszczeń wspólnych, takich jak korytarze lub toalety.

#stawiamynakształceniepraktyczne

Działanie zrealizowane w ramach projektu Stawiamy na kształcenie praktyczne! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

XIV KONFERENCJA NAUKOWA „HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT” – WARSZAWA – 07.10.2020 r.


W dniach 05-07.10.2020 roku odbył się w Warszawie IV Kongres „Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość”. W ramach Kongresu 07.10.2020 r. odbyła się XIV Konferencja Naukowa „Hospital & Healthcara Management”, w której uczestniczyła dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego. Spotkanie tradycyjnie zorganizowało Wydawnictwo Termedia – wydawca czasopism „Menedżer Zdrowia” i „Kurier Medyczny”. W programie spotkania znalazły się takie zagadnienia jak:

 • Sieć szpitali – wizja 2021;
 • Zarządzanie szpitalem w czasie CIVID-19;
 • Centralizacja, upaństwowienie, czy likwidacja części szpitali – o przyszłości szpitalnictwa;
 • Teleporady – konieczność, rozwiązanie problemów, czy narzędzie bardzo niedoskonałe?

Moderatorami Konferencji byli Panowie: Jarosław Fedorowski z Polskiej Federacji Szpitali, Marcin Pakulski, ekspert systemu ochrony zdrowia i Jakub Gołąb z biura rzecznika praw pacjenta. W dyskusjach uczestniczyło wielu zaproszonych gości: Adam Niedzielski, minister zdrowia, Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia, Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, Filip Nowak (Narodowy Fundusz Zdrowia), Andrzej Sokołowski (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych) oraz bardzo liczne grono przedstawicieli polskich szpitali.

Podczas konferencji poszukiwano odpowiedzi na wiele nurtujących i bardzo ważnych w kontekście występującej pandemii COVID-19 pytań. Formuła spotkania była otwarta i pozwalała na włączenie się do niezwykle ciekawej dyskusji.

SEMINARIUM NAUKOWO-PRAKTYCZNE PT. „SYSTEMOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRAKTYCE”


W dniu 29.09.2020 r. odbyło się Seminarium naukowo – praktyczne pt. „Systemowe zarządzanie jakością w praktyce”, które zorganizowało Polskie Forum ISO 9000 (z siedzibą w Warszawie). W seminarium uczestniczyła dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, Członek wspierający PF ISO 9000 (od 2016 roku).

 W trakcie seminarium odbyły się, m.in. wystąpienia:

 1. System zarządzania jakością a zarządzanie organizacją w warunkach epidemii – dr hab. Sławomir Wawak, pracownik naukowo-badawczy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedry Procesu Zarządzania, autor wielu prac naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, laureat Polskiej Nagrody Jakości w kategorii Promocja;
 2. Wpływ systemów jakości na proces produkcyjnymgr inż. Marcelina Wawrzyniak, absolwentka Politechniki Częstochowskiej Wydziału Zarządzania, laureatka V edycji  ogólnopolskiego knkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania  – Ikar Jakości im. Prof. Romualda Kolmana.

Celem Seminarium była dyskusja na temat roli i znaczenia systemów zarządzania jakością w różnego typu organizacjach, w tym produkcyjnych. Profesor Sławomir Wawak podkreślił konieczność ich dostosowywania do stale zmieniających się warunków, w tym aktualnej sytuacji epidemicznej, dotyczącej pandemii COVID-19.

Podczas Seminarium wskazano na istotę i szczególne znaczenie:

 • przygotowania się do kryzysowych sytuacji, np. poprzez tworzenie i analizę scenariuszy przyszłych zdarzeń,
 • monitorowania skuteczności wdrożonych w organizacji procedur,
 • dostosowania działań po kryzysie, w tym wykorzystania nowych szans na rozwój,
 • wykorzystania przez organizację elektronicznego obiegu dokumentów, co w obecnych czasach często jest niezbędne (a w niedługim czasie stanie się standardem),
 • rzeczywistego zarządzania ryzykiem w organizacji.

DOKTOR BEATA DETYNA ZAKOŃCZYŁA PROJEKT NAUKOWY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO pn. „DOSKONALENIE ORGANIZACYJNE UCZELNI PRZYSZŁOŚCI (UNIFUT.PL)


Doktor Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, brała udział w pracach zespołu badawczego nad projektem pn. „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości (UNIFUT.PL)”, w ramach programu „Dialog” MNiSW (wartość projektu wynosiła: 1 mln PLN). Jednostką prowadzącą był Uniwersytet Jagielloński, a kierownikiem projektu prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zespół projektowy składał się kilkunastu naukowców, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Gdańskiej, a także Społecznej Akademii Nauk.

Celem projektu była „praca nad wzmocnieniem procesu uczenia się uczelni w zakresie stosowania wartościowych koncepcji i metod zarządzania, które są badane i opisywane w światowej i polskiej literaturze przedmiotu”.

Doktor Beata Detyna przygotowała dwa opracowania naukowe w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w uczelni oraz zarządzania jakością w uczelniach.

Doktor Beacie Detynie serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje: Projekt-dr Beata Detyna

Wszystkich zainteresowanych problematyką projektu UNIFUT.PL zachęcamy do lektury! Informacje na temat publikacji znajdują się m.in. na stronach:

https://wuj.pl/ksiazka/doskonalenie-systemow-organizacyjnych-1

http://monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/zarzadzanie-kapitalem-ludzkim-w-uczelniach.pdf

DOKTOR BEATA DETYNA W ZESPOLE DORADCZYM MNiSW


Miło jest nam poinformować, że dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Członka zespołu doradczego do spraw programu praktyk zawodowych opracowywanego w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (Zarządzenie MNiSW z dnia 14.08.2020 roku, Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2020 roku, poz. 43). Zespołowi, składającemu się z 15 osób, przewodniczy dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. PWSZ w Elblągu. Do zadań zespołu należy:

 • analiza recenzji programu praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym opracowanego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, realizowanego w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowanych przez dwóch niezależnych recenzentów;
 • sporządzenie opinii dotyczącej wyników tej analizy wraz z ostateczną wersją programu praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym.

Udział Pani dr Beaty Detyny w obecnym zespole jest kontynuacją Jej aktywności w powołanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespole ekspertów w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, który pracował w okresie 2016-2018, a także w zespole doradczym, działającym od 06.12.2019 r. do 31.03.2020 r.

WYSTAWA PRAC DOKTOR KATARZYNY GEMBORYS


Szklane rzeźby, obiekty, instalacje – różnorodność form i kształtów. Szkło szlifowane, tworzone w ogniu palnika, formowane na gorąco, neony – bogactwo stosowanych technik tworzenia i obróbki szkła. Odmienne spojrzenia na otaczający świat, inna wrażliwość, zróżnicowana gradacja emocji – twórcy zrzeszeni w Związku Artystów Szkła. Choć dzieli ich wiele, łączy jedno – miłość do kruchego, niebezpiecznego, fascynującego materiału, jakim jest szkło.

Wystawa Związku Artystów Szkła jest wyzwaniem rzuconym odbiorcy. Odchodzi od tradycyjnego pojmowania szklanego wyrobu, stawia pytania o granice między tym, co prawdziwe, a tym, co jest tylko rekwizytem, dokonuje ponownej interpretacji terminu „przedmiot codziennego użytku”. Prezentowane prace prowadzą z widzem grę, prowokują, zmuszają do refleksji. Pokazują, że to, co nam znane, dzięki artystycznej interpretacji często wymaga ponownej analizy i redefinicji – Aleksandra Skorek, współkurator wystawy.

Zapraszamy do spotkania z twórczością doktor Katarzyny Gemborys oraz innych Artystów, którzy w Centrum Szkła i Ceramiki w Krakowie podzielili się swoją twórczością.