Dr Beata Detyna członkiem zespołu doradczego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Jest nam miło poinformować, że dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Zespołu doradczego do opracowania programu praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (Zarządzenie MNiSW z dnia 05.12.2019 roku, Dz. U. z dnia 6 grudnia 2019 roku, poz. 81). Zespołowi, składającemu się z 17 osób, przewodniczący dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. PWSZ w Elblągu.

Do zadań zespołu należy:
• dokonanie śródokresowej ewaluacji wdrażania pilotażowego programu praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” oraz przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej „ministrem”, opinii dotyczącej wyników tej ewaluacji;
• analiza raportu końcowego z audytu pilotażowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu, o którym mowa w pkt 1, oraz przedstawienie ministrowi opinii dotyczącej wyników tej analizy;
• opracowanie programu praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym.
Zespół został powołany na okres od 06.12.2019 r. do 31.03.2020 r.

Read more…

Logistyka. Współczesne wyzwania, tom 10


Miło nam poinformować, że kolejny, 10 tom cyklicznej monografii, pt. Logistyka. Współczesne wyzwania jest już w Bibliotece Uczelnianej. Tym razem publikacja ukazała się  w punktowanym wydawnictwie Instytutu Naukowo-Wydawniczego „Spatium” w Radomiu.
Tematyka skupia się wokół zagadnień, dotyczących współczesnych wyzwań logistyki w obszarze organizacyjnym i prawnym; współczesnych wyzwań logistyki w obszarze społecznym i środowiskowym oraz infrastruktury logistycznej (wczoraj i dziś). Redaktorką tomu jest dr Beata Detyna.

Wizyta studyjna III roku logistyki w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. – projektowanie procesów magazynowania


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 09.12.2019 r. w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. odbyło się spotkanie ze studentami 3 roku studiów kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu „Projektowanie systemów i procesów logistycznych”. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Read more…

Wizyta studyjna III roku logistyki w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. – gra symulacyna „Chłopska Szkoła Biznesu”


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.11.2019 r. w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. odbyło się spotkanie ze studentami 3 roku studiów oraz kołem naukowym Eventus na kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy dr inż. Joanny Nowickiej oraz mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu Projektowanie systemów i procesów logistycznych. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Read more…

Wizyta studyjna studentów BHP w Urzędzie Miejskim


Dnia 19. listopada 2019 roku studenci III roku stacjonarnych studiów BHP I stopnia odbyli wizytę studyjną w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w ramach przedmiotu „Prawo administracyjne. Postępowanie administracyjne.” Celem wizyty były analiza oraz praktyczne spojrzenie na sposoby realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne urzędu ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych za pośrednictwem Biura Edukacji i Wychowania. W trakcie realizacji celu wizyty studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat prawnych form działania administracji publicznej oraz realizowanych za ich pośrednictwem zadań. Wizyta pozwoliła studentom poznać specyfikę funkcjonowania Urzędu oraz nabyć kompetencje w zakresie rozumienia administracyjnoprawnych aspektów związanych z jego działalnością ze szczególnym uwzględnieniem prawnych form działania administracji publicznej.

Konferencja „Pollogus 2019”


JUBILEUSZOWA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH LOGISTYKÓW „POLLOGUS 2019” – „EKOLOGIA W LOGISTYCE – TRENDY I WYZWANIA” – PWSZ AS – 14-15.11.2019 r.

Za nami już, Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Logistyków „POLLOGUS 2019” (14-15.11.2019 r.). W tym roku tematem przewodnim konferencji była: Ekologia w logistyce – trendy i wyzwania. Organizatorem Konferencji było tradycyjnie, Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time”, działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym. Honorowy patronat nad spotkaniem Młodych Logistyków tradycyjnie objęli:
 dr hab. Piotr Jurek, prof. nadzw., Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
 dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha,
 Wałbrzyskie Towarzystwo Naukowe.

Komitet Naukowy Konferencji:
 prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik
 prof. dr hab. inż. Paweł Frącz
 dr hab. Lech Kurowski, prof. nadzw.
 dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. nadzw.
 dr Beata Detyna
 dr inż. Marian Molasy
 mgr Piotr Sylwestrzak
Komitet Organizacyjny Konferencji:
 dr Beata Detyna – koordynator nadzorujący, opiekun KNML „Just in Time”
 Jakub Wojnowski – prezes KNML „Just in Time”
 Anna Ciesielska – wiceprezes KNML „Just in Time”; koordynator do spraw oprawy graficznej
 Kinga Sierakowska – wiceprezes KNML „Just in Time”
 Patryk Chwedczuk – koordynator do spraw komunikacji
 Dominik Chmura – Koordynatorzy do spraw technicznych
Tegoroczna tematyka Konferencji to m.in.:
 Rozwój ekologistycznych łańcuchów dostaw
 Działania ekologiczne stosowane w przedsiębiorstwach
 Logistyka recyrkulacji w Polsce
 Opakowania zwrotne jako istotny element innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa
 Zintegrowana gospodarka odpadami a funkcjonowanie łańcucha dostaw
 Trendy proekologicznej działalności przedsiębiorstw produkcyjnych – analiza porównawcza w Polsce i w skali Unii Europejskiej
 Rozwój ekologistyki w transporcie
 Rola ekologii w logistyce
 Proekologiczna („zielona”) logistyka
 Ekologiczne rozwiązania w logistyce (koncepcje, systemy itp.)
 Ekologia w organizacji łańcucha dostaw
 Wpływ trendów ekologicznych na zarządzanie logistyczne
 Koncepcja zielonego łańcucha dostaw
 Ekologiczne systemy zarządzania odpadami
 Rola ekologistyki w rozwiązywaniu problemów ekologicznych
 Logistyka w kontekście zrównoważonego rozwoju miast i regionów
 Ekologia w logistyce miejskiej
 Trendy rozwojowe w logistyce odpadów
 Logistyka zwrotna w produkcji i usługach
 Refleksje na temat logistyki przyszłości w kontekście ochrony środowiska
 Koncepcje które zmieniają globalny transport
 Energia odnawialna w produkcji i logistyce
 Logistyka a ekologia w transporcie
 Ekologiczny transport wewnętrzny firm
 Zagrożenia ekologiczne w logistyce
Celem naszej cyklicznej konferencji jest motywowanie studentów do podejmowania działalności w kołach naukowych oraz prowadzenia własnych badań, a także rozwój współpracy i wymiana doświadczeń naukowych z innymi uczelniami oraz organizacjami gospodarczymi.

Read more…

Paweł Rakowski laureatem „Najlepszego Dyplomu Roku”


Zakończona została kolejna edycja „Najlepszego Dyplomu Roku”. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać nagrodę Panu Pawłowi Rakowskiemu, absolwentowi studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka w roku akademickim 2018/2019. Serdecznie gratulujemy laureatowi oraz  życzymy dalszych sukcesów naukowych i zawodowych.

Paweł Rakowski jest autorem pracy pod tytułem: „Projekt systemu dystrybucji sieci sklepów dyskontowych Lidl w Republice Serbii z wykorzystaniem dodatkowego centrum dystrybucyjnego”. Poza tym, wyróżnił się bardzo aktywną działalnością w trakcie wszystkich lat studiów, jako organizator czterech edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Logistyków. Komisja Konkursowa wysoko oceniła również jego publikacje w pozauczelnianych wydawnictwach, takich jak: „Różne oblicza logistyki” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego).

Uroczyste wręczenie nagrody będzie miało miejsce 4 października, podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020, w której wezmą udział przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedsięwzięcie „Najlepszy Dyplom Roku” ma na celu promocję i wsparcie wyróżniających się studentów dolnośląskich uczelni wyższych. Jest ono realizowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Kandydaci do nagrody są wskazywani przez dyrektorów instytutów, a najlepszego spośród nich wybiera powołana przez Rektora Komisja Konkursowa.

Podziękowanie od Lean Management Consulting Group


Jest nam miło poinformować, że 20.09.2019 r. podczas kolejnej edycji Lean Exchange Club, organizowanej przez współpracującą z Uczelnią (od 2017 r.) firmę Lean Management Consulting Group, dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego odebrała nagrodę, przyznaną naszej Uczelni za współpracę w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych pn. Lean Management Toolbox.  Spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Podziękowania wręczono także współpracującym z LMCG firmom, w których realizowane były w latach 2017-2019, zajęcia praktyczne dla Słuchaczy studiów podyplomowych. W gronie tym znalazły się m.in. firmy współpracujące z PWSZ AS w Wałbrzychu: NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o., RONAL Polska Sp. z o.o, Mando Corporation Poland Sp. z o.o. oraz Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. W podziękowaniu, jakie otrzymaliśmy czytamy:
„(…) Wyrażamy uznanie za profesjonalną współpracę oraz otwartość
w prowadzeniu kultury ciągłego doskonalenia w oparciu o filozofię lean management.
Pragniemy przy tym wyrazić nadzieję, że partnerskie relacje łączące nasze firmy pozwolą Nam w kolejnych latach na owocną współpracę”.

Read more…