Podpisaliśmy umowę w sprawie realizacji studiów dualnych na kierunku logistyka z „PKP Intercity” S. A.


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 11.01.2020 r. o godz. 12.00., w Sali Senatu podpisana została umowa w sprawie realizacji studiów dualnych na kierunku logistyka z  przedsiębiorstwem „PKP Intercity” S.A., z którym od wielu już lat współpracujemy, m.in. w ramach programu praktyk zawodowych oraz programu stażowego.

Read more…

Innowacyjny sprzęt dla studentów logistyki


Nasza pracownia logistyczna wzbogaciła się ostatnio o wysoce specjalistyczny sprzęt do nauki zawodu – symulator wózka widłowego MWS-W-4M-EK oraz zestaw VR (virtual reality) wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Zakupienie tego typu pomocy naukowych było możliwe dzięki milionowej dotacji, którą uczelnia otrzymała w zeszłym roku z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”.

Read more…

Dr Beata Detyna członkiem zespołu doradczego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Jest nam miło poinformować, że dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Zespołu doradczego do opracowania programu praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (Zarządzenie MNiSW z dnia 05.12.2019 roku, Dz. U. z dnia 6 grudnia 2019 roku, poz. 81). Zespołowi, składającemu się z 17 osób, przewodniczący dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. PWSZ w Elblągu.

Do zadań zespołu należy:
• dokonanie śródokresowej ewaluacji wdrażania pilotażowego programu praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” oraz przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej „ministrem”, opinii dotyczącej wyników tej ewaluacji;
• analiza raportu końcowego z audytu pilotażowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu, o którym mowa w pkt 1, oraz przedstawienie ministrowi opinii dotyczącej wyników tej analizy;
• opracowanie programu praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym.
Zespół został powołany na okres od 06.12.2019 r. do 31.03.2020 r.

Read more…

Logistyka. Współczesne wyzwania, tom 10


Miło nam poinformować, że kolejny, 10 tom cyklicznej monografii, pt. Logistyka. Współczesne wyzwania jest już w Bibliotece Uczelnianej. Tym razem publikacja ukazała się  w punktowanym wydawnictwie Instytutu Naukowo-Wydawniczego „Spatium” w Radomiu.
Tematyka skupia się wokół zagadnień, dotyczących współczesnych wyzwań logistyki w obszarze organizacyjnym i prawnym; współczesnych wyzwań logistyki w obszarze społecznym i środowiskowym oraz infrastruktury logistycznej (wczoraj i dziś). Redaktorką tomu jest dr Beata Detyna.

Wizyta studyjna III roku logistyki w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. – projektowanie procesów magazynowania


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 09.12.2019 r. w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. odbyło się spotkanie ze studentami 3 roku studiów kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu „Projektowanie systemów i procesów logistycznych”. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Read more…

Wizyta studyjna III roku logistyki w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. – gra symulacyna „Chłopska Szkoła Biznesu”


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.11.2019 r. w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. odbyło się spotkanie ze studentami 3 roku studiów oraz kołem naukowym Eventus na kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy dr inż. Joanny Nowickiej oraz mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu Projektowanie systemów i procesów logistycznych. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Read more…

Wizyta studyjna studentów BHP w Urzędzie Miejskim


Dnia 19. listopada 2019 roku studenci III roku stacjonarnych studiów BHP I stopnia odbyli wizytę studyjną w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w ramach przedmiotu „Prawo administracyjne. Postępowanie administracyjne.” Celem wizyty były analiza oraz praktyczne spojrzenie na sposoby realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne urzędu ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych za pośrednictwem Biura Edukacji i Wychowania. W trakcie realizacji celu wizyty studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat prawnych form działania administracji publicznej oraz realizowanych za ich pośrednictwem zadań. Wizyta pozwoliła studentom poznać specyfikę funkcjonowania Urzędu oraz nabyć kompetencje w zakresie rozumienia administracyjnoprawnych aspektów związanych z jego działalnością ze szczególnym uwzględnieniem prawnych form działania administracji publicznej.

Konferencja „Pollogus 2019”


JUBILEUSZOWA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH LOGISTYKÓW „POLLOGUS 2019” – „EKOLOGIA W LOGISTYCE – TRENDY I WYZWANIA” – PWSZ AS – 14-15.11.2019 r.

Za nami już, Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Logistyków „POLLOGUS 2019” (14-15.11.2019 r.). W tym roku tematem przewodnim konferencji była: Ekologia w logistyce – trendy i wyzwania. Organizatorem Konferencji było tradycyjnie, Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time”, działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym. Honorowy patronat nad spotkaniem Młodych Logistyków tradycyjnie objęli:
 dr hab. Piotr Jurek, prof. nadzw., Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
 dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha,
 Wałbrzyskie Towarzystwo Naukowe.

Komitet Naukowy Konferencji:
 prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik
 prof. dr hab. inż. Paweł Frącz
 dr hab. Lech Kurowski, prof. nadzw.
 dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. nadzw.
 dr Beata Detyna
 dr inż. Marian Molasy
 mgr Piotr Sylwestrzak
Komitet Organizacyjny Konferencji:
 dr Beata Detyna – koordynator nadzorujący, opiekun KNML „Just in Time”
 Jakub Wojnowski – prezes KNML „Just in Time”
 Anna Ciesielska – wiceprezes KNML „Just in Time”; koordynator do spraw oprawy graficznej
 Kinga Sierakowska – wiceprezes KNML „Just in Time”
 Patryk Chwedczuk – koordynator do spraw komunikacji
 Dominik Chmura – Koordynatorzy do spraw technicznych
Tegoroczna tematyka Konferencji to m.in.:
 Rozwój ekologistycznych łańcuchów dostaw
 Działania ekologiczne stosowane w przedsiębiorstwach
 Logistyka recyrkulacji w Polsce
 Opakowania zwrotne jako istotny element innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa
 Zintegrowana gospodarka odpadami a funkcjonowanie łańcucha dostaw
 Trendy proekologicznej działalności przedsiębiorstw produkcyjnych – analiza porównawcza w Polsce i w skali Unii Europejskiej
 Rozwój ekologistyki w transporcie
 Rola ekologii w logistyce
 Proekologiczna („zielona”) logistyka
 Ekologiczne rozwiązania w logistyce (koncepcje, systemy itp.)
 Ekologia w organizacji łańcucha dostaw
 Wpływ trendów ekologicznych na zarządzanie logistyczne
 Koncepcja zielonego łańcucha dostaw
 Ekologiczne systemy zarządzania odpadami
 Rola ekologistyki w rozwiązywaniu problemów ekologicznych
 Logistyka w kontekście zrównoważonego rozwoju miast i regionów
 Ekologia w logistyce miejskiej
 Trendy rozwojowe w logistyce odpadów
 Logistyka zwrotna w produkcji i usługach
 Refleksje na temat logistyki przyszłości w kontekście ochrony środowiska
 Koncepcje które zmieniają globalny transport
 Energia odnawialna w produkcji i logistyce
 Logistyka a ekologia w transporcie
 Ekologiczny transport wewnętrzny firm
 Zagrożenia ekologiczne w logistyce
Celem naszej cyklicznej konferencji jest motywowanie studentów do podejmowania działalności w kołach naukowych oraz prowadzenia własnych badań, a także rozwój współpracy i wymiana doświadczeń naukowych z innymi uczelniami oraz organizacjami gospodarczymi.

Read more…