Punkty za publikacje


Punkty za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się według wykazu czasopism naukowych obowiązującego na koniec roku, w którym ukazała się publikacja. Publikacja może być oceniana jako dorobek jednostki jeżeli autor podaje w publikacji afiliację w tej jednostce. W przypadku wielokrotnej afilacji punkty otrzymuje tylko jedna, wskazana przez autora jednostka (na podstawie oświadczenia autorskiego).
Do osiągnięć naukowych i twórczych nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach [nienaukowanych], skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowej.
Publikacjami nie są artykuły zamieszczone w suplementach, zeszytach specjalnych, materiałach konferencyjnych (z wyjątkiem indeksowanych w Web of Science dla grupy nauk ścisłych, inżynierskich i nauk o życiu) oraz artykuły popularnonaukowe i o nienaukowym charakterze.
Punktacji nie podlegają również: prace nieopublikowane, streszczenia, recenzje, sprawozdania, komunikaty, komentarze, raporty z badań, biogramy (z wyjątkiem zamieszczonych w słownikach biograficznych spełniających warunki monografii naukowej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 13.07.2012 r.), tłumaczenia (z wyjątkiem tłumaczeń publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym spełniających warunki monografii naukowej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 13.07.2012 r.), głosy w dyskusji.
Poniżej odpowiednie Rozporządzenia MNiSW wraz z załącznikami.
2013
2011-2012
2010

Definicje


Afiliacja

Wskazana przez autora publikacji (najczęściej przy nazwisku) nazwa jednostki naukowej – miejsca realizacji badań, których wyniki stanowiły podstawę do opracowania publikacji.

Więcej niż jedna afiliacja lub brak afiliacji: autor zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że jego praca należy do dorobku wskazanej jednostki organizacyjnej.

Artykuł naukowy

Artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze.

Impact factor

Wskaźnik wpływu (oddziaływania) czasopisma, opracowywany co roku przez Thomson Reuters na podstawie prowadzonych indeksów cytowań (Science Citation Index oraz Social Science Citation Index).

Wzór do obliczenia impact factor:

IF = B / C

B – liczba cytowań, jakie zarejestrowano w danym roku kalendarzowym dla publikacji zawartych w numerach z ostatnich dwóch lat

C – liczba wszystkich publikacji zawartych w numerach, które ukazały się w ciągu ostatnich dwóch lat

 1. Aby obliczyć IF dla czasopisma za rok 2011, należy podzielić liczbę cytowań zarejestrowanych w roku 2011 dla publikacji z lat 2009-2010, przez liczbę tych publikacji.

Liczba N

Liczba pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej w poszczególnych latach przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, ustalana na podstawie corocznie składanych przez pracowników oświadczeń do celów ubiegania się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.

Monografia

Monografie naukowe to w szczególności edycje tekstów źródłówych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych.

Monografie zalicza się do osiąnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe,
 • zawierają bibliografię naukową,
 • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych (6 *40.000 znaków = ok. 132 s.),
 • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy,
 • przedstawiają określone zagadanienie w sposób oryginalny i twórczy.

Uwaga: do dorobku jednostki naukowej nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

Rozdział w monografii

Fragment, artykuł, referat w monografii. Rozdział w monografii brany jest pod uwagę przy ocenie parametrycznej, jeżeli jego objętość wynosi co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (20.000 znaków = ok. 10-11 stron znormalizowanego maszynopisu) lub odrębne mapy.

Uwaga: łączna liczba punktów przyznana jednostce naukowej za poszczególne rozdziały nie może przekraczać maksymalnej liczby punktów za całą monografię.

Wykaz czasopism naukowych

Wykaz czasopism wydawany przez MNiSW. Zawiera tytuły czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację. Składa się z 3 części:

 • Część A – czasopisma znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR, tzw. lista filadelfijska), posiadają współczynnik Impact Factor
 • Część B – czasopisma nie posiadające współczynnika Impact Factor
 • Część C – czasopisma znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Punkty za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się według wykazu czasopism naukowych obowiązującego na koniec roku, w którym ukazała się publikacja.

Publikacje z 2013 r. – wykaz ogłoszony 17 grudnia 2013 r.: część Aczęść Bczęść C

Publikacje z lat 2011-2012 – ostatni wykaz ogłoszony w 2012 r.: część Aczęść Bczęść C

Publikacje z 2010 r. – wykaz ogłoszony 25 czerwca 2010 r.: ujednolicony wykaz

Publikacje z 2009 r. – wykaz ogłoszony 18 czerwca 2009 r.: ujednolicony wykaz

Wyszukiwarki czasopism punktowanych:

Index Copernicus

Lista czasopism punktowanych MNiSW

Wyszukiwarka ARIANTA

Wyszukiwarka ERIH

Baza


Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Polska Bibliografia Naukowa umożliwia obecnie:

 • stworzenie publicznej bibliografii naukowej osób i instytucji,
 • zapoznanie się z dorobkiem polskich naukowców,
 • zapoznanie się z dorobkiem polskich instytucji naukowych,
 • złożenie ankiety czasopisma naukowego (w czasie tur ewaluacji czasopism naukowych),
 • deponowanie pełnych tekstów publikacji naukowej w cenralnym repozytorium PBN.

Wejście do bazy:

Informacje / dokumenty


W bazie PBN Polska Bibliografia Narodowa rejestrowane są publikacje naukowe pracowników, a także innych autorów, których prace posiadają afiliację Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Opis bibliograficzny pracy powstaje na podstawie dokumentu źródłowego (oryginału lub kopii publikacji).

Zasady funkcjonowania systemu reguluje Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia

Zaliczenie publikacji do dorobku jednostki naukowej

Do systemu wprowadzane są informacje o publikacjach naukowych zaliczanych do dorobku Uczelni. Zgodnie z regulacjami MNiSW do dorobku Uczelni (poszczególnych instytutów) zalicza się:

 • wszystkie prace autorów (współautorów), którzy uwzględnieni zostali przy określeniu liczby N i jednocześnie wskazali tę jednostkę w afiliacji,
 • prace autorów (współautorów), którzy wskazali tę jednostkę w afiliacji – z zastrzeżeniem, że liczba punktów przyznawanych jednostce nie może stanowić więcej niż 20% publikacji.

Zasady oceny dorobku naukowego określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz Rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowymjednostkom naukowym.

Rodzaj rejestrowanych publikacjj

W bazie dokumentowane są publikacje wydane w formie drukowanej lub elektronicznej. Rejestracji podlegają:

 • artykuły w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach ciągłych,
 • monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte (książki),
 • rozdział/fragment w książce naukowej,
 • redakcja naukowa monografii i prac zbiorowych,
 • referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych,
 • recenzje opublikowane w czasopismach,
 • patenty i wzory użytkowe,
 • tłumaczenia,
 • opracowania, przedmowy,
 • komunikaty, sprawozdania,
 • publikacje nie mające charakteru naukowego, np. prace dydaktyczne, popularyzatorskie, instruktażowe.

Zgłoszenie nowej publikacji

Autor nowej publikacji:

 1. wypełnia odpowiedni formularz, zgłaszając tym samym fakt opublikowania nowej pracy (obowiązek zgłoszenia w terminie do 30 dni od momentu ukazania się publikacji),
 2. jeśli publikacja nie jest dostępna w Bibliotece Uczelnianej: dostarcza do wglądu Redaktorowi bazy egzemplarz publikacji lub jego kopię.

Redaktor bazy wysyła drogą mailową potwierdzenie wprowadzenia danych o publikacji do systemu. Informuje autora o zaliczeniu publikacji do dorobku naukowego oraz liczbie punktów (zgodnie z obowiązującymi kryteriami MNiSW).

Oświadczenie autorskie

Oświadczenie autorskie

Oświadczenie wieloautorskie

Oświadczenie o afiliacji

Opis bibliograficzny każdej pracy zarejestrowanej w bazie oznaczony jest 2- lub 3- literowym kodem, charakteryzującym daną pracę pod względem piśmienniczo-formalnym.

Charakterystyka merytoryczna

 

CS

opis przypadku
KNK konferencja naukowa krajowa
KNM konferencja naukowa międzynarodowa
MON praca monograficzna
PAK podręcznik akademicki
PO praca oryginalna
PPN publikacja popularnonaukowa
PPO praca poglądowa
PPR praca przeglądowa
RAP raport
RCK redakcja czasopisma o zasięgu krajowym
RCM redakcja czasopisma o zasięgu międzynarodowym

Charakterystyka formalna

 

ACP

artykuł w czasopiśmie polskim
ACZ artykuł w czasopiśmie zagranicznym
AP artykuł popularnonaukowy/popularny
ASP artykuł w suplemencie polskim
ASZ artykuł w suplemencie zagranicznym
CPR czasopismo polskie (redaktor)
CZR czasopismo zagraniczne (redaktor)
DEP dokument elektroniczny polski
DEZ dokument elektroniczny zagraniczny
INN inne dokumenty
KM komentarz
KPA książka polska (autor)
KPR książka polska (redaktor)
KZA książka zagraniczna (autor)
KZR książka zagraniczna (redaktor)
MAP mapa
MKR materiały pokonferencyjne (redaktor)
MPA monografia polska (autor)
MPR monografia polska (redaktor)
MSP materiały szkoleniowe polskie
MZA monografia zagraniczna (autor)
MZR monografia zagraniczna (redaktor)
OPP opracowanie polskie
OPZ opracowanie zagraniczne
OS opracowanie statystyczne
PBP praca badawcza polska
PBZ praca badawcza zagraniczna
PDA podręcznik (autor)
PDO praca doktorska
PDR podręcznik (redaktor)
PHA praca habilitacyjna
PWS przedmowa, wstęp, wprowadzenie, posłowie
RAP raport z badań
RCP referat zjazdowy w czasopiśmie polskim
RCZ referat zjazdowy w czasopiśmie zagranicznym
REC recenzja
RKP rozdział w książce polskiej
RKZ rozdział w książce zagranicznej
RMP rozdział w monografii polskiej
RMZ rozdział w monografii zagranicznej
RPD rozdział w podręczniku
RSM referat zjazdowy w suplemencie międzynarodowym
RSP referat zjazdowy w suplemencie polskim
RZM referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
RZP referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
SPR sprawozdanie
SSP streszczenie zjazdowe w suplemencie polskim
SSZ streszczenie zjazdowe w suplemencie zagranicznym
SZM streszczenie zjazdowe międzynarodowe (książka streszczeń)
SZP streszczenie zjazdowe polskie (książka streszczeń)
VAR varia: list, wywiad, komentarz, ekspertyza, biogram, wspomnienie

Wraz z wypełnionym formularzem pracownicy mają obowiązek złożenia całości oryginału publikacji lub jej kopii (łącznie ze stroną tytułową źródła, stronami zawierającymi dokładne dane bibliograficzne niezbędne do sporządzenia opisu, spisem treści, wstępem i bibliografią załącznikową/literaturą przedmiotu). Nie dotyczy to publikacji ukazujących się w Wydawnictwie Uczelnianym.

Przy określaniu, czy publikacja powstała w ramach grantu/projektu prosimy podawać pełną nazwę grantu/projektu oraz źródło jego finansowania (np. Fundusz Grantu na Badania Własne).