Organizacja zajęć od 25.05.2020


Szanowni Studenci,
w dniu 22.05.2020 r. powstało zarządzenie rektora regulujące prowadzenie zajęć dydaktycznych do końca roku akademickiego 2019/2020. W tym zakresie od dnia 25 maja 2020 r. zostaną wprowadzone następujące rozwiązania:

  1. Realizacja zajęć dydaktycznych:
    a) Wykłady i ćwiczenia (poza wybranymi zajęciami praktycznymi) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywać się będą w formie zdalnej do końca bieżącego roku akademickiego.
    b) W przypadku studentów, którzy realizują zajęcia praktyczne w specjalistycznych salach (tj. przede wszystkim na kierunkach: kosmetologia, techniki dentystyczne, pielęgniarstwo, bhp), przewiduje się realizację tych zajęć w siedzibie uczelni zgodnie z harmonogramem ustalonym z prowadzącymi. Szczegóły dotyczące organizacji/przebiegu egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych, zostaną podane odrębnym komunikatem.
  2. Organizacja pracy administracyjnej w uczelni:
    a) Informujemy, że Dział Nauczania i Spraw Studenckich, w tym sekretariaty Instytutów, powracają do bezpośredniej obsługi studentów z zastrzeżeniem, że wizyta studenta musi być poprzedzona rozmową telefoniczną lub korespondencją mailową z pracownikiem działu w celu uzgodnienia szczegółów.
  3. Ponadto studenci będą zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych w budynkach i na terenie uczelni, które zostaną określone w wytycznych wydanych przez rektora.
  4. Szczegółowe informacje dla studentów zostały zamieszczone na info.pwsz.com.pl.

Obsługa studentów na terenie Uczelni


Uprzejmie informujemy, że w okresie od 12.03.2020 – 24.05.2020   zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa studentów przez pracowników Działu Nauczania i Spraw Studenckich, Sekretariaty Instytutów oraz inne jednostki organizacyjne uczelni.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ważność legitymacji studenckich ma zostać wydłużona do 31.maja 2020 r.
W tej sprawie Ministerstwo przygotowuje stosowne rozporządzenie.

 

 

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego


Przekazujemy Państwu do wiadomości zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie prosimy osoby, które mieszkają w Domu Studenta a które mają możliwość innego zakwaterowania o opuszczenie domów studenckich na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych.

Zobacz rekomendacje

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszeniem działalności placówek

Wolontariat dla studentów pielęgniarstwa


Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zwrócił się do uczelni z prośbą, o poinformowanie studentów trzeciego roku pielęgniarstwa o możliwości wsparcia przez nich działań właściwych służb sanitarno-epidemiologicznych. Studenci trzeciego roku są bowiem przygotowani do podjęcia działań wspierających, np. w wywiadzie epidemiologicznym, który prowadzony jest przez telefon i pozwala zebrać informacje od chorego.

W naszej uczelni do koordynacji działań w tym zakresie wyznaczona została Pani Małgorzata Kowalik – Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia.  Studenci chętni do wzięcia udziału w wolontariacie proszeni są o kontakt drogą elektroniczną na adres mkowalik@pwsz.com.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia z Waszej strony przekażemy dane kontaktowe właściwym służbom sanitarno-epidemiologicznym.

Legitymacje studenckie


Drodzy Studenci

Dobra wiadomość. Zgodnie z informacją podaną na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-i-doktoranckie-automatycznie-przedluzone Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 marca 2020 roku wydał rozporządzenie (Dz. U 2020 poz. 420), które przedłuża ważność legitymacji studenckich do 31 maja 2020 roku bez konieczności ich potwierdzania w sposób dotychczasowy. Oznacza to, że nie musicie w tej sprawie składać wizyty w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich.

Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją wywołaną ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 prosimy Was – młodych i odpowiedzialnych ludzi o stosowanie się do wydawanych zaleceń a więc:

– unikajcie skupisk ludzkich,

– myjcie często ręce, nie dotykajcie twarzy bez potrzeby,

– zwracajcie uwagę na zachowania innych osób w waszym otoczeniu.

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje znajdziecie na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

Jeśli Wy lub ktokolwiek z Waszego otoczenia wykazujecie objawy towarzyszące koronawirusowi, kontaktujcie się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinią NFZ pod: 800 190 590

Informacje dla studentów


W związku z Zarządzeniem Rektora nr 15/2020 informuję:

DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

1.       Planowana jest zmiana terminów zjazdów studentów niestacjonarnych.

a) Zjazd 14-15.03.2020 r. przełożony na 28-29.03.2020 r.

b) Zjazd 21-22.03.2020 r. przełożony na 23-24.05.2020 r.

DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

1.       Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w formie on-line m.in. poprzez platformę e-learningową moodle. Harmonogram zajęć i forma będą ustalane przez wykładowcę i powinny być zbieżne z planem zajęć. W pierwszej kolejności (w szczególności na kierunkach kosmetologia, techniki dentystyczne, pielęgniarstwo), przeprowadzane będą wykłady.

Instrukcja logowania do serwisu Moodle znajduje się w serwisie info.pwsz.com.pl

Zawieszenie zajęć


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.04.2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zostają zawieszone do 17 maja bieżącego roku.
Zawieszenie zajęć dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie – nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.
Prosimy o bieżące zapoznawanie się z materiałami umieszczanymi na stronach związanych z działalnością uczelni oraz na stronie gov.pl/koronawirus