Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym


dr Beata Detyna – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

   

dr Beata Detyna – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, w specjalnościach: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług. Wykładowca przedmiotów związanych z organizacją i zarządzaniem, kierowaniem zespołami ludzkimi, technikami organizatorskimi i decyzyjnymi, logistyką oraz  normalizacją i zarządzaniem jakością w logistyce.

Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce pomiaru i oceny jakości, w tym procesów logistycznych. Ze szczególnym zainteresowaniem rozpatruje tę problematykę w środowisku zakładów opieki zdrowotnej, a także szkół wyższych. Jej praca doktorska pt.: Metodyka oceny jakości procesów w usługach medycznych, w zakładach opieki zdrowotnej została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego, we Wrocławiu (2009). Beneficjentka m.in. dwóch grantów naukowych Prezydenta Miasta Wałbrzycha (2008, 2010) oraz nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2015). Za szczególne osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała stypendium Santander Universidades, ufundowane przez fundację Banku Zachodniego WBK S.A (2016) oraz liczne nagrody Rektora. W latach 2016-2018 aktywnie uczestniczyła w pracach Specjalnego Zespołu Ekspertów do spraw opracowania programu praktyk zawodowych, w ramach ogólnopolskiego projektu pozakonkursowego pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych (umowa z MNiSW). Członek zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu pn. Stawiamy na kształcenie praktyczne!, w ramach konkursu nr POWER.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 (na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych) – asystent kierownika ds. monitorowania i ewaluacji, koordynator kierunkowy ds. logistyki (projekt realizowany w latach 2018-2022). Koordynator współpracy PWSZ AS z wieloma szkołami średnimi, a także przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym w ramach podpisanego przez Uczelnię Programu „Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem” (od 2016), a także członkostwa w Klastrze Edukacyjnym „INVEST in EDU” (od 2017). Inicjatorka wielu porozumień podpisanych z przedsiębiorstwami, Autorka koncepcji studiów dualnych na kierunku logistyka w PWSZ AS (realizowanych wspólnie z firmami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”) – uruchomienie studiów dualnych wspólnie z NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. (od roku akademickiego 2017/2018) oraz z RONAL POLSKA Sp. z o.o. (od roku akademickiego 2018/2019).

Autorka ponad stu recenzowanych publikacji związanych z zarządzaniem jakością oraz logistyką (w tym sześciu książek). Redaktorka serii wydawniczej pt. Logistyka. Współczesne wyzwania oraz współredaktorka serii pt. Administracja publiczna. Zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania. W latach 2011-2014 uczestniczyła w projekcie badawczym NCN (międzyuczelnianym), pn. Metodologia tworzenia systemu mierników jakości usług medycznych świadczonych przez szpital (jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Katedra Statystyki). W latach 2016-2018 kierownik projektu (grantu wewnętrznego) pn. Wpływ rozwoju logistyki na konkurencyjność Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów, finansowanego przez PWSZ AS. W ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, uczestniczyła w latach 2017-2018 w projekcie naukowym pn. Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości (UNIFUT.PL) w ramach programu „Dialog” MNiSW (nr DIALOG 0146/2017). Celem projektu była praca nad wzmocnieniem procesu uczenia się uczelni w zakresie stosowania wartościowych koncepcji i metod zarządzania, które są badane i opisywane w światowej i polskiej literaturze przedmiotu (kierownik projektu: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania HEI, UJ Kraków). Obecnie w druku (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) znajduje się tom monografii pt. Doskonalenie systemów organizacyjnych (red. Ł. Sułkowsk, K. Wach), z rozdziałem autorki: Lean Management jako koncepcja zarządzania uczelnią – możliwości i bariery implementacji. Kolejny, opracowany rozdział, pt. Monitorowanie zaangażowania i kreatywności pracowników naukowo-dydaktycznych – propozycje metodyczne planowany jest do kolejnego tomu (2019).

Od 2010 roku, jako opiekun Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” organizuje coroczną Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków „POLLOGUS”, a także cykliczne Konwersatorium Naukowe „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Członek kilku towarzystw naukowych: Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego (od 2012), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2016), Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (od 2016), Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (od 2016), Towarzystwa Zdrowia Publicznego (od 2019), Europejskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego (The European Public Health Association – EUPHA) (od 2019). Od 2016 roku Członek Wspierający Klubu Polskiego Forum ISO 9000.

            Z PWSZ AS w Wałbrzychu związana jest od 27.09.2004 r. Od 01.09.2008 r. do 30.08.2014 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, a w roku akademickim 2016/2017 funkcję pełnomocnika Rektora ds. nauki i studentów. Aktualnie dyrektor tego Instytutu (od 01.10.2014 r.), pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (od 01.10.2017 r.) oraz kierownik studiów podyplomowych Lean Management Toolbox. Członek Senatu PWSZ AS – od 2010 roku.

Senat


Skład Senatu w kadencji 2016-2020

1. prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
2. doc. dr Małgorzata Babińska
3. dr Sylwia Bielawska
4. dr hab. Paweł Borszowski, przedstawiciel Uniwersytetu Wrocławskiego
5. dr Beata Detyna
6. dr Monika Gawłowska
7. prof. dr hab. Henryk Gradkowski
8. Krzysztof Janczak
9. prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek
10. dr hab. Danuta Nowakowska, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
11. Paweł Rakowski
12. dr Klaudia Stelmaszczyk
13. Patryk Stępień
14. mgr Anna Szpila
15. Marta Trepa
16. dr Małgorzata Wiszniowska
17. mgr Jan Zwierko

Konwent


Członkowie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (kadencja 2016-2020)

1. dr Małgorzata Babińska Dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego PWSZ AS
2. Jan Banik członek Rady Nadzorczej Wałbrzyskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Wałbrzychu
3. Krzysztof Brosig prezes Zarządu „Ronal Polska”
4. Jerzy Gajos b. dyrektor wałbrzyskiego oddziału ZUS
5. Henryk Gołębiewski Przewodniczący Konwentu; b. poseł na Sejm RP
6. dr hab. Piotr Jurek Rektor
7. Stanisław Longawa wójt gm. Kłodzko
8. Zbigniew Ładziński prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu
9. Artur Mazurkiewicz prezes Zarządu Związku Pracodawców „Dolnośląscy Pracodawcy”
10. dr n. med. Roman Szełemej prezydent m. Wałbrzych
11. Marian Szulc prezes Ośrodka Szkolenia Technicznego w Wałbrzychu
12. Leszek Świętalski sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP
13. Franciszek Waśniowski prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu
14. Szczepan Wojciaczyk dyrektor II oddziału Banku Zachodniego w Wałbrzychu
15. Jan Zwierko PWSZ AS
16. dr n. med. Maciej Żak prezes Zarządu NZOZ Centrum Stomatologii „STOMAX” Sp. zo.o.

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich


Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich –  dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Pracę doktorską obroniła w listopadzie 2013 na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2014 roku związana z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

W trakcie pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu od początku związana z Instytutem Przyrodniczo-Technicznym (kierunek turystyka i logistyka). Od roku akademickiego 2017/2018 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego dla kierunku logistyka.

Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce związanej z logistyką w gospodarce turystycznej. Za swoje osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała stypendium Santander Universidades, ufundowane przez fundację Banku Zachodniego WBK S.A (2017). Beneficjentka wewnętrznego grantu badawczego Wpływ rozwoju logistyki na konkurencyjność Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów.

Doktor Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska organizuje dla studentów logistyki, m.in.: spotkania z praktykami i certyfikowane kursy TransEdu. Ponadto była współpomysłodawczynią i współrealizatorką projektów: Logistycy na start, finansowanego ze środków Cedrob (kursy zawodowe i kompetencyjne dla studentów logistyki) oraz Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe finansowanego ze środków BZWBK (podniesienie kompetencji biznesowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu poprzez spotkania z mentorami biznesu), Stawiamy na kształcenie praktyczne! Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (podniesienie kompetencji zawodowych studentów, nauczycieli i pracowników administracji). Opiekun Koła Naukowego Przedsiębiorczości Eventus, reaktywowanego w roku akademickim 2018/2019.

Mieszkanka Karpacza, pasjonatka pieszych wędrówek po górach.

Rektor


30.09.2016. Inauguracja roku akademiskiego w wałbrzyskiej PWSZ. fot. Jacek Zych / PWSZ

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek – Rektor

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
W Uniwersytecie Wrocławskim pracował początkowo na stanowisku asystenta, potem adiunkta, a obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Stopień doktora otrzymał w roku 1982 na podstawie dysertacji pt. Landfrydy śląskie, a w 1994 roku stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa – historii prawa na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Funkcjonowanie śląskich zgromadzeń stanowych na przykładzie 1715 roku. W uczelni wrocławskiej w latach 1999–2001 pełnił funkcje prodziekana Wydziału Prawa i Administracji odpowiadając za kierunek administracja.

Z wyższym szkolnictwem zawodowym związany jest od 1998 roku – początkowo pracował w Państwowej Wyższej Szkole im. Witelona w Legnicy, a od 1 października 2009 roku jest pracownikiem Instytutu Społeczno-Prawnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień historii ustroju i prawa polskiego, dziejów ustroju i prawa na Śląsku, podziałów administracyjno-terytorialnych, praw mniejszości narodowych. Interesuje się także parlamentaryzmem oraz dziejami i ustrojem samorządu terytorialnego. Jest znawcą komparatystyki i prawoznawstwa wraz z korzeniami i ewolucją  instytucji ustrojowych i prawnych oraz ich współczesnym definiowaniem. Autor sześciu monografii naukowych, kilkunastu prac zbiorowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, głównie z zakresu z historii ustroju i prawa polskiego.