Dr Beata Detyna członkiem zespołu doradczego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Jest nam miło poinformować, że dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Zespołu doradczego do opracowania programu praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (Zarządzenie MNiSW z dnia 05.12.2019 roku, Dz. U. z dnia 6 grudnia 2019 roku, poz. 81). Zespołowi, składającemu się z 17 osób, przewodniczący dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. PWSZ w Elblągu.

Do zadań zespołu należy:
• dokonanie śródokresowej ewaluacji wdrażania pilotażowego programu praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” oraz przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej „ministrem”, opinii dotyczącej wyników tej ewaluacji;
• analiza raportu końcowego z audytu pilotażowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu, o którym mowa w pkt 1, oraz przedstawienie ministrowi opinii dotyczącej wyników tej analizy;
• opracowanie programu praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym.
Zespół został powołany na okres od 06.12.2019 r. do 31.03.2020 r.

W latach 2016-2018 dr Beata Detyna, w ramach ogólnopolskiego projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (program pozakonkursowy MNiSW, dofinansowany przez NCBiR, realizowany w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym dla Osi III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) pełniła rolę Członka Specjalnego Zespołu Ekspertów (Umowa z MNiSW z dnia 22.04.2016 r.). Całkowita wartość projektu wyniosła 135 937 750,00 PLN (w tym krajowy wkład publiczny stanowił 21 369 414,30 PLN.

Zarzadzenie Powołanie Zespołu Doradczego 6.12.2019