Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością w usługach medycznych


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

zaprasza na szkolenie pt.

Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością

w usługach medycznych

(termin 26-28 czerwca 2017 r.)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w usługach medycznych.

 

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników zakładów opieki zdrowotnej, szczególnie kadry zarządzającej placówkami medycznymi, pielęgniarek nadzorujących pracę innych (naczelnych, przełożonych, oddziałowych), pełnomocników ds. jakości, auditorów wewnętrznych systemów zarządzania jakością, pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za procesy ewaluacji efektywności prowadzonych przez placówkę działań (m.in. pomiaru i oceny jakości świadczonych usług), wszystkich osób zainteresowanych rozwojem własnych umiejętności, dotyczących zarządzania jakością w usługach medycznych – szczególnie związanych z monitorowaniem jakości, przeprowadzaniem badań ankietowych, wykorzystaniem klasycznych oraz niekonwencjonalnych narzędzi SPC (ang. Statistical Process Control), a także konstruowaniem kart wyników BSC (ang. Balanced Scorecard).

 

Korzyści: uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i praktyczne umiejętności wykorzystania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w usługach medycznych. Osoba, która ukończy szkolenie będzie umiała m.in.: poprawnie zbudować formularz ankietowy i przeprowadzić badanie wśród reprezentatywnej grupy respondentów, planować i realizować badania z wykorzystaniem „map jakości”, poprawnie wykorzystywać metodę oceny jakości w usługach – Servqual, stosować klasyczne i niekonwencjonalne narzędzia SPC, budować strategiczną kartę wyników BSC.

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (w załączeniu) do 14.06.2017 r., e-mail: szkolenia@pwsz.com.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 74 641 92 24.

PWSZ AS w Wałbrzychu jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00128/2015.

 

Program szkolenia (bloki tematyczne):

  1. Badania ankietowe w procesie doskonalenia jakości usług medycznych;
  2. Mapa jakości z procedurą wyznaczania wskaźnika zadowolenia pacjenta;
  3. Servqual – jako metoda pomiaru jakości w usługach;
  4. Wybrane narzędzia SPC (statystycznego sterownia procesem) w usługach medycznych wybrane niekonwencjonalne narzędzia SPC – zasady i procedura wykorzystania
    w praktyce;
  5. Strategiczna Karta Wyników (BSC) – możliwości aplikacyjne w zakładzie opieki zdrowotnej.

 

Płatność:

Cena za osobę: 400 zł + 23% VAT*

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

 

Prowadzący: dr Beata Detyna – doktor nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu,
specjalności: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług. Za pracę doktorską pt. Metodyka oceny jakości procesów w usługach medycznych, w zakładach opieki zdrowotnej została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe skupia głównie na problematyce pomiaru i oceny jakości w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach wyższych oraz podmiotach administracji publicznej. Autorka ponad 70 recenzowanych publikacji, w tym dotyczących zarządzania jakością w usługach medycznych. Wykładowca akademicki, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

*jeżeli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT – obowiązek dostarczenia w dniu szkolenia podpisanego oryginału oświadczenia (według wzoru w załączeniu).

Do pobrania:

  1. Szczegółowy program szkolenia
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Oświadczenie dla celów ustalenia prawidłowej stawki VAT na fakturze szkolenia (dotyczy szkoleń finansowanych ze środków publicznych)