Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Czas na wychowanie–VI edycja EDUKACJA W DOBIE PANDEMII COVID-19


Zapoczątkowany w roku 2004 przez dr Barbarę Piątkowską – cykl spotkań naukowych poświęcony ważnym i aktualnym problemom pedagogicznym, zarówno w aspekcie teoretyczno-empirycznym, jak i praktycznym, już w październiku br. będzie ponownie okazją do wielopłaszczyznowej wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków akademickich w kraju i zagranicą zajmującymi się edukacją, wychowaniem oraz kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu.

Tematem tegorocznej konferencji, w formule on-line, będzie próba oceny funkcjonowania edukacji w dobie pandemii COVID 19 w perspektywie globalnej.  W tegorocznej edycji online wezmą udział przedstawiciele środowisk akademickich oraz instytucji edukacyjnych z państw reprezentujących różne obszary kulturowe. Jest to okazja do skonfrontowania praktyk i doświadczeń zebranych w tym trudnym społecznie okresie. Epidemia COVID 19 jest globalnie jednym z najpoważniejszych kryzysów, jaki dotknął społeczeństwo całego świata. Jego poważne konsekwencje odciskają się na gospodarce i życiu społecznym. Tak ogromna destabilizacja funkcjonowania całej populacji ludzi na świecie, jak przed ponad stu laty zauważył klasyk socjologii, Émile Durkheim, pociąga za sobą oczywiste skutki w systemie organizacji życia, ale także zmusza do weryfikacji dotychczasowych modeli i  rozważania  nowych rozwiązań. Zderzenie z dojmującym kryzysem, wg klasyka socjologii, ma i musi mieć moc uzdrowieńczą. Olbrzymia dezorganizacji  uruchamia  społeczną mobilizację, która jest miarą spójności i dojrzałości instytucjonalnej cywilizacji. Umiejętność zareagowania wobec doświadczenia globalnego kryzysu, zmierzenia się z wyzwaniem i przywrócenia ładu, jest  sprawdzianem i wyrazem świadomości  oraz solidarności społecznej. Dojrzałe społeczności z dramatycznego doświadczenia i ogromnego wysiłku potrafią wyciągnąć wnioski, które pomogą udoskonalić dotychczasowe rozwiązania.

 

Proponujemy Państwu dyskusję w następujących obszarach tematycznych:

  • Społeczna percepcja globalnej epidemii: reakcja i sposoby radzenia sobie władz i społeczności na przykładzie państw różnych obszarów kulturowych i  geograficznych
  • Organizacja edukacji w dobie pandemii  – rozwiązania systemowe
  • Funkcjonowanie edukacji w zdalnym trybie nauczania –  praktyka i wymiana doświadczeń
  • Społeczne , gospodarcze oraz psychiczne skutki pracy zdalnej w nauczaniu

 

W naszej konferencji udział wezmą naukowcy z kilkunastu międzynarodowych ośrodków badawczych. Ze względu na dużą liczbę prelegentów zapraszamy Państwa do uczestnictwa biernego, ale zapraszamy też do przygotowania rozdziałów (artykułów) w punktowanej monografii. Liczymy, że nasze pokonferencyjne refleksje będą miały wymiar nie tylko naukowy, ale przede wszystkim posłużą wymianie doświadczeń i wdrożeniu nowych,  praktycznych rozwiązań w sferze doskonalenia edukacji  i współpracy w cyfrowym  funkcjonowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

Terminarz:

  • do 17 września 2021 r. – przesłanie zgłoszeń uczestnictwa biernego (udział bezpłatny), przesłanie abstraktu artykułu (główne tezy – do 1000 znaków)
  • do 24 września 2021 r. – informacja zwrotna do autorów o zakwalifikowaniu artykułów do publikacji
  • do 8 października – wniesienie opłaty za publikację (400 PLN brutto), informacja o programie Konferencji
  • do 31 grudnia 2021 r. – przesłanie artykułu do publikacji

Załączniki:

Karta zgłoszeniowa: Karta zgłoszeniowa – Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa WORD, Karta zgłoszeniowa – Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa PDF

Komunikat I :

Wymogi edytorskie: Wymogi edytorskie