MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PWSZ WAŁBRZYCH


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała obligacje Skarbu Państwa, dzięki którym możliwe będzie wzmocnienie jej zaplecza dydaktycznego służącego umocnieniu idei i zasadności kształcenia praktycznego. Symboliczny czek na kwotę 3 mln złotych w obligacjach Skarbu Państwa wręczył rektorowi PWSZ w Wałbrzychu prof. Piotrowi Jurkowi oraz rektorowi-elektowi Uczelni prof. Robertowi Wiszniowskiemu minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Minister Wojciech Murdzek stwierdził, że wyższe szkoły zawodowe są niezbędne w procesie kształcenia praktycznego, bowiem najskuteczniej reagują na potrzeby zawodowe lokalnego rynku pracy. Działania Ministerstwa, m. in. w postaci wsparcia finansowego, wzmacniają misję kształcenia praktycznego w państwowych uczelniach zawodowych. Minister Wojciech Murdzek podkreślił również fakt dużej elastyczności wykorzystania otrzymanych środków, co pozwala uczelniom samodzielnie decydować o czasie i sposobie ich inwestowania.

PWSZ w Wałbrzychu jako największa w regionie publiczna uczelnia zawodowa nawiązuje i rozwija współpracę z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, m.in. podpisując corocznie porozumienia z podmiotami gospodarczymi Aglomeracji Wałbrzyskiej. Efektem tej współpracy są np. wspólne przedsięwzięcia naukowo-dydaktyczne (konferencje, seminaria, konwersatoria oraz studia dualne), działania promocyjne (dni kariery, targi praktyk, staży i pracy), czy też realizowane projekty unijne. Dzięki takim działaniom studenci mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym regionu, poszerzać swoje zainteresowania, a przede wszystkim nabywać praktyczne umiejętności i kształtować przyszłą ścieżkę zawodową.

Rektor Piotr Jurek, dziękując  zapewnił, że otrzymana dotacja będzie przeznaczona na kolejne inwestycje, dzięki którym studenci i pracownicy będą mogli w jeszcze większym stopniu korzystać z infrastruktury dydaktycznej, sportowej i informatycznej.  Natomiast rektor-elekt Robert Wiszniowski, dodał, że dzięki swojej działalności Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odgrywa kluczową rolę w regionie w kształceniu i kształtowaniu młodego pokolenia.