Najczęściej zadawane pytania


Jak znaleźć właściwe miejsce realizacji praktyki zawodowej?

Miejsca realizacji praktyk (typowe instytucje) są wskazane w kierunkowym regulaminie praktyk, obowiązującym dla każdego kierunku studiów, zamieszczonym w zakładce: Praktyki studenckie/Formularze do pobrania/Kierunkowy regulamin praktyk.

Student sam poszukuje instytucji, w której będzie realizował praktykę lub wybiera ofertę ze strony Biura Karier (zakładka: oferty praktyk, staży i wolontariatu).

W przypadku wystąpienia trudności w znalezieniu miejsca praktyk lub wątpliwości przy wyborze instytucji pomocy udziela Koordynator ds. praktyk studenckich.

Jakie dokumenty muszę przygotować, by rozpocząć praktykę?

Po wybraniu instytucji oraz uzgodnieniu terminu praktyk z przyszłym Praktykodawcą student pobiera ze strony Uczelni (Praktyki studenckie/ Formularze do pobrania):

1. Skierowanie na praktykę (1 egzemplarz),
2. Umowę o realizacji praktyk studenckich (2 egzemplarze)
3. Deklarację o ubezpieczeniu (2 egzemplarze)

Powyższe dokumenty należy wypełnić i zgłosić się do DNiSS, pok. 27 w celu ich podpisania ze strony Uczelni (dot. dokumentów 1 i 2).

Następnie student przedkłada umowę do podpisu w instytucji, w której będzie realizował praktykę. Tam też pozostawia skierowanie, jeden egzemplarz umowy (po podpisaniu przez Uczelnię i Praktykodawcę) oraz deklarację o ubezpieczeniu. Drugi egzemplarz umowy i deklaracji student będzie składał w DNiSS wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do zaliczenia praktyk, w wyznaczonym terminie zaliczenia.

Gdzie znajdę terminy realizacji praktyk?

Terminy realizacji praktyk znajdują się w zakładce Harmonogramy praktyk oraz w gablotach informacyjnych przy poszczególnych instytutach.

Ile godzin praktyk muszę zrealizować?

Liczbę godzin praktyk podano w Harmonogramie praktyk w wymiarze jednostek zegarowych i dydaktycznych, np. 120 godzin zegarowych = 160 godzinom dydaktycznym. W dzienniku praktyk stosujemy zapis godzin zegarowych, w karcie zaliczeniowej zapis godzin dydaktycznych.

Jakie dokumenty muszę przedłożyć, aby rozliczyć praktykę w danym semestrze?

Aby uzyskać zaliczenie z praktyk należy złożyć w DNiSS (pok. 27) w terminie zgodnym z obowiązującym Harmonogramem praktyk następujące dokumenty (do pobrania: Praktyki studenckie/ Formularze do pobrania):

 • Umowa o realizację praktyki studenckiej (podpisana przez Praktykodawcę i Uczelnię)
 • Deklaracja o ubezpieczeniu
 • Dziennik praktyk (zatwierdzony przez Praktykodawcę)
 • Raport studenta z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej (zatwierdzony przez Praktykodawcę)
 • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej (wypełnione przez Praktykodawcę)
 • Ankieta dla Pracodawcy.

Niezłożenie w/w dokumentów w terminie skutkuje brakiem zaliczenia oraz koniecznością powtarzania przedmiotu Praktyka zawodowa w kolejnym semestrze.

Czy "ankieta dla pracodawcy" jest obowiązkowa?

Ankieta dla Pracodawcy jest obowiązkowa i musi być złożona wraz z pozostałymi dokumentami z praktyk. Dotyczy to również osób, które zwalniają się z praktyki na podstawie zatrudnienia.

Ankieta jest anonimowa, osoba, która ją wypełnia nie podpisuje jej, ale wymagana jest pieczątka firmy. Bez właściwej pieczątki uznaje się Ankietę za nieważną.

Co zrobić, jeśli pracodawca nie chce wypełnić ankiety?

W takim przypadku, prosimy Pracodawcę o adnotację: Odmawiam wypełnienia ankiety” i potwierdzenie pieczątką firmową.

Jakie dokumenty powinni składać studenci kierunku Pielęgniarstwo?

Dokumenty obowiązujące studentów kierunku Pielęgniarstwo to:

 • Skierowanie na praktykę (1 egzemplarz)
 • Umowa o realizacji praktyk studenckich*
 • Deklaracja o ubezpieczeniu (2 egzemplarze)
 • Dziennik praktyk
 • Dziennik Kształcenia Praktycznego (z wypełnionym przez opiekuna w szpitalu zaświadczeniem zaliczenia praktyki)

Umowę i deklarację o ubezpieczeniu należy złożyć w DNiSS (pok. 27) jeszcze przed rozpoczęciem realizacji praktyk zawodowych,  pozostałe dokumenty po ich zrealizowaniu w terminie zgodnym z Harmonogramem praktyk.

* Studenci realizujący praktykę w Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu  mają przygotowaną umowę ogólną, jednakże chęć realizacji praktyki w/w szpitalu student zgłasza w Instytucie Zdrowia. W przypadku wyboru innego szpitala niż wałbrzyski należy pobrać formularz umowy (w dwóch egzemplarzach) ze strony uczelni, wypełnić go i przedłożyć do podpisu w Uczelni (DNiSS, pok.27), a następnie w wybranym Szpitalu.

Czy dokumenty rozliczeniowe trzeba złożyć oddzielnie dla każdego etapu/semestru praktyki?

Realizacja praktyk jest podzielona na etapy, przypisane do kolejnych semestrów studiów. Każdy etap jest rozliczany na oddzielnych dokumentach, nawet jeśli student realizuje praktykę bez przerwy i w tej samej Instytucji. W tym wypadku można jedynie zawrzeć jedną umowę wraz z deklaracją o ubezpieczeniu, obejmującą np. wszystkie etapy praktyk oraz jedną ankietę dla Pracodawcy, podsumowującą wszystkie etapy praktyk.

Pozostałe dokumenty, tj.:

 • Dziennik praktyk (zatwierdzony przez Praktykodawcę)
 • Raport studenta z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej (zatwierdzony przez Praktykodawcę)
 • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej (wypełnione przez Praktykodawcę)

należy złożyć oddzielnie dla każdego etapu praktyki.

Gdzie składam dokumenty, aby rozliczyć praktykę?

Dokumenty dot. zrealizowanych praktyk należy złożyć w DNiSS (ul. Zamkowa 4, budynek A – pok. 27) w terminie zgodnym z obowiązującym Harmonogramem praktyk.

Co oznacza niezrealizowanie praktyki w terminie?

Niezrealizowanie praktyki skutkuje brakiem uzyskania zaliczenia oraz koniecznością powtarzania przedmiotu Praktyka zawodowa (tzw. deficyt) w kolejnym semestrze lub w przypadku nieuzyskania wymaganej w bieżącym semestrze liczby punktów ECTS – skreśleniem ze studiów.

Wzór podania do pobrania tu: Powtarzanie niezaliczonych przedmiotów z kontynuacją studiów (tzw. deficyt)

Co oznacza niezłożenie dokumentów dot. praktyk w terminie?

Niezłożenie dokumentów dot. praktyk w terminie skutkuje brakiem uzyskania zaliczenia oraz koniecznością powtarzania przedmiotu Praktyka zawodowa (tzw. deficyt) w kolejnym semestrze lub w przypadku nieuzyskania wymaganej w bieżącym semestrze liczby punktów ECTS – skreśleniem ze studiów.

Wzór podania jest do pobrania tu: Powtarzanie niezaliczonych przedmiotów z kontynuacją studiów (tzw. deficyt)

Czy mogę wnioskować o zmianę terminu zaliczenia praktyki?

Student może ubiegać się o zmianę terminu zaliczenia praktyki, jeśli najpóźniej w terminie jej rozliczenia, podanym w Harmonogramie praktyk złoży podanie, w którym poda przyczynę zmiany terminu. Druki podań można pobrać w Sekretariacie Instytutu, DNiSS (pok. 25) lub ze strony Uczelni (zakładka: wzory podań i druków – podanie do Prorektor)

Niezrealizowanie praktyki, niezłożenie podania o przesunięcie terminu realizacji praktyki – skutkuje brakiem uzyskania zaliczenia oraz koniecznością powtarzania przedmiotu Praktyka zawodowa (tzw. deficyt) w kolejnym semestrze lub w przypadku nieuzyskania wymaganej w bieżącym semestrze liczby punktów ECTS – skreśleniem ze studiów.

Czy mogę zwolnić się z odbywania praktyk studenckich?

Student może ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia lub zrealizowanego stażu, jeśli zajmowane stanowisko i zakres obowiązków są zgodne z Kierunkowym Programem Praktyk (zamieszczonym w zakładce: Formularze do pobrania/Kierunkowy program praktyk).

W przypadku wnioskowania o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia/stażu student składa w DNiSS (pok. 27) w terminie zgodnym z obowiązującym Harmonogramem praktyk następujące dokumenty (zamieszczone w zakładce: Zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia), tj.:

 • Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Karta/karty przedmiotów pn. Praktyka zawodowa dla właściwego kierunku studiów (do pobrania ze strony uczelni, zakładka Dla studenta:zamieszczone w zakładce: Katalogi przedmiotów/ Struktura programu i katalog ECTS).
  Karty przedmiotu muszą być podpisane i potwierdzone pieczątką przez Pracodawcę.

Powyższe dokumenty należy składać oddzielnie do każdego semestru, w którym jest realizowana praktyka studencka.

Czy mogę zwolnić się z odbywania praktyk studenckich na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej?

Student może ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli zajmowane stanowisko i zakres obowiązków są zgodne z Kierunkowym Programem Praktyk (zamieszczonym w zakładce w zakładce: Praktyki studenckie/ Formularze do pobrania/Kierunkowy program praktyk).

W przypadku wnioskowania o zaliczenie praktyk na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej student składa w DNiSS (pok. 27) w terminie zgodnym z obowiązującym Harmonogramem praktyk następujące dokumenty (do pobrania ze strony uczelni, zakładka: Praktyki studenckie/ Zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia, tj. :

 • Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Karta/karty przedmiotów pn. Praktyka zawodowa dla właściwego kierunku studiów (do pobrania ze strony uczelni, zakładka Dla studenta: Katalogi przedmiotów/ Struktura programu i katalog ECTS). Karty przedmiotu muszą być podpisane i potwierdzone pieczątką przez Pracodawcę.
 • Aktualny wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej

Powyższe dokumenty należy składać oddzielnie do każdego semestru, w którym jest realizowana praktyka studencka.

Uwaga: w tym wypadku nie składamy Ankiety dla Pracodawcy.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w sprawie praktyk?

Informacje w sprawie praktyk udziela Koordynator ds. praktyk studenckich: mgr Mirosława Nikodemska.

Dyżury:
– wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.00-15.00
– w wyznaczone soboty w godz. 7.30-13.30

Dział Nauczania i Spraw Studenckich: pokój 27 (budynek A)
tel.: 74 641 92 34, e-mail: mnikodemska@pwsz.com.pl

Istnieje możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego dla grupy. Wówczas prosimy starostę grupy o ustalenie terminu i godziny spotkania z Koordynatorem ds. praktyk studenckich.

Kontakt do kierunkowych opiekunów praktyk