Pedagogika


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PEDAGOGIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia na kierunku pedagogika realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata. Nieodłączną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe realizowane w placówkach oświatowych.

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Łączna liczba godzin: 2524 (w tym 960 godz. praktyk zawodowych)
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Terapia pedagogiczna, to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne bądź wyrównawcze. Jest to oddziaływanie specjalistyczne na dziecko, które wykazuje nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie motywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i współżycia społecznego.

Dzięki działaniom terapii pedagogicznej stosowanej w obrębie psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym terapeuta daje dziecku potrzebującemu takiej terapii możliwości wszechstronnego rozwoju, łagodzenia objawów zachowania, które społecznie jest nieakceptowane i postrzegane jako niewłaściwe czy niedostosowane do norm społecznych.

Dzięki działaniom terapii pedagogicznej istnieje u dziecka możliwość kształtowania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w życiu pozaszkolnym, szkolnym, rówieśniczym czy domowym.

Prowadząc terapię pedagogiczną pomóc możesz:

1)   uczniom z zaburzeniami rozwojowymi, np. obniżeniem intelektualnym, wadami wymowy;

2)  uczniom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, np. z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, z wadami słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera;

3)  dzieciom  niedostosowanym do życia społecznego, by mogły prawidłowo funkcjonować w świecie codziennym;

4) dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce, które są wynikiem posiadanych wad rozwojowych.

Cele szczegółowe terapii pedagogicznej uzależnione są od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone mogą być w przedszkolu, szkole lub innej placówce ukierunkowanej na pomoc dla dzieci i młodzieży, np. w gabinecie czy placówce terapii logopedycznej, psychologicznej, rewalidacyjnej. Wybierając ten kierunek zyskujesz możliwość podjęcia zatrudnienia w tych instytucjach.

Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży. Nadają również kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji oraz warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

Dzięki studiom z zakresu terapii pedagogicznej uzyskujesz możliwość zdobycia zatrudnienia zarówno w instytucjach państwowych, jak i prywatnych.

Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania oraz przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby.

Każde dziecko rozwija się zarówno intelektualnie, emocjonalnie, jak i fizycznie w swoim własnym tempie. W trakcie tego rozwoju napotyka na różnego rodzaju trudności w przystosowaniu do życia społecznego. Niektóre dzieci rodzą się z takimi dysfunkcjami, u innych ujawniają się one w trakcie rozwoju. Jest to pole działania dla wykwalifikowanego specjalisty z zakresu terapii pedagogicznej. Studia realizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na kierunku Terapia Pedagogiczna pozwalają uzyskać umiejętności i wiedzę niezbędną do pracy w dynamicznie rozwijającej się sferze rynku pracy.

Studia dają pełne kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku:  nauczyciela zajęć specjalistycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole podstawowej i placówce oświatowej (nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej), a w szczególności do prowadzenia:

  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój,
  • zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli doskonalących umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych,
  • zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do:

  1. prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  2. prowadzenia badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowania ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
  3. minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania,
  4. prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej, porad i konsultacji, a także warsztatów i szkoleń dla rodziców oraz nauczycieli,
  5. prowadzenia działań wspierających rozwój ucznia, jego mocnych stron, a także zajęć rozwijających uzdolnienia.

 

Możliwość kontynuacji kształcenia: absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających/doskonalących w różnych dziedzinach i dyscyplinach nauk, szczególnie w dziedzinie nauk społecznych.

Uchwała 43-2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku pedagogika

Program kształcenia dla kierunku pedagogika

Katalog przedmiotów – Pedagogika

 

Programy studiów 2019/2020

http://bip.pwsz.com.pl/index.php?cid=131&bip_id=2123