Program Erasmus+


EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

KARTA UCZELNI ERASMUS+ dla PWSZ AS w Wałbrzychu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała w dniu 11 grudnia 2013 r. decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu Karty Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 upoważniającej m.in. do prowadzenia wymiany międzynarodowej studentów oraz pracowników. Warunkiem uzyskania takich uprawnień jest przede wszystkim przygotowanie strategii i polityki umiędzynarodowienia, wysoka ocena dotychczasowych przedsięwzięć oraz posiadanie pakietu informacyjnego zgodnego z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów opracowanym w języku polskim i angielskim.

Karta ECHE 2014-2020

PROGRAM ERASMUS+

Od 1 stycznia 2014 roku ruszył program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo program wspiera współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

Erasmus+ zastąpił siedem wcześniejszych programów i wprowadził wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. W połączeniu różnych programów i inicjatyw architekci programu pokładają nadzieję na bardziej wydajne finansowanie przedsięwzięć beneficjentów i łatwiejszy dostęp do funduszy edukacyjnych.

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży realizują trzy kluczowe akcje:

 • Akcja 1: Mobilność edukacyjna
 • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
 • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Oprócz wymienionych wyżej akcji program dotyczy specyficznych działań w obszarze edukacji na poziomie wyższym pod nazwą Jean Monnet oraz w obszarze sportu. Działania te są realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Wyjazdy i przyjazdy studentów:

 • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni
 • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie, w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów

Wyjazdy i przyjazdy pracowników uczelni:

 • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni
 • w celach szkoleniowych
Źródło: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/ Dowiedz się więcej o Programie: www.erasmusplus.org.pl Oferta wyjazdowa PWSZ: ERASMUS+ uczelnie partnerskie

Kolejne umowy o współpracy w ramach programu Erasmus+ podpisane!

Z radością informujemy, że w ostatnich dniach JM Rektor podpisał kolejne dwustronne porozumienia o współpracy umożliwiające realizację mobilności dla studentów ...
Czytaj Dalej

Portugalscy i tureccy studenci w PWSZ

Batyr, Ozgur, Gunseli, Hakan, Oyku, Andre, Joao, Ruben, Daniela, Sandrina, Filipa, Monica, Raquel - to studenci pedagogiki, filologii, administracji czy ...
Czytaj Dalej

Online Linguistic Support (OLS)

Jest to narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+ (sektory: kształcenie i szkolenia zawodowe, młodzież i szkolnictwo wyższe). Online Linguistic Support jest dostępny pod adresem: www.erasmusplusols.eu

OLS jest obowiązkowy do stosowania dla mobilności studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/ roboczym (praktyki) jest:
 • angielski,
 • czeski,
 • duński,
 • francuski,
 • grecki,
 • hiszpański,
 • niderlandzki,
 • niemiecki,
 • portugalski,
 • szwedzki
 • lub włoski.
Oznacza to dla studentów wyjeżdżający w ramach Erasmus+:
 • wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej
Test biegłości językowej OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników działań mobilnościowych w programie Erasmus+ trwających minimum 2 miesiące (studia/praktyki/staże/wolontariat w ramach EVS), którzy wybrali jeden z poniższych języków jako główny język nauki, pracy albo wolontariatu (za wyjątkiem native speakerów). Uczestnicy mobilności w programie Erasmus+ muszą podejść do testu dwukrotnie: przed rozpoczęciem oraz pod koniec okresu trwania mobilności, w celu sprawdzenia postępów, jakie poczynili w zakresie znajomości języka mobilności. Test online ocenia ich umiejętności językowe - słuchanie, czytanie i pisanie - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
 • udział w kursie językowym on-line w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej
Student uczestniczący w mobilności, który w pierwszym teście biegłości językowej Erasmus+ OLS uzyskał wynik na poziomie pomiędzy A1 a B1 według ESOKJ, automatycznie zostanie zaproszony (drogą e-mailową) do udziału w kursie językowym Erasmus+ OLS w swoim języku nauki lub pracy. Jeśli uzyska wynik na poziomie pomiędzy B2 a C2 według ESOKJ, będzie mógł wziąć udział w kursie językowym OLS albo w swoim głównym języku nauki lub pracy, albo w języku lokalnym kraju docelowego mobilności w programie Erasmus+, pod warunkiem, że jest on dostępny na platformie OLS. Od swojej uczelni wysyłającej otrzyma e-mail z zaproszeniem do udziału w kursie językowym OLS. Na zalogowanie się na stronę Erasmus+ OLS i rozpoczęcie kursu językowego będzie miał miesiąc, licząc od daty otrzymania powiadomienia.
 • na dwa tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego obowiązkowego testu do wypełnienia w ciągu 10 dni.
  Dowiedz się więcej: http://erasmusplusols.eu/pl/

EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

Wyjazd na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

Nie musisz opuszczać kraju na kilka lat, żeby posmakować nauki za granicą. Erasmus+ umożliwia realizację części Twoich studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej. Celem stypendium jest pobyt w jednej z uczelni partnerskich PWSZ AS w Wałbrzychu w celu zrealizowania uzgodnionego i zatwierdzonego przez Koordynatora ECTS programu studiów, a długość indywidualnego stypendium i dokładny termin jego rozpoczęcia zależy od ustaleń z wybraną uczelnią partnerską.

Dlaczego warto?

Wśród wartości najbardziej zachęcających przyszłych stypendystów, a wymienianych przez osoby, które wyjechały na stypendium zagraniczne są:

 • nauka i uzyskanie nowych kompetencji,
 • pogłębienie znajomości języków obcych,
 • poznanie innego systemu edukacji,
 • przygoda i szkoła życia,
 • poznanie innych kultur,
 • nawiązanie znajomości i przyjaźni z osobami z całej Europy a nawet świata,
 • możliwość zwiedzenia innego kraju,
 • podniesienie swojej wartości na rynku pracy oraz szansa na zdobycie unikalnej wiedzy – niemożliwej do uzyskania w innym miejscu.

Kto może wyjechać?

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli minimum pierwszy rok studiów I stopnia.

Ile razy można wyjechać?

Wielokrotnie, łącznie do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. Czas wyjazdów na studia i praktyki sumuje się. Stypendia zrealizowane wcześniej w ramach programów LLP-Erasmus, FSS, Erasmus+ są uwzględniane w powyższym „kapitale”, np. jeśli ktoś wcześniej zrealizował 5-miesięczny wyjazd na studia lub praktykę na studiach I stopnia, to może wyjechać jeszcze na maksimum 7 miesięcy na I stopniu, ale już na 12 miesięcy na II stopniu studiów.

Gdzie można wyjechać?

Sprawdź ofertę wyjazdową dla Twojego kierunku studiów

mapa uczelnie partnerskie

Stypendium programu Erasmus+

Na zrealizowanie wyjazdu student otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+.

Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach do poszczególnych krajów w  roku akademickim 2017/2018 przedstawiają się następująco:

Kraj

Miesięczna stawka obowiązująca w programie Erasmus+(studia/SMS)

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500 euro

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

450 euro

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

350 euro

Stypendia dla studentów niepełnosprawnych - program PO WER Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabelach powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności.

Stawki dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017:

Kraj

Miesięczna stawka wypłacana z budżetu PO WER (studia)

Miesięczna stawka wypłacana z budżetu PO WER (praktyka)

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2118 PLN

2541 PLN

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1694 PLN

2118 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1271 PLN

1694 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

Stypendia dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (ze stypendium socjalnym) -  program PO WER Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywać dodatkowo 100 lub 200 € na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego okresu pobytu. Przynależność do tej grupy będzie definiowana przez kwalifikowanie w macierzystej uczelni do stypendium socjalnego w terminie wyznaczonym przez uczelnię zgodnie z jej wewnętrznymi regulacjami. Wyznaczając termin weryfikacji posiadania uprawnień do otrzymywania dodatku socjalnego Uczelnia realizująca mobilność zapewni równe traktowanie uczestników mobilności.

Stawki dofinansowania dla osób otrzymujących stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017:

Kraj

Miesięczna stawka stypendium dla studentów wypłacana z budżetu PO WER (studia, praktyka)

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2965 PLN

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2541 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2118 PLN

Jak ubiegać się o wyjazd?

Możesz starać się o stypendium na wyjazd w semestrze zimowym, letnim lub na cały rok akademicki. Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa się wiosną. Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w przypadku wyjazdów na studia w roku akademickim 2017/2018 upływa w dniu 30 kwietnia 2017 r. W przypadku, gdy zostaną wolne miejsca - druga uzupełniająca rekrutacja zostanie ogłoszona w październiku 2017 r.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy

Formularze przyjmowane są przez: mgr Justynę Jaskólską, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ adres: ul. Zamkowa 4, pok. 27 e-mail: erasmus@pwsz.com.pl tel. 74 6419205

Koniecznie zapoznaj się z zasadami rekrutacji i finansowania wyjazdów studentów PWSZ AS w Wałbrzychu na studia:

Formularze, dokumenty i komunikaty dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach Programu Erasmus+

Informacje dla studentów wyjeżdżających do Turcji: www.ankara.msz.gov.pl


Zostałeś zakwalifikowany na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+? Sprawdź procedurę wyjazdu:


ETAP 1 - ZANIM WYJEDZIESZ

Zbieranie informacji o uczelni partnerskiej

Teraz powinieneś dowiedzieć się czegoś o uczelni przyjmującej, jej ofercie programowej, zasadach studiowania i zaliczania przedmiotów, systemie ECTS i o wszelkich innych kwestiach, które po pierwsze - pomogą Ci podjąć decyzję na temat programu studiów w uczelni przyjmującej, a po drugie - pozwolą Ci się zorientować, z jakimi warunkami finansowo-bytowymi będziesz musiał sobie radzić. Skorzystaj z adresów internetowych uczelni partnerskich PWSZ, a także przyjdź na spotkanie informacyjne organizowane przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Formularze aplikacyjne

Na stronach internetowych możesz znaleźć standardowe formularze programu Erasmus+. Wystarczy je dokładnie wypełnić, uzyskać akceptację programu zajęć ze strony koordynatora ECTS - następnie zaopatrzone w odpowiednie podpisy oraz w Twoje zdjęcie, złożyć w biurze koordynatora Erasmusa (pok. 27). Ponieważ te dokumenty będą wysyłane do zagranicznej uczelni przyjmującej, powinny one być wypełnione w języku obcym czytelnie, najlepiej drukowanymi literami, bez pominięcia istotnych szczegółów dotyczących Twoich danych osobowych. Nie martw się, zostaniesz zaproszony przez naszego uczelnianego koordynatora na spotkanie organizacyjne, na którym m.in. nauczysz się, jak przygotować dokumenty związane z realizacją mobilności.

Application Form - czyli formularz zgłoszeniowy Tu powinieneś podać dane dotyczące: · koordynatora instytutowego oraz uczelnianego, · uniwersytetu, do którego się wybierasz, · terminu pobytu na zagranicznej uczelni (może być orientacyjny, z zaznaczeniem okrągłych miesięcy), · Twoich kompetencji językowych, · Twojego doświadczenia zawodowego, · roku studiów, który będziesz miał ukończony w dniu wyjazdu. Uwaga! Warto zapytać o oryginalne formularze z uczelni zagranicznej. Są one podobne, ale często i tak dodatkowo wymaga ich strona przyjmująca, zwłaszcza dotyczy to osobnych podań o miejsce w akademiku. Dokumenty możesz znaleźć na stronach internetowych danej uczelni.

Transcript of Records Jest to wykaz wszystkich najważniejszych zaliczeń uzyskanych w uczelni macierzystej, powinien być również załączony do formularza zgłoszeniowego. W formularzu powinny być zawarte wszystkie stopnie ze zdanych przez Ciebie egzaminów w dotychczasowym okresie studiów oraz przypisane poszczególnym przedmiotom punkty ECTS.

Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for Studies, Recognition) Porozumienie o programie studiów to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Program swoich studiów za granicą uzgadniasz z instytutowym koordynatorem ECTS. W tym formularzu wypełniasz nazwy przedmiotów, które zamierzasz studiować oraz liczbę punktów ECTS tym przedmiotom przyporządkowaną. W poszukiwaniu wybranych przedmiotów zawsze dobrze jest zajrzeć na stronę internetową danej uczelni. Porozumienie musi zostać podpisane przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron. Ty zobowiązujesz się do zaliczenia wybranych przedmiotów w sposób przewidziany dla studentów danej uczelni, Koordynator ECTS potwierdza swoim podpisem, iż przedmioty przez Ciebie wybrane stanowić będą część Twojego programu studiów w PWSZ oraz, że po ich zaliczeniu okres studiów za granicą zostanie zaliczony do okresu studiów w PWSZ (tzw. pełna uznawalność akademicka). Koordynator w uczelni przyjmującej zaś stwierdza, iż możesz studiować wybrane przedmioty w uczelni partnerskiej na takich samych zasadach jak studenci tejże uczelni. Do porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane przez obie uczelnie i studenta (zmiany te powinny mieć formę pisemną).

Accommodation Form (zakwaterowanie) Informacje o możliwościach zakwaterowania za granicą przekazuje koordynator podczas spotkania organizacyjnego. Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w akademiku, toteż należy skontaktować się z Działem Współpracy Zagranicznej (International Relations Office) lub podobną jednostką uczelni przyjmującej, która zajmuje się przydziałem miejsc w domach studenckich. Wówczas koniecznie pamiętaj, aby wypełnić stosowny formularz (tzw. accommodation form). Jednostka ta zazwyczaj posiada także informacje o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań).

ETAP 2 - PO AKCEPTACJI ZE STRONY UCZELNI PARTNERSKIEJ

Letter of Acceptance - zaświadczenie o przyjęciu studenta na studia Oczekujesz na potwierdzenie przyjęcia na studia zagraniczne z uczelni. Powinno ono nadejść na wskazany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. Może je również otrzymać Twój koordynator. Bądź zatem z nim w kontakcie.

Zaświadczenie Otrzymujesz potwierdzenie z uczelni partnerskiej o przyjęciu na deklarowany okres studiów. Udajesz się więc do biura koordynatora Erasmusa, gdzie na podstawie tego potwierdzenia/zaproszenia otrzymasz zaświadczenie, potwierdzające Twój status studenta programu Erasmus+ oraz wysokość przyznanego Ci stypendium. Zaświadczenie to jest często wymagane przez samą uczelnię partnerską oraz przy wypełnianiu obowiązków meldunkowych za granicą.

Informacja o koncie osobistym W trakcie wypełniania formularzy aplikacyjnych koniecznie pamiętaj o wypełnieniu formularza „Dane bankowe studenta”, który należy złożyć zanim zostanie podpisana umowa z PWSZ. Podaj w nim: pełną nazwę banku, oddział banku, numer konta osobistego (złotówkowe i walutowe). Jeżeli nie masz swojego konta osobistego, to koniecznie się o nie postaraj. Ubezpieczenia Osoby, opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie - rolę tę pełni Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. W niektórych krajach Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej, w innych trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl/ue/. O wydanie Karty wnioskuje się w Polsce, przed wyjazdem na stypendium.

W każdym z państw UE/EOG obowiązują inne zasady udzielania świadczeń. Jeżeli jednak w danym kraju obowiązuje zasada pokrywania części kosztów świadczeń medycznych przez pacjenta (np. w Belgii, Francji, Niemczech czy Szwecji), polski obywatel będzie musiał najpierw zapłacić odpowiednią kwotę, a po powrocie do kraju ubiegać się o jej zwrot. Polacy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej, uprawnieni są do korzystania ze wszystkich usług medycznych, niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się przez okres nauki. Oznacza to, że będą mogli leczyć się nie tylko w nagłych przypadkach (jak turyści), ale otrzymają pomoc w przypadku przewlekłej choroby czy konieczności skorzystania z porad lekarzy specjalistów, jak również wykonania - na koszt ubezpieczalni - niezbędnych badań okresowych. Aby uzupełnić ubezpieczenie obowiązkowe o bardzo przydatne w podróży lub podczas pobytu dodatkowe warianty ubezpieczenia: OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków proponujemy aby każdy student wyjeżdżający za granicę wykupił dodatkowo Kartę Euro<26 lub legitymację ubezpieczeniową ISIC - International Student Identity Card. Pamiętaj o podpisaniu oświadczenia o ubezpieczeniu, które dostarczysz do koordynatora w dniu podpisania umowy finansowej.

Test biegłości językowej i kurs językowy (OLS - Online Linguistic Support) Udział w teście stanowi warunek wstępny udziału w  mobilności studentów wyjeżdżających na studia, jeżeli jeden z dostępnych w OLS języków jest językiem nauki lub praktyki (angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski). Test biegłości językowej online w programie Erasmus+ ocenia umiejętności: kompetencję gramatyczną, kompetencję leksykalną, kompetencję semantyczną, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem. Student, który w pierwszym teście biegłości językowej Erasmus+ OLS uzyskał wynik na poziomie pomiędzy A1 a B1 według ESOKJ, automatycznie zostanie zaproszony (drogą e-mailową) do udziału w kursie językowym Erasmus+ OLS w swoim języku nauki lub pracy. Jeśli uzyska wynik na poziomie pomiędzy B2 a C2 według ESOKJ, będzie mógł wziąć udział w kursie językowym OLS albo w swoim głównym języku nauki lub pracy, albo w języku lokalnym kraju docelowego mobilności w programie Erasmus+, pod warunkiem, że jest on dostępny na platformie OLS. Od swojej uczelni wysyłającej otrzyma e-mail z zaproszeniem do udziału w kursie językowym OLS.

Umowa zawarta pomiędzy PWSZ a beneficjentem W wyznaczonym terminie (na około 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem) zgłaszasz się do koordynatora Erasmusa w celu podpisania umowy dotyczącej warunków przyznania stypendium na studia za granicą. Umowa ta zobowiązuje Cię m.in. do:

 • odbycia studiów w deklarowanym okresie,
 • niezwłocznego powiadomienia uczelni o wszelkich planowanych zmianach w programie studiów itp.,
 • dostarczenia z uczelni przyjmującej dokumentu potwierdzającego odbycie studiów oraz uzyskanie odpowiednich zaliczeń,
 • nie ubiegania się o inne stypendium finansowane z funduszu Komisji Europejskiej,
 • złożenia raportu uczestnika (sprawozdanie on-line),
 • wykonania drugiego testu biegłości językowej.

Kwota stypendium W programie Erasmus+ miesięczne stawki dla stypendystów są ustalane przez Narodową Agencję (FRSE). Student przeznacza uzyskane w formie stypendium Erasmusa+ fundusze na dofinansowanie kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w kraju docelowym. Należy pamiętać, iż stypendium Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie różnicy kosztów utrzymania i studiowania w kraju ojczystym i kraju przyjmującym. Na pokrycie kosztów pobytu za granicą stypendysta programu Erasmus+ powinien zatem poza stypendium Erasmusowym przeznaczyć środki, jakie normalnie przeznacza na utrzymanie w kraju, np. dotację wypłacaną przez rodziców, otrzymywane stypendium naukowe (lub/i socjalne) itp. PWSZ z budżetu ogólnouczelnianego na wniosek studenta dofinansowuje koszty podróży (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 31/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia kwoty dofinansowania kosztów podróży w ramach realizacji programu Erasmus+).

ETAP 3 - POBYT ZAGRANICĄ

Masz już niezbędne dokumenty, załatwiłeś zakwaterowanie, kupiłeś bilet, pakujesz się i ruszasz w drogę. Nie zapomnij zabrać ze sobą kilku aktualnych zdjęć paszportowych. Mogą się okazać potrzebne, na przykład do biletu miesięcznego. Po przybyciu na miejsce, zgłaszasz się do DWZ uczelni zagranicznej (International Relations Office) i koordynatora wydziałowego na uczelni. Oni najlepiej poinformują Cię o niezbędnych formalnościach, np. związanych z zakwaterowaniem, uczestnictwem w kursach językowych, legalizacji pobytu itp. Pamiętaj też, że zawsze możesz liczyć na radę i pomoc koordynatorów uczelni macierzystej. Najlepiej kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, więc zadbaj o to, aby dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób możesz korzystać z poczty na uniwersytecie przyjmującym. Po przyjeździe na miejsce może się okazać, że któregoś z elementów zaplanowanego i zatwierdzonego programu studiów nie możesz zrealizować. Modyfikujesz więc ten program studiów i poprawki nanosisz na drugiej stronie formularza Learning Agreement for Studies. Musisz uzyskać akceptację dla tych zmian miejscowego koordynatora programu oraz powiadomić o tym swojego koordynatora instytutowego w PWSZ, przesyłając do niego podpisany formularz zmienionego porozumienia o programie studiów. Pamiętaj również o swoim statusie, statusie stypendysty programu Erasmus+. Zgodnie z zasadami tego programu możesz cieszyć się takimi samymi prawami jak studenci lokalni. Masz jednak również takie same obowiązki. Czekają Cię takie same wymagania i rygory egzaminacyjne. A więc uczęszczasz na zajęcia, spotykasz się z tutorem/opiekunem i uzyskujesz zaliczenia oraz zdajesz egzaminy. Wszystkie Twoje osiągnięcia akademickie rejestrowane są następnie w dokumencie wykaz zaliczeń (Transcript of Records). Dokument ten musi być podpisany przez koordynatora programu Erasmus+ uczelni przyjmującej.

Podróż, przekraczanie granicy, legalizacja pobytu W celu zdobycia najbardziej aktualnych informacji dla podróżujących, przepisów konsularnych, legalizacji pobytu za granicą radzimy odwiedzić strony:
 • www.msz.gov.pl (informacje konsularne)
 • polakzagranica.msz.gov.pl (poradnik)
 • iPolak (bezpłatna aplikacja mobilna MSZ)
 • odyseusz.msz.gov.pl (rejestracja podróży)
Od roku 2016 wyjeżdżający studenci  są proszeni o rejestrację w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć kontakt ze studentem, a także udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.

Test biegłości językowej (OLS) Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności uczestnik, z wyjątkiem osób, dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line test biegłości językowej. Wypełnienie tego zobowiązania jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu.

Przedłużenie/skrócenie pobytu Jeżeli Twój pobyt sprawił Ci satysfakcję, zarówno naukową jak i osobistą oraz spotkałeś się z przyjaznym przyjęciem partnerskiego uniwersytetu możesz przedłużyć swój pobyt o kolejny semestr. Jest to możliwe, ale tylko z semestru zimowego na letni. Nie możesz przedłużyć swojego stypendium z semestru letniego na zimowy, ponieważ jest to już nowy rok akademicki. Podanie o przedłużenie pobytu należy pobrać ze strony: www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus Jeżeli uczestnik zakończy pobyt wcześniej, niż uzgodniono w umowie, a inne warunki umowy będą spełnione, będzie wymagany zwrot części stypendium proporcjonalnej do skróconego pobytu. Zwrot nie będzie wymagany jedynie w sytuacji, jeżeli student nie mógł ukończyć planowanych działań (z porozumienia o programie studiów) za granicą z powodu działania „siły wyższej”; wówczas uczestnik będzie uprawniony do otrzymania kwoty proporcjonalnej do rzeczywistego czasu trwania mobilności, a pozostała część stypendium będzie podlegała zwrotowi. Takie przypadki muszą być zgłoszone przez uczestnika do uczelni bezpośrednio po zajściu zdarzenia oraz podlegają zatwierdzeniu przez Narodową Agencję.

ETAP 4 - PO POWROCIE, ROZLICZENIE STYPENDIUM Transcript of Records (wraz z aneksem) i Recognition Outcomes Po powrocie do kraju przedstawiasz uczelnianemu koordynatorowi dokumenty wydane przez uniwersytet zagraniczny poświadczające odbycie i zaliczenie okresu studiów - oryginał wykazu zaliczeń (transcript of records) oraz aneks do TR, potwierdzony podpisem i pieczęcią uniwersytetu zagranicznego. Zaliczone przez Ciebie przedmioty wpisywane są do karty egzaminacyjnej  w języku angielskim – przepisania ocen i punktów ECTS dokonuje koordynator ECTS. Aneks do Transcript of Records: www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus

Raport uczestnika Jednym z warunków rozliczenia się ze stypendium jest wypełnienie indywidualnego raportu uczestnika, oceniającego Twój pobyt zagraniczny. Link do raportu online otrzymasz drogą mailową zaraz po powrocie ze stypendium (wiadomość generowana automatycznie przez system EU Survey). Pamiętaj, w ciągu 7 dni musisz wypełnić ankietę.

Podziel się doświadczeniami Na pewno młodsi koledzy, którzy dopiero wybierają się na stypendium programu Erasmus+ zwrócą się do Ciebie o radę lub informacje. Doświadczenia zebrane przez Ciebie być może pomogą im łatwiej przebrnąć przez całą procedurę. Dzięki Tobie unikną tych problemów, na jakie sam się natknąłeś. Podziel się z nimi swoimi doświadczeniami.

Przewodnik nt. mobilności przygotowany przez ESN: esn.org/studentguidebook
Media o Programie Erasmus+ w PWSZ: "Studiuj za granicą!"

„Spełnij swoje marzenia”

EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

Wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+

Swoją praktykę zawodową możesz także zrealizować za granicą. Odbycie takiej praktyki jest bardzo cenione przez pracodawców – w ich opinii procentuje bowiem unikalnymi umiejętnościami, których nie można zdobyć w żaden inny sposób. Zdaniem przedsiębiorców osoby, które w swoim CV mogą pochwalić się praktykami w obcym kraju są:

 • samodzielne,
 • aktywne,
 • potrafią odnaleźć się w trudnych sytuacjach,
 • dobrze zorganizować sobie pracę,
 • współpracować w środowisku międzynarodowym.

Przed wyjazdem należy uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships) zatwierdzanego przez studenta, instytucję przyjmującą i naszą uczelnię. Gdzie mogę wyjechać?

Sprawdź ofertę wyjazdową dla Twojego kierunku studiów: Instytucje partnerskie PWSZ AS w Wałbrzychu

Praktyki w Grecji

Studenci kierunków, takich jak np.: turystyka i rekreacja, kosmetologia, pedagogika mogą realizować wakacyjne praktyki w hotelach i resortach SPA w Grecji. Wyjazdy aranżowane są i monitorowane przez partnerską firmę - JOB TRUST. Rekrutacja na praktyki odbywa się za pośrednictwem strony: www.jobtrust.gr Prezentacja dot. stanowisk oraz miejsc wyjazdowych w Grecji

Inne wyjazdy  

Istnieje także możliwość realizacji 2-miesięcznej praktyki w innym kraju UE - poprzez samodzielne wyszukanie przez studenta stosownego miejsca realizacji praktyki! Skontaktuj się z koordynatorem programu Erasmus w celu ustalenia szczegółów.

Serwisy internetowe wspomagające wyszukiwanie potencjalnych miejsc odbywania praktyk przez studentów:

Wsparcie finansowe

Na zrealizowanie wyjazdu student otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach na praktykę do poszczególnych krajów w roku akademickim 2017/2018 przedstawiają się następująco:

Grupa  Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w euro
 I Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,  Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

 600

 II Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

 550

 III Bułgaria, Estonia, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

 450

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabelach powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne.Student spełniający kryterium „trudnej sytuacji materialnej” będzie otrzymywał tzw. dodatek socjalny w postaci powiększenia stawki stypendialnej na każdy miesiąc pobytu o równowartość 200 €. Stypendium wraz z dodatkiem socjalnym będzie wypłacane w PLN w ramach umowy PO WER (kurs przeliczeniowy zostanie określony w terminie późniejszym i będzie kursem stałym dla całego okresu obowiązywania umowy). Student posiadający prawo do „dodatku socjalnego” wyjeżdżający na praktykę będzie musiał zdecydować, z którego „dodatku” chce skorzystać*: przysługującego wyjeżdżającym na praktykę, czy „dodatku socjalnego”. *W programie Erasmus+ standardową kwotą dofinansowania jest kwota określona dla wyjazdów na studia (SMS). Miesięczna stawka na wyjazd na praktykę jest o 100€ wyższa od stawki na wyjazd na studia. Miesięczna stawka „dodatku socjalnego” wynosi równowartość 200€.   Jak ubiegać się o wyjazd? Możesz starać się o stypendium na wyjazd na praktykę w semestrze zimowym, letnim lub w wakacje. Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018 trwa do końca kwietnia 2017. Wypełnij formularz zgłoszeniowy: formularz zgłoszeniowy Formularze przyjmowane są przez: mgr Justynę Jaskólską, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus adres: ul. Zamkowa 4, pok. 27 e-mail: erasmus@pwsz.com.pl tel. 74 6419205   Formularze, dokumenty i komunikaty dla studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach Programu Erasmus+ Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2016/2017 www.pwsz.com.pl/erasmus-plus/formularzewww.pwsz.com.pl/organizacja-praktyk-zawodowych-instrukcja-dla-studenta Przewodnik nt. mobilności przygotowany przez ESN: esn.org/studentguidebook   Zostałeś zakwalifikowany na wyjazd na praktyki w ramach Programu Erasmus+? Sprawdź procedurę wyjazdu: ETAP 1 - ZANIM WYJEDZIESZPorozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships) to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i instytucją przyjmującą, określająca program praktyki oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. ETAP 2 - PO AKCEPTACJI ZE STRONY INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ Zaświadczenie Otrzymujesz potwierdzenie z instytucji partnerskiej o przyjęciu na deklarowany okres praktyki. Udajesz się więc do biura Koordynatora Erasmusa, gdzie na podstawie tego potwierdzenia/zaproszenia otrzymasz zaświadczenie, potwierdzające Twój status studenta programu Erasmus+ oraz przyznanie Ci stypendium.Informacja o koncie osobistym W trakcie wypełniania formularzy aplikacyjnych koniecznie p a m i ę t a j o wypełnieniu formularza „Dane bankowe studenta”, który należy złożyć zanim zostanie podpisana umowa z PWSZ. Podaj w nim: pełną nazwę banku, oddział banku, numer konta osobistego (złotówkowe i walutowe). Jeżeli nie masz swojego konta osobistego, to koniecznie się o nie postaraj. Ubezpieczenia Osoby, opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie - rolę tę pełni Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. W niektórych krajach Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej, w innych trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl/ue/. O wydanie Karty wnioskuje się w Polsce, przed wyjazdem na stypendium.W każdym z państw UE/EOG obowiązują inne zasady udzielania świadczeń. Jeżeli jednak w danym kraju obowiązuje zasada pokrywania części kosztów świadczeń medycznych przez pacjenta (np. w Belgii, Francji, Niemczech czy Szwecji), polski obywatel będzie musiał najpierw zapłacić odpowiednią kwotę, a po powrocie do kraju ubiegać się o jej zwrot. Polacy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej, uprawnieni są do korzystania ze wszystkich usług medycznych, niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się przez okres nauki. Oznacza to, że będą mogli leczyć się nie tylko w nagłych przypadkach (jak turyści), ale otrzymają pomoc w przypadku przewlekłej choroby czy konieczności skorzystania z porad lekarzy specjalistów, jak również wykonania - na koszt ubezpieczalni - niezbędnych badań okresowych. Aby uzupełnić ubezpieczenie obowiązkowe o bardzo przydatne w podróży lub podczas pobytu dodatkowe warianty ubezpieczenia: OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków proponujemy aby każdy student lub wykładowca wyjeżdżający za granicę wykupił dodatkowo Kartę Euro < 26 lub legitymację ubezpieczeniową - ISIC - International Student Identity Card. Pamiętaj o podpisaniu oświadczenia o ubezpieczeniu, które dostarczysz do koordynatora w dniu podpisania umowy finansowej.Test biegłości językowej i kurs językowy (Online Linguistic Support) Udział w teście stanowi warunek wstępny udziału w  mobilności studentów wyjeżdżających na praktyki, jeżeli jeden z dostępnych w OLS języków jest językiem pracy (angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski). Test biegłości językowej online w programie Erasmus+ ocenia umiejętności: kompetencję gramatyczną, kompetencję leksykalną, kompetencję semantyczną, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem. Test składa się z 70 pytań i trwa od 40 do 50 minut.Umowa zawarta pomiędzy PWSZ a beneficjentem W wyznaczonym terminie (na około 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem) zgłaszasz się do Koordynatora Erasmusa w celu podpisania umowy dotyczącej warunków przyznania stypendium na realizację praktyki za granicą. Umowa ta zobowiązuje Cię m.in. do:
 • odbycia praktyki w deklarowanym okresie,
 • niezwłocznego powiadomienia uczelni o wszelkich planowanych zmianach w programie praktyki itp.,
 • dostarczenia z instytucji przyjmującej dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki,
 • nie ubiegania się o inne stypendium finansowane z funduszu Komisji Europejskiej,
 • złożenia ankiety dotyczącej okresu praktyki zagranicznej po powrocie do kraju (sprawozdanie on-line).
Kwota stypendium W programie Erasmus+ miesięczne stawki dla stypendystów są ustalane przez Narodową Agencję (FRSE). Student przeznacza uzyskane w formie stypendium Erasmus+ fundusze na dofinansowanie kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w kraju docelowym. PWSZ z budżetu ogólnouczelnianego na wniosek studenta dofinansowuje koszty podróży (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 31/2014). ETAP 3 - POBYT ZAGRANICĄMasz już niezbędne dokumenty, załatwiłeś zakwaterowanie, kupiłeś bilet, pakujesz się i ruszasz w drogę. Nie zapomnij zabrać ze sobą kilku aktualnych zdjęć paszportowych. Mogą się okazać potrzebne, na przykład do biletu miesięcznego. Po przybyciu na miejsce, zgłaszasz się do opiekuna praktyki w instytucji zagranicznej. Pamiętaj też, że zawsze możesz liczyć na radę i pomoc koordynatorów uczelni macierzystej. Najlepiej kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, więc zadbaj o to, aby dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób możesz korzystać z poczty w instytucji przyjmującej. Po przyjeździe na miejsce może się okazać, że któregoś z elementów zaplanowanego i zatwierdzonego programu praktyki nie możesz zrealizować. Modyfikujesz więc ten program i poprawki nanosisz na drugiej stronie formularza Learning Agreement. Musisz uzyskać akceptację dla tych zmian miejscowego opiekuna praktyki oraz powiadomić o tym swojego koordynatora w PWSZ, przesyłając do niego podpisany formularz zmienionego porozumienia o programie praktyki.Przekraczanie granicy i legalizacja pobytu Po 1 maja 2004 r. obywatele polscy mogą swobodnie poruszać się po terytorium krajów wspólnoty oraz państw związanych z Unią Europejską układem o Europejskim Obszarze Gospodarczym - EOG (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). Nie zniknie jednak kontrola naszych obywateli wjeżdżających do pozostałych krajów UE i EOG. Polacy podróżujący do innych krajów Unii Europejskiej i EOG przekraczają granicę na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno starego, ważnego maksymalnie do 31 grudnia 2007 r., jak i nowego typu). Z dniem 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przy wyjazdach do państw UE i EOG - niezależnie od celu i czasu trwania pobytu. Należy jednak pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w przypadku niektórych państw formalności trzeba będzie załatwić jeszcze przed wyjazdem. Warunkiem koniecznym do legalizacji pobytu jest poświadczenie przez instytucję przyjęcia na praktykę w ramach programu Erasmus+, posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienie posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum socjalnego danego kraju). Zezwolenie na pobyt wystawiane jest na okres do jednego roku i przedłużane na kolejne lata studiów. Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze określonym przez ustawodawstwo danego kraju. Jeśli chodzi o wyjazdy na stypendium do Turcji w tym przypadku wymagane jest posiadanie wizy. W celu zdobycia najbardziej aktualnych informacji dotyczących przepisów meldunkowych oraz legalizacji pobytu za granicą po 1 maja 2004 r. radzimy odwiedzić stronę www.msz.gov.pl („Informacje Konsularne”, tu znaleźć „Informacje Wizowo-Paszportowe dla Obywateli Polskich i Cudzoziemców”) lub też skontaktować się z ambasadami lub przedstawicielstwami konsularnymi.Test biegłości językowej (OLS) Na dwa tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu do wypełnienia w ciągu 10 dni. ETAP 4 - PO POWROCIE, ROZLICZENIE STYPENDIUM Po powrocie do kraju przedstawiasz koordynatorowi dokumenty wydane przez instytucję zagraniczną poświadczające odbycie i zaliczenie okresu praktyki.Sprawozdanie stypendysty Jednym z warunków rozliczenia się ze stypendium jest wypełnienie ankiety studenta, oceniającej Twój pobyt zagraniczny. Link do sprawozdania online otrzymasz drogą mailową zaraz po powrocie ze stypendium. Pamiętaj, w ciągu 7 dni musisz wypełnić ankietę.Podziel się doświadczeniami Na pewno młodsi koledzy, którzy dopiero wybierają się na stypendium programu Erasmus+ zwrócą się do Ciebie o radę lub informacje. Doświadczenia zebrane przez Ciebie być może pomogą im łatwiej przebrnąć przez całą procedurę. Dzięki Tobie unikną tych problemów, na jakie sam się natknąłeś. Podziel się z nimi swoimi doświadczeniami.Z pamiętnika Erasmusa... Adrianna, studentka pedagogiki skorzystała z możliwości realizacji praktyki zawodowej w ramach Programu Erasmus+. Swoje dwa miesiące praktyk postanowiła odbyć w szkole - IES LUIS Seoane w Pontevedra w Hiszpanii. Oprócz zajęć obowiązkowych miała także okazję podróżować. Zachęcamy do zapoznania się z jej relacją:"Wyobraźcie sobie miejsce, w którym na każdym kroku znajdują się kafejki, restauracje. Ludzie codziennie siedzą w ogródkach piwnych, spotykają się ze przyjaciółmi rodziną i głośno dzielą się swoimi wrażeniami, codziennymi sprawami. Zamawiasz 'cafe con leche' za symboliczne euro i zaczynasz celebrować poranny rytuał śniadania, jak miejscowi. Z kawką dostajesz darmowe słodycze, a tak zapoczątkowany dzień procentuje świetnym humorem na cały dzień. Wszyscy mówią, że Erasmus to niezapomniane wrażenia. Ja szczerze mówiąc średnio w to wierzyłam, ale kocham Hiszpanię i postanowiłam przekonać się na własnej skórze, jak wygląda życie na wymianie. Wcześniej przed wyjazdem wyszukałam w grafice google miasto, w którym miałam spędzić 2 miesiące i szczerze mówiąc, nie zrobiło na mnie spektakularnego wrażenia. Gdy tylko przyjechałam, odkryłam jak bardzo się myliłam. Pontevedra - miasto mostów, urzekło mnie zapierającym dech w piersiach starym miastem, trzema ogromnymi kościołami z XVI wieku i uliczkami wąskimi jak w turystycznych, włoskich miejscowościach. Zapomniałabym o rzece Lerez, ogromnej, przecinającej Pontevedrę na dwie części i łączącą się z oceanem. Dla amatorów zwiedzania muszę dodać, że miasto jest świetnie skomunikowane z Santiago de Compostelą (gdzie znajduje się słynna na cały świat katedra) i z Vigo zwanym miastem oliwnym, z pięknymi plażami i dwoma imponującymi parkami oraz ogromnym portem. Jednak to nie wszystkie atrakcje. Godzina drogi samochodem do Portugalii, Park Narodowy Islas Cies znajdujący się pośrodku Oceanu Atlantyckiego, a nawet istnieje możliwość wykąpania się w termach w niedalekim Ourense. Jeśli chcesz się dowiedzieć jaka jest różnica między empanadą a empanadillą, odkryć bogactwo kulturowe Galicji i poznać wielu fantastycznych ludzi, zapraszam Cię w podróż do Hiszpanii!"zdjęcie7AdaiEva
Kraje należące do danej grupy Program Erasmus+ Program PO WER

Miesięczna stawka stypendium

Miesięczna stawka - wyjazdy studentów niepełnosprawnych

Miesięczna stawka - wyjazdy studentów ze stypendium socjalnym
Grupa I: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 600 euro 2541 zł 2965 zł
Grupa II: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 500 euro 2118 zł 2541 zł
Grupa III: Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 400 euro 1694 zł 2118 zł

EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)

Cel wyjazdu

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi PWSZ AS w Wałbrzychu podpisała umowę o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej danego kierunku, w ramach Programu Erasmus+, w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów. W kontakcie z uczelnią zagraniczną należy zaproponować i przygotować Porozumienie o programie nauczania (wykłady, seminaria, warsztaty, etc.) – tzw. Mobility Agreement For Teaching. Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać kilka dni (praktykowany w PWSZ okres pobytu to 2-5 dni). Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych, jeśli wyjazd trwa od 2 do 5 dni (jeżeli dłużej, to większa liczba godzin zajęć). Uwaga: do kategorii STA zalicza się także przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw, którzy przyjeżdżają na zaproszenie uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zapraszającej. Chęć realizacji takiego zaproszenia powinna być każdorazowo zgłoszona do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Wsparcie finansowe

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STA (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży) w roku akademickim 2017/2018:
Kraje należące do danej grupy  

Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni

 
  Grupa I: Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania   130
  Grupa II: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy   110
  Grupa III: Hiszpania, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii) Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja   100
  Grupa IV: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia   80
 

Uczelnie partnerskie

Wykładowcy PWSZ mogą zrealizować zajęcia w jednym z przeszło dwudziestu europejskich ośrodków partnerskich (uniwersytetów, politechnik).

mapa uczelnie partnerskie

Formularze, dokumenty i komunikaty

Zasady finansowania i kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu

Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT)

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (przedsiębiorstw, organizacji) w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy (szkolenie, seminarium, warsztaty, wizyta studyjna etc.). Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni (praktykowany w PWSZ okres pobytu to 5 dni). Wyjazd tego typu wymaga przygotowania Porozumienia o programie szkolenia – tzw. Mobility Agreement For Training zaakceptowanego przez trzy strony: uczestnika, PWSZ AS w Wałbrzychu i instytucję przyjmującą. Jest to jeden z warunków ubiegania się o wyjazd. Porozumienie o programie szkolenia określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w miesiącu październiku roku akademickiego, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STT są identyczne jak przy wyjazdach wykładowców (patrz tabela wyżej).

Formularze, dokumenty i komunikaty Zasady finansowania i kwalifikacji pracowników na wyjazdy szkoleniowe (STT) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu

EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

ERASMUS+ PROGRAMME

Erasmus+ is the programme of the EU for the fields of Education, Training, Youth and Sport for the period 2014-2020. Erasmus+ replaces seven programmes bringing together: the Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius and Grundtvig), the Youth in Action programme and five international cooperation programmes. It also includes a new section for sport actions.

Erasmus+ encourages individual mobility and will provide opportunities for over 4 million Europeans to study, train, gain work experience and volunteer abroad. It also promotes transnational partnerships and alliances among Education, Training, and Youth institutions and organisations to foster cooperation, stimulate knowledge and innovation and bridge the worlds of Education and work in order to tackle the skills gaps we are facing in Europe. Moreover, Erasmus+ will also support national efforts to modernise Education, Training, and Youth systems. The new action of sport will support grassroots projects and cross-border challenges such as combating match-fixing, doping, violence and racism.

You can read much more about it in the website of the Programme and you can get support from the National Agencies of the Programme in each country.


ERASMUS+ at The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych
(Erasmus code: PL WALBRZY04)

1) student mobility:

 • studies abroad
 • work placements abroad

2) staff mobility:

 • teaching assignements abroad for staff of HEI or entreprises in HEI
 • HEI staff training abroad

Have you ever wanted to get to know a different European culture, study at a foreign university, do a traineeship in an enterprise abroad, make new friends, and learn another language? Then Erasmus+ may be what you are looking for!
Please contact our Erasmus+ Institutional Coordinator: erasmus@pwsz.com.pl

Read more: www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus

 INFORMATION FOR INCOMING STUDENTS


APPLICATION PROCEDURE

Academic year Winter semester Summer semester
2016/2017 01.10.2016 - 12.02.2017 13.02.2017 - 30.06.2017
Application deadlines July 31st December 15th

 

 

The application forms should be filled by computer. Next, signed and stamped forms have to be forwarded to Erasmus+ Institutional Coordinator to acceptance.


CONTACT


- Erasmus+ Institutional Coordinator

Justyna Jaskólska
The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych
Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Poland
(Building A, room 27)
phone/fax: +48 74 641 92 05
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl

ECTS Coordinators

mapa uczelnie partnerskie

READ MORE

General information for students

BROCHURE of PWSZ
Partner institutions
Grading system

UE

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ
(Program PO WER)

Program umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego zagranicznej mobilności studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.

Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN).

 • Wyjazdy studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (z prawem do dodatku socjalnego) na studia i praktykę

Studentem znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej jest student z udokumentowanym prawem do otrzymywania stypendium socjalnego w momencie rekrutacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd zgodnie z zasadami programu Erasmus+ i dla których uczelnia wysyłająca potwierdziła ich prawo do „dodatku socjalnego”. Rok akademicki 2016/2017

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN (kwota ryczałtowa)

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2965 PLN

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2541 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2118 PLN

W roku akademickim 2017/2018: student spełniający kryterium "trudnej sytuacji materialnej" będzie otrzymywał tzw. dodatek socjalny w postaci zwiększenia stawki stypendialnej na każdy miesiąc pobytu o równowartość 200 euro przy wyjazdach na studia oraz 100 euro przy wyjazdach na praktykę. Stypendium wraz z dodatkiem socjalnym będzie wypłacane w PLN w ramach umowy PO WER (kurs przeliczeniowy jest kursem stałym dla całego okresu obowiązywania umowy i wynosi 1 euro = 4,2631).

 • Wyjazdy studentów niepełnosprawnych

Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani na wyjazd w programie Erasmus+ oraz posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wystawione przez upoważniony do tego organ, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności. Dodatkowe dofinansowanie wraz z podstawową kwotą stypendium należną dla danego rodzaju wyjazdu będzie wypłacone z budżetu umowy PO WER.
Studenci niepełnosprawni mogą otrzymać dodatkowe środki na pokrycie kosztów dot. ich niepełnosprawności, bez których ich mobilność nie byłaby możliwa (np. koszty: podróży i pobytu osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika,  wynagrodzenia profesjonalnego opiekuna miejscowego, specjalnej opieki medycznej, specjalnych materiałów dydaktycznych,  specjalnego ubezpieczenia medycznego).

Należy wypełnić Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami. Każdy dodatkowy koszt wskazany we wniosku wymaga szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota została skalkulowana przez uczestnika.

Wniosek o przyznanie zwrotu dodatkowych kosztów musi zostać złożony u koordynatora najpóźniej na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem mobilności. Oceną wniosku zajmuje się Narodowa Agencja (FRSE). Dodatkowo przyznana kwota będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych (faktury, rachunki).

Stawki dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017:

Kraj

Miesięczna stawka wypłacana
z budżetu PO WER (studia)

Miesięczna stawka wypłacana
z budżetu PO WER (praktyka)

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2118 PLN

2541 PLN

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1694 PLN

2118 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1271 PLN

1694 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Wniosek o dofinansowanie studenta - uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami

Oświadczenie uczestnika projektu

 

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

mgr Justyna Jaskólska
tel.: +48 74641 92 05
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl


Uczelniany Koordynatora ECTS:
doc. dr Małgorzata Babińska, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
e-mail: mbabinska@pwsz.com.pl

Instytutowi Koordynatorzy ECTS:

1. dr Piotr Szymaniec – dla kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo i higiena pracy
e-mail: pszymaniec@pwsz.com.pl
2. dr Alicja Maciejko – dla kierunków: Architektura krajobrazu, Architektura wnętrz
e-mail: architekturakrajobrazu@pwsz.com.pl
3. prof. Anna Szemik-Hojniak - dla kierunku: Kosmetologia, Techniki dentystyczne, Pielęgniarstwo
e-mail: kosmetologia@pwsz.com.pl
4. dr Ewa Rychter – dla kierunków: Filologia (specjalność: filologia angielska), Pedagogika
e-mail: erychter@pwsz.com.pl
5. dr Joanna Nowicka – dla kierunku: Logistyka
e-mail: logistyka@pwsz.com.pl