Program płatnych praktyk zawodowych – Rekrutacja studentów, nauczycieli akademickich oraz instytucji


fundusze-europejskie-unia-europejska-logo

Rekrutacja uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych dla nauczycieli akademickich naszej uczelni [dotyczy kierunków: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Filologia (Filologia angielska), Kosmetologia i Techniki dentystyczne] Zapraszamy do udziału w rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
W ramach niniejszego projektu studenci czterech kierunków o profilu praktycznym w pełnym cyklu kształcenia [Bezpieczeństwo i higiena pracy, Filologia (Filologia angielska), Kosmetologia i Techniki dentystyczne)], realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, mogą uczestniczyć w programie płatnych, rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch turach:

I tura- rok akademicki 2016/2017
II tura rok akademicki 2017/2018

Powyższe ogłoszenie dotyczy uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych pierwszej tury, którzy spełniają wymagania Regulaminu rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (zał. 1) Wypełniony wniosek rekrutacyjny (zał. 2) należy złożyć w Biurze Karier u mgr Mirosławy Nikodemskiej do dnia 25.11.2016. do godziny 13.00.

regulamin-nauczyciel-akademicki-nr-1

wniosek-nauczyciel-akademicki-zalacznik-nr-2

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu będą mogli uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach:

Tura I   –  rok akademicki 2016/2017,
Tura II – rok akademicki 2017/2018.

W I Turze praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci PWSZ im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu,  spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów
(zał. 1), kierunków studiów o profilu praktycznym w pełnym cyklu kształcenia:

Bezpieczeństwo i higiena pracy – 8 studentów,
Filologia (Filologia angielska) – 12 studentów,
Kosmetologia – 12 studentów
Techniki dentystyczne – 8 studentów.

Wniosek o udział w projekcie (zał. 2) należy złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, w Biurze Karier (pokój 25) u mgr Mirosławy Nikodemskiej w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2016 roku.  

regulamin-studenci-zalacznik-nr-1

wniosek-studenci-zalacznik-nr-2

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa (PWSZ im. Angelusa Silesiusa) w Wałbrzychu ogłasza rekrutację Instytucji, zainteresowanych przyjęciem studentów naszej uczelni  na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucje zgaszające swój udział w programie pilotażowych praktyk zawodowych powołują zakładowych opiekunów praktyk (z uwzglednieniem wymagań określonych w Regulaminie – zał. 1), którzy za opiekę nad studentem-praktykantem otrzymują wynagrodzenie wedug stawek określonych w przedmiotowym Projekcie.

Niniejszy projekt praktyk zawodowych obejmuje studentów PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, kierunków o profilu praktycznym w całym cyklu kształcenia, tj. Bezpieczeństwo i higiena pracy (8 studentów), Filologia, specjalność: Filologia angielska (12 studentów), Kosmetologia (12 studentów), Techniki dentystyczne (8 studentów).

Wniosek o udział w projekcie (zał. 2), podpisany przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, w Biurze Karier (ul. Zamkowa 4, pokój 25, mgr Mirosława Nikodemska) lub przesłać pocztą tradycyjną (PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-305 Wałbrzych, z dopiskiem: Projekt praktyk zawodowych) w terminie do  2 grudnia 2016 r.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. UWAGA:  wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.    

regulamin-pracodawcy-zalacznik-nr-1

wniosek-pracodawcy-zalacznik-nr-2