Zasady przyjęć na studia dla cudzoziemców i odpłatności


Studia I stopniaStudia II stopnia

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA CUDZOZIEMCÓW

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na warunkach określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Osoby te mogą ubiegać się o zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego. Decyzje w tej sprawie podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 2. Kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, poza dokumentami określonymi w § 12  uchwały rekrutacyjnej (dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego), zobowiązani są dodatkowo dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w art. 69 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w zakresie dyplomów wydawanych przez uczelnie zagraniczne odpowiednio stosuje się art.326 powołanej  ustawy;
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

 

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

Lp. Nazwa kierunku

Forma studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1. Administracja

X

X

2. Architektura wnętrz

X

X

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

X

X

4. Filologia

X

X

5. Kosmetologia

X

X

6. Logistyka

X

X

7. Pedagogika

X

X

8. Pielęgniarstwo

X

9. Techniki dentystyczne

X

X

10. Zarządzanie*

X

X

11. Dietetyka*

X

X

*Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Rekrutacja na kierunek filologia odbywa się na specjalność:
  – filologia angielska (studia stacjonarne, studia niestacjonarne).
 • Zastrzega się możliwość nieogłoszenia naboru na dany kierunek, stopień lub formę studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

Lp. Nazwa kierunku Forma studiów
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1. Administracja X X
2. Logistyka X X

 

 

Studia I stopniaStudia II stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia pierwszego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

 • Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
 • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

Uwaga! Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

Uwaga, w przypadku niepełnoletnich cudzoziemców wymagane jest złożenie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego – zgody na podjęcie studiów i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów pierwszego stopnia:
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego cudzoziemca


Cudzoziemcy podejmujący studia pierwszego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (tj. posiadający Kartę Polaka) zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

5) dowód opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w wysokości 85 PLN.

Ważna informacja: dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego

Ponadto cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

2) potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa z polskim świadectwem,

3) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

5) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia drugiego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu uczelni),

3) kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,

4) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami.

 • Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
 • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

Uwaga!Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.


Cudzoziemcy podejmujący studia pierwszego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (tj. posiadający Kartę Polaka) zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

6) dowód opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w wysokości 85 PLN

Ważna informacja: dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego

Ponadto cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2) potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa z polskim świadectwem,

3) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

5) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

 

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021:

1) 15.06.2020-31.08.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 03.09.2020 – ogłoszenie wyników.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca:

1) 03.08.2020-02.10.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie dokumentów od kandydatów,

2) 06.10.2020 – ogłoszenie wyników.

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 (Logistyka II stopnia):

1) 11.01.2021-10.02.2021 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 11.02.2021 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych

3) 12.02.2021 – ogłoszenie wyników.

 • Opłata rekrutacyjna
  – 85 zł należy wpłacić na konto Uczelni:
  Bank Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Odpłatności za studia w roku akademickim 2019/2020

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 24
tel. 74 641 92 05

email:  rekrutacja@pwsz.com.pl