Rekrutacja na logistykę II stopnia


W dniach 15 stycznia-12 lutego br. prowadzona jest rekrutacja na studia II stopnia na kierunku logistyka. Dotyczy ona zarówno trybu stacjonarnego, jak i niestacjonarnego. Jest to oferta kierowana do absolwentów studiów inżynierskich na dowolnym kierunku, nie tylko logistyków. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w procesie rekrutacji muszą dokonać elektronicznej rejestracji za pośrednictwem systemu rekrutacji online oraz złożyć komplet dokumentów w pokoju nr 24 (Dział Nauczania i Spraw Studenckich, budynek A, ul. Zamkowa 4).

Wymaganymi dokumentami są:
1. kwestionariusz kandydata
2. kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu uczelni),
3. kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,
4. jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).