Logistyka


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
kierunek: LOGISTYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia magisterskie na kierunku logistyka są skierowane do absolwentów studiów inżynierskich i kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem dyplomowym. Stopień i tytuł zawodowy magistra jest certyfikatem potwierdzającym określone kompetencje.

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do rozwiązywania złożonych i nietypowych zadań związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci są przygotowani do pozatechnicznej działalności.

Poziom kształcenia: studia poziom 7, studia drugiego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do rozwiązywania złożonych i nietypowych zadań, w tym wykonywania zadań
w nieprzewidywalnych warunkach, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej. Absolwent studiów:
• posiada wielodyscyplinarną, pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, głównie prawno-ekonomicznych (prawa, finansów, nauk o zarządzaniu) oraz nauk technicznych (informatyki, transportu, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn), będących podstawą tworzenia sprawnych systemów i procesów logistycznych we współczesnych przedsiębiorstwach;
• zna i rozumie złożone zależności pomiędzy wybranymi faktami, teoriami
i metodami, w tym również powiązania, uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzenia działalności gospodarczej;
• rozwiązuje złożone, w tym nietypowe problemy logistyczne, a także zadania w nieprzewidywalnych warunkach, wykorzystując nie tylko poznane, współczesne metody i techniki inżynierskie, ale także tworząc swoje własne, oryginalne sposoby rozwiązywania tych problemów;
• stosuje odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne do realizacji złożonych zadań w zakresie logistyki;
• planuje i przeprowadza pomiary oraz symulacje komputerowe dotyczące optymalizacji procesów i systemów logistycznych, potrafiąc interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski;
• projektuje, zgodnie ze specyfikacją złożone systemy i procesy logistyczne, krytycznie oceniając przydatność i możliwość wykorzystania w tym celu nowych osiągnięć: techniki, technologii, nauk o zarzadzaniu (w tym różnych koncepcji, metod i narzędzi);
• jest kreatywny i ma świadomość konieczności ustawicznego kształcenia zawodowego i samokształcenia;
• rozumie konsekwencje podejmowanych decyzji w obszarze działalności logistycznej,
• w tym pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej (ekonomiczne, prawne oraz etyczne);
• w sposób odpowiedzialny pełni role zawodowe, w tym przewodzi grupie
i ponosi za nią odpowiedzialność.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w:
• przedsiębiorstwach produkcyjnych, w charakterze specjalisty działu logistyki zajmującego się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów oraz logistyczną obsługą klientów;
• firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów;
• hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych, jako koordynatorzy przepływu towarów – od producenta na rynek;
• dużych sieciach handlowych, jako kierownicy działów logistyki, zarządzający zamówieniami, transportem, magazynowaniem, zapasami;
• magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji
i kompleksowych centrach logistycznych, jako zarządzający tymi podmiotami;
• firmach turystycznych, organizacjach non profit (np. szpitalach), jako menedżerowie odpowiedzialni za zaopatrzenie, przepływy surowców, materiałów, informacji, wyrobów gotowych itp.;
• organizacjach samorządowych różnego szczebla, jako zarządzający logistyką
• w mieście, zajmujący się ustalaniem tras komunikacji publicznej, zaopatrzeniem
• i obsługą logistyczną miasta oraz systemami szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców;
• firmach konsultingowych, jako projektanci systemów logistycznych
i systemów informacji logistycznej oraz projektanci infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach, miastach, gminach, jako koordynatorzy działań logistycznych w łańcuchach dostaw towarów, analitycy kosztów logistyki;
• jako przedsiębiorcy prowadzący własne firmy usługowe, logistyczne, transportowe, hurtownie, sklepy itp.

Możliwość kontynuacji kształcenia:
Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających w różnych obszarach nauk, a szczególnie w obszarach technicznych i społecznych.

Program studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY