Wybory rektora uczelni


Szanowni Państwo,
Miło jest nam poinformować, że w dniu 28.04.2020 r. Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu dokonało wyboru rektora Uczelni.
Funkcję tę – w kadencji 2020-2024 – pełnić będzie prof. dr hab. Robert Wiszniowski.
Poniżej pragniemy przybliżyć Państwu osobę Pana Profesora, któremu serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

Robert Wiszniowski

Życiorys
Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.
Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1993 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra nauk politycznych. W międzyczasie studiował również marketing międzynarodowy w National University of Ireland, Galway. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, na podstawie dysertacji doktorskiej, pt.: „Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w wybranych reżimach prezydenckich i semiprezydenckich”, a w 2008 roku stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce – w subdyscyplinie system polityczny (na podstawie rozprawy habilitacyjnej, pt.: „Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego”).
4 marca 2015 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk społecznych.
Od 1993 roku jest zatrudniony w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1999-2019 pracował również dodatkowo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, a obecnie, od roku akademickiego 2019/2020, jest zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na stanowisku profesora.
W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWr.
Założyciel i redaktor naczelny czasopisma naukowego: „Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny”. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego.
Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Wypromował wielu magistrów i doktorów zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Recenzent naukowy w procedurach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych.

Praca dydaktyczna
Prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie na kierunkach polskojęzycznych oraz anglojęzycznych na studiach: Bachelor i Master Degree.

Zainteresowania naukowe
Teoria i praktyka marketingu politycznego i wyborczego, system polityczny Unii Europejskiej, komunikowanie publiczne i polityczne oraz najnowszy nurt – teoria państwa, a zwłaszcza jego stan i przeobrażenia w rzeczywistości zdominowanej przez procesy globalizacji i europeizacji. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w najnowszych publikacjach z pogranicza dyscyplin: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz zarządzania i ekonomii.

Dorobek
Autor licznych pozycji książkowych oraz kierownik wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
A. Wybrane publikacje:
(2000): Marketing wyborczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
(2008): Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3037.
(2012): Marketing polityczny. Doświadczenia polskie / red. nauk. Robert Wiszniowski, Agnieszka Kasińska-Metryka, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
(2012): Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale / Monika Gładoch i in., red. nauk. Robert Wiszniowski, Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź.
(2013): Kryzys marketingu politycznego / red. nauk. Agnieszka Kasińska-Metryka, Robert Wiszniowski, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
(2013): Przełomy państwa współczesnego. Przypadek Szkocji i Katalonii, Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA.
(2013): Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa. Doświadczenia polskie. Wybór dokumentów z komentarzem, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
(2014): Europejska scena partyjna i jej aktorzy / red. nauk. Anna Pacześniak, Robert Wiszniowski, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
(2014): Marketing polityczny w gorsecie mediów / red. nauk. Robert Wiszniowski, Agnieszka Kasińska-Metryka, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
(2014): Leksykon marketingu politycznego. Wybrane zagadnienia / pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Roberta Wiszniowskiego, Kielce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
(2015): Challenges to Representative Democracy. A European Perspective, Robert Wiszniowski (ed.) Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang Edition, (Studies in Politics, Security and Society, vol. 1).
(2015): New Public Governance in the Visegrád Group (V4) / ed. by Robert Wiszniowski, Kamil Glinka, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, (Series Biblioteka Athenaeum).
(2015): Od marketingu samorządowego do prezydenckiego … / pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Roberta Wiszniowskiego, Magdaleny Molendowskiej, Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
(2016): Ideowe i pragmatyczne uwarunkowania marketingu politycznego / pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Magdaleny Molendowskiej, Roberta Wiszniowskiego. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
(2017): Przestrzeń wolności religijnej w Polsce, Czechach i Niemczech / Robert Wiszniowski, Małgorzata Babińska, Kamil Glinka, Wałbrzych 2017.
(2018): „Otwartość państwa w warunkach kryzysu migracyjnego : przykład Polski, Czech i Niemiec : ujęcie teoriopoznawcze / Robert Wiszniowski, Kamil Glinka. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang. // Toruń, Athenaeum.
(2019): Język komunikowania politycznego w warunkach kampanii postmodernizacyjnej / Robert Wiszniowski, Kamil Glinka // W: Słowa jak kamienie : mowa nienawiści, kłamstwo, agresja w sieci : kompendium wiedzy o języku w życiu publicznym / pod redakcją Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Rafała Dudały, Tomasza Gajewskiego – Kraków; Nowy Targ : Wydawnictwo ToC Marcin Drabik.

Wybrane projekty badawcze (zrealizowane)
(2013-2014): NCN w ramach programu OPUS-4: „Kryzys państwa. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego na przykładzie Katalonii i Szkocji”.
(2014): Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: „Kryzys państwa współczesnego”.
(2015): Fundusz Wyszehardzki: „New Public Governance in the Visegrád Group (V4)”.
(2013-2016): NCN w ramach programu OPUS 5: „Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy)”, Kierownik interdyscyplinarnego zespołu badawczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Aktywność międzynarodowa
Wykłada w zachodnioeuropejskich uczelniach wyższych, takich jak m.in.: Universita Studi Degli di Genova, Robert Schuman Université Strasburg, L’Université Jean Monnet Saint-Etienne (Roanne Institute of Technology), Humboldt Universität Berlin, Dresden Universität, Universidad Rey Juan Carlos Madrid czy Sussex University Brighton, a także na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki.

Nagrody i odznaczenia
Brązowy Krzyż Zasługi (2004); Nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną (2009); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011); Medal Uniwersytetu Warszawskiego (2017) oraz Medal Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2018).

Promocja naukowa
Promotor, w związku z uzyskaniem przez Profesora Adriano Giovanneliego (z Uniwersytetu w Genui we Włoszech), tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania osobiste
Żeglarstwo i góry latem, zaś snowboard zimą. Ponadto, teatr współczesny i muzyka rockowa. Prace stolarskie i ślusarskie oraz w ogrodzie.