Zapisz się do Biura Karier


Biura Karier zwane na Zachodzie Careers Services istnieją od lat 60. XX w.w wielu krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. W Polsce pierwsze Biuro powstało w 1993 r. w Toruniu, a obecnie Biura Karier działają w większości uczelni publicznych i niepublicznych.

Biuro Karier PWSZ AS w Wałbrzychu zostało powołane decyzją władz Uczelni w 2009 r. w trosce o prawidłowy przebieg kształcenia, zapewniający studentowi właściwy dla jego aspiracji przebieg kariery zawodowej.

Nasze Biuro Karier zostało powołane, aby działać na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Do naszych zadań należy przede wszystkim:

  1. dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami; zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych;
  3. pomoc w ocenie predyspozycji zawodowych (mocne i słabe strony);
  4. współpraca z władzami uczelni, władzami miasta, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w celu organizowania szkoleń z zakresu poruszania się po rynku pracy (umiejętności planowania kariery, technik poszukiwania pracy itp.);
  5. prowadzenie bazy studentów i absolwentów gotowych do podjęcia pracy, stażu lub praktyk;
  6. poszukiwanie dla pracodawców odpowiednich kandydatów do pracy, staży i praktyk zawodowych;
  7. pomoc w konstruowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych: CV, listu motywacyjnego, podań, formularzy i kwestionariuszy firm;
  8. przedstawianie studentom i absolwentom technik rekrutacyjnych i nauka autoprezentacji.

Nasza siedziba:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Biuro Karier
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
pok. nr 25
tel. 74 641 92 34
Mirosława Nikodemska
tel. 74 641 92 05
Justyna Jaskólska

e-mail: biurokarier@pwsz.com.pl

[mailerlite_form form_id=2]