Nowy rektor


31 sierpnia minął ostatni dzień pełnienia funkcji rektora przez Panią prof. dr hab. Elżbietę Lonc, która zarządzała uczelnią w latach 2008–2016. Dziękujemy za wszystko Pani Profesor i życzymy powodzenia zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Funkcję rektora uczelni będzie sprawował dr hab. Piotr Jurek, który rozpoczyna swoją czteroletnią kadencję.

Nowy rektor urodził się w Szczawnie-Zdroju, gdzie ukończył szkołę podstawową, a potem II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu. W 1973 roku ukończył stacjonarne studia prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, z którym związany jest do dnia dzisiejszego.

W Uniwersytecie Wrocławskim pracował początkowo na stanowisku asystenta, potem adiunkta, a obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Stopień doktora otrzymał w roku 1982 na podstawie dysertacji pt. Landfrydy śląskie, a w 1994 roku stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa – historii prawa na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Funkcjonowanie śląskich zgromadzeń stanowych na przykładzie 1715 roku. W uczelni wrocławskiej w latach 1999–2001 pełnił funkcje prodziekana Wydziału Prawa i Administracji odpowiadając za kierunek administracja.

Z wyższym szkolnictwem zawodowym związany jest od 1998 roku – początkowo pracował w Państwowej Wyższej Szkole im. Witelona w Legnicy, a od 1 października 2009 roku jest pracownikiem Instytutu Społeczno-Prawnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień historii ustroju i prawa polskiego, dziejów ustroju i prawa na Śląsku, podziałów administracyjno-terytorialnych, praw mniejszości narodowych. Interesuje się także parlamentaryzmem oraz dziejami i ustrojem samorządu terytorialnego. Jest znawcą komparatystyki i prawoznawstwa wraz z korzeniami i ewolucją  instytucji ustrojowych i prawnych oraz ich współczesnym definiowaniem. Autor sześciu monografii naukowych, kilkunastu prac zbiorowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, głównie z zakresu z historii ustroju i prawa polskiego.

Jest żonaty, ojciec dwóch dorosłych synów, doczekał się też trzech wnuków i dwóch wnuczek. Czas wolny spędza aktywnie – w górach (narty, rower), a także w kajaku.