Porozumienie z Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego


W dniu 12.02.2018 r. podpisaliśmy kolejne porozumienie o współpracy – tym razem z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (ul. Szczawieńska 2). Stosowną umowę podpisali dr hab. Piotr Jurek, prof. nadzw., Rektor PWSZ AS oraz Pan Sławomir Hunek, Prezes zarządu DARR S.A.

Celem podejmowanej współpracy jest przede wszystkim:

 • zapewnienie wysokiej jakości praktycznego, odpowiadającego współczesnym wymaganiom rynku pracy kształcenia studentów Uczelni oraz umożliwienie studentom efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy, a także
 • współdziałanie Stron przy realizacji projektów prowadzonych przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A na rzecz środowiska akademickiego i startupowego, oraz przy wspieraniu i rozwijaniu innowacyjnych koncepcji biznesowych powstających w środowisku akademickim PWSZ AS.

Współpraca o której pomiędzy PWSZ AS, a DARR może być realizowana m.in. poprzez:

 • organizowanie i przeprowadzanie praktyk i staży dla studentów i absolwentów Uczelni,
 • organizowanie miejsc pracy dla studentów i absolwentów Uczelni,
 • współorganizowanie wizyt studyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów i sympozjów,
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia na Uczelni nowych kierunków studiów, a także specjalności zgodnie z prowadzonymi kierunkami studiów,
  udział w gremiach doradczych, celem przygotowywania analiz, ekspertyz i opinii specjalistycznych,
 • ustalanie tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z DARR S.A. pod opieką osoby wyznaczonej ze strony Uczelni,
  wspólne realizowanie projektów naukowych i badawczych,
 • współwydawanie publikacji,
 • prowadzenie prac badawczych studentów i pracowników Uczelni w tematach stanowiących przedmiot Porozumienia i będących w zainteresowaniu stron.

Strony ustaliły, że osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z podpisanego porozumienia są:

 • ze strony Uczelni – dr Beata Detyna – pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego;
 • ze strony DARR S.A. – Pan Damian Sowa – specjalista ds. inicjatyw gospodarczych w ZPI (Zespół Projektów Innowacyjnych).

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Misją DARR jest wspieranie rozwoju prywatnej przedsiębiorczości opartej na wiedzy i przystosowanie struktur otoczenia biznesowego do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej. Misja ta realizowana jest na terenie województwa dolnośląskiego, przy uznaniu, że region wałbrzyski to szczególnie ważny obszar aktywności.

Celem podejmowanych przez DARR wysiłków jest podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw tworzących podstawy długofalowego rozwoju regionu i dostosowanie ich oferty do wymagań rynku europejskiego. Strategicznym celem jest natomiast budowa na Dolnym Śląsku gospodarki silnej, o wysokiej konkurencyjności, opartej na różnorodności branż przemysłowych i aktywności biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie rozwoju konkurencyjności i wydajności biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw przy jednoczesnym oddziaływaniu na wzrost umiejętności pracobiorców odbywa się poprzez:
• popularyzowanie wśród przedsiębiorców postaw otwartości na innowacje i kształtowanie umiejętności działania na rynkach konkurencyjnych,
• zapewnienie prowadzącym działalność gospodarczą możliwości łatwego uzyskania wsparcia edukacyjnego i konsultingowego uwzględniającego przewidywany rozwój ich przedsiębiorstw,
• wykształcenie umiejętności działania na wolnych rynkach zjednoczonej Europy, zwłaszcza w nowych obszarach i niszach rynkowych,
• zapewnienie łatwej dostępności usług konsultingowych świadczonych na wysokim poziomie merytorycznym przez wyspecjalizowanych doradców, w warunkach rynkowej konkurencji,
• zagwarantowanie dobrego kształcenia młodzieży i dorosłych pragnących uzyskać przekwalifikowanie albo dodatkowe umiejętności cenione na rynku pracy (źródło: http://www.darr.pl/pl/o-agencji.html)