Animator życia seniorów


1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa: Studia podyplomowe pn. Animator życia seniorów

3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Społeczno-Prawny PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Adresaci, uzyskane kompetencje

Studia podyplomowe pn.Animator życia seniorów skierowane są do:
 • absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia takich kierunków jak: pedagogika, socjologia, psychologia, praca socjalna,
 • absolwentów innych kierunków szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia,  którzy chcą zdobyć najnowszą wiedzę oraz praktyczne umiejętności do realizacji zadań w obszarach działań i usług adresowanych do seniorów.
Absolwent studiów podyplomowych:
 • analizuje potrzeby edukacyjne i oczekiwania seniorów,
 • organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę jakości życia seniorów,
 • kształtuje pozytywne postawy wobec osób starszych,
 • przeciwdziała stereotypom i nadużyciom utrudniającym pełne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym,
 • zna podstawowe zagadnienia polityki społecznej wobec seniorów.
Po zakończeniu studiów podyplomowych absolwent  będzie mógł podjąć zatrudnienie w:
 • instytucjach pomocy i polityki społecznej,
 • instytucjach publicznych i społecznych, realizujących projekty i zadania na rzecz osób starszych,
 • ośrodkach edukacyjnych, zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów (kluby seniora, domy kultury, Uniwersytety Trzeciego Wieku),
 • organizacjach działających w formie wolontariatu.
  
5.  Program studiów podyplomowych
 
Program studiów podyplomowych obejmuje następujące moduły tematyczne:
 • Stosowane nauki społeczne wobec problemu starzejącego się społeczeństwa,
 • Infrastruktura instytucjonalna województwa, powiatu i gminy, ukierunkowana na organizowanie wsparcia dla osób starszych,
 • Zdrowie seniorów,
 • Wyzwania starzejącego się społeczeństwa,
 • Aktywizacja społeczna seniorów – formy i metody pracy z osobami starszymi,
 • Finansowanie działań i przedsięwzięć na rzecz seniorów,
 • Seminarium dyplomowe.
6. Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 240, w tym 30 godz. praktyk)
7. Opłata: 1200 zł/ semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)
 
Uwaga!
SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%
 

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-24, 74 641-92-03, 74 641-92-04

fax. 74 641-92-02

e-mail: studiapodyplomowe@pwsz.com.pl
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

8.  Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • kserokopia dowodu osobistego.
Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 12