Architektura wnętrz


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: ARCHITEKTURA WNĘTRZ (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. architektura wnętrz

 1. Nazwa kierunku studiów: architektura wnętrz
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
  1. obszar nauk o sztuce, obszar nauk technicznych;
  2. dziedzina nauki: sztuki plastyczne, nauki techniczne;
  3. dyscyplina: sztuki piękne i sztuki projektowe, architektura i urbanistyka.
 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
 7. Ogólne cele kształcenia
 8. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura wnętrz posiada interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia działalności w zawodzie architekta wnętrz. Absolwent, m.in.:
  1. definiuje problemy z zakresu sztuk plastycznych (m.in.: rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, grafiki, historii sztuki, ogrodów i wzornictwa), projektowych (m.in.: projektowania wnętrz użyteczności publicznej, mieszkalnych, przestrzeni ekspozycyjnych, mebli, zieleni we wnętrzu) oraz nauk technicznych (głównie z zakresu kosztorysowania, zastosowania materiałów i technologii budowlanych, instalacji, oświetlenia, ergonomii), wykorzystując je w celu kształtowania wnętrz dla ludzi, zgodnie z ich potrzebami psychofizycznymi;
  2. opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w procesie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących;
  3. rozwiązuje złożone, w tym nietypowe problemy plastyczne i techniczne, wykorzystując poznane metody i techniki tworzenia w celu kreacji własnego, oryginalnego projektu;
  4. stosuje nowoczesne techniki i technologie informacyjno-komunikacyjne do realizacji złożonych zadań w procesie projektowym;
  5. reaguje i adaptuje się do zmieniającej rzeczywistości, m.in. w sytuacji kryzysowej, a także jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania inwestora;
  6. przygotowuje projekty spełniające wymagania estetyczne, technologiczne i techniczne, ekonomiczne i prawne;
  7. planuje i organizuje proces realizacyjny wnętrz i sprawuje nadzór autorski;
  8. wykorzystuje w praktyce zawodowej nowe materiały wykończeniowe oraz nowe technologie, w tym systemy oświetleniowe, instalacje wodne oraz elementy zieleni w architekturze;
  9. kreatywnie i świadomie podchodzi do procesu ustawicznego kształcenia zawodowego, a także doskonalenia swoich kompetencji społecznych;
  10. odpowiedzialnie ponosi konsekwencje podejmowanych decyzji w zawodzie architekta wnętrz akceptując złożoność wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy ludźmi, ich potrzebami, wnętrzem i infrastrukturą;
  11. organizuje pracę własną i w zespole, kierując się zasadami racjonalności i przedsiębiorczości.
 9. Wymiar praktyk zawodowych: 360 godzin.
 10. Typowe miejsca pracy absolwentów
  1. Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w:
  2. biurach projektowych, architektoniczno-budowlanych, wnętrzarsko-designerskich jako architekci wnętrz;
  3. firmach deweloperskich jako specjaliści w zakresie aranżacji wnętrz;
  4. agencjach reklamowych na stanowisku grafika;
  5. ośrodkach kultury, teatrach i na planie filmowym w charakterze dekoratora;
  6. firmach handlowych jako specjaliści od urządzania ekspozycji;
  7. przedsiębiorstwach produkcyjnych, zajmujących się wyposażeniem wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznych w charakterze specjalisty działu projektowego;
  8. w salonach branżowych, np. meblowych, z armaturą sanitarną, ceramiką jako konsultant-projektant;
  9. przedsiębiorstwach produkcyjnych, jako projektant wzorów przemysłowych i unikatowych;
  10. dużych sieciach handlowych jako kierownicy działów promocji oraz własnych firmach projektowo-usługowych.
 11. Możliwość kontynuacji kształcenia
 12. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających w różnych obszarach nauk, a szczególnie w obszarach sztuki i nauk technicznych.