Bazy danych i e-źródła


BAZA DANYCH

to uporządkowany zbiór informacji (danych) z określonej dziedziny lub tematyki, przeznaczony do wyszukiwania. Termin baza danych upowszechnił się wraz z rozwojem informatyki, umożliwiającym tworzenie baz danych na maszynowym nośniku informacji. Obecnie oznacza zazwyczaj kom­puterową bazę danych. Baza danych składa się z wielu zbiorów (plików), z których najważniejszymi są zbiór główny i indeks (indeksy).

Za: Słownik encyklopedyczny informacji, języków systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar, Warszawa 2002, s. 27-28

Najogólniej bazy danych dzielą się na:

  • bazy bibliograficzne (zawierające podstawowe dane bibliograficzne dokumentów),
  • bazy abstraktowe (oprócz opisów bibliograficznych dostępne są też streszczenia publikacji),
  • bazy pełnotekstowe (z dostępem do pełnych tekstów artykułów z czasopism, książek itp.)

Bazy danych Biblioteki PWSZ AS udostępniane są najczęściej w wersji on-line – zakupione bazy dostępne są na podstawie zarejestrowanej domeny (adresów IP) na wszystkich stanowiskach komputerowych funkcjonujących w sieci Uczelni.

Objaśnienia:

dostęp ograniczony dostęp do bazy ograniczony: tylko dla uprawnionych użytkowników w Bibliotece Uczelnianej

dostęp bez ograniczeń– dostęp do bazy bez ograniczeń (baza ogólnodostępna w internecie)

BAZY DZIEDZINOWE

Nazwa bazy Opis Wejście
Academic Search Complete Wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, obejmuje ponad 7.100 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 6.100 czasopism recenzowanych naukowo. Baza zawiera ponadto opisy i abstrakty artykułów z ponad 11.200 czasopism. Tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych dziedzin. Academic Search Complete oferuje kluczowe informacje z wielu unikalnych źródeł, dostępnych wyłacznie w tej kolekcji. Archiwa w formacie PDF sięgają 1887 roku. Baza obejmuje m.in. ok. 3.000 czasopism w pełnym tekście indeksowanych w bazie SCOPUS, ponad 800 czasopism pełnotekstowych z nauk ścisłych indeksowanych w bazie ISI Science Citation Index (biologia, chemia, fizyka, matermatyka, nauki techniczne i biomedyczne), ponad 700 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk społecznych indeksowanych w ISI Social Sciences Citation Index, ok. 900 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk medycznych i biomedycznych indeksowanych w bazie MEDLINE, ponad 700 czasopism z zakresu psychologii indeksowanych w specjalistycznej bazie PsycINFO, ponad 440 czasopism z zakresu pedagogiki i edukacji indeksowanych w specjalistycznej bazie ERIC i wiele innych. dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Agricola Zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ponad 4,6 miliona opisów bibliograficznych odnośnie artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i różnego rodzaju dokumentów źródłowych dotyczących wszystkich aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak: biotechnologia rolnicza, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska i inne. dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Agroturystyka.edu.pl Portal edukacyjny Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków. Zawiera definicje, przepisy prawne, bazę adresową instytucji wspierających działalność turystyczną na wsi dostęp bez ograniczeń

http://www.agroturystyka.edu.pl/

AGRO Bibliograficzna baza danych AGRO tworzona jest przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Baza obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 899 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny bazy to nauki przyrodnicze i rolnicze. Zasięg chronologiczny bazy od 1992 roku. Słowa kluczowe tworzone są w języku polskim i angielskim. W chwili obecnej baza zawiera ponad 300 000 opisów bibliograficznych.Baza AGRO aktualizowana jest cztery razy w roku. dostęp bez ograniczeń

http://agro.icm.edu.pl

Bankowość-Finanse-Samorząd – Wiedza on-line Dostęp do elektronicznych wersji czasopism o tematyce: bankowość, finanse, administracja samorządowa (wydania bieżące oraz wieloletnie archiwum):

  • „Miesięcznik Finansowy BANK”,
  • „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”,
  • „Europejski Doradca Samorządowy”,
  • „Finansowanie Nieruchomości”,
  • „Kurier Finansowy”.
dostęp ograniczony

www.aleBank.pl

BazEKON Adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.W bazie znajdują się opisy bibliograficzne artykułów z 400 tytułów polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim i angielskim. dostęp bez ograniczeń

http://kangur.uek.krakow.pl

BazHUM Kolekcja BazHum jest bibliograficzną bazą zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zawartość periodyków jest opracowywana w ujęciu retrospektywnym, począwszy od pierwszych numerów aż po zeszyty najnowsze i bieżące (od ok. 1850 do 2009 nn.). Rejestrowane są tytuły ukazujące się na ziemiach polskich, w obecnych lub dawnych granicach państwa polskiego bądź wytworzone przez polskie instytucje zagranicą dostęp bez ograniczeń

http://bazhum.icm.edu.pl

BazTECH Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska.BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej. Do opisów artykułów od 2006 r. dodawane są bibliografie załącznikowe. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami czasopism rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów.

Baza rejestruje artykuły z ponad 550 polskich czasopism, od 1998 r.

dostęp bez ograniczeń

http://baztech.icm.edu.pl/

BHP GOLD Serwis zawiera:
Analizy konkretnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w postaci zebranych dokumentów.Odpowiedzi na pytania
Użytkownik publikacji, jeżeli ma wątpliwości do stosowania prawa lub nie znalazł odpowiedzi w zamieszczonym materiale może zadać pytanie dotyczące stosowania przepisów w konkretnych stanach prawnych.Wzory dokumentów
Gotowe wzorów wniosków, umów, pism, protokołów i formularzy w wersji pdf.,doc.Pełne polskie prawodawstwo
Przepisy wydane i obowiązujące w okresie ostatnich 5 lat. Wszystkie akty prawne wraz z wersjami czasowymi opublikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim na przestrzeni ostatnich 5 lat oraz wydane wcześniej, które przestały obowiązywać w ciągu ostatnich 5 lat.
Ujednolicone teksty aktów prawnych. Komentarze specjalistów. Baza ponad 1200 orzeczeń sądowych w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, wydanych przez TK, SN, NSA i WSA. Pełne teksty orzeczen wraz z uzasadnieniami.
Słownik pojęć
Dane teleadresowe powiatowych zespołów do spraw orzekania o stanie niepełnosprawności, stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz okręgowych inspektoratów pracy, ZUS.
Klasyfikacje
Opracowywane przez Główny Urząd Statystyczny w porozumieniu z określonymi organami administracji państwowej, dokumenty zawierające m.in. dane liczbowe i statystyczne, zbiory i kategoryzacje rodzajów działalności, produktów, usług, itp. – klasyfikacja zawodów i specjalności.
Normy
Informator o normach, aktualizowany na bieżąco w zależności od ich ukazywania się. Użytkownik otrzymuje na bieżąco informację o pojawiających się nowych normach.
dostęp ograniczony

https://borg.wolterskluwer.pl

Biblioteka Wirtualna Matematyki Pełnotekstowa baza danych, przechowująca bieżące i archiwalne artykuły z polskich czasopism matematycznych dostęp bez ograniczeń

http://matwbn.icm.edu.pl/

Busines Source Complete Najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ponad 29.000 publikacji pełnotekstowych, w tym ponad 3.300 czasopism pełnotekstowych i ponad 900 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin, ponad 21.400 raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarek poszczególnych krajów, inwestycji, gałęzi przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, finansów, materiały konferencyjne, studia przypadków. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 17.600 profili przedsiębiorstw, ponad 40.000 profili autorów najczęściej cytowanych w bazie, ok.18.000 wywiadów z analitykami ekonomicznycmi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok. 3.000 analiz ekonomicznych typu SWOT. dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

BWN Kolekcja nauk przyrodniczych Pełnotekstowa baza danych, przechowująca artykuły z polskich czasopism naukowych z zakresu nauk przyrodniczych  

dostęp bez ograniczeń

http://przyrbwn.icm.edu.pl/

CEJSH Elektroniczne czasopismo publikujące angielskie streszczenia artykułów i rozpraw z czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, wydawanych w Europie Środkowej dostęp bez ograniczeń

http://cejsh.icm.edu.pl/

EBSCO Bazy danych wydawnictwa EBSCO Publishing są udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje pakiet podstawowy 12 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe rónych wydawców, książki, gazety i inne publikacje, oraz 5 baz bibliograficznych. Bazy te są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych. dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

 

Elsevier

Czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane na zasadach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Obejmuje wszystkie czasopisma z listy Freedom Collection, w tym około 1700 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 200 tytułów niekontynuowanych. dostęp ograniczony

http://vls.icm.edu.pl/ss.html

ERIC Baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji finansowane przez Departament Edukacji USA, zawiera ponad 1,3 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do ponad 317 000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r. dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny rozwijany przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne zawiera pełne teksty pism matematycznych R. Hamiltona oraz G. Riemanna oraz około 50 czasopism matematycznych wydawanych od roku 1997 do chwili obecnej. Ponadto oferuje materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów, a także informacje o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym  

dostęp bez ograniczeń

http://emis.icm.edu.pl/

Demografia Baza została utworzona w celu zapewnienia użytkownikowi stałego dostępu do informacji statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce.

Baza stanowi zintegrowane źródło danych statystycznych w zakresie stanu i struktury ludności, ruchu naturalnego oraz migracji.

Baza umożliwia zestawienie danych obrazujących dynamikę zachodzących zmian w populacji ludności oraz prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych. Informacje zgromadzone w bazie są systematycznie uzupełniane oraz aktualizowane.

dostęp bez ograniczeń

http: demografia.stat.gov.p

 

ekoinfo.pl

Serwis informacyjny ochrony środowiska dostęp bez ograniczeń

http://www.ekoinfo.pl/

Ekonomia on-line

Największa polska baza naukowych zasobów internetowych dotyczących ekonomii. Kwartalnik wydawany od 2000 roku przez Bibliotekę Główną Akademii Ekonomicznej w Krakowie. dostęp bez ograniczeń

http://kangur.uek.krakow.pl

EURIDICE Europejska Sieć Informacji o Edukacji EURIDICE zawiera m.in. bazę informacji o systemach edukacji Europie. dostęp bez ograniczeń

http://www.euridice-project.eu/

GreenFILE Zawiera informacje bibliograficzne z badań dotyczących różnych aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne. Zawarta w bazie kolekcja publikacji naukowych, popularno-naukowych i dokumentów rządowych obejmuje problematykę globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii, wtórnego wykorzystania odpadów (recycling) i wiele innych tematów
Baza zawiera ok. 470.000 opisów bibliograficznych oraz pełny tekst 5.500 artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie.
dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Health Source-Nursing/Academic Edition Zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Health Source-Consumer Edition Zawiera pełne teksty ponad 460 publikacji, w tym ok. 80 czasopism, ponad 130 monografii, ponad 80 informatorów i broszur oraz ok. 160 raportów z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak rak, cukrzyca, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia i wiele in. dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

 

Humbul Humanities Hub
Anglojęzyczna baza kataloguje źródła internetowe z humanistyki (filozofia, historia, lingwistyka, literatura porównawcza, religia i in.). dostęp bez ograniczeń

http://www.le.ac.uk

ibuk.pl Pierwsza i największa w Polsce internetowa biblioteka-czytelnia online, w której znajdują się książki elektroniczne: podręczniki akademickie i inne. Można w niej korzystać z pozycji z zakresu nauk ekonomicznych, nauk humanistycznych, nauk matematyczno-przyrodniczych, nauk społecznych, informatyki, medycyny, prawa. Można także korzystać ze słowników, leksykonów czy kompendiów, a także publikacji w języku angielskim i niemieckim. dostęp ograniczony

http://korpo.ibuk.pl/

Internetowy Atlas Polski Atlas przygotowany przez Pracownię Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej PAN zawiera informacje na temat budowy geologicznej, rzeźby terenu, roślinności i klimatu Polski. dostęp bez ograniczeń

http://maps.igipz.pan.pl/atlas/

Instytut Logistyki i Magazynowania Portal instytutu badawczego realizującego funkcję polskiego centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce. Najważniejsze informacje w zakresie promowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w kluczowych procesach gospodarczych, podnoszących efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw dostęp bez ograniczeń

http://www.ilim.poznan.pl

Instytut Turystyki Serwis zawiera definicje, analizy, dane statystyczne, prognozy dotyczące turystyki dostęp bez ograniczeń

http://www.msport.gov.pl/badania-rynku-turystycznego

Katalog roślin online HORTULUS Niezbędne źródło wiedzy o roślinach ozdobnych, wygodne i skuteczne narzędzie dla profesjonalnych ogrodników, architektów krajobrazu. Interaktywny katalog, dzięki któremu łatwo odnaleźć pożądane gatunki i odmiany roślin, a także szczegółowe informacje o każdej roślinie: stanowisko, siedlisko, rodzaj gleby, okres kwitnienia, kolor kwiatów, walory dekoracyjne rośliny, cechy szczególne rośliny, a także pełny opis rośliny wraz ze zdjęciami dostęp bez ograniczeń

http://www.hortulus.com.pl

 

LEX SIGMA
System Informacji Prawnej

Tezy z piśmiennictwa, czyli zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych, pochodzących z czasopism takich jak: Europejski przegląd sądowy, Finanse Komunalne, Glosa, Krajowa Rada Sądownictwa , Państwo i Prawo, Przegląd podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd Terytorialny, Przegląd Prawa Europejskiego, Common Market Law Review.
Autorskie wzory pism i umów przygotowane przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX.
Komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r.
Ujednolicone teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.
Metryki i ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych
Komplet metryk aktów prawnych opublikowanych w 16 Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 1999 r.
Wybór tekstów aktów korporacyjnych i pomników prawa polskiego.
Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami (komplet projektów stanowiących przedmiot prac Sejmu od III kadencji).
Urzędowe wzory pism pochodzące z dzienników urzędowych.
Zestawienia, czyli dokumenty zawierające zestawienia danych z aktów prawnych.
Dane teleadresowe sądów, urzędów i innych instytucji działających na terenie RP.
Kalkulatory.
dostęp ograniczony

https://borg.wolterskluwer.pl

Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) Zawiera pełne indeksy i abstrakty ponad 550 kluczowych czasopism oraz wyselekcjonowaną zawartość z ponad 175 czasopism. Ponadto w bazie znajdują się dane bibliograficzne odnośnie książek, raportów i materiałów konferencyjnych. Tematyka bazy obejmuje bibliotekoznawstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją i wiele innych tematów. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 1960. Baza zawiera również ok. 5 000 profili autorów najczęściej indeksowanych w bazie. dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Logistyka.net Logistyka.net.pl jest największym portalem branżowym w polskim Internecie. Jego głównym atutem jest bogata baza wiedzy merytorycznej, w której można znaleźć zarówno prace teoretyczne, jak i opracowania praktyczne, case study i przykłady najlepszych wdrożeń logistycznych w kraju i za granicą dostęp bez ograniczeń

http://www.logistyka.net.pl

Master File Premier Wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych, zawierająca ok. 1.700 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera ponadto ok. 500 informatorów pełnotekstowych, ok. 165 000 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 460 000 zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 r. kluczowych publikacji: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Saturday Evening Post i wielu innych dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

MEDLINE Kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z ponad 4.800 czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1.100 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR® dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Nature Czasopisma elektroniczne Nature są udostępniane w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Czasopismo Nature jest dostępne z serwera Nature Publishing Group (NPG). Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym. dostęp ograniczony

http://www.nature.com

Nauka Polska Portal poświęcony w całości nauce polskiej. Zawiera głównie informacje o bazach danych prowadzonych i udostępnianych przez nasz Ośrodek Przetwarzania Informacji: Badania naukowe SYNABA, Rozprawy doktorskie i habilitacyjne, Instytucje naukowe, Ludzie nauki i in.  

dostęp bez ograniczeń

http://bazy.opi.org.pl/

Newspaper Source Oferuje dostęp do 45 pełnotekstowych gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim takich jak: The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), The Toronto Star, The Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, the Australian, Irish Times, Japan Times oraz wielu innych. Baza zawiera ponadto pełne teksty wyselekcjonowanych artykułów z 390 regionalnych gazet amerykańskich oraz transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Otwarta Nauka Portal zawierający informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie oraz o projektach otwartej nauki realizowanych w ICM UW dostęp bez ograniczeń

http://otwartanauka.pl/

 

Pedagog

 

Zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów, przepisów prawnych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dyscyplin pokrewnych. Zbiór obejmuje literaturę polską od 1990 roku (aktualizacja bieżąca).Opracowana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego dostęp bez ograniczeń

http://aleph.uni.opole.pl

Polski Komitet Normalizacyjny
Na stronie Komitetu bieżąco aktualizowany Katalog Polskich Norm dostęp bez ograniczeń

http://www.pkn.pl/

Polski Serwer Prawa

Zawiera pełne teksty Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego za lata 1995-2005, bazy adresowe, katalog stron prawniczych, najnowsze akty prawne i orzeczenia, wykazy prawników i kancelarii, zbiory linków dostęp bez ograniczeń

http://lex.pl/

Polska Bibliografia Prawnicza Skierowana do osób poszukujących informacji o naukowych publikacjach prawniczych oraz o nowościach legislacyjnych i orzeczniczych. PBP zawiera pozycje o charakterze naukowym, jak również wybrane materiały publikowane w dodatku do Rzeczpospolitej, „Prawo co dnia”. Pozycje popularyzatorskie umieszcza się selektywnie. Bibliografia obejmuje – obok pozycji prawniczych (z teorią i historią państwa i prawa, prawem międzynarodowym publicznym, naukami penalnymi) także (tylko wybrane z uwagi na związek z zasadniczym przedmiotem PBP) pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego (kryminologia, kryminalistyka, oraz medycyna, psychiatria i psychologia sądowa)  

http://www.bibliografia-prawnicza.pl/index.php

 

PSJD (Polish Scientific Journals Database) Zawartość polskich czasopism naukowych (indeksowanych w Index Copernicus) z dziedziny nauk rolniczych i biologicznych. Zasięg chronologiczny od 1992 r. Baza jest opracowana w języku angielskim. dostęp bez ograniczeń

http://psjd.icm.edu.pl/

PubMed PubMed zawiera ponad 26 milionów cytowań literatury biomedycznej z bazy MEDLINE, zeszytów naukowych i książek online. Cytaty mogą zawierać linki do treści pełnotekstowych z PubMed Central i wydawców stron internetowych. dostęp bez ograniczeń

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Regional Business News Jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty 100 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Science Czasopisma elektroniczne Science są udostępniane w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Czasopismo Science jest dostępne z z serwera American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku. dostęp ograniczony

http://www.sciencemag.org/magazine

SIBROL i SIGŻ Bazy Centralnej Biblioteki Rolniczej.
System Informacji o Badaniach Rolniczych (SIBROL) zawiera informacje o pracach badawczych zawierające m.in. tytuły prac w języku polskim i angielskim, nazwiska ich kierowników i autorów, nazwy placówek naukowych, daty rozpoczęcia i zakończenia prac, charakterystyki wyników badań, wykazy publikacji, koszty realizacji badań; informacje o pracownikach nauki – autorach prac oraz o instytucjach, w których je wykonano, od 1995 r.
System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ ) zawiera opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 284 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych z zakresu
rolnictwa, leśnej gospodarki niedrzewnej, przemysłu spożywczego, od 1981 r. ( z wyjątkiem ostatniego półrocza)
 

dostęp bez ograniczeń

http://www.cbr.edu.pl/index.php/bazy-danych/sibrol

Scopus Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji, w tym ponad 18 500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1 800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. dostęp ograniczony

http://www.scopus.com/home.url?null

SEZAM Baza ta zawiera informacje o narodowym zasobie archiwalnym przechowywanym w archiwach państwowych, a także w kilkunastu instytucjach współpracujących. Baza SEZAM przedstawia stan wiedzy o zasobie archiwalnym na połowę 2009 r. i jest aktualizowana co roku w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. dostęp bez ograniczeń

http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/sezam.php

Springer Czasopisma oraz stopniowo powiększana kolekcja książek elektronicznych Springer są udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje wszystkie 1955 bieżących czasopism Springer, w tym 1128 tytułów czasopism z rocznikami archiwalnymi od 1997 roku, które były objęte wcześniejszą licencją konsorcyjną, oraz dodatkowe 734 i 93 tytułów nowo wydanych albo przejętych przez Springera od innych wydawców. Licencja obejmuje także pełne archiwa 1291 czasopism od pierwszego wolumenu do roku 1996. Licencja ogólnokrajowa Springer obejmuje także archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008, kolekcję 3009 e-książek wydanych w roku 2005 oraz kolekcję 9983 e-książek wydanych w latach 2009-2011 oraz 58 wydawnictw encyklopedycznych. dostęp ograniczony

http://vls1.icm.edu.pl

 

SYMPOnet

 

Zawiera informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich, od roku 1980.Liczy niecałe 35 tys. rekordów, a bazę tę uaktualnia się w odstępach tygodniowych. Bazą administruje Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej dostęp bez ograniczeń

http://gate.bg.pw.edu.pl

 

System informacji prawnej
LEX SIGMA

Kompleksowe źródło informacji prawnej. Zawiera niemalże 620 000 metryk aktów prawnych, a także ujednolicone teksty aktów prawnych Dz.U., M.P. wraz z ich wersjami historycznymi. Cennym elementem są pisma urzędowe ministerstw, centralnych urzędów administracji, izb i urzędów skarbowych oraz innych podmiotów administracji publicznej dostęp ograniczony

https://borg.wolterskluwer.pl

Tourism-Review.com Portal przemysłu turystycznego (w jęz. angielskim). Publikuje aktualności jako: wiadomości codzienne, najciekawsze z tygodnia, miesięcznik – magazyn on-line. Zawiera bazy informacji skierowanych do przemysłu turystycznego dostęp bez ograniczeń

http://www.tourism-review.pl/

Web of Knowledge Pakiet bazy danych Web of Knowledge produkowanych przez firmę Thomson Reuters jest udostępniany w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje pakiet Web of Science (WoS), który zawiera 3 indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE z rocznikami od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI z rocznikami od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI z rocznikami od 1975). Ponadto licencja obejmuje dodatkowy indeks cytowań Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990) oraz bazę Journal Citation Reports JCR (dostęp do najświeższego opublikowanego rocznika).
Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Od roku 2010 w bazach WoS indeksowane są artykuły z ponad 12 000 tytułów bieżących czasopism. Poprzez platformę Web of Knowledge dostępne są także baza Medline oraz dodatkowe narzędzia EndNote Web i Researcher ID.
dostęp ograniczony

http://zatoka.icm.edu.pl/WoS/CIW.cgi

Wiley-Blackwell Czasopisma Wiley-Blackwell są udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku. dostęp ograniczony

http://onlinelibrary.wiley.com/

World Ecology Serwis informacyjny ochrony środowiska, w języku angielskim dostęp bez ograniczeń

http://worldecology.com/

Zasoby polskie ICM Kolekcja wybranych książek z zakresu humanistyki i nauk społecznych, zdigitalizowana w roku 2007 dostęp bez ograniczeń

http://dir.icm.edu.pl/pl/

Zwiedzaj Polskę Serwis zawierająca szczegółowe informacje m.in. o ciekawych miejscach, budowlach , muzeach, skansenach a także górach, terenach nadmorskich i pojezierzach dostęp bez ograniczeń

http://www.zwiedzaj-polske.pl/

BIBLIOGRAFIE I KATALOGI

Nazwa Opis Wejście
Bazy danych Biblioteki Narodowej Ponad dwadzieścia baz danych prowadzonych w systemie MAK, w tym m.in.:
Przewodnik Bibliograficzny
bieżąca polska bibliografia narodowa zawierająca opisy bibliograficzne książek opublikowanych w Polsce od roku 1976.
http://mak.bn.org.pl/
Bibliografia
artykułów z czasopism polskich
składa się z trzech baz rejestrujących zawartość ważniejszych polskich czasopism. Obejmuje materiał od 1985 r. i jest aktualizowana.
http://mak.bn.org.pl/
Polonica Zagraniczne
od roku 1993
zawiera : opisy bibliograficzne książek uznanych za polonica i wydanych poza granicami Polski (od 1993 r.).
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin
Centralny Katalog Czasopism Polskich
baza zawiera 32.000 rekordów polskich wydawnictw ciągłych opublikowanych w kraju i za granicą w latach 1661 – 1950, przechowywanych w bibliotekach polskich i zagranicznych
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/
  Centralny Katalog
Czasopism Zagranicznych
największy w Polsce zbiór informacji o zagranicznych wydawnictwach ciągłych znajdujących się w bibliotekach polskich współpracujących z Centralnym Katalogiem Czasopism Zagranicznych Biblioteki Narodowej – obejmujący lata 1986-1998, utworzony w formacie ARKA, a liczący ponad 42.000 rekordów, aktualizowany
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/
Katalog czasopism kulturalnych Największy i najdokładniejszy w Polsce katalog czasopism prowadzony przez fundację Batorego, zawiera m.in. czasopisma z dziedziny filmu, muzyki, architektury, fotografii, komiksu http://katalog.czasopism.pl/
KARO – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich
KaRo jest katalogiem rozproszonym bibliotek polskich korzystającym z protokołu Z39.50 i interfejsu Z2WEB. Umożliwia przeszukiwanie katalogów 58 bibliotek uczestniczących http://karo.umk.pl/Karo/
NUKAT
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny
Katalog centralny polskich bibliotek naukowych. Podaje informacje o dokumentach skatalogowanych od 2002 r. Miesięcznie przybywa średnio 10 000 nowych opisów http://www.nukat.edu.pl/
FIDES Centralny Katalog Książek Federacji Bibliotek Kościelnych Katalog centralny 84 bibliotek członkowskich (bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych) http://fidkar.fides.org.pl/
BAZHUM Bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych http://yadda.icm.edu.pl/bazhum/
BAZAAGRO Bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych http://yadda.icm.edu.pl/agro/
Bibliografia Historii Polskiej Wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN. Aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1990–2005. W najbliższym czasie zostanie uzupełniona o rocznik 2006 i roczniki 1988–1989. W roku 2010 planowane jest stopniowe zdigitalizowanie roczników 1980–1987 oraz uzupełnienie bazy o rocznik 2007 http://www.bibliografia.ipn.gov.pl
Polska Bibliografia Literacka Tysiące informacji o pisarzach, literaturze polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach http://pbl.ibl.poznan.pl/
WorldCat Światowy katalog, zawierający obecnie ponad miliard opisów z 10 tys. bibliotek http://www.worldcat.org/
Bibliografia Geografii Polskiej Bibliografia opracowywana przez Centralną Bibliotekę Geografii i Ochrony Środowiska w Warszawie obejmująca w swym założeniu cały dorobek naukowy i popularnonaukowy geografów polskich z lat 1985- 1996, aktualizowana http://www.cbgios.pan.pl/
 

Bibliografia Geologiczna Polski 1989-2005
2000-2005

 

od 2006 r.

 

Bibliografia opracowywana przez Bibliotekę Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie http://biblioteka2.pgi.gov.pl/

http://biblioteka2.pgi.gov.pl/

http://katalog.pgi.gov.pl

Katalog Kartograficzny Zbiór linków do map, planów, zdjęć lotniczych i satelitarnych zamieszczonych w internecie http://www.kartografia.pl/
Bibliograficzna Baza Komputerowa SPORT

Baza opracowywana na podstawie zawartości polskich czasopism z zakresu sportu, kultury fizycznej i nauk pokrewnych gromadzonych w Bibliotece Głównej AWF w Poznaniu od 1994r. http://klio.awf.poznan.pl/bib/

BIBLIOTEKI CYFROWE

Nazwa Opis Wejście
Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji w Polsce Wykaz linków do najważniejszych bibliotek cyfrowych w Polsce tworzony i aktualizowany przez EBIB -platformę cyfrową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich http://www.ebib.pl
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa Udostępnia literaturę naukową, podręczniki, skrypty, czasopisma, muzykalia, stare druki i rękopisy zgromadzone w instytucjach przynależących do projektu, tj. bibliotekach uczelni Wrocławia i Jeleniej Góry oraz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, a także naszej uczelni http://www.dbc.wroc.pl/dlibra
Biblioteki cyfrowe i wybrane projekty digitalizacji na świecie Wykaz linków do najważniejszych bibliotek cyfrowych na świecie tworzony i aktualizowany przez EBIB http://www.ebib.pl
POLONA
Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Udostępnia w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy. Prezentuje dziedzictwo kulturalne Polski, jej wielowiekowe tradycje i dokonania, a jednocześnie pokazać bogactwo zbiorów Biblioteki Narodowej http://www.polona.pl/
European Library
(Biblioteka Europejska)
Celem portalu jest prezentacja europejskiego dziedzictwa kulturowego i ułatwienie dostępu do zasobów bibliotek. Daje możliwość zintegrowanego przeszukiwania katalogów 45 bibliotek narodowych Europy oraz cyfrowych publikacji książek, czasopism, zbiorów graficznych i audiowizualnych. http://search.theeuropeanlibrary.org/
Polska Biblioteka Internetowa Zajmuje się digitalizacją i udostępnianiem poprzez Internet klasyki literatury polskiej, podręczników akademickich, publikacji naukowych, archiwaliów, publikacji dla osób niewidomych, dzieł malarskich, grafik, czasopism http://www.pbi.edu.pl/
DART-Europe Projekt mający na celu ułatwienie dostępu do dysertacji powstających w Europie. Portal umożliwia zapoznanie się z różnorodnymi pracami naukowymi dostępnymi on-line http://www.dart-europe.eu/
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa Oferuje dostęp do pełnych tekstów materiałów dot. szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych. Tworzona jest przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie. Obejmuje monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego AP, materiały konferencyjne, multimedia http://dlibra.up.krakow.pl
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi Zawiera dostęp do artykułów z kilkunastu tytułów czasopism pedagogicznych, metodycznych i psychologicznych, selekcyjnie dobrane tytuły periodyków socjologicznych, społecznych, kulturalnych, filozoficznych, tytuły z zakresu informacji naukowej i bibliotekarstwa od 1990 r. http://www.pbw.lodz.pl/
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji Biblioteka Cyfrowa zapewniająca dostęp do czasopism oraz książek pedagogicznych, metodycznych i psychologicznych http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra
Biblioteka Cyfrowa UMCS (kolekcja Nauka i dydaktyka) Kolekcja obejmie cyfrowe kopie publikacji wykorzystywanych w pracy naukowej i dydaktycznej, jak monografie, artykuły naukowe, rozprawy doktorskie, podręczniki akademickie i skrypty http://dlibra.umcs.lublin.pl/
Akademicka Biblioteka Cyfrowa AGH Kraków ABC AGH udostępnia w sieci Internet wybrane skrypty uczelniane, monografie, materiały konferencyjne, artykuły z czasopism naukowych AGH, rozprawy doktorskie, druki XIX i XX-wieczne oraz multimedialne katalogi wystaw organizowanych w BG AGH wydane lub pozyskane przez Bibliotekę Główną AGH w Krakowie http://vtls.cyf-kr.edu.pl

ENCYKLOPEDIE

Nazwa Opis Wejście
Internetowa Encyklopedia PWN http://encyklopedia.wp.pl/
Wikipedia Internetowa encyklopedia tworzona w oparciu o wolną licencję wspólnie przez ochotników-internautów. Posiada obecnie 14 milionów haseł we wszystkich edycjach językowych http://pl.wikipedia.org
WIEM (Wielka Interaktywna Encyklopedia Multimedialna) Encyklopedia internetowa, stworzona na podstawie Popularnej Encyklopedii Powszechnej i Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej wydawnictwa Fogra. Zawiera ponad 125 tys. haseł. http://portalwiedzy.onet.pl
Internautica Największa i najbardziej przyjazna encyklopedia w polskim Internecie, umożliwiająca przeszukiwanie bazy ponad 120.000 haseł przy pomocy wyszukiwarki lub katalogu z pogrupowanymi tematycznie hasłami http://encyklopedia.interia.pl/
Encyclopaedia Brittannica Internetowa wersja znanej na całym świecie encyklopedii http://www.britannica.com/
 

The Internet Encyclopedia
Of Philosophy

Internetowa encyklopedia filozofii, w języku angielskim http://www.iep.utm.edu/

SŁOWNIKI

Nazwa Opis Wejście
Słowniki języka polskiego Słowniki przygotowane przez pracowników Wydawnictwa Naukowego PWN
Słownik języka polskiego
ten słownik to rodzaj leksykonu z krótkimi definicjami, dużą liczbą znaczeń i wyrazów pochodnych, które nie wymagają samodzielnych definicji. Można powiedzieć, że jest to „słownik pierwszego kontaktu”, dostarczający podstawowych informacji, do których dzięki niemu można szybko dotrzeć
http://sjp.pwn.pl/
Wielki słownik ortograficzny
słownik zawiera około 140 000 haseł – zarówno wyrazów polskich, jak i wyrazów obcych używanych w polszczyźnie, w tym znaczną liczbę nazw własnych, zwłaszcza miejscowych i osobowych
http://so.pwn.pl/
Uniwersalny słownik języka polskiego
najobszerniejszy słownik języka polskiego. Około 100 tysięcy haseł wraz z informacjami o znaczeniu wyrazu, pochodzeniu, odmianie, wymowie i zasadach poprawnego użycia.
http://usjp.pwn.pl/
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego Pierwsze wydanie w internecie słownika opracowanego przez najsłynniejszego leksykografa http://www.slownik-online.pl/index.php
Słowniki językowe innych języków Najlepsze słowniki on-line (język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język hebrajski) http://portalwiedzy.onet.pl/tlumacz.html
Cambridge Dictionares Online Najchętniej odwiedzany internetowy słownik języka angielskiego. Szukasz odpowiedniego słowa, kolokacji, czasownika frazowego – znajdziesz go tutaj http://dictionary.cambridge.org/
Dep słownik polsko-niemiecki
niemiecko-polski
http://www.dep.pl/dict_iso
e-Dict słownik polsko-angielski
angielsko-polski
http://www.dict.pl/dict_iso
 

Wortal językowy Ling.pl

 

 

Multisłownik zawierający ponad 518 tys. haseł z kilkunastu słowników, w tym duży słownik angielsko-polski i polsko-angielski EXETER, słowniki angielsko-angielskie (m.in. Webster’s), słownik najczęstszych błędów w angielskim, a także duży słownik ortograficzny języka polskiego http://www2.ling.pl/index.html

 

CORPUS DEL ESPAÑOL
Strona ta pozwala na szybkie i łatwe wyszukiwanie więcej niż 100 mln słów w ponad 20000 tekstów z Hiszpanii do 1200s 1900s. Interfejs pozwala na wyszukiwanie dokładnych słów lub fraz, symboli wieloznacznych lematy, część mowy, lub ich kombinacje. http://www.corpusdelespanol.org/
WordReference Słowniki
Strona zawierająca darmowe słowniki online oraz tłumaczenia. Do najbardziej popularnych należą: słownik hiszpański, francuski i włoski.
http://www.wordreference.com/

CZASOPISMA

Nazwa Opis Wejście
DOAJ – Directory of Open Access Journals baza naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie, zawierająca ponad 350 tytułów z zakresu dyscyplin akademickich – biologii, chemii, fizyki, matematyki, techniki, nauki o ziemi, językoznawstwa, literaturoznawstwa, sztuki, historii, socjologii, nauk politycznych, psychologii, filozofii, religii, edukacji, zarządzania i in.  

http://doaj.org/

 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Baza do efektywnego przeszukiwania zawartości czasopism naukowych udostępnianych przez wydawców. Obejmuje 10409 tytułów, z czego 1066 stanowią czasopisma występujące wyłącznie w wersji on-line. Przy poszczególnych tytułach zamieszczono informację o ich dostępności. Wolny dostęp do wersji pełnotekstowej jest możliwy jedynie w przypadku tytułów oznaczonych zieloną kropką http://rzblx1.uni-regensburg.de/
 

 

Find Articles

Dostęp do abstraktów lub pełnych tekstów magazynów światowych według dziedzin, alfabetycznie lub tematycznie http://findarticles.com/
Ingenta wielodziedzinowa baza bibliograficzna; oferuje dostęp do spisów treści ponad 28 tys. czasopism naukowych; możliwość wyszukiwania wg słów kluczowych, autora, roku wydania, tytułu czasopisma http://www.ingentaconnect.com/
IPL – Internet Public Library Online Serials dostęp do ok. 3000 tytułów czasopism elektronicznych z wielu dziedzin; wyszukiwanie wg słów kluczowych, dziedziny, typu publikacji; serwis prowadzony przez University of Michigan School of Information http://www.ipl.org/
LookSmart’s FindArticles serwis umożliwiający wyszukiwanie artykułów (od 1998 r.) z ponad 300 światowych magazynów i czasopism z dziedzin: zarządzanie, ekonomia i finanse, informatyka, technika, nauczanie, sport i sztuka http://www.findarticles.com/PI/index.jhtml
Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne Baza zawiera informacje o polskich naukowych i fachowych czasopismach elektronicznych dostępnych w internecie http://www1.bg.us.edu.pl