Bezpieczeństwo i higiena pracy


Rekrutacja od 20 lipca 2020 r. do 07 października 2020 r.

1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa: Bezpieczeństwo i higiena pracy

3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Efekty usługi/ efekty uczenia się

Student posiada wiedzę z zakresu prawa pracy, zna kompetencje organów oraz zasady odpowiedzialności wynikających z prawa pracy, zna wszystkie aspekty ochrony pracy, zna w zaawansowanym stopniu cele i zadania służb bhp, zna organizację służb bhp, zadania, uprawnienia i metody pracy. potrafi wykonywać zadania służby bhp. Potrafi posługiwać się dokumentami i przeprowadzić analizę stanu prawnego i technicznego. Potrafi przeprowadzić analizę bezpieczeństwa w zakładzie, umie motywować pracowników do bezpiecznej pracy. Umie posługiwać się przepisami, prawa określa podstawowe instytucje prawa pracy, interpretuje i przygotowuje dokumenty  z zakresu prawa pracy. Student ma podstawową wiedzę w zakresie: rozpoznawania czynników fizycznych i psychofizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku pracy, zna skutki działania czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych. Student ma podstawową wiedzę w zakresie: rozpoznawania w środowisku pracy, jakie czynniki środowiska pracy są szczególnie szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia człowieka pracy. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu zagrożeń technicznych, oraz wiedzę niezbędną do identyfikowania zagrożeń na ocenianych stanowiskach pracy, aby zminimalizować zagrożenia w środowisku pracy. Zna przepisy prawa polskiego dotyczące maszyn i urządzeń, zna zagrożenia powodowane przez te maszyny i urządzenia. Zna podstawy ergonomii, zna przyczyny dolegliwości mięśniowo –szkieletowych, zna przyczyny i skutki monotypii, zna uwarunkowania pracy niepełnosprawnych. Student zna procedury i metody oceny ryzyka zawodowego, potrafi ocenić ryzyko zawodowe zna  zasady dokumentowania ryzyka zawodowego. Student  ma podstawową wiedzę w zakresie: analizy i badania wypadków, obowiązków pracodawcy i pracownika, przyczyn wypadków, potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do przeprowadzenia postępowania powypadkowego, przeprowadzenia analizy wypadku i badania wypadków, potrafi opracować dokumentację powypadkową. Umie postępować w przypadku podejrzenia choroby zawodowej lub wystąpienia choroby zawodowej. Zna przyczyny pożaru, zna przepisy p.poż., zna metody gaszenia pożaru i środki gaśnicze, zna metody ewakuacji,

potrafi wykorzystać wiedzę do identyfikacji sytuacji związanych z zagrożeniami pożarowymi. Student zna procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, zna metody przeglądu zakładu pod kątem bezpieczeństwa pracy. Rozumie praktyki organizacyjne niezbędną do kształtowania kultury bezpieczeństwa. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, formułować i rozwiązywać nietypowe problemy, potrafi opracować dokumentację audytowania. Student zna środki ochrony indywidualnej i potrafi  wykorzystać posiadaną wiedzę do doboru środków ochrony indywidualnej SOI, oraz wykorzystać metody i programy komputerowe doboru Środki Ochrony Indywidualnej

5. Grupa docelowa

Studia podyplomowe skierowane są do osób zatrudnionych w komórkach BHP,  osób zamierzających podjąć pracę w tych komórkach bhp,  menedżerów, osób pełniących funkcję społecznych inspektorów pracy, osób, które chcą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

6. Czas trwania studiów: 2 semestry (od 19 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.)

7. Opłata: 2600 zł/całość

8. Do pobrania – Katalog przedmiotów studia podyplomowe BHP


Więcej informacji:

tel. 74 641 92 24,
fax. 74 641 92 02
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
  • ksero dyplomu poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni;
  • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
Wymagane dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 24 i 25