Biuro Karier


Biura Karier zwane na Zachodzie Careers Services istnieją od lat 60. XX w.w wielu krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. W Polsce pierwsze Biuro powstało w 1993 r. w Toruniu, a obecnie Biura Karier działają w większości uczelni publicznych i niepublicznych.

Biuro Karier PWSZ AS w Wałbrzychu zostało powołane decyzją władz Uczelni w 2009 r. w trosce o prawidłowy przebieg kształcenia, zapewniający studentowi właściwy dla jego aspiracji przebieg kariery zawodowej.

Nasze Biuro Karier zostało powołane, aby działać na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Do naszych zadań należy przede wszystkim:

  1. dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami; zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych;
  3. pomoc w ocenie predyspozycji zawodowych (mocne i słabe strony);
  4. współpraca z władzami uczelni, władzami miasta, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w celu organizowania szkoleń z zakresu poruszania się po rynku pracy (umiejętności planowania kariery, technik poszukiwania pracy itp.);
  5. poszukiwanie dla pracodawców odpowiednich kandydatów do pracy, staży i praktyk zawodowych;
  6. pomoc w konstruowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych: CV, listu motywacyjnego, podań, formularzy i kwestionariuszy firm;
  7. przedstawianie studentom i absolwentom technik rekrutacyjnych i nauka autoprezentacji.

PROGRAM ROZWOJU ZAWODOWEGO dla absolwentów pielęgniarstwa 2019

PROGRAM  ROZWOJU  ZAWODOWEGO DLA  ABSOLWENTÓW  PIELĘGNIARSTWA  Edycja 2019


Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu 
jest nowoczesną placówką, cieszącą się zasłużonym prestiżem
oraz posiadającą Certyfikat Akredytacyjny.
Misją Szpitala jest realizacja wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych, zapewnienie fachowej kadry medycznej i nowoczesnej aparatury.

Zapraszamy do udziału w programie skierowanym do absolwentów pielęgniarstwa

Dni  otwarte  w terminie  od  17  do  28  czerwca  2019 r.
(możliwość wizyty na Oddziałach)

Program rozwoju zawodowego to 3-miesięczny, dedykowany absolwentom program, który pomoże postawić pierwsze kroki w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza.       Celem programu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania zadań w wybranym obszarze, zgodnie z przyjętymi przez Szpital standardami.

Do programu zapraszamy absolwentki/absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo, którzy posiadają  aktualne prawo wykonywania zawodu  oraz chcą  rozwijać kompetencje zawodowe.

 Aby aplikować należy przesłać CV na adres mailowy: kadry@4wsk.pl

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Kadr 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, w godz. od 8.00 do 15.00, tel. 261-660-293.

______________________________________________________

 

 

Wakacyjna praca w Grecji dla studentów lub absolwentów!!!

Więcej informacji:

JOBTRUST-CVRAIN SHORT INFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych rozpoczął rekrutację do projektu

„Doradztwo + szkolenia + staż = PRACA. Aktywizacja zawodowa absolwentów z niepełnosprawnością” 

Projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami posiadających wyższe wykształcenie bądź będących studentami ostatniego roku (licencjat, magisterskie, doktoranckie). Projekt jest realizowany w ramach pilotażowego programu PFRON „Absolwent”. Więcej informacji w załącznikach oraz na stronach: www.kson.pl, www.absolweny-kson.pl

     

 

fundusze-europejskie-unia-europejska-logo

Projekt pn. Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada wydłużenie 3 – miesięcznej praktyki programowej o kolejne 3 miesiące praktyki pilotażowej.

Celem projektu jest m.in. poszerzenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w wymiarze badawczym i dydaktycznym, ściślejsze powiązanie studiów ze środowiskiem pracy oraz pełniejsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy.

Środki w projekcie (w wysokości ponad 1 140 000 zł dla I naboru oraz w wysokości 736 260 zł dla III naboru) przeznaczone są na stypendia dla studentów, premie dla uczelnianych i zakładowych opiekunów praktyk zawodowych, którzy w trakcie realizacji praktyki pilotażowej będą sprawować opiekę merytoryczną oraz koszty aplikacyjnej pracy dyplomowej.

Projekt skierowany jest do studentów kierunków o profilach praktycznych w pełnym cyklu kształcenia, stanowiących 10% ogółu studentów, tj dla I naboru: bhp, filologia angielska, kosmetologia, techniki dentystyczne dla III naboru: Administracja- studia II stopnia, Logistyka – studia II stopnia, Kosmetologia, Pedagogika

WNIOSKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU:

Dokumenty programu, I nabór:

Dokumenty programu, III nabór: