Biuro Karier


[mailerlite_form form_id=2]

Biura Karier zwane na Zachodzie Careers Services istnieją od lat 60. XX w.w wielu krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. W Polsce pierwsze Biuro powstało w 1993 r. w Toruniu, a obecnie Biura Karier działają w większości uczelni publicznych i niepublicznych.

Biuro Karier PWSZ AS w Wałbrzychu zostało powołane decyzją władz Uczelni w 2009 r. w trosce o prawidłowy przebieg kształcenia, zapewniający studentowi właściwy dla jego aspiracji przebieg kariery zawodowej.

Nasze Biuro Karier zostało powołane, aby działać na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Do naszych zadań należy przede wszystkim:

 1. dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami; zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych;
 3. pomoc w ocenie predyspozycji zawodowych (mocne i słabe strony);
 4. współpraca z władzami uczelni, władzami miasta, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w celu organizowania szkoleń z zakresu poruszania się po rynku pracy (umiejętności planowania kariery, technik poszukiwania pracy itp.);
 5. prowadzenie bazy studentów i absolwentów gotowych do podjęcia pracy, stażu lub praktyk;
 6. poszukiwanie dla pracodawców odpowiednich kandydatów do pracy, staży i praktyk zawodowych;
 7. pomoc w konstruowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych: CV, listu motywacyjnego, podań, formularzy i kwestionariuszy firm;
 8. przedstawianie studentom i absolwentom technik rekrutacyjnych i nauka autoprezentacji.

Dzień Kariery i Dzień Otwarty PWSZ

http://www.pwsz.com.pl/dzien-kariery/ ...
Czytaj Dalej

fundusze-europejskie-unia-europejska-logo

Projekt pn. Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada wydłużenie 3 – miesięcznej praktyki programowej o kolejne 3 miesiące praktyki pilotażowej.

Celem projektu jest:

 • poszerzenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w wymiarze badawczym i dydaktycznym,
 • ściślejsze powiązanie studiów ze środowiskiem pracy,
 • pełniejsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy.

Środki w projekcie (w wysokości ponad 1 140 000 zł) przeznaczone są na:

 • stypendia dla studentów,
 • premie dla uczelnianych i zakładowych opiekunów praktyk zawodowych, którzy w trakcie realizacji praktyki pilotażowej będą sprawować opiekę merytoryczną,
 • koszty aplikacyjnej pracy dyplomowej.

Projekt skierowany jest do studentów kierunków o profilach praktycznych w pełnym cyklu kształcenia, stanowiących 10% ogółu studentów, czyli: bhp, filologia angielska, kosmetologia, techniki dentystyczne.

Realizacja przedmiotowego projektu przebiega w dwóch turach: I tura (do 15.09.2017), II tura (do 15.06.2018).

[mailerlite_form form_id=2]