Categories and Units in Language and Linguistics CULL


Instytut Społeczno-Prawny w dniach 9-10.04 2018 r. zorganizował międzynarodową konferencję naukową pn. „Kategorie i jednostki w języku i językoznawstwie  CULL” (ang. akronim) Categories and Units in Language and Linguistics CULL.

Celem konferencji było spotkanie badaczy różnych dyscyplin naukowych w celu podjęcia dyskusji na temat jednostek i kategorii używanych w języku, językoznawstwie, dydaktyce języka, psychologii języka z wielu perspektyw i punktów widzenia. Stosując różnorodne, analityczne, oraz empiryczne narzędzia i techniki badawcze, uczestnicy konferencji dyskutowali o tym:

– jak kategorie i jednostki wywodzą się z, i nawiązują do różnych dyscyplin i poddyscyplin

– jak wpływają, a być może ograniczają budowanie teorii i modeli językowych  – jakie są ich teoretyczne korzenie

– jaką mają przeszłość, i jaki jest ich obecny status

– jak mogą ewoluować

– jak można je badać przy użyciu metod empirycznych: ankiet, eksperymentu, korpusu, obserwacji.