Studia magisterskie Logistyka – rekrutacja!


Uwaga, ważne terminy REKRUTACJI na studia na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 (LOGISTYKA II stopnia)!
14.01.2019-12.02.2019 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów na studia (LOGISTYKA II stopnia)
do 13.02.2019 – przyjmowanie od kandydatów dokumentów (pok. 25)
14.02.2019 – ogłoszenie wyników rekrutacji

Bardzo prosimy o zapoznanie się z warunkami rekrutacji. zasady-rekrutacji-2018-2019-uchwała

Wszelkie informację dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na https://www.pwsz.com.pl/dla-kandydata/

Przerwa świąteczna w bibliotece


Szanowni Czytelnicy, w okresie przerwy świątecznej od 22 grudnia do 1 stycznia Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane będą nieczynne. Przepraszając za utrudnienia, życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2019 Roku.

 

Sukces dr Sylwii Bielawskiej


Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że dr Sylwia Bielawska będzie pełnić funkcję wiceprezydenta Wałbrzycha. Pani Sylwia Bielawska posiada tytuł doktora nauk humanistycznych. Od 2001 roku była związana z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, gdzie kierowała Biblioteką i Wydawnictwem Uczelnianym. Nowa wiceprezydent Wałbrzycha dalej będzie pełniła obowiązki wykładowcy w PWSZ w Wałbrzychu. Sylwia Bielawska jest wielokrotną laureatką konkursów o zasięgu ogólnopolskim. W 2014 roku została uhonorowana tytułem „Zasłużony dla PWSZ AS w Wałbrzychu” za ogromny wkład pracy na rzecz uczelni. Otrzymała także nagrodę indywidualną II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne w 2015 roku.

Życzymy nowo wybranej wiceprezydent naszego miasta kolejnych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności.

 

Dyplomatorium


Zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom naszej Uczelni, które odbędzie się 9 marca 2018 r. o godz. 14.00 w auli Audytorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc  (bud. B, ul. Piotra Skargi 14a). Podczas Dyplomatorium wykład absolutoryjny wygłosi prof. Paweł Frącz.

Pierwszy raz w historii naszej uczelni na dyplomie pojawi się informacja o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Studia pierwszego stopnia to poziom VI, a studia drugiego stopnia VII!

Na wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) czekało wiele osób: pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżowe, ale przede wszystkim polscy pracownicy – zarówno ci, którzy pracują w Polsce, jak i ci wyjeżdżający do pracy w krajach Unii Europejskiej.

Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi, lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej


Międzyinstytutowa Komisja Rekrutacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu informuje o wynikach postępowania rekrutacyjnego (tzw. nabór letni uzupełniający) na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018.

 

Studia stacjonarne:

Administracja I stopnia

Administracja II stopnia

Architektura wnętrz

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Filologia, specjalność: filologia angielska

Kosmetologia

Logistyka I stopnia

Pedagogika

Pielęgniarstwo

Techniki dentystyczne

 

Studia niestacjonarne:

Administracja I stopnia

Administracja II stopnia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kosmetologia

Logistyka I stopnia

Pedagogika

 

Rektor i Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa serdecznie zapraszają na Inaugurację roku akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 29 września (piątek) 2017 r. o godz. 11.00 w auli Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc, budynek dydaktyczny C przy ul. Piotra Skargi 14a. Wykład inauguracyjny pt. Naruszenia prawa w sporcie wygłosi prof. dr hab. Marek Bojarski.

Program płatnych praktyk zawodowych – Rekrutacja studentów, nauczycieli akademickich oraz instytucji


fundusze-europejskie-unia-europejska-logo

Uwaga, Studenci! Rusza rekrutacja w ramach II tury Projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Zapraszamy do udziału w projekcie, w którym studenci PWSZ AS w Wałbrzychu będą mogli uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych.

W II turze praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów
(zał. 1), kierunków studiów o profilu praktycznym w pełnym cyklu kształcenia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – 12 studentów,
 • Filologia (Filologia angielska) – 14 studentów,
 • Kosmetologia – 5 studentów,
 • Techniki dentystyczne – 4 studentów.

Wniosek o udział w projekcie (zał. 2) należy złożyć osobiście w kopercie w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, w Biurze Karier (pokój 25) u mgr Mirosławy Nikodemskiej w nieprzekraczalnym terminie do 19 września 2017 roku, do godz. 15.00.  

Regulamin rekrutacji studentów

Wniosek rekrutacyjny dla studentów

REKRUTACJA uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

I nabór, II tura

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powyższe ogłoszenie dotyczy uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych drugiej tury, którymi  mogą być nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (zał. 1).

Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie II tury odpowiednio wynosi:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – 12 studentów,
 • Filologia (Filologia angielska) – 14 studentów,
 • Kosmetologia – 5 studentów,
 • Techniki dentystyczne – 4 studentów.

UWAGA: istnieje możliwość zmniejszenia/zwiększenia liczby miejsc rekrutacyjnych na wskazanych kierunkach po otrzymaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wówczas ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca).

Wniosek o udział w projekcie (zał. 2) należy złożyć osobiście w kopercie w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, w Biurze Karier (pokój 25) u mgr Mirosławy Nikodemskiej w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2017 roku, do godz. 15.00.  

 

Regulamin, uczelniani opiekunowie

Wniosek, uczelniani opiekunowie

Ogłoszenie o naborze: http://bip.pwsz.com.pl/

Ogłoszenie o naborze Instytucji do Projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II tura)

Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone  w art. 138g, ust. 1, pkt. 1 tj. poniżej 750 000 euro, dla których zastosowanie mają przepisy art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017. Poz.1579).

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa (PWSZ im. Angelusa Silesiusa) w Wałbrzychu ogłasza rekrutację Instytucji, zainteresowanych przyjęciem studentów naszej uczelni  na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W II Turze praktyk zawodowych udział mogą wziąć Instytucje, spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru Instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu  (zał. 1).

Niniejszy projekt praktyk zawodowych obejmuje studentów PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, kierunków o profilu praktycznym w całym cyklu kształcenia, a planowaną liczbę studentów, biorących udział w Projekcie, podano niżej:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – 12 studentów,
 • Filologia (Filologia angielska) – 14 studentów,
 • Kosmetologia – 5 studentów
 • Techniki dentystyczne – 4 studentów.

UWAGA: istnieje możliwość zmniejszenia/zwiększenia liczby miejsc rekrutacyjnych na wskazanych kierunkach po otrzymaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wówczas ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca).

Wniosek o udział w projekcie (zał. 2), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć osobiście w kopercie w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, w Biurze Karier (ul. Zamkowa 4, pokój 25, mgr Mirosława Nikodemska) lub przesłać pocztą tradycyjną (PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-305 Wałbrzych, z dopiskiem: Projekt praktyk zawodowych)  w terminie do  2 października 2017 roku, do godziny 15.00.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. UWAGA:  wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie, tj. do 2 października 2017 r.,  nie będzie podlegał rozpatrzeniu.  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 02 października 2017 roku o godz. 15.10 w siedzibie PWSZ AS w sali nr 110.

 

Regulamin pracodawcy

Wniosek, pracodawcy

Ogłoszenie o naborze: http://bip.pwsz.com.pl/

Uroczyste wręczenie dyplomów


Serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów dla tegorocznych absolwentów studiów. Uroczystość odbędzie się  7 lipca 2017 r. o godzinie 13 w sali Auditorium Novum, przy ul. P. Skargi 14 a. Wykład absolutoryjny pt.  „Absolwent szkoły wyższej na współczesnym rynku pracy w świetle oczekiwanych kompetencji zawodowych?” wygłosi  dr Beata Detyna

 

 

XII Powiatowy Konkurs Przyrodniczy


Z przyjemnością informujemy, że w dn. 26 maja br. odbędzie się XII Powiatowy Konkurs Przyrodniczy organizowany przez PSP nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu oraz naszą uczelnię. W godzinach 10.00-15.00 swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych sprawdzą uczniowie szkół podstawowych z Wałbrzycha, Głuszycy, Boguszowa Gorc, Jedliny Zdroju, Czarnego Boru. Uczestnicy będą mieli także możliwość zwiedzania PWSZ oraz wzięcia udziału w warsztatach chemicznych pn. „Czarodziejskie laboratorium” prowadzonych przez dr Monikę Gawłowską. Trzymamy kciuki za zmagania naszych młodych przyrodników!