Akademia dydaktyka – Emisja głosu.


W ramach programu ISOF w dniu 8 grudnia 2018, przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu emisji głosu, dla pracowników dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. W szkoleniu wzięło udział 20 osób. Akademia dydaktyka to działania mające na celu wspieranie umiejętności dydaktycznych nauczycieli PWSZ AS, finansowane jest w ramach projektu Stawiamy na kształcenie praktyczne! Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak m.in.:

świadome kształcenie umiejętności operowania głosem, praca nad wzmocnieniem głosu i wzbogaceniem jego brzmienia, wyrazistość mówienia jako wzmocnienie komunikatu.

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH LOGISTYKÓW „POLLOGUS 2018” – „LOGISTYKA W REGIONIE – WYZWANIA SPOŁECZNE, ŚRODOWISKOWE, TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE” – PWSZ AS – 29-30.11.2018 r.


W dniach 29-30.11.2018 r. odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Logistyków „POLLOGUS 2018”. W tym roku tematem przewodnim konferencji była: Logistyka w regionie – wyzwania społeczne, środowiskowe, techniczne i technologiczne. Organizatorem Konferencji było Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time”, działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym. Honorowy patronat nad spotkaniem Młodych Logistyków tradycyjnie objęli:

 • dr hab. Piotr Jurek, prof. nadzw., Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
 • dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha,
 • Wałbrzyskie Towarzystwo Naukowe.

Komitet Naukowy Konferencji:

 • dr hab. inż. Jerzy Szkutnik
 • dr hab. inż. Paweł Frącz
 • dr hab. Lech Kurowski, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. nadzw.
 • dr Beata Detyna
 • dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska
 • dr inż. Marian Molasy

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • dr Beata Detyna – Koordynator nadzorujący, Opiekun KNML „Just in Time”
 • Patryk Chwedczuk – Prezes KNML „Just in Time”
 • Anna Ciesielska – I Wiceprezes KNML „Just in Time”; koordynator do spraw oprawy graficznej
 • Marta Bednarek – II Wiceprezes KNML „Just in Time”
 • Marta Bednarek, Paweł Wolski – Koordynatorzy do spraw komunikacji
 • Damian Abramowicz, Dominik Chmura – Koordynatorzy do spraw technicznych

Tegoroczna tematyka Konferencji to m.in.:

 • Rozwiązania innowacyjne i ich wpływ na logistykę miejską oraz regionalną;
 • Rozwój infrastruktury logistycznej miasta i regionu;
 • Innowacyjna obsługa logistyczna przestrzeni publicznej (np. rekreacyjnej);
 • Nowości techniczne i technologiczne oraz ich zastosowania na rzecz poprawy sprawności procesów logistycznych w miastach i regionach;
 • Rozwój techniki i technologii stosowanej w przestrzeni miejskiej i regionalnej na rzecz poprawy jakość życia mieszańców, a także innych grup interesariuszy (turystów, studentów, przedsiębiorców itd.);
 • Nowoczesne instrumenty zapewniające jakość życia i bezpieczeństwo publiczne;
 • Innowacje logistyczne a potrzeby społeczne, w tym ich dostosowanie do potrzeb różnych grup wiekowych, a także osób z niepełnosprawnościami;
 • Logistyka a ekologia w mieście i regionie;
 • Rozwój e-logistyki w logistyce miejskiej i regionalnej;
 • Rozwiązania w obszarze e-turystyki;
 • Działania zmierzające do udoskonalania technologii stosowanej w logistyce miejskiej i regionalnej, w tym oddziaływanie technologii na społeczeństwo;
 • Innowacje technologiczne w kontekście ochrony środowiska przyrodniczego miast i regionów;
 • Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w logistyce miasta i regionu – występujące bariery, problemy i wyzwania społeczne;
 • Rozwiązania logistyki środowiskowej w świetle współczesnych wyzwań ;
 • Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne w aspekcie funkcjonowania aglomeracji miejskich.

Celem naszej cyklicznej konferencji jest motywowanie studentów do podejmowania działalności w kołach naukowych oraz prowadzenia własnych badań, a także rozwój współpracy i wymiana doświadczeń naukowych z innymi uczelniami oraz organizacjami gospodarczymi.

Jak co roku w Konferencji uczestniczyli Młodzi Logistycy – Członkowie kół naukowych z całej Polski, w tym z:

 • Studenckiego Koła Naukowego Logistyków – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;
 • Koła Naukowego Logistyki SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • Koła Naukowego „Logistyka” – Politechnika Poznańska;
 • Koła Naukowego Logistyki TILOG – Politechnika Krakowska Tadeusza Kościuszki
 • studenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Uczestników Konferencji przywitali: Patryk Chwedczuk (Prezes KNML „Just in Time”), Magdalena Manikowska (Członkini KNML „Just in Time”, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego) oraz Paweł Wolski (Koordynator ds. komunikacji). Spotkanie otworzyli dr Małgorzata Babińska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich i dr hab. Piotr Szymaniec, pełnomocnik Rektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Swoje wystąpienie miał również Pan Zygmunt Nowaczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, który podkreślił znaczenie logistyki w rozwoju miasta Wałbrzycha i całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Prezydent podziękował organizatorom Konferencji, która skupia corocznie Młodych Logistyków z całej Polski – a to ma niewątpliwie wymiar promocyjny dla Uczelni, miasta oraz regionu. Jednym z moderatorów spotkania był Paweł Rakowski, Członek KNML „Just in Time”, który zadawał referującym Uczestnikom Konferencji ciekawe i trudne pytania. Jego merytoryczny wkład w całe spotkanie zauważyła m.in. komisja oceniająca poszczególne referaty. Jury konkursowe, pod przewodnictwem prof. Jerzego Szkutnika pogratulowało Pawłowi, a Członkowie KNML „Just in Time” przekazali Koledze drobny upominek.

Konferencję rozpoczęły wystąpienia zaproszonych prelegentów – przedstawicieli środowiska naukowego,  a także społeczno-gospodarczego. Wśród nich były dwa referaty:

 • Wielowymiarowe perspektywy i kierunki rozwoju logistyki – prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
 • Architektura i funkcjonalność systemu ITS w Wałbrzychu. Planowany rozwój kierunku „Smart Wałbrzych” – Ryszard Błażnik, Kierownik Centrum Sterowania Ruchem (ITS) i Monitoringu Wizyjnego;

Do konkursu referatowego przystąpili Członkowie kół naukowych z 8 prezentacjami:

 • Wybrane rozwiązania transportowe w logistyce miejskiej wpływające na komfort życia uczestników miasta – Joanna Apryjas, Klaudia Jankowicz, Studenckie Koło Naukowe Logistyków, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;
 • Infrastruktura rowerowa Wrocławia – Kateryna Bondarenko, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu;
 • Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Rzeszowie – Damian Socha, Studenckie Koło Naukowe Logistyków, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;
 • Problem „ostatniej mili” w przestrzeni logistyki miejskiej – studium przypadku – Aleksandra Guderska, Paulina Juszczyńska, Koło Naukowe „Logistyka”, Politechnika Poznańska;
 • Nowoczesne rozwiązania w logistyce miejskiej na przykładzie miasta
  Poznań
  – Jakub Szczupakowski, Koło Naukowe „Logistyka”, Politechnika
  Poznańska;
 • Smart City – droga ku przyszłości – Agnieszka Wielgosz, Magdalena Grabowy, Studenckie Koło Naukowe Logistyków, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;
 • Car-sharing cargo – jedna z podstaw ekonomii współdzielenia – Paulina Mielnik, Koło Naukowe Logistyki TILOG, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;
 • Ocena potencjału systemu car-sharing w Polsce – Joanna Popiel, Paulina Bednarz, Koło Naukowe Logistyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Referaty oceniało 6-osobowe Jury, w składzie:

 • dr hab. inż. Jerzy Szkutnik,
 • dr Beata Detyna,
 • dr Tomasz Orzech,
 • dr Piotr Kowalski,
 • dr inż. Andrzej Dyszewski,
 • mgr Piotr Sylwestrzak.

Podsumowania konferencji dokonali prof. Jerzy Szkutnik, przewodniczący Jury konkursowego oraz dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-technicznego, opiekun KNML „Just in Time”. Ogłoszone zostały wyniki konkursu, wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe. Na podium stanęli:

 • I miejsce: Joanna Popiel i Paulina Bednarz, reprezentujące Koło Naukowe Logistyki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie);
 • II miejsce: Jakub Szczupakowski z Koła Naukowego „Logistyka” (Politechnika Poznańska);
 • III miejsce: Kateryna Bondarenko, studentka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Po tradycyjnych zdjęciach studenci przejechali do Hotelu & Restauracji Maria, gdzie czekała na nich obiadokolacja. Wieczorem odbyła się impreza integracyjna.

Głównym punktem drugiego dnia Konferencji była wizyta studyjna w Mando Corporation Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Na zakończenie, tradycyjnie rozdane zostały certyfikaty uczestnictwa. Przesłane przez Uczestników artykuły, po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w kolejnym numerze monografii pt. Logistyka. Współczesne wyzwania (nr 11) lub Studenckich Zeszytach Naukowych „Młodzi Logistycy w Nauce” (nr 5).

Mamy nadzieję, że wszyscy Uczestnicy aktywnie i miło spędzili czas w Wałbrzychu, że nasza Konferencja zainspirowała studentów do podejmowania dalszych wysiłków
na rzecz własnego rozwoju naukowego i zawodowego. Członkowie KNML „Just in Time” już dzisiaj zapraszają na kolejne spotkanie – „POLLOGUS 2019”
– będzie to spotkanie jubileuszowe (dziesiąte:)

 

 

BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI – WYKŁAD OTWARTY W RAMACH PROJEKTU „NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BIZNESEM” – 28.11.2018 r. – PWSZ AS


W dniu 28.11.2018 r., z inicjatywy Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, w ramach Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, odbył się wykład otwarty pt. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”. Ten niezwykle interesujący i potrzebny wykład prowadził Pan Jarosław Jezierski, Regionalny Koordynator Programów Edukacji Ekonomicznej. Spotkanie dedykowane było wszystkim wykładowcom i studentom naszej Uczelni.

Prowadzący przedstawił sposoby na poprawę bezpieczeństwa informacji, jakie zamieszczamy m.in.  na portalach społecznościowych. Uczestnicy wykładu zapoznali się również z najlepszymi sposobami tworzenia haseł dostępu i ich zarządzania. Każdy mógł też obejrzeć film przestrzegający przed nieprzemyślanym zamieszczaniem pewnych informacji w sieci (np. poprzez urządzenia mobilne). Część wykładu poświęcona była bezpiecznej bankowości. Na zakończenie spotkania wszyscy Uczestnicy wypełnili ankietę, sprawdzającą wiedzę.

WIZYTA STUDYJNA 4 ROKU LOGISTYKI W FIRMIE NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O. – PREZENTACJA FIRMY GIANT LAZER


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28.11.2018 r. w firmie NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O. odbyło się spotkanie ze studentami 4 roku studiów na kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy Prof. dr hab. inż. Jerzego Szkutnika oraz mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu Ekologistyka. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

            Celem wizyty naszych studentów była prezentacja firmy Giant Lazer zajmującej się wdrażaniem wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) w biznesie oraz znalezienie w nich wartości dodanej dla organizacji. Pracując w kooperacji z branżami: logistyczną, automatyki i robotyki, motoryzacyjną, edukacyjna i wieloma innymi, firma Giant Lazer pomaga swoim klientom zorientować się w szybko ewoluującym krajobrazie rozwiązań i technologii.

            W wizycie udział wzięli:

 • ze strony Uczelni: Prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, mgr. Piotr Sylwestrzak, Mateusz Jakubczak student studiów dualnych oraz studenci 4 roku logistyki;
 • ze strony NSK: Hiroki Nukui, menedżer działu administracji, Piotr Sylwestrzak, lider ds. planowania i logistyki/koordynator ds. celnych.

Dla studentów była to niesamowita możliwość zobaczenia na własne oczy jak może wyglądać planowanie i zarządzanie procesami logistycznymi przy wykorzystaniu wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) mając na uwadze jej zastosowanie w ramach np. logistyki zwrotnej, która należy do zagadnień szeroko pojętej Ekologistyki.

            Technologie VR i AR idealnie wpisują się w pojęcie Logistyki 4.0 nie bez powodu to właśnie w tym celu powstała inicjatywa wizyty. Logistyka 4.0. powstała w oparciu
o koncepcję przemysłu 4.0 czyli kolejnej rewolucji przemysłowej. Pierwsza rewolucja nastąpiła, gdy w przemyśle zaczęto wykorzystywać siłę pary, druga – wraz z wykorzystaniem energii elektrycznej i stworzeniem taśm produkcyjnych. Trzecia rewolucja nazwana również rewolucją cyfrową – zaczęła się od automatyzacji produkcji i wykorzystania elektroniki. Logistyka 4.0 kontynuuje ten trend, z uwzględnieniem nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Inteligentne i cyfrowo połączone systemy mają umożliwić komunikację między ludźmi, maszynami, sprzętem, rozwiązaniami logistycznymi i produktami. W związku z tym zadania logistyków nie ograniczają się już, jak wcześniej do samego transportu ale opierają się na zarządzaniu funkcjami i koordynowaniu działań między firmami logistycznymi.

            Wizyta w ramach praktycznego profilu naszej uczelni sprawiła, że nasi studenci znaleźli się w samym sercu kolejnej rewolucji przemysłowej. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania profilu działalności firmy NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O. oraz jej podejścia do zagadnień ekologicznych.

Zapraszamy na wystawę poplenerową.


Studenci III roku Architektury wnętrz zapraszają na wystawę poplenerową.

Prace zostały wyeksponowane w ramach galerii AQUARIUM (II piętro w budynku B naszej Uczelni).

Gorąco zapraszamy całą Społeczność Akademicką PWSZ AS w Wałbrzychu, a także wszystkich pragnących na chwilę oderwać się od rzeczywistości i szarości obecnej pory roku.

 

 

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni


Zapraszamy na wykład otwarty pt. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” – 28.11.2018 r. – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, budynek B, sala 120, godz. 13.15. – wykład w ramach Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”

Prawie każdy z nas korzysta z płatności elektronicznych i mobilnych, które stają się coraz istotniejsze dla zwiększenia efektywności gospodarki. Jesteśmy też narażeni na cyberataki w naszym życiu codziennym. Dbanie o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni wymaga od nas często więcej uwagi i wysiłku niż troska o bezpieczeństwo w świecie realnym. Tu nie wystarczy mieć oczu szeroko otwartych, trzeba także myśleć o tym, co jest dla nich niedostępne – bo dzieje się w tle działania systemu komputera, czy sieci.

Wykład „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” podzielony jest na cztery moduły:

– Bezpieczeństwo na portalach społecznościowych,

– Budowanie i zarządzanie hasłami, jak tworzyć bezpieczne hasła,

– Bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych,

– Bezpieczna bankowość mobilna.

Serdecznie zapraszamy 28.11.2018 r. do Sali 120 (w budynku B), na godz. 13.15. studentów i wykładowców wszystkich kierunków.

Stara Kopalnia – wystawa Abakanowicz – Obecność, Istota, Tożsamość


Studenci III roku Architektury Wnętrz, w ramach zajęć z projektowania scenografii odwiedzili retrospektywną wystawę w Starej Kopalni: „Abakanowicz – Obecność, Istota, Tożsamość”. Po wystawie studentów oprowadzał jeden z jej twórców p. Paweł Luwiczak, Kierownik działu wystaw i obsługi ekspozycji. Prezentowane obiekty pochodzą z kolekcji najbardziej charakterystycznych dla autorki, ale smaczkiem wystawy była ekspozycja projektów architektonicznych artystki – architektura arborealna, powstała jako propozycja konkursowa z lat 90 tych.

 

POLLOGUS 2018


Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time” działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ma zaszczyt zaprosić Państwa na IX Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków „POLLOGUS 2018”, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2018 r.
Tematem przewodnim konferencji będzie „Logistyka w rejonie – wyzwania społeczne, środowiskowe, techniczne i technologiczne”.
Przykładowa tematyka konferencji:

 • Rozwój e-logistyki w logistyce miejskiej i regionalnej,
 • Rozwiązania w obszarze e-turystyki,
 • Nowoczesne instrumenty zapewniające jakość życia i bezpieczeństwo publiczne,
 • Logistyka a ekologia w mieście i regionie,
 • Rozwój infrastruktury logistycznej miasta i regionu.

Konferencja odbędzie się pod Patronatem Honorowym:

 • Rektora Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu dr hab. Piotra Jurka prof.nadzw.
 • Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr. Romana Szełemeja
 • Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego

W drugim dniu konferencji (30.11.2018 r.) zorganizowana zostanie wizyta studyjna do Mando Corporation Poland sp z o. o. w celu przybliżenia studentom procesów logistycznych i fabryki z branży automotive.

Terminarz:

 • do 9.11.2018 r.  – przesyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z tematyką referatów,
 • do 16.11.2018 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej
 • do 21.11.2018 r. – przesyłanie prezentacji w formacie .ppt lub nowszym wraz z referatami

Zaproszenie-Pollogus-2018

Formularz-zgłoszeniowy-POLLOGUS-2018

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Wałbrzycha!

LEAN EXCHANG CLUB – JAK ZAANGAŻOWAĆ PRACOWNIKÓW DO CIĄGŁEGO DOSKONALENIA – WROCŁAW – 21.06.2018 r.Na zaproszenie Lean Management Consulting Group, w dniu 21.06.2018 r. przedstawicielki Instytutu Przyrodniczo-Technicznego – dr Beata Detyna oraz dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska aktywnie uczestniczyły w kolejnym spotkaniu z cyklu „Lean Exchang Club”. Spotkanie (5-godzinne) odbyło się w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu i dotyczyło:

 • Specyfiki polskich przedsiębiorstw i ich podejścia do Lean;
 • Blasków i cieni wdrażania Lean w Polsce;
 • Problemów z jakimi borykają się managerowie w procesie wdrażania Lean/Kaizen/Ciągłego Doskonalenia;
 • Pułapek, w jakie wpadają organizacje wdrażając Lean;
 • Sposobu, w jaki radzą sobie wybrane firmy z problemem właścicielskiego podejścia do działań ciągłego doskonalenia;
 • Przykładów z wdrożeń Lean przy jednoczesnym uzyskaniu zaangażowania pracowników w działania;
 • Korzyści płynących z właściwego podejścia do wdrażania Lean.

Cykliczne spotkania LEC mają charakter integracyjno-szkoleniowy, służący wymianie wiedzy i doświadczeń praktyków w zakresie zarządzania różnego typu przedsiębiorstwami i instytucjami. Dla pracowników IPT stanowią one szansę na rozwój kompetencji zawodowych, w tym dydaktycznych.

Źródło: https://www.lmcg.com.pl/lean-exchange-club-2018-czerwiec.html (dostęp 10.07.2018)

Źródło: https://www.lmcg.com.pl/lean-exchange-club-2018-czerwiec.html (dostęp 10.07.2018)

Źródło: https://www.lmcg.com.pl/lean-exchange-club-2018-czerwiec.html (dostęp 10.07.2018)