JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO W CZASIE PANDEMII COVID-19 – ZAPRASZAMY STUDENTÓW DO UDZIAŁU W BADANIACH ANKIETOWYCH


Zapraszamy studentów wszystkich kierunków studiów do aktywnego udziału w badaniach prowadzonych przez dr Beatę Detynę, dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego.

Ich celem jest, m.in. poznanie opinii studentów polskich uczelni (publicznych i niepublicznych) na temat jakości kształcenia akademickiego w czasie pandemii COVID-19 (2020-2021), a także rekomendowanych działań na rzecz doskonalenia procesów uczenia się w sytuacji ciągłego zagrożenia epidemicznego.

Ankiety (online) stanowią zasadniczą część w przyjętej przez dr Beatę Detynę metodyce badawczej, w ramach której przeprowadzane są równoległe badania wśród studentów i wykładowców.

Termin przesyłania ankiet – do 30.04.2021 r.

Link do ankiety dla studentów:
https://forms.gle/dTf5aWmVNygMFxSs7

Zapraszamy i zachęcamy do aktywnego włączenia się w prowadzone badania – podzielenia się swoimi doświadczeniami i refleksjami!

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE „PROGRAMY INTERREG EUROPA, INTERREG EUROPA ŚRODKOWA, INTERREG MORZA BAŁTYCKIEGO NA LATA 2021-2027”


15.04.2021 r. dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, uczestniczyła w 3-godzinnym spotkaniu informacyjno-szkoleniowym (online) pt. „Programy Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa, Interreg Morza Bałtyckiego a lata 2021-2027”. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Współpracy Terytorialnej. Spotkanie dotyczyło, m.in. zakresów tematycznych programów Interreg, planowanych typów projektów, terminów naborów itp.

Projekty współpracy transnarodowej i międzyregionalnej umożliwiają m.in.:

 • wymianę doświadczeń,
 • transfer wiedzy,
 • tworzenie innowacyjnych narzędzi,
 • rozwiązywanie strategicznych problemów,
 • wdrażanie działań pilotażowych,
 • inicjowanie planowania inwestycji,
 • wypracowanie rozwiązań dla władz i instytucji publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym,
 • rozwijanie usług dla społeczeństwa i firm.

Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej:
 • Programy Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa,
 • Projekt Interreg Europa Środkowa Forget Heritage,
 • Program Interreg Europa,
 • Projekty Interreg Europa E-COOL i POWERTY,
 • Źródła informacji o projektach;
 • Interreg Europa, Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego 2021-2027:
 • Zakres tematyczny programów i planowane typy projektów,
 • Harmonogram dalszych prac i wydarzeń, terminy pierwszych naborów.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „KSZTAŁCENIE AKADEMICKIE W EUROPIE PO PANDEMII – KRAJOBRAZ PO BITWIE CZY NOWE ROZDANIE?” – GLIWICE


14.04.2021 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kształcenie akademickie w Europie po pandemii – krajobraz po bitwie czy nowe rozdanie?”. Jej organizatorem był Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Konferencja sfinansowana została ze środków uzyskanych z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), w ramach projektu „Katamaran”. Uczestnikiem Konferencji była dr Beata Detyna, która przygotowuje artykuł pt. Kształcenie akademickie w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 – perspektywa studentów i wykładowców.  Publikacja ukaże się w monografii, wydanej w Wydawnictwie Naukowym lub w punktowanym czasopiśmie „The New Educational Review”. Artykuł powstaje w ramach badań własnych, których celem jest poznanie opinii studentów i wykładowców na temat jakości kształcenia akademickiego w polskich uczelniach, w czasie pandemii COVID-19. Badania empiryczne prowadzone przez dr Beatę Detynę potrwają do 07.05.2021 r. – i opierają się na autorskich formularzach ankietowych (skierowanych do respondentów drogą online).

Tematyka Konferencji w Gliwicach koncentrowała się wokół powszechnie dostrzeganego problemu pandemii i jej wpływu na kształt edukacji, a główne sekcje tematyczne dotyczyły takich obszarów jak:

 • Edukacyjne prognozy, proponowane koncepcje i modele kształcenia akademickiego w odmienionej pandemią Europie;
 • Edukacja i biznes – projektodawcy i odbiorcy zmian edukacyjnych;
 • Edukacja po pandemii – perspektywa studenta i nauczyciela akademickiego.

DR PIOTR KMIECIK Z NOWĄ PUBLIKACJĄ NAUKOWĄ


Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją naukową dra Piotra Kmiecika, zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, który w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu związany jest z kierunkiem studiów Architektura wnętrz.

Artykuł pt. Próba rekonstrukcji wizerunku na fragmencie malowanego szkła z wykopalisk przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu: „omawia problematykę związaną z próbą graficznej rekonstrukcji wizerunku przedstawionego na fragmencie szkła odnalezionego podczas wykopalisk, prowadzonych w ramach wyprzedzających badań archeologiczno – architektonicznych, na obszarze dawnego Szpitala Wszystkich Świętych we Wrocławiu. Pierwotnie uważany za szkło witrażowe, detal ten okazał się być pochodzącym z połowy XVI w. fragmentem przedstawionego na szkle herbu Stefana Batorego, jako króla Polski. Dokonana na podstawie wielodyscyplinowej analizy rekonstrukcja wizerunku, stała się przyczynkiem do dalszych rozważań nad metodologią prowadzonych w ten sposób analiz, jako wymagających nie tylko rozbudowanej analizy graficznej, lecz również badań z zakresu dyscyplin pokrewnych, dla możliwie wiarygodnego odwzorowania„.

Artykuł został opublikowany w wydawnictwie dwumiesięcznika Szkło i Ceramika nr 1/2021.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem artykułu – po kliknięciu w link: SiC-2021-01-33-37.pdf (szklo-ceramika.pl)

Doktorowi Kmiecikowi gratulujemy sukcesu wydawniczego!

DWIE STUDENTKI KIERUNKU LOGISTYKA PRZYJĘTE PRZEZ PKP INTERCITY S.A. NA STUDIA DUALNE


Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonej przez PKP Intercity S.A. rekrutacji, na studia dualne przyjęte zostały dwie studentki II roku studiów pierwszego stopnia (inżynierskie) z kierunku logistyka: Katarzyna Poliksza oraz Alicja Kołakowska.

Studentki podpisały już stosowne umowy, w ramach których będą rozwijały umiejętności do zastosowania teorii w praktyce, w realnych warunkach przedsiębiorstwa usługowego, z wykorzystaniem najnowszych technologii i rozwiązań.

Formuła studiów dualnych ułatwi naszym studentkom wykształcenie tak istotnych na rynku pracy umiejętności adaptacyjnych, zwłaszcza, że warunki panujące w otoczeniu podlegają tak dynamicznym metamorfozom.

Realizacja programu studiów dualnych polega na odbywaniu zajęć dydaktycznych równolegle w Uczelni i przedsiębiorstwie, z którym została podpisana umowa na realizację tego typu studiów. W bieżącym roku akademickim studentki jeden dzień w tygodniu będą spędzać w przedsiębiorstwie, a cztery dni w Uczelni. W roku akademickim 2021/2022 dwa dni upłyną im na pracy w przedsiębiorstwie, 3 dni w Uczelni, natomiast w roku akademickim 2022/2023 nastąpi zmian: trzy dni w przedsiębiorstwie i dwa dni w Uczelni.

Dla naszych studentek ustalono indywidualne programy i plany studiów, w których wskazano przedmioty, efekty uczenia oraz formy zaliczenia, które studentki będą realizować w firmie PKP INTERCITY. W bieżącym semestrze są to dwa przedmioty: Transport, spedycja i procedury celne oraz Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce.

Gratulujemy studentkom i życzymy sukcesów w rozwoju zawodowym i osobistym.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA HYBRYDOWA „WSPÓŁCZESNE TRENDY W ZARZĄDZANIU” – LUBLIN


Korzystając z zaproszenia Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie dr Beata Detyna uczestniczyła w II Międzynarodowej Konferencji pt. „Współczesne trendy w zarządzaniu”. Z tej okazji przygotowany został materiał z wynikami badań pt. Dojrzałość procesowa zarzadzania zasobami ludzkimi na przykładzie polskich szpitali (rozdział planowany do monografii, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej (AEH), znajdującego się na aktualnej liście Wyd. Naukowych).

Dyskusja, która odbywała się w trakcie spotkania dotyczyła takich zagadnień jak:
• zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
• wpływ epidemii COVID-19 na procesy zarządzania i funkcjonowanie współczesnych organizacji,
• zarządzanie zasobami ludzkimi w erze świadomości,
• świadomość organizacji,
• społeczna odpowiedzialność biznesu,
• zarządzanie strategiczne i współczesne modele biznesowe,
• zarządzanie tożsamością organizacyjną,
• marketingowy aspekt zarządzania organizacjami,
• zastosowanie informatyki w zarządzaniu.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „WySPA internacjonalizacji” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER – projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”. Obrady odbywały się w czterech panelach:
1) Zarządzanie organizacjami,
2) Ekonomiczny i finansowy aspekt zarządzania organizacjami,
3) Inżynieria w zarządzaniu,
4) Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

V KONGRES EDUKACJI FINANSOWEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PT. „EDUKACJA FINANSOWA POTRZEBNA JAK NIGDY WCZEŚNIEJ – ROK DOŚWIADCZEŃ LATA WYZWAŃ”


25.03.2021 r. odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, do którego kilka lat temu przystąpiła  nasza Uczelnia. W spotkaniu uczestniczyła dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego. Spotkanie odbyło się w ramach kolejnej edycji Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Kongres ten, to od 2017 roku najważniejsze miejsce międzyśrodowiskowej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. W wydarzeniu aktywnie uczestniczą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni i mediów.

Tegoroczny Kongres odbył się w formule online pod hasłem „Edukacja finansowa potrzebna jak nigdy wcześniej – rok doświadczeń, lata wyzwań”. W trakcie spotkania dyskutowano na temat m.in. roli edukacji ekonomicznej w skutecznym restarcie gospodarki. Podczas Konferencji zaprezentowane zostały bardzo ciekawe wyniki badań pt. „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021”. Swoje wystąpienia mieli przedstawiciele takich instytucji jak: Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Europejska Federacja Bankowa, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Fundacja Santander Bank Polska i wielu innych.

Szczegóły na temat tegorocznej edycji Kongresu Edukacji Finansowej
i Przedsiębiorczości na stronie: https://kef.edu.pl/

UKAZAŁA SIĘ MONOGRAFIA PT. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ZAGADNIENIA PRAWNE, INSTYTUCJONALNE I KONCEPCJE ZARZĄDZANIA – ZAPRASZAMY DO LEKTURY


Miło nam poinformować, że nakładem Instytutu Naukowo-Wydawniczego „Spatium” w Radomiu ukazała się kolejna monografia, która przygotowywana jest wspólnie przez Instytut Społeczno-Prawny oraz Instytut Przyrodniczo-Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Książka ukazała się pod zmodyfikowanym (w porównaniu do poprzednich edycji) tytułem: Administracja publiczna – zagadnienia prawne, instytucjonalne i koncepcje zarządzania (red. B. Detyna, P. Szymaniec).

Na strukturę opracowania składają się trzy rozdziały:

Część I – Zagadnienia prawne, instytucjonalne i organizacyjne w administracji

 1. Andrzej W. Jabłoński, Max Weber i koncepcje dobrej administracji
 2. Beata Detyna, Mirosław Potapowicz, Zachowania patologiczne w administracji publicznej – mechanizmy występowania i przeciwdziałanie
 3. Lech Kurowski, Piotr Szymaniec, Uwagi o reformie ubezpieczenia emerytalnego
 4. Sławomir Czetwertyński, Możliwości heurystyczne analizy instytucjonalnej Olivera E. Williamsona a problem demarkacji sektora publicznego
 5. Grzegorz Kamieński, Dyrektor szkoły jako organ administracji publicznej
 6. Małgorzata Babińska, Sylwia Bielawska, Państwowe wyższe szkoły zawodowe w polskim systemie szkolnictwa wyższego – studium porównawcze
 7. Justyna Kleszcz, Piotr Kmiecik, Administracyjny konflikt interesów między ochroną zieleni, zabytków a prawem budowlanym na przykładzie badań archeologiczno-architektonicznych na terenie byłego Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu

Część II – Zagadnienie w administracji publicznej – współczesne wyzwania

 1. Waldemar Sęczyk, Działania samorządu gminnego na rzecz zwiększenia aktywności obywateli. Przypadek Wałbrzycha
 2. Agata Krycia-Chomińska, Implikacje heraldycznych i nowoczesnych znaków promocyjnych miast i gmin
 3. Beata Mucha, Monika Mucha, Optymalizacja kosztów w Straży Pożarnej w Jeleniej Górze a poziom zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
 4. Nina Orzech, Elastyczność relacji szkół zawodowych jako element przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym – badania empiryczne
 5. Joanna Nowicka, Rola i znaczenie kart usług w logistyce informacji publicznej

Część III – Varia

 1. Małgorzata Sosnowska, Artyzm czy profanacja? Wybrane zagadnienia karnoprawnej ingerencji w sferę wolności sumienia i wyznania człowieka na tle polskiego Kodeksu karnego z 1997 r.

Zapraszamy do lektury!

Obrazek ma charakter ozdobny

WEBINARIUM „ŁAGODZENIE SKUTKÓW ZMIAN KLIMATU W MIEŚCIE – SAMOWYSTARCZALNY MODUŁ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ”


W dniu 13.03.2021 r. odbyło się Webinarium pn. „Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieście – samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej”, w którym uczestniczyła dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego.

Organizatorem spotkania był Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), w ramach programu MOD4GRIN. Informacje o tym projekcie przedstawiła Pani dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, koordynator projektu.
Podczas webinarium zaprezentowane były m.in. niezwykle ciekawe i inspirujące doświadczenia norweskie dotyczące zielonych dachów z wykorzystaniem gatunków występujących w przyrodzie. Prezentował je dr Hans Martin Hanslin z Norwegian Institute of Bioeconomy Research. Panel ekspertów. Uczestnicy mieli okazję podjęcia dyskusji na temat koncepcji miast rozwijających się w symbiozie z naturą , w tym z wykorzystaniem zielonych dachów i ścian.

Szczegóły na temat projektu MOD4GRIN znajdziemy na stronie: https://www.mod4grin.eu/en/

WRĘCZENIE DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW DUALNYCH


Z satysfakcją informujemy, że dwoje studentów naszej Uczelni, z kierunku inżynierskiego Logistyka, Patrycja Stadnik oraz Jakub Wojnowski, ukończyło edukację w ramach STUDIÓW DUALNYCH, które realizowali w ramach umowy z firmą RONAL POLSKA Sp. z o.o.

Dyplomy potwierdzające osiągnięcia edukacyjne Studenci odebrali z rąk prof. dr hab. Roberta Wiszniowskiego – rektora Uczelni. Gratulacje absolwentom złożyli również Artur Siennicki – prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, a także dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego.

Warto przypomnieć, że realizacja programu STUDIÓW DUALNYCH polega na odbywaniu zajęć edukacyjnych równolegle w Uczelni i przedsiębiorstwie. Ułatwia to studentom wykształcenie istotnych na rynku pracy umiejętności adaptacyjnych – do szybko zmieniających się warunków otoczenia.

Pani Patrycji oraz Panu Jakubowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach wyzwań edukacyjnych i zawodowych.