PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z „EKO-LAB” SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU


7 stycznia br. Rektor Uczelni prof. Robert Wiszniowski podpisał porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Badań i Pomiarów Jakości Ochrony Środowiska oraz Studiów i Szkoleń BHP „EKO – LAB”  Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. Jest to uwieńczenie trwającej już od 2013 r. ścisłej kooperacji między naszymi placówkami.

Przedsiębiorstwo „EKO – LAB” zajmuje się, m.in.:

 • pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia, w tym pyłów, gazów i substancji chemicznych na stanowiskach pracy oraz oznaczaniem wolnej krystalicznej krzemionki;
 • pomiarami hałasu w środowisku pracy;
 • doborem ochronników słuchu;
 • pomiarami wibracji ogólnej i miejscowej;
 • pomiarami natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy;
 • pomiarami mikroklimatu (umiarkowanego, zimnego i gorącego);
 • oznaczaniem metali na stanowiskach pracy, w gazach odlotowych, w wodzie i w ściekach.

Firma posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 940 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Dzięki podpisanemu porozumieniu, w ramach realizacji zagadnień z przedmiotu Higiena przemysłowa, studenci III roku kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy realizują zajęcia w siedzibie Ośrodka Badań i Pomiarów Jakości Ochrony Środowiska oraz Studiów i Szkoleń „EKO – LAB”  Sp. z o.o.

Tak realizowane zadania dają studentom szansę na zapoznanie z budową, zasadą działania oraz metodami kalibracji specjalistycznego sprzętu, m.in.: mierników do pomiaru hałasu, wibracji, oświetlenia, pyłów, mikroklimatu i czynników chemicznych oraz aparatury do oznaczania metali na stanowiskach pracy, w wodzie, w ściekach oraz wolnej krystalicznej krzemionki.

AKTYWNOŚĆ NAUKOWA WYKŁADOWCÓW PWSZ w WAŁBRZYCHU


Miło nam poinformować o sukcesie publikacyjnym prof. Lecha Kurowskiego – wykładowcy z Instytutu Przyrodniczo-Technicznego oraz prof. Piotra Szymańca – dyrektora Instytutu Społeczno-Prawnego, którzy są autorami wspólnego artykułu naukowego pn.  Wpływ regulacji prawnych na kapitał społeczny. Przypadek Polski, który został opublikowany w czasopiśmie Slovak Journal of Political Sciences Vol.2 2020 wydawanym przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Cyryla i Metodego w Trnawie.

Autorzy tak przedstawiają główne założenia swojej publikacji:

Celem artykułu jest zbadanie wpływu regulacji prawnych na kapitał społeczny na przykładzie Polski.
Ze względu na specyficzne uwarunkowania polskiej historii ostatnich 200 lat, instytucje prawne nie miały przyczyniać się do tworzenia kapitału społecznego, a wręcz utrudniały. Naszym celem jest zbadanie roli prawa pozytywnego w procesie budowania kapitału społecznego. Zdaniem autorów związek między prawem stanowionym a kapitałem społecznym jest złożony. Z jednej strony duży zasób kapitału społecznego wspiera prawo stanowione, które dzięki temu może być skuteczniej stosowane. Ponadto w takiej sytuacji regulacje prawne nie muszą być zbyt szczegółowe i kazuistyczne. Z drugiej strony nieodpowiednie regulacje prawne mogą obniżyć zasób i jakość kapitału społecznego, a przemyślane regulacje mogą z kolei wspierać kapitał społeczny. Po przeglądzie literatury dotyczącej relacji między prawem a kapitałem społecznym omówiono czynniki wpływające na kapitał społeczny. Po nim następuje krótka historia ewolucji kapitału społecznego w Polsce. Po II wojnie światowej polski system prawny przyczynił się do podkreślenia różnic między zidentyfikowanymi grupami, z których każda cieszyła się innymi przywilejami. Ze względu na biurokratyczny charakter tej ustawy nie przyczyniło się to do wzmocnienia kapitału społecznego. Ostatnia część dotyczy ogólnych zagadnień związanych z procesem stanowienia prawa. Przedstawiamy wstępną propozycję rozszerzenia stosowanej w Polsce i innych krajach OECD metodologii oceny skutków regulacji (OSR) o aspekty istotne z punktu widzenia kapitału społecznego. Naszym zdaniem w procesie legislacyjnym formalnie i praktycznie zapomniano o aspektach budowania kapitału społecznego.

Zachęcamy do zapoznania się pełnym tekstem artykułu – KLIKNIJ

Panom Profesorom gratulujemy!

Obrazek ma charakter ozdobny

WARSZTAT SZKOLENIOWY PN. „BIZNES W CZASIE PANDEMII – PERSPEKTYWY REGIONÓW”


W dniu 09.12.2020 r. odbył się 4-godzinny warsztat szkoleniowy (online) pn. „Biznes w czasie pandemii – perspektywa regionów”, którego celem było podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii. Warsztat odnosił się do specyfiki województw: śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, lubuskiego i opolskiego, jego organizatorem była Konferencja Lewiatan. W warsztacie uczestniczyła, jako Członek Rady Rozwoju Gospodarczego Miasta Wałbrzycha, dr Beata Detyna.

Zakres tematyczny warsztatu obejmował m.in.:

 • wyzwania dla biznesu na poziomie krajowym i regionalnym,
 • dialog społeczny na poziomie regionalnym w czasie pandemii,
 • skutki pandemii dla lokalnych rynków pracy – wsparcie i perspektywy dla firm,
 • perspektywy gospodarcze Polski związane z pandemią COVID-19,
 • sytuacja na lokalnych rynkach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu i bezrobociu,
 • rządowe plany wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii
 • możliwe scenariusze rozwojowe wychodzenia z pandemii.

„NA STARCIE DO KARIERY” – WEBINARIA


W dniu 07.12.2020 r. w ramach „Dnia Kariery” odbyły się liczne warsztaty (online) – skierowane zarówno do naszych studentów, jak i uczniów szkół średnich. Wykładowcy Instytutu Przyrodniczo-Technicznego moderowali następujące spotkania:

 • Bezpieczeństwo w nauce/ pracy zdalnej – Prowadząca: dr Małgorzata Kochańska, SEKA S.A., Moderator: mgr Kazimiera Marzec;
 • Poznaj swoje prawa w pracy – pierwsza praca – Prowadząca: Joanna Bartosiak-Kuźniewska, Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu; Moderator: mgr Kazimiera Marzec;
 • Architekt – ekspert w banku. Nietypowe ścieżki kariery – Prowadzący: Patryk Jamiołkowski, Santander Bank Polska, Moderator: dr inż. arch. Piotr Kmiecik;

Rola i zadania Narodowego Banku Polskiego – Prowadzący: prof. Paweł Frącz oraz Pracownicy Narodowego Banku Polskiego; Moderator: prof. Paweł Frącz.

WARSZTATY Z PRACODAWCAMI W RAMACH PROGRAMU PO WER „STAWIAMY NA KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE!”


W dniu 07.12.2020 r. w ramach programu PO WER „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” odbyły się liczne warsztaty z pracodawcami pn. „Pracodawcy – Studentom PWSZ w Wałbrzychu”. Warsztaty te (online) odbyły się w „Dniu Kariery”. Instytut Przyrodniczo-Techniczny zaprosił wielu przedstawicieli współpracujących z nami firm. Studenci i zaproszeni uczniowie szkół średnich uczestniczyli m.in. w następujących spotkaniach:

 • Autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej – Prowadzący: Miłosz Cader, NSK Steering Systems Europe (Polska), Moderator: dr Beata Detyna;
 • Komunikacja międzykulturowa w pracy – Prowadzący: Hiroki Nukui, NSK Steering Systems Europe (Polska), Moderator: mgr Aleksandra Pawlak;
 • UDT – obszary działania, kompetencje, organizacja pracy – Prowadzący: Wiesław Karolewski, Urząd Dozoru Technicznego, Moderator: mgr Kazimiera Marzec;
 • Portfolio – okiem pracodawcy – Prowadzący: Piotr Zybura, ARCH_IT, Moderator: dr Katarzyna Gemborys.

„ODKRYJ PASJĘ W WYJĄTKOWYM ZAWODZIE” – SPOTKANIE Z ABSOLWENTAMI KIERUNKU BHP


W dniu 07.12.2020 r. w ramach „Dnia Kariery” odbyło się spotkanie (online) z Absolwentem kierunku BHP, pod hasłem: „Odkryj pasję w wyjątkowym zawodzie”. Naszym Gościem był Pan Andrzej Bojczuk z Centrum Edukacji i Doradztwa „SAFETY”, główny specjalista ds. BHP, biegły sądowy w zakresie BHP przy Sądzie Okręgowym w Jelenie Górze, inspektor PPOŻ ds. Ochrony Środowiska, Ekspert ds. BHP przy Centralnym Instytucie Pracy w Warszawie. Moderatorem spotkania była dr inż. Iwona Romanowska-Słomka, opiekun Studenckiego Koła Naukowego BHPergo.

„LOGISTYK – DOBRY ZAWÓD W CZASACH NIEPEWNOŚCI GOSPODARCZEJ” – SPOTKANIE Z ABSOLWENTAMI KIERUNKU LOGISTYKA


W dniu 07.12.2020 r. w ramach „Dnia Kariery” odbyło się spotkanie (online) z dwoma Absolwentami kierunku logistyka, pod hasłem: „Logistyk – dobry zawód w czasach niepewności gospodarczej”. Nasi Absolwenci to również byli Członkowie Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time”:

 • mgr inż. Piotr Malik – analityk produkcji BROEN POLAND Sp. z o.o.,
 • mgr inż. Piotr Krajewski – Land Scout, specjalista ds. pozyskiwania terenów inwestycyjnych Sun Investment Group.

Moderatorem tego niezwykle cennego dla nas spotkania był inż. Patryk Chwedczuk, student II roku kierunku logistyka, studiów drugiego stopnia (Członek KNML „Just in Time). Absolwenci opowiedzieli o swoich doświadczeniach zawodowych w kontekście edukacji, w tym kompetencji jakie nabyli podczas kształcenia w naszej Uczelni (w tym działalności w Kole Naukowym). Już planujemy kolejne, cykliczne spotkania z naszymi Absolwentami!

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE PN. „METODY I TECHNIKI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ” W RAMACH PROGRAMU POWER


W ramach realizowanego od 2018 roku programu PO WER pn. „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” kilkunastu wykładowców Instytutu Przyrodniczo-Technicznego uczestniczyło w dniu 04.12.2020 r. w certyfikowanym szkoleniu pn. „Metody i techniki kształcenia na odległość”. Sześciogodzinne szkolenie prowadził Pan Sławomir Wiśniewski. Dla wykładowców była to okazja do wzbogacenia wiedzy i praktycznych umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia przystających do potrzeb studentów oraz wymagań rynku pracy zajęć dydaktycznych.

SEMINARIUM SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE W RAMACH FORUM ROZWOJU LOKALNEGO „ROLA PRZEDSIEBIORCZOŚCI RODZINNEJ W ROZWOJU MIAST”


W dniu 03.12.2020 r. odbyło się w ramach Forum Rozwoju Lokalnego seminarium szkoleniowo-informacyjne (online) pn. „Rola przedsiębiorczości rodzinnej w rozwoju miast”. Seminarium zorganizowane zostało przez Związek Miast Polskich. Uczestniczyła w nim, jako Członek Rady Rozwoju Gospodarczego Miasta Wałbrzycha, dr Beata Detyna. Spotkanie było bardzo inspirujące, a dyskusje skupiały się na konieczności podejmowania działań na rzecz promocji i rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej, w tym podnoszenia poziomu integracji  i identyfikacji firm rodzinnych  (wokół których narosło wiele nieprawdziwych stereotypów, np. braku innowacyjności). Podczas seminarium zaprezentowano, m.in. działania prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz doświadczenia Lokalnych Centrów Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych, w tym prac powoływanych coraz częściej Rad Rozwoju Firm Rodzinnych.

DR ANDRZEJ DYSZEWSKI LAUREATEM PLEBISCYTU „OSOBOWOŚĆ ROKU 2019” W KATEGORII NAUKA


Chcielibyśmy Państwa poinformować, że laureatem plebiscytu „Osobowość Roku 2019” w kategorii „Nauka” – którego organizatorem jest „Gazeta Wrocławska” został wykładowca Instytutu Przyrodniczo-Technicznego dr inż. Andrzej Dyszewski.

Dr inż. Andrzej Dyszewski – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pracę doktorską obronił w 1996 roku. W latach 1991 – 1992 odbył – w ramach programu Tempus – międzynarodowe studia podyplomowe – Zarządzanie w rolnictwie w Fachhochschule Weihenstephan. Abt. Triesdorf. W roku 2015 ukończył studia podyplomowe „Ochrona własności intelektualnej” na UMCS w Lublinie, jest specjalistą w zakresie ochrony własności intelektualnej. Posiada kwalifikacje dla członków zarządu i członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego w podmiotach Spółek Skarbu Państwa – ukończony kurs w Międzywojewódzkim Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej we Wrocławiu. Od 1990 był pracownikiem Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W latach 2016 – 2018 był pracownikiem Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, gdzie odpowiadał za współpracę z branża Transportową i Logistyczną na studiach podyplomowych. Od 2018 pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, a także współpracuje z Wrocławską Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej. W okresie pracy naukowej opublikował (także, jako współautor) ponad 60 prac naukowych, opinii o innowacyjności rozwiązania technicznego oraz zgłoszenia patentowego.

Nominacja w plebiscycie za: uczestnictwo w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków KBN/NCN oraz działalność popularyzatorską związaną z PROW 2014-2020.

Źródło informacji: https://gazetawroclawska.pl/p/kandydat/andrzej-dyszewski%2C1161631/

Panu Doktorowi gratulujemy sukcesu!