SEMINARIUM Z CYKLU „URUCHOMIENIE ENDOGENNYCH POTENCJAŁÓW WARUNKIEM ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST W POLSCE”


 

W dniu 08.07.2021 r. dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego oraz Członek Rady Rozwoju Gospodarczego Miasta Wałbrzycha uczestniczyła w Seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” pod tytułem: „Lokalna gospodarka w rozwoju miast”. Organizatorem tego zdalnego spotkania był Związek Miast Polskich w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) XXI.

Seminarium poświęcone było kompleksowej analizie miast, gmin i miejskich obszarów funkcjonalnych z wykorzystaniem Monitora Rozwoju Lokalnego ZMP (dostępnego na stronie www.monitorrozwoju.pl) – zawierającego dane dotychczas niedostępne dla miast, między innymi dane z systemu POLTAX, ZUS i KRUS, które uzupełniają obraz lokalnej gospodarki. Dyskusja podczas seminarium dotyczyła m.in. roli przedsiębiorców w rozwoju lokalnym oraz mechanizmów wspierania ich rozwoju.

SEMINARIUM LEANHE POLAND „JAK WYKORZYSTAĆ LEAN MANAGEMENT DO LEPSZEJ ORGANZIACJI PRACY W ZESPOŁACH HYBRYDOWYCH I ROZPROSZONYCH” – UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI


W dniu 02.07.2021 r. odbyło się (online) V Seminarium LeanHE Poland pt. „Jak wykorzystać Lean Management do lepszej organizacji pracy w zespołach hybrydowych i rozproszonych?”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Zarządzania Publicznego, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktywny udział w seminarium wzięła dr Beata Detyna, która od 2019 roku jest Członkiem Grupy Lean Higher Education Poland.

Celem spotkania było omówienie oraz dyskusja nad wykorzystaniem wybranych technik i narzędzi Lean Management tj.: matryca kompetencji, kanban, dashboard/whiteboard i innych do doskonalenia pracy na stanowiskach i w zespołach rozproszonych, hybrydowych i stacjonarnych.  W ramach seminarium omówiono także plany działania sieci LeanHE Poland na 2022 rok.

SEMINARIUM KLUBU POLSKA 2025+


Na zaproszenie Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, dr Beata Detyna uczestniczyła w dniu 30.06.2021 r. w Seminarium Klubu Polska 2025+ 

„Dokąd prowadzą nas liderzy współczesnego świata? USA, Chiny, Rosja i Unia Europejska w nowym otwarciu po pandemii covid-19”. Organizatorami dyskusyjnego spotkania (online) były Związek Banków Polskich oraz Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. W seminarium uczestniczyli eksperci: prof. Grzegorz Kołodko, prof. Zbigniew Lewicki oraz dr Jacek Bartosiak. Nasz udział w spotkaniu odbył się w ramach Programu Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem, w którym uczestniczy PWSZ AS od wielu już lat. Organizatorem Programu NZB jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

SZKOLENIE SIX-SIGMA – „CZY WARTO (SIĘ) DOSKONALIĆ?”


W dniu 29.06.2021 r. dr Beata Detyna uczestniczyła w szkoleniu Six Sigma pt. „Czy warto (się) doskonalić?”

Organizatorem szkolenia (online) była firma konsultingowa z Krakowa LUQAM oraz Opexity.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • historia powstania oraz istota koncepcji Six Sigma,
  • wykorzystanie Six Sigma do redukcji kosztów i optymalizacji procesów,
  • koszty jakości,
  • sposoby zastosowania Six Sigma poza projektami,
  • prezentacja Six Sigmy w ramach trzech płaszczyzn:
  • strategicznej – dotyczącej procesów, KPI i zarządzania Sigmą w organizacji,
  • taktycznej (projektowej) – w zakresie stosowania metodologii DMAIC oraz
  • kulturowej – dotyczącej kultury Sigmowej w organizacji.

WEBINAR „OTWARTA NAUKA W PROGRAMIE HORYZONT EUROPA”


Na zaproszenie Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli, działające w partnerstwie z Business & Science Poland dr Beata Detyna, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego uczestniczyła 29.06.2021 r. w spotkaniu (online) pt. „Otwarta nauka w Programie Horyzont Europa”. W gronie prelegentów była Pani Aleksandra Hebda, ekspert Wydziału Nauki i Społeczeństwa Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, która przedstawiła założenia otwartej nauki w programie Horyzont Europa oraz platformę Open Research Europe. Następnie dr Aneta Pazik-Aybar z Narodowego Centrum Nauki oraz dr hab. inż. Krzysztof Kurowski z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przedstawili założenia nowego partnerstwa europejskiego European Open Science Cloud. Podczas panelu z udziałem dr hab. inż. Anny Bazan-Krzywoszańskiej z Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr Doroty Kilańskjej z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Pana Jakuba Szprota z Platformy Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) podjęto dyskusję o dotychczasowych doświadczeniach Polski w kontekście projektów z zakresu otwartej nauki. Spotkanie poprowadziła Pani Ewa Kocińska-Lange, dyrektor Biura NCBR w Brukseli – Business & Science Poland.

SZKOLENIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Z ORGANZIACJI CZASU PRACY – PWSZ AS – 25.06.2021 r.


 

W dniu 25.06.2021 r. odbyło się szkolenie przeprowadzone w naszej Uczelni, w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). W szkoleniu uczestniczyli m.in. pracownicy naszego Instytutu: dr Beata Detyna, dr inż. arch. Piotr Kmiecik oraz mgr Kazimiera Marzec.

Spotkanie prowadził Pan Sławomir Waśniewski z firmy Centrum Innowacji INKOBI (Łódź). Program szkolenia obejmował zagadnienia tj.: zdefiniowanie obszarów do rozwoju w zakresie  zarządzania zadaniami w czasie, wyznaczanie celu czyli jakie zadanie miał Syzyf?, strategia Vonneguta-planuj wstecz, model SMART, lista spraw niedokończonych – zawodowych i prywatnych, ustalenie priorytetów-matryca Eisenhovera, metoda ALPEN, zasada Pareto 80/20 w zarządzaniu czasem, zasada 60/40, fazy dnia – krzywa REFA, planowanie dnia i tygodnia, planowanie czasu na „ostrzenie piły”, „złota godzina”, matryca „100 pikseli”, zasada 5 S – zasady utrzymywania porządku, zastosowanie matryc Kanban w planowaniu i realizacji działań indywidualnych i zespołowych, zarządzanie komunikacją mailową, asertywność w kontekście zarządzania czasem, „metoda EKU”, wprowadź ograniczenia: informacje, zakłócenia itp., jedna rzecz na raz lub zasada 3 minut, technika Pomodoro, delegowanie w praktyce, efektywne spotkania, kontrola realizacji planu, elementy metody Scrum w podnoszeniu efektywności pracy w wyznaczonym, automotywacja czyli Twój system nagrody, nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność, reguły efektywności wg Briana Tracy, wprowadzenie zasady work & life balance.

 

SUKCES STUDENTÓW DUALNYCH KIERUNKU LOGISTYKA W PKP INTERCITY


Pod koniec maja dwoje studentów dualnych z kierunku Logistyka – Marta RosłońKrzysztof Boguń (III rok studiów stacjonarnych) – uczestniczyli w rekrutacji na stanowisko Dyspozytora Drużyn Konduktorskich w PKP Intercity S.A. (Zakład Zachodni). Po rozmowach kwalifikacyjnych, które były dla Nich dużym wyzwaniem i kolejnym nowym doświadczeniem, w dniu 07.06.2021 r. podpisali stosowne umowy o pracę.

Do obowiązków studentów na nowym i bardzo odpowiedzialnym stanowisku będzie należało m.in.:

  • zapewnienie obsad pociągowych oraz
  • prowadzenie dokumentacji czasu pracy drużyn konduktorskich.

Zgodnie z mottem naszej Uczelni ,,Kształcimy praktycznie” – owocny czas, jaki Marta i Krzysztof spędzają (od lutego 2020 r.) na studiach dualnych w PKP Intercity, pozwala im zdobywać cenne doświadczenie zawodowe.

Studentom gratulujemy zaangażowania w rozwój swoich kompetencji i życzymy powodzenia w realizacji nowych obowiązków!

Za doskonałą opiekę nad studentami dziękujemy Panu Radosławowi Kyci – Naczelnikowi Sekcji Handlowej (PKP Intercity – Wrocław)

Obrazek ma charakter ozdobny

Na zdjęciu od lewej: Radosław Kycia (Naczelnik Sekcji Handlowej), Marta Rosłoń, Krzysztof Boguń,
Rafał Nowakowski (Dyrektor Zakładu)

XV KONFERENCJA NAUKOWA „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMII, ZARZĄDZANIA, FINANSÓW, UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI”


11.06.2021 roku odbyła się XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Współczesne problemy ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości” (online). Konferencję zorganizował Wydział Nauk Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Naszą Uczelnię reprezentowały dr Beata Detyna oraz dr Beata Mucha.

W ramach udziału w Konferencji dr Beata Detyna przygotowała publikację pt. Narzędzia SPC w controllingu jakości szpitala. Przygotowany materiał zaplanowany jest do publikacji jako rozdział w monografii naukowej (w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości), wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (Wydawnictwo to znajduje się na liście Wydawnictw Naukowych) – planowane 20 pkt.

Streszczenie

Celem publikacji jest prezentacja wykorzystania kart kontrolnych w ramach statystycznej kontroli procesów szpitalnych (SPC – ang. Statistical Process Control) – które zdaniem autorki mogą stanowić istotne wsparcie systemu controllingu jakości placówek medycznych. W publikacji przedstawiono istotę kart kontrolnych Shewhart’a jako klasycznych narzędzi SPC i ich potencjał w monitorowaniu jakości procesów i usług medycznych. Zaprezentowano przykład wykorzystania kart kontrolnych oraz wskaźników zdolności jakościowej procesów dla średniego procentowego stopnia wykorzystania łóżek w badanym szpitalu, w sześciu kolejnych latach. Obiektem badawczym był szpital publiczny woj. dolnośląskiego, zabiegowy (wielospecjalistyczny), świadczący usługi medyczne na poziomie III stopnia, w ramach klasyfikacji zgodnej z Systemem Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej zwanej potocznie PSZ lub siecią szpitali. W części podsumowującej zaprezentowano niezbędne warunki implementacji narzędzi SPC w systemie controllingu jakości w szpitalach – w tym liczne pytania na które przed wdrożeniem konkretnych narzędzi powinna odpowiedzieć kadra zarządzająca szpitalem.

 

Natomiast dr Beata Mucha była czynnym uczestnikiem wydarzenia – przygotowała i wygłosiła referat pt. Obsługa klienta w Urzędzie w czasie pandemii Covid-19dzie Miasta Jelenia Góra, który również zostanie opublikowany w monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (Wydawnictwo to znajduje się na liście Wydawnictw Naukowych) – planowane 20 pkt.

Obrazek ma charakter ozdobny

CZŁONKOWIE KNML „JUST IN TIME” WYGŁOSILI REFERAT PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ TRANSPORTU „Ultra 2021”


09.06.2021 r. Członkowie Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” – Alicja Kleszcz oraz Jarosław Wielowski, studenci II roku logistyki, aktywnie uczestniczyli (online) w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu „ULTra 2021” pt. Wyzwania logistyki, transportu pasażerskiego i urbanistyki XXI wieku.

Wydarzenie zorganizowało Koło Naukowe Transportu TRANSIT Politechniki Krakowskiej.
Tematem, który zaprezentowali nasi studenci była Koncepcja ujednolicenia infrastruktury drogowej miasta Wałbrzycha.

W referacie poruszone zostały zagadnienia dotyczące rozwoju infrastruktury linowej naszego miasta, a także zaprezentowano rekomendowane zmiany w celu poprawy przemieszczania się ludności.

STUDIA DUALNE DLA STUDENTÓW I ROKU ARCHITEKTURY WNĘTRZ


Kolejny kierunek studiów, prowadzony w naszej uczelni (po logistyce), oferuje możliwość studiowania w ramach studiów dualnych. Propozycja skierowana jest do wszystkich studentów I roku Architektury wnętrz.

Studia dualne od 3 semestru w roku akademickim 2021/2022 dla studentów wyłonionych podczas rekrutacji realizowane będą według zasady: 2 dni w firmie, 3 dni w uczelni. W ramach zadań wykonywanych w przedsiębiorstwie student zalicza dwa przedmioty (ćwiczenia) oraz praktykę zawodową, a za każdy miesiąc otrzymuje stypendium.

Studia dualne będą realizowane we współpracy z firmą INTERGOL (z siedzibą w Nowej Rudzie), której działalność skupia się wokół reklamy (prasa, bilbordy, Internet) oraz projektowania (renowacja mebli i aranżacja mieszkań).

Zainteresowanych zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną 15 czerwca o godz. 11.00 w pokoju 307 (bud. A) i prosimy o przyniesienie przykładowych prac (mogą być fotografie).

Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje: Dział Praktyk Studenckich i Karier (Biuro Karier), tel. 74 641 92 34