NAUKOWA AKTYWNOŚĆ PROFESORA PIOTRA SZYMAŃCA


7 maja 2021 r. dr hab. Piotr Szymaniec, profesor Uczelni – Dyrektor Instytutu Społeczno-Prawnego, uczestniczył zdalnie w międzynarodowej konferencji „Legal Debates On-Screen III”. Jej organizatorem był Wydział Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Banskiej Bystricy (Słowacja), który jest partnerem naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.

Profesor Szymaniec zaprezentował referat pt. „Human remains stored in museums as a legal problem” (Szczątki ludzkie przechowywane w muzeach jako problem prawny), którego współautorem był prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podczas konferencji swoje prezentacje wygłosili również prawnicy z Chin, Litwy, Czech, Słowenii i Słowacji.

DR GRZEGORZ KAMIEŃSKI Z NOWYMI PUBLIKACJAMI


Zachęcamy do zapoznania się z dwiema tegorocznymi publikacjami dr Grzegorza Kamieńskiego, wykładowcy naszej Uczelni, związanego z Instytutem Społeczno-Prawnym.

Pierwsza to monografia autorstwa dr Kamieńskiego pt.  Zakaz nadużycia praw procesowych, w której omówiono instytucję nadużycia prawa procesowego, która została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego nowelizacją z 4.07.2019 r. Poddano analizie cele wprowadzenia tej regulacji, jej pojęcie oraz sankcje.

W opracowaniu przedstawiono również przykładowe działania mające charakter nadużycia praw procesowych w postaci tzw. łańcucha zażaleń oraz inne mające na celu obstrukcję procesową, jak np. bezzasadne składanie wniosków o zwolnienie od kosztów, których celem jest w istocie przedłużenie postępowania cywilnego. W opracowaniu uwzględniono aktualną literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądów, co pozwala na ustalenie prawidłowej wykładni analizowanych regulacji prawnych, zwłaszcza w aspekcie konstytucyjnego prawa do sądu.

Druga z publikacji – Postępowanie cywilne. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze i zabezpieczające – jest pierwszą z sześciu części systemowego ujęcie dotyczącego wszystkich rodzajów postępowania w sprawach cywilnych oraz w regulacjach międzynarodowych i unijnych tych spraw. Dr Kamieński jest współautorem tego opracowania, którego portfolio znajduje się w załączniku, a sama publikacja dostępna jest w Bibliotece Uczelnianej i czytelni.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami, a Panu Doktorowi Kamieńskiemu gratulujemy sukcesu wydawniczego!

PORTFOLIO Meritum Postępowanie cywilne

DR ANNA PEŁCZYŃSKA NA KONFERENCJI NAUKOWEJ


Dr Anna Pełczyńska wzięła udział w IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji pod hasłem Trauma and Nightmare (Koszmar i trauma), która odbyła się w dniach 18-19 marca 2021.

W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu uczestników z różnych krajów: Indii, Niemiec, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Włoch, Białorusi, Kolumbii, Stanów Zjednoczonych, Węgier i Polski.
Tytuł wystąpienia dr Pełczyńskiej: “The nightmare of tomorrow experienced now: climate catastrophe as reflected in texts of culture, discourse elements, dreams and emotions” (tłum. “Koszmar jutra przeżywany dziś: katastrofa klimatyczna i jej odzwierciedlenie w wybranych tekstach kultury, elementach dyskursu, snach i emocjach.”)

Ponadto, dr Anna Pełczyńska pełniła funkcję prowadzącej sesję III pierwszego dnia Konferencji, która została zorganizowana przez InMind Suport i miała miejsce online. Tym samym to już piąta konferencja naukowa online w czasie pandemii Covid-19, w której dr A. Pełczyńska wzięła udział.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor aktywności i zaangażowania!

Obrazek ma charakter ozdobny

DR HAB. PIOTR SZYMANIEC Z NOWĄ PUBLIKACJĄ NAUKOWĄ


Miło nam poinformować, że dr hab. Piotr Szymaniec, dyrektor Instytutu Społeczno-Prawnego, jest autorem publikacji naukowej pt. Polish Citizens and European Arrest Warrant: Analysis of Case-law of the Court of Justice of the European Union, opublikowanej w czasopiśmie State and Law Journal wydawanym przez Uniwersytet Mateja Bela na Słowacji.

Publikacja jest oceną orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącego obywateli polskich objętych procedurą europejskiego nakazu aresztowania.

State and Law Journal jest czasopismem naukowo-teoretycznym poświęconym zagadnieniom nauk o państwie i prawach, historii prawa oraz poszczególnym dziedzinom praktyki prawniczej. Skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich, pracowników naukowych, doktorantów wydziałów prawa, a także szeroko rozumianego środowiska prawniczego działającego w praktyce prawniczej oraz w organach administracji państwowej i samorządowej. Publikuje autorskie opracowania i artykuły z różnych dziedzin prawa, eseje, informacje, dyskusje, analizy, sprawozdania z życia naukowego, recenzje i adnotacje, a także relacje z rocznic ważnych przedstawicieli nauk państwowych i prawniczych oraz konferencji międzynarodowych czy sympozjów.

Panu Profesorowi Szymańcowi serdecznie gratulujemy sukcesu wydawniczego!

Obrazek ma charakter ozdobny				
	

PROFESOR SZYMANIEC UCZESTNIKIEM CYKLU „DEBATY EDUKACYJNA MINISTERSTWA FINANSÓW”


Zachęcamy do zapoznania się z tematyką cyklu „Debata Edukacyjna Ministerstwa Finansów”, w której udział wziął profesor Uczelni – dr. hab. Piotr Szymaniec.

Linki do spotkań:

https://twitter.com/MF_GOV_PL/status/1367129187459473411/photo/1

https://twitter.com/MF_GOV_PL/status/1367158010762657794/photo/4

https://twitter.com/MF_GOV_PL/status/1367158010762657794

WIZYTA STUDYJNA ON-LINE STUDENTÓW ADMINISTRACJI W REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ W OPOLU


20 stycznia 2021 roku studenci II roku stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku Administracja, w ramach przedmiotu Prawo administracyjne. Część szczegółowa, odbyli wizytę studyjną w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. Spotkanie zostało zorganizowane w najpopularniejszej w dzisiejszych trudnych czasach formule on-line.

Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”.

Dzięki inicjatywie spotkania z pracownikami Izby studenci Administracji mogli zapoznać się z praktyczną stroną prawnego systemu kontroli administracji publicznej, zarówno w ujęciu organizacyjnym, jak i funkcjonalnym. Była to też szansa na zwrócenie uwagi na fakt, że administracja publiczna może występować zarówno w roli kontrolującego jak i kontrolowanego.

Realizacja zajęć w formie praktycznej pozwoliła studentom poszerzyć wiedzę na temat pojęcia kontroli i nadzoru oraz ich znaczenia w administracji publicznej. Poznali oni również pozycję ustrojową oraz zadania ustawowe Regionalnej Izby Obrachunkowej w kontekście kontroli prawnej administracji publicznej. Nabyli również kompetencje w zakresie rozumienia aspektów prawnych związanych z prowadzeniem działalności kontrolnej i nadzorczej.

WEBINARIUM „Climate change from various perspectives.”


20.01.2021 r. miało miejsce przeprowadzana w języku angielskim webinarium pt. „Climate change from various perspectives”, zorganizowane wspólnie przez wykładowców naszej Uczelni oraz z Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi w Gruzji. W spotkaniu wzięli udział m.in.: mgr Aleksandra Pawlak,  prof. Robert Wiszniowski – rektor, dr Anna Pełczyńska, prof. Piotr Szymaniec, prof. Ketevan  Lataria oraz Natia Tsipuria z Uniwersytetu Shota Meskhia w Gruzji.

Tematyka webinaru zogniskowana była na tematyce zmian klimatycznych, kwestii efektu cieplarnianego, globalnego ocieplenia. Przedstawiono również zagrożenia, jakie niesie za sobą emisja spalin czy zanieczyszczenia oceanów.

Zasygnalizowano również ekologiczną sytuację miasta Wałbrzych, w aspekcie znalezienie sposobu, by wspólnymi siłami przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska oraz wszechobecnym zmianom klimatu.

KONFERENCYJNY POCZĄTEK ROKU DR ANNY PEŁCZYŃSKIEJ


Dr Anna Pełczyńska, wykładowca na kierunku Filologia angielska, wzięła udział w dwóch konferencjach naukowych online, których organizatorem było Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph.

II Konferencja Naukowa ArchaeGraph Online Conference miała miejsce 8 stycznia. W jej trakcie dr Pełczyńska zaprezentowała temat Fuamnach and Étaíne as Representatives of Aesthetic and Utilitarian Emotions in Tochmarc Étaíne (tłum. Fuamnach i Étaíne jako symboliczne reprezentacje emocji estetycznych i utylitarnych w Tochmarc Étaíne).

Fuamnach i Étaíne to dwie główne postacie kobiece starego irlandzkiego tekstu mitologicznego zatytułowanego Tochmarc Étaíne (z ang. „The Wooing of Étaín”, z pol. „Zaloty do Étaín”). Ten mitologiczny tekst jest częścią manuskryptu Lebar na nUidre (The Book of the Dun Cow). Poza bogatą fabułą, złożonymi bohaterami, pełną tajemnic atmosferą, mit zawiera całe bogactwo emocji, uwidocznionych przez ich symboliczne reprezentacje.
W wystąpieniu analizowano sferę afektywną poprzez interpretację wydarzeń, języka i bohaterów. Treść wypowiedzi wzbogaciło także omówienie wybranych elementów kultury celtyckiej, niezwykle aktualnej w kontekście Tochmarc Étaíne.

II Studencko-Doktorancka Konferencja „Lockdown – Prawo, społeczeństwo, historia” odbyła się 15 stycznia 2021. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z prezentacją
dr Pełczyńskiej pt. „Lockdown as a path to reunion with (your own true)  nature through loneliness filled with self-exploration” (tłum. „Lockdown ukazany jako droga do ponownego zjednoczenia z naturą (własną) poprzez samotność, wypełnioną poznawaniem własnego wnętrza, własnej jaźni”).

Podstawowym elementem lockdownu jest ograniczenie wolności osobistej. Paradoksalnie jednak ograniczenie to może okazać się okazją do wzrostu tej wolności poprzez utworzenie nowych ścieżek możliwej ekspansji: w kierunku natury i natury własnej. Drogę do natury i natury własnej można odnaleźć w samotności, którą gwarantuje lockdown. Odosobnienie daje szansę na samorozwój, eksplorowanie własnego wnętrza poprzez sztukę, sny, odmienne stany świadomości, itd.

Aby zilustrować aspekt lockdownu prelegentka analizie poddała, głównie poprzez deixis, wybrane teksty kultury, jak również teksty, będące wynikiem przeprowadzonych badań jakościowych.

Natomiast 20 stycznia dr Pełczyńska uczestniczyła w webinarze pn. „Climate change from various perspectives”.

Serdecznie gratulujemy dr Pełczyńskiej sukcesu konferencyjnego i aktywności naukowej pomimo niełatwych czasów pandemii COVID-19.

 

AKTYWNOŚĆ NAUKOWA WYKŁADOWCÓW PWSZ w WAŁBRZYCHU


Miło nam poinformować o sukcesie publikacyjnym prof. Lecha Kurowskiego – wykładowcy z Instytutu Przyrodniczo-Technicznego oraz prof. Piotra Szymańca – dyrektora Instytutu Społeczno-Prawnego, którzy są autorami wspólnego artykułu naukowego pn.  Wpływ regulacji prawnych na kapitał społeczny. Przypadek Polski, który został opublikowany w czasopiśmie Slovak Journal of Political Sciences Vol.2 2020 wydawanym przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Cyryla i Metodego w Trnawie.

Autorzy tak przedstawiają główne założenia swojej publikacji:

Celem artykułu jest zbadanie wpływu regulacji prawnych na kapitał społeczny na przykładzie Polski.
Ze względu na specyficzne uwarunkowania polskiej historii ostatnich 200 lat, instytucje prawne nie miały przyczyniać się do tworzenia kapitału społecznego, a wręcz utrudniały. Naszym celem jest zbadanie roli prawa pozytywnego w procesie budowania kapitału społecznego. Zdaniem autorów związek między prawem stanowionym a kapitałem społecznym jest złożony. Z jednej strony duży zasób kapitału społecznego wspiera prawo stanowione, które dzięki temu może być skuteczniej stosowane. Ponadto w takiej sytuacji regulacje prawne nie muszą być zbyt szczegółowe i kazuistyczne. Z drugiej strony nieodpowiednie regulacje prawne mogą obniżyć zasób i jakość kapitału społecznego, a przemyślane regulacje mogą z kolei wspierać kapitał społeczny. Po przeglądzie literatury dotyczącej relacji między prawem a kapitałem społecznym omówiono czynniki wpływające na kapitał społeczny. Po nim następuje krótka historia ewolucji kapitału społecznego w Polsce. Po II wojnie światowej polski system prawny przyczynił się do podkreślenia różnic między zidentyfikowanymi grupami, z których każda cieszyła się innymi przywilejami. Ze względu na biurokratyczny charakter tej ustawy nie przyczyniło się to do wzmocnienia kapitału społecznego. Ostatnia część dotyczy ogólnych zagadnień związanych z procesem stanowienia prawa. Przedstawiamy wstępną propozycję rozszerzenia stosowanej w Polsce i innych krajach OECD metodologii oceny skutków regulacji (OSR) o aspekty istotne z punktu widzenia kapitału społecznego. Naszym zdaniem w procesie legislacyjnym formalnie i praktycznie zapomniano o aspektach budowania kapitału społecznego.

Zachęcamy do zapoznania się pełnym tekstem artykułu – KLIKNIJ

Panom Profesorom gratulujemy!

Obrazek ma charakter ozdobny

I Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych


5 stycznia 2021 r., w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams, odbyło się I Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych, którego tematem była Digitalizacja w czasach pandemii COVID-19.

Studenckie Koło Naukowe Administratywistów Ministrare było współorganizatorem tego wydarzenia wraz z Uczelnią Jana Wyżykowskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Związek Powiatów Polskich, który był również głównym fundatorem nagród.

W wydarzeniu udział wzięło 10 prelegentów oraz ponad 50 uczestników. Naszą Uczelnię reprezentowali studenci: Mateusz Brejnak, Mariusz Kółkowski, Łukasz Powązka i Aleksandra Wawrzyniak.

Autorzy najlepszych wystąpień otrzymali nagrody i wyróżnienia oraz będą mogli opublikować przygotowane teksty w punktowanym czasopiśmie naukowym.

Z uwagi na duże zainteresowanie i pozytywne recenzje, w przyszłości planowana jest organizacja podobnych wydarzeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Gratulujemy naszym studentom sukcesu organizacyjnego!