WEBINARIUM „Climate change from various perspectives.”


20.01.2021 r. miało miejsce przeprowadzana w języku angielskim webinarium pt. „Climate change from various perspectives”, zorganizowane wspólnie przez wykładowców naszej Uczelni oraz z Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi w Gruzji. W spotkaniu wzięli udział m.in.: mgr Aleksandra Pawlak,  prof. Robert Wiszniowski – rektor, dr Anna Pełczyńska, prof. Piotr Szymaniec, prof. Ketevan  Lataria oraz Natia Tsipuria z Uniwersytetu Shota Meskhia w Gruzji.

Tematyka webinaru zogniskowana była na tematyce zmian klimatycznych, kwestii efektu cieplarnianego, globalnego ocieplenia. Przedstawiono również zagrożenia, jakie niesie za sobą emisja spalin czy zanieczyszczenia oceanów.

Zasygnalizowano również ekologiczną sytuację miasta Wałbrzych, w aspekcie znalezienie sposobu, by wspólnymi siłami przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska oraz wszechobecnym zmianom klimatu.

KONFERENCYJNY POCZĄTEK ROKU DR ANNY PEŁCZYŃSKIEJ


Dr Anna Pełczyńska, wykładowca na kierunku Filologia angielska, wzięła udział w dwóch konferencjach naukowych online, których organizatorem było Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph.

II Konferencja Naukowa ArchaeGraph Online Conference miała miejsce 8 stycznia. W jej trakcie dr Pełczyńska zaprezentowała temat Fuamnach and Étaíne as Representatives of Aesthetic and Utilitarian Emotions in Tochmarc Étaíne (tłum. Fuamnach i Étaíne jako symboliczne reprezentacje emocji estetycznych i utylitarnych w Tochmarc Étaíne).

Fuamnach i Étaíne to dwie główne postacie kobiece starego irlandzkiego tekstu mitologicznego zatytułowanego Tochmarc Étaíne (z ang. „The Wooing of Étaín”, z pol. „Zaloty do Étaín”). Ten mitologiczny tekst jest częścią manuskryptu Lebar na nUidre (The Book of the Dun Cow). Poza bogatą fabułą, złożonymi bohaterami, pełną tajemnic atmosferą, mit zawiera całe bogactwo emocji, uwidocznionych przez ich symboliczne reprezentacje.
W wystąpieniu analizowano sferę afektywną poprzez interpretację wydarzeń, języka i bohaterów. Treść wypowiedzi wzbogaciło także omówienie wybranych elementów kultury celtyckiej, niezwykle aktualnej w kontekście Tochmarc Étaíne.

II Studencko-Doktorancka Konferencja „Lockdown – Prawo, społeczeństwo, historia” odbyła się 15 stycznia 2021. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z prezentacją
dr Pełczyńskiej pt. „Lockdown as a path to reunion with (your own true)  nature through loneliness filled with self-exploration” (tłum. „Lockdown ukazany jako droga do ponownego zjednoczenia z naturą (własną) poprzez samotność, wypełnioną poznawaniem własnego wnętrza, własnej jaźni”).

Podstawowym elementem lockdownu jest ograniczenie wolności osobistej. Paradoksalnie jednak ograniczenie to może okazać się okazją do wzrostu tej wolności poprzez utworzenie nowych ścieżek możliwej ekspansji: w kierunku natury i natury własnej. Drogę do natury i natury własnej można odnaleźć w samotności, którą gwarantuje lockdown. Odosobnienie daje szansę na samorozwój, eksplorowanie własnego wnętrza poprzez sztukę, sny, odmienne stany świadomości, itd.

Aby zilustrować aspekt lockdownu prelegentka analizie poddała, głównie poprzez deixis, wybrane teksty kultury, jak również teksty, będące wynikiem przeprowadzonych badań jakościowych.

Natomiast 20 stycznia dr Pełczyńska uczestniczyła w webinarze pn. „Climate change from various perspectives”.

Serdecznie gratulujemy dr Pełczyńskiej sukcesu konferencyjnego i aktywności naukowej pomimo niełatwych czasów pandemii COVID-19.

 

AKTYWNOŚĆ NAUKOWA WYKŁADOWCÓW PWSZ w WAŁBRZYCHU


Miło nam poinformować o sukcesie publikacyjnym prof. Lecha Kurowskiego – wykładowcy z Instytutu Przyrodniczo-Technicznego oraz prof. Piotra Szymańca – dyrektora Instytutu Społeczno-Prawnego, którzy są autorami wspólnego artykułu naukowego pn.  Wpływ regulacji prawnych na kapitał społeczny. Przypadek Polski, który został opublikowany w czasopiśmie Slovak Journal of Political Sciences Vol.2 2020 wydawanym przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Cyryla i Metodego w Trnawie.

Autorzy tak przedstawiają główne założenia swojej publikacji:

Celem artykułu jest zbadanie wpływu regulacji prawnych na kapitał społeczny na przykładzie Polski.
Ze względu na specyficzne uwarunkowania polskiej historii ostatnich 200 lat, instytucje prawne nie miały przyczyniać się do tworzenia kapitału społecznego, a wręcz utrudniały. Naszym celem jest zbadanie roli prawa pozytywnego w procesie budowania kapitału społecznego. Zdaniem autorów związek między prawem stanowionym a kapitałem społecznym jest złożony. Z jednej strony duży zasób kapitału społecznego wspiera prawo stanowione, które dzięki temu może być skuteczniej stosowane. Ponadto w takiej sytuacji regulacje prawne nie muszą być zbyt szczegółowe i kazuistyczne. Z drugiej strony nieodpowiednie regulacje prawne mogą obniżyć zasób i jakość kapitału społecznego, a przemyślane regulacje mogą z kolei wspierać kapitał społeczny. Po przeglądzie literatury dotyczącej relacji między prawem a kapitałem społecznym omówiono czynniki wpływające na kapitał społeczny. Po nim następuje krótka historia ewolucji kapitału społecznego w Polsce. Po II wojnie światowej polski system prawny przyczynił się do podkreślenia różnic między zidentyfikowanymi grupami, z których każda cieszyła się innymi przywilejami. Ze względu na biurokratyczny charakter tej ustawy nie przyczyniło się to do wzmocnienia kapitału społecznego. Ostatnia część dotyczy ogólnych zagadnień związanych z procesem stanowienia prawa. Przedstawiamy wstępną propozycję rozszerzenia stosowanej w Polsce i innych krajach OECD metodologii oceny skutków regulacji (OSR) o aspekty istotne z punktu widzenia kapitału społecznego. Naszym zdaniem w procesie legislacyjnym formalnie i praktycznie zapomniano o aspektach budowania kapitału społecznego.

Zachęcamy do zapoznania się pełnym tekstem artykułu – KLIKNIJ

Panom Profesorom gratulujemy!

Obrazek ma charakter ozdobny

I Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych


5 stycznia 2021 r., w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams, odbyło się I Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych, którego tematem była Digitalizacja w czasach pandemii COVID-19.

Studenckie Koło Naukowe Administratywistów Ministrare było współorganizatorem tego wydarzenia wraz z Uczelnią Jana Wyżykowskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Związek Powiatów Polskich, który był również głównym fundatorem nagród.

W wydarzeniu udział wzięło 10 prelegentów oraz ponad 50 uczestników. Naszą Uczelnię reprezentowali studenci: Mateusz Brejnak, Mariusz Kółkowski, Łukasz Powązka i Aleksandra Wawrzyniak.

Autorzy najlepszych wystąpień otrzymali nagrody i wyróżnienia oraz będą mogli opublikować przygotowane teksty w punktowanym czasopiśmie naukowym.

Z uwagi na duże zainteresowanie i pozytywne recenzje, w przyszłości planowana jest organizacja podobnych wydarzeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Gratulujemy naszym studentom sukcesu organizacyjnego!

WARSZATY Z DR LIDIĄ ŻURAWOWICZ


W dniu 9.12. 2020, na zaproszenie dr Anny Tutaj, studenci Koła Naukowego Humanitas uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez Panią dr Lidię Żurawowicz Certyfikowaną Nauczycielkę Programu Redukcji Stresu Opartej na Uważności – MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), pt. Wykorzystanie technik mindfulness / uważności w korygowaniu niepowodzeń szkolnych. Większość warsztatu  poświęcona była temu, jak uważność (poprzez konkretne   praktyki,   techniki  i  ćwiczenia) wpływa na poziom koncentracji, wyciszenia, pozytywnej  samooceny, rezyliencji i regulacji emocji, także redukcji stresu, ogólnego zdrowia psychofizycznego, dobrej komunikacji, poziomu zrozumienia i empatii oraz ogólnego dobrostanu uczniów; także prezentacji tego, jak wpływa na wyniki w nauce i na zachowanie uczniów wobec siebie nawzajem, wobec   nauczyciela – jak  ogólnie wpływa na relacje w szkole, a w związku z tym na ogólne samopoczucie i poczucie bezpieczeństwa, które jest kluczowe do prawidłowego rozwoju i przebiegu kształcenia.

DNI KARIERY 2020


W ramach promocji uczelni SKN Humanitas w dniu 7.12. 2020 uczestniczyło w warsztacie przeprowadzonym przez Pana Wojciecha Burdka, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Temat spotkania: Jednostka organizacyjna gminy w wielu wymiarach.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE HUMANITAS NA DNIACH KARIERY 2020


Przewodnicząca SKN Humanitas, Barbara Rybicka, studentka III roku Pedagogiki, w ramach Dnia Kariery 2020, w dniu 7.12. 2020 poprowadziła spotkanie online z absolwentem naszej Uczelni, Kierownikiem  Zespołu i Służby Kuratorskiej Służby Sądowej , mgr Maciejem Więckiem.

Tytuł wywiadu: Pedagog to nie tylko nauczyciel.

Dziękujemy za, jak zwykle, życzliwą obecność i wsparcie oraz podzielenie się swoim doświadczeniem przez naszego gościa, a Basi Rybickiej za profesjonalne i perfekcyjne pełnienie swojej funkcji.

WARSZTATY ON-LINE Z PANIĄ MAGDALENĄ PÓŁTORAK


Na zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego Humanitas w dniach 27.10. 2020 oraz  3.11. 2020 gościliśmy – z warsztatami  online – Panią dyr. Magdalenę Półtorak z Niepublicznej Poradni Specjalistycznej „Centrum Progres Danuta Stempowska” w Świdnicy. Pani Dyrektor zapoznała studentów z zakresem i  praktyką pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

NOWY ROK – NOWE PROJEKTY


Z początkiem nowego roku, już 5 stycznia 2021 roku, odbędzie się Międzyuczelniane Seminarium Studenckie pn. Digitalizacja w czasach pandemii COVID-19, którego współorganizatorem są studenci naszej Uczelni ze Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów „Ministrare”.

Wraz ze studentami z Koła Naukowego Administratywistów w Uczelni Jana Wyżykowskiego podejmą się zadania omówienia zagadnień związanych z: e-administracją, e-usługami oraz aktywnością on-line podejmowaną przez instytucje publiczne w związku z pandemią COVID19. Celem seminarium będzie również przedstawienie zmian w budowaniu relacji międzyludzkich na linii pracodawca – pracownik, urząd – klient, szkoła – uczeń w związku z pandemią. Prelegenci omówią narzędzia i rozwiązania on-line, które skutecznie wpływają na poprawienie relacji w okresie pandemii COVID19.

Szczegółowe informacje organizacyjne dostępne są na platformie infoPWSZ.