Dr Paweł Selera w gronie ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego


Dr Paweł Selera został z dniem 14.01.2019 roku powołany do grona ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Doktor Selera będzie wspierał PIE pracując jednocześnie w Ministerstwie Finansów i na naszej Uczelni. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Polski Instytut Ekonomiczny powstał w miejsce Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą. Jest nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów.

Udział dr Klaudii Stelmaszczyk w konferencjach naukowych


W dniu 15 stycznia 2019 r. dr Klaudia Stelmaszczyk uczestniczyła w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej we Wrocławiu „Muzyka i Prawo” organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu gdzie wygłosiła wykład pt. „Prawnofinansowe aspekty funkcjonowania instytucji kultury- pomiędzy eufonią a kakofonią.

http://amuz.wroc.pl/konferencja-muzyka-i-prawo-4281″

W dniu 23 listopada 2018 r. dr Klaudia Stelmaszczyk uczestniczyła w IV Wrocławskiej Międzynarodowej Konferencji Prawa Finansowego i Finansów Publicznych pt. „Regulacje prawa finansów publicznych a rozwój gospodarczy”.  Na konferencji wygłosiła referat „Promocja jednostek samorządu terytorialnego- meandry wydatkowania środków publicznych.

https://prawo.uni.wroc.pl/node/33753″

 

Praktyki w Szkocji


Studenci filologii i pedagogiki już od semestru letniego będą mogli realizować praktyki zawodowe w Polskim Centrum Fryderyka Chopina w Edynburgu (w Szkocji).  Instytucja prowadzi przedszkole oraz szkołę podstawową dla polonijnych dzieci. Podczas spotkania pracowników PWSZ (Małgorzata Babińska, Jan Zwierko, Mirosława Nikodemska, Justyna Jaskólska) z panią dyrektor Lucyną Bielicz-Bisharą omówiono zakres i warunki praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+.

Podsumowaniem wizyty będzie udział w zajęciach pokazowych w szkole.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Czas na wychowanie”


W dniach 22-23 października w murach PWSZ odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Czas na wychowanie”. Zapoczątkowany w roku 2004 – cykl spotkań naukowych poświęcony ważnym i aktualnym problemom pedagogicznym, zarówno w aspekcie teoretyczno-empirycznym, jak i praktycznym, był ponownie okazją do wielopłaszczyznowej wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków akademickich i praktykami zajmującymi się edukacją, wychowaniem oraz kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu.

Organizatorem Konferencji był Instytut Społeczno-Prawny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Szczegółowy program konferencji

 

Konferencja naukowa w St. Petersburgu


W dniach 30 września-2 października prof. PWSZ dr hab. Piotr Szymaniec i dr Paweł Selera wzięli udział w prestiżowej międzynarodowej konferencji “History of Legal Concepts in the 20th Century: Russia and Western Europe in Dialogue” (Historia prawnych koncepcji w XX wieku: Rosja i Europa Zachodnia w dialogu), którą zorganizowali profesorowie Mikhail Antonov i Ekaterina Samokhina w należącym obecnie do Narodowego Uniwersytetu Badawczego „Wyższa Szkoła Ekonomii” historycznym pałacu Koczubeja w Carskim Siole (Sankt Petersburg). Przedstawili referat ” Legal Principles and Their Relation to Values In Polish Legal Theory: The Reception of Western Thought or an Original Approach?” („Zasady prawne i ich relacja do wartości w polskiej teorii prawa: recepcja myśli zachodniej czy oryginalne podejście?”), który wzbudził zainteresowanie i żywą dyskusję wśród uczestników. W konferencji wzięli udział – oprócz przedstawicieli czołowych rosyjskich uniwersytetów – badacze z Austrii, Polski, Finlandii, Litwy, Słowacji, Rumunii i Białorusi. Wśród uczestników znaleźli się między innymi profesorowie Joseph Marko (Graz), Jacek Kurczewski i Adam Bosiacki (Warszawa), a także Adam Sulikowski (Wrocław).

Sukces dra hab. Piotra Szymańca


Miło nam poinformować, że dr hab. Piotr Szymaniec  profesor w Instytucie Społeczno-Prawnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu został powołany na członka Rady Legislacyjnej XIII kadencji. Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów to organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów istniejący od 1972 roku, jako zespół teoretyków i praktyków prawa powoływany przez premiera spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa. Rada Legislacyjna wydaje opinie o projektach dokumentów rządowych, przede wszystkim o projektach ustaw i projektów założeń projektów ustaw. Z wnioskiem o wydanie opinii mogą się do niej zwrócić: Prezes Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarz Rady Ministrów.

 

Dr hab. Piotr Szymaniec – profesor w Instytucie Społeczno-Prawnym PWSZ Wałbrzych. Stopnie naukowe doktora (2012) i doktora habilitowanego nauk prawnych (2017) uzyskał na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował przeszło 70 prac naukowych. Czynny uczestnik wielu międzynarodowych konferencji, m.in. w Oksfordzie, St. Petersburgu, Sztokholmie, Wiedniu, Tartu, Hanowerze, Tallinie, Rydze, Belgradzie, Bratysławie i Brnie. Specjalizuje się w teorii oraz filozofii państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praw i wolności jednostki oraz wolności religijnej, prawnych aspektach bezpieczeństwa publicznego oraz badaniach nad rozwojem myśli prawnej.

Staż naukowy w Danii


We wrześniu 2018 r. dr Anna Tutaj przebywała na stażu naukowym w duńskim Border Region Studies, Departament of Political Science and Publik Management Syddansk Uniwersity. Anna Tutaj jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od ponad dwudziestu lat obszar  jej  zainteresowań badawczych to problematyka mniejszości  narodowych, a także ich szkolnictwa oraz historia Dolnego Śląska. Wcześniej już, w latach 2005 – 2007, współpracowała z drezdeńskim Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V.  an der Tchnische Universität Dresden, gdzie również odbyła miesięczny staż naukowy. W latach 2005-2007 Uczestniczyła także w wielonarodowym projekcie badawczym, prowadzonym  pod kierunkiem Prof. Stefana Troebsta z Uniwersytetu w Lipsku, nt. powojennych uchodźców politycznych z Grecji na obszarze Europy Wschodniej. Efektem tej współpracy była publikacja w niemieckim  prestiżowym czasopiśmie naukowym Nordost-Archiv. Podczas pobytu w Danii zaprezentowała złożoną problematykę integracji społecznej na Dolnym Śląsku w okresie powojennym, poprowadziła dwa wykłady dla międzynarodowych grup studentów z Instytutu Polityki Regionalnej  na Duńskim Uniwersytecie Południowym w Sonderborg,  nt. History and presence of the Polish-German-Czech border.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników”.


W dniach 7-8.06.2018 odbyła się V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników”. Celem konferencji była wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki na temat problemów wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników.

Zakres tematyczny konferencji:

  1. Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy. Kultura bezpieczeństwa. Rola czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie.
  2. Techniczne bezpieczeństwo pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem maszyn i urządzeń technologicznych. Bezpieczeństwo i higiena pracy w naprawach maszyn i urządzeń.
  3. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – metody monitoringu
  4. Zdrowotne aspekty pracy w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe
  5. Ergonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy
  6. Zarządzanie ryzykiem zawodowym – teoria i praktyka
  7. Aspekty prawne bezpieczeństwa i higieny pracy
  8. Zarządzanie kapitałem ludzkim w aspekcie bezpieczeństwa

 

 

prof. zw dr hab. Ryszard Andrzejak, PWSZ AS w Wałbrzychu
prof. zw. dr hab. inż. Paweł Frącz, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Iwona Romanowska-Słomka, PWSZ AS w Wałbrzychu
prof. nadzw. dr hab. inż. Szymon Salamon, PWSZ AS w Wałbrzychu
prof. nadzw. dr hab. Anna Szemik–Hojniak, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr hab. inż. Anna Cierniak – Emerych, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. Bożena Nowakowicz–Dębek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mirosławski , Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrony Pracy w Katowicach
dr hab. inż. Józef Cież, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie
dr inż. Andrzej Dąbrowski, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Adam Słomka, PWSZ AS w Wałbrzychu

Komitet Organizacyjny: 
mgr Kazimiera Marzec –  przewodnicząca, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Wojciech Chmura – zastępca przewodniczącej, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Szymon T. Dziuba, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr inż. Piotr Kaczmarek, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu

dr Paweł Selera ekspertem w Ministerstwie Finansów


Z dniem 1 lipca 2018 r. dr Paweł Selera rozpocznie pracę w Ministerstwie Finansów jako ekspert w Zespole Analiz Prawno-Porównawczych. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie podatkowych departamentów legislacyjnych i Krajowej Administracji Skarbowej, w Ministerstwie Finansów powołany został Zespół Analiz Porównawczych.  Zadaniem zatrudnionych w nim specjalistów jest analiza przepisów obowiązujących w obcych porządkach prawnych, związanego z nimi orzecznictwa sądowego, dobrych praktyk administracji oraz obcojęzycznych publikacji naukowych.  Na ich podstawie zespół rozpoznaje i rekomenduje nowe rozwiązania, które zostają później implementowane do polskiego porządku prawnego.

Doktor Selera zamierza pogodzić pracę zawodową z działalnością naukowo-dydaktyczną.

Konferencja w St. Petersburgu


Dr hab. Piotr Szymaniec wziął udział w dniach 20–22 maja br. w międzynarodowej konferencji „The Development of Legal Theory in Eastern and Central Europe in the Interwar Period (1918-1939)”, zorganizowanej przez Narodowy Uniwersytet Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomiki”. Uczelnia ta – mająca kampusy w Moskwie, St. Petersburgu i Permie – jest obecnie jedną z najlepszych i najbardziej prężnych uczelni Rosji, która jest nastawiona na intensyfikację współpracy międzynarodowej. Konferencja, gromadząca specjalistów z Rosji, Wielkiej Brytanii, Kanady, Holandii, Austrii, Polski, Słowenii, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Białorusi i Kazachstanu, odbywała się w interesującym budynku przedrewolucyjnego pałacu Koczubeja w Carskim Siole (miasto Puszkin w aglomeracji St. Petersburga), służącym obecnie jako centrum konferencyjne „Wyższej Szkoły Ekonomii”.  Wykładowca z Wałbrzycha przedstawił dobrze przyjęty referat „The rise of normativism in Polish legal thought in 1930s”, a podczas panelu otwierającego główny organizator, prof. Mikhail Antonov, podziękował mu za pomoc w zaproszeniu odpowiednich badaczy z Czech i Słowacji.

Opis do zdjęcia: Dr hab. Piotr Szymaniec w otoczeniu uczestników konferencji. Na pierwszym planie: prof. Mikhail Antonov (trzeci z prawej, organizator konferencji), prof. Bill Bowring (University of London, czwarty z prawej) oraz prof. Ekaterina Samokhina (piąta z prawej, organizator konferencji).