WIZYTA STUDYJNA ON-LINE W FIRMIE TMMP


15 czerwca 2021 roku studenci III roku stacjonarnych studiów Administracji I stopnia w ramach przedmiotu Podstawy prawa ochrony środowiska uczestniczyli w wizycie studyjnej online w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”.

Studenci mieli okazję poznać założenia planu Toyota Environmental Challenge 2050, w którym Toyota zobowiązała się do niemal całkowitej redukcji ilości CO2, emitowanego w wyniku działalności firmy. Realizacja planu zakłada ekologiczne zarządzanie odpadami i zużyciem wody oraz ochronę przyrody i rewitalizację terenów dotkniętych działalnością człowieka.

WIZYTA STUDYJNA ON-LINE W FIRMIE CCC


8 czerwca 2021 r. studenci stacjonarnych z kierunku Administracja uczestniczyli online w spotkaniu z przedstawicielami Działu Komunikacji i Zrównoważonego Rozwoju CCC S. A. – największej detalicznej spółki obuwniczej w Europie Środkowej i jednym z największych producentów obuwia w Europie.

W trakcie spotkania studenci mieli okazję poznać profil działalności grupy kapitałowej CCC oraz działania podejmowane w związku z realizacją przyjętej w 2020 r. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy CCC na lata 2020-2022.

Główne obszary Strategii to:

  • odpowiedzialny produkt,
  • odpowiedzialność za środowisko naturalne,
  • odpowiedzialność wobec pracowników i społeczeństwa.

Warto podkreślić, że Grupa CCC przystąpiła do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Fashion Industry Charter for Climate Action. Tym samym Spółka znalazła się w gronie globalnych liderów z branży, którzy zobowiązują się do wspólnej walki o zrównoważoną modę i prowadzenia biznesu w sposób przeciwdziałający zmianom klimatu.

ZMARŁA DR KLAUDIA STELMASZCZYK-BORSZOWSKA


Ktoś tutaj był i był,

a potem nagle zniknął

i uporczywie go nie ma

Wisława Szymborska

 

Każda śmierć przyjmowana jest z głębokim smutkiem i żalem, ale śmierć naszej koleżanki, wykładowczyni w szczególny sposób przygnębiła całą społeczność akademicką – 22 maja 2021 r. zmarła doktor Klaudia Stelmaszczyk-Borszowska – osoba zaangażowana w sprawy dydaktyczne i organizacyjne Instytutu Społeczno-Prawnego, lubiana i szanowana przez wielu studentów, nauczycieli i pracowników uczelni.

Klaudia Stelmaszczyk-Borszowska pracowała w naszej uczelni od 2014 r., prowadziła zajęcia, w tym seminaria, dla studentów kierunku administracja, była zastępcą dyrektora Instytutu, członkiem Senatu, a od 2020 r. wspomagała nasze przedsięwzięcia w charakterze eksperta otoczenia społeczno-gospodarczego w Kierunkowym Zespole ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku administracja.

W naszej pamięci pozostanie na zawsze osobą pogodną, uśmiechniętą, pełną uroku, pomocną i wrażliwą na potrzeby innych ludzi.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Władze uczelni, pracownicy i studenci

WIZYTA STUDYJNA ON-LINE STUDENTÓW ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


18 maja 2021 roku studenci II roku stacjonarnych studiów z kierunku Administracja I stopnia w ramach przedmiotu Postępowanie administracyjne. Część ogólna odbyli wizytę studyjną online w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”

Celem wizyty studyjnej była analiza postępowań prowadzonych przez organy województwa oraz marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Studenci zostali zapoznani również z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, wykorzystywanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

NAUKOWA AKTYWNOŚĆ PROFESORA PIOTRA SZYMAŃCA


7 maja 2021 r. dr hab. Piotr Szymaniec, profesor Uczelni – Dyrektor Instytutu Społeczno-Prawnego, uczestniczył zdalnie w międzynarodowej konferencji „Legal Debates On-Screen III”. Jej organizatorem był Wydział Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Banskiej Bystricy (Słowacja), który jest partnerem naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.

Profesor Szymaniec zaprezentował referat pt. „Human remains stored in museums as a legal problem” (Szczątki ludzkie przechowywane w muzeach jako problem prawny), którego współautorem był prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podczas konferencji swoje prezentacje wygłosili również prawnicy z Chin, Litwy, Czech, Słowenii i Słowacji.

DR GRZEGORZ KAMIEŃSKI Z NOWYMI PUBLIKACJAMI


Zachęcamy do zapoznania się z dwiema tegorocznymi publikacjami dr Grzegorza Kamieńskiego, wykładowcy naszej Uczelni, związanego z Instytutem Społeczno-Prawnym.

Pierwsza to monografia autorstwa dr Kamieńskiego pt.  Zakaz nadużycia praw procesowych, w której omówiono instytucję nadużycia prawa procesowego, która została wprowadzona do Kodeksu postępowania cywilnego nowelizacją z 4.07.2019 r. Poddano analizie cele wprowadzenia tej regulacji, jej pojęcie oraz sankcje.

W opracowaniu przedstawiono również przykładowe działania mające charakter nadużycia praw procesowych w postaci tzw. łańcucha zażaleń oraz inne mające na celu obstrukcję procesową, jak np. bezzasadne składanie wniosków o zwolnienie od kosztów, których celem jest w istocie przedłużenie postępowania cywilnego. W opracowaniu uwzględniono aktualną literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądów, co pozwala na ustalenie prawidłowej wykładni analizowanych regulacji prawnych, zwłaszcza w aspekcie konstytucyjnego prawa do sądu.

Druga z publikacji – Postępowanie cywilne. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze i zabezpieczające – jest pierwszą z sześciu części systemowego ujęcie dotyczącego wszystkich rodzajów postępowania w sprawach cywilnych oraz w regulacjach międzynarodowych i unijnych tych spraw. Dr Kamieński jest współautorem tego opracowania, którego portfolio znajduje się w załączniku, a sama publikacja dostępna jest w Bibliotece Uczelnianej i czytelni.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami, a Panu Doktorowi Kamieńskiemu gratulujemy sukcesu wydawniczego!

PORTFOLIO Meritum Postępowanie cywilne

DR ANNA PEŁCZYŃSKA NA KONFERENCJI NAUKOWEJ


Dr Anna Pełczyńska wzięła udział w IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji pod hasłem Trauma and Nightmare (Koszmar i trauma), która odbyła się w dniach 18-19 marca 2021.

W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu uczestników z różnych krajów: Indii, Niemiec, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Włoch, Białorusi, Kolumbii, Stanów Zjednoczonych, Węgier i Polski.
Tytuł wystąpienia dr Pełczyńskiej: “The nightmare of tomorrow experienced now: climate catastrophe as reflected in texts of culture, discourse elements, dreams and emotions” (tłum. “Koszmar jutra przeżywany dziś: katastrofa klimatyczna i jej odzwierciedlenie w wybranych tekstach kultury, elementach dyskursu, snach i emocjach.”)

Ponadto, dr Anna Pełczyńska pełniła funkcję prowadzącej sesję III pierwszego dnia Konferencji, która została zorganizowana przez InMind Suport i miała miejsce online. Tym samym to już piąta konferencja naukowa online w czasie pandemii Covid-19, w której dr A. Pełczyńska wzięła udział.

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor aktywności i zaangażowania!

Obrazek ma charakter ozdobny

DR HAB. PIOTR SZYMANIEC Z NOWĄ PUBLIKACJĄ NAUKOWĄ


Miło nam poinformować, że dr hab. Piotr Szymaniec, dyrektor Instytutu Społeczno-Prawnego, jest autorem publikacji naukowej pt. Polish Citizens and European Arrest Warrant: Analysis of Case-law of the Court of Justice of the European Union, opublikowanej w czasopiśmie State and Law Journal wydawanym przez Uniwersytet Mateja Bela na Słowacji.

Publikacja jest oceną orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącego obywateli polskich objętych procedurą europejskiego nakazu aresztowania.

State and Law Journal jest czasopismem naukowo-teoretycznym poświęconym zagadnieniom nauk o państwie i prawach, historii prawa oraz poszczególnym dziedzinom praktyki prawniczej. Skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli akademickich, pracowników naukowych, doktorantów wydziałów prawa, a także szeroko rozumianego środowiska prawniczego działającego w praktyce prawniczej oraz w organach administracji państwowej i samorządowej. Publikuje autorskie opracowania i artykuły z różnych dziedzin prawa, eseje, informacje, dyskusje, analizy, sprawozdania z życia naukowego, recenzje i adnotacje, a także relacje z rocznic ważnych przedstawicieli nauk państwowych i prawniczych oraz konferencji międzynarodowych czy sympozjów.

Panu Profesorowi Szymańcowi serdecznie gratulujemy sukcesu wydawniczego!

Obrazek ma charakter ozdobny				
	

PROFESOR SZYMANIEC UCZESTNIKIEM CYKLU „DEBATY EDUKACYJNA MINISTERSTWA FINANSÓW”


Zachęcamy do zapoznania się z tematyką cyklu „Debata Edukacyjna Ministerstwa Finansów”, w której udział wziął profesor Uczelni – dr. hab. Piotr Szymaniec.

Linki do spotkań:

https://twitter.com/MF_GOV_PL/status/1367129187459473411/photo/1

https://twitter.com/MF_GOV_PL/status/1367158010762657794/photo/4

https://twitter.com/MF_GOV_PL/status/1367158010762657794

WIZYTA STUDYJNA ON-LINE STUDENTÓW ADMINISTRACJI W REGIONALNEJ IZBIE OBRACHUNKOWEJ W OPOLU


20 stycznia 2021 roku studenci II roku stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku Administracja, w ramach przedmiotu Prawo administracyjne. Część szczegółowa, odbyli wizytę studyjną w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. Spotkanie zostało zorganizowane w najpopularniejszej w dzisiejszych trudnych czasach formule on-line.

Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”.

Dzięki inicjatywie spotkania z pracownikami Izby studenci Administracji mogli zapoznać się z praktyczną stroną prawnego systemu kontroli administracji publicznej, zarówno w ujęciu organizacyjnym, jak i funkcjonalnym. Była to też szansa na zwrócenie uwagi na fakt, że administracja publiczna może występować zarówno w roli kontrolującego jak i kontrolowanego.

Realizacja zajęć w formie praktycznej pozwoliła studentom poszerzyć wiedzę na temat pojęcia kontroli i nadzoru oraz ich znaczenia w administracji publicznej. Poznali oni również pozycję ustrojową oraz zadania ustawowe Regionalnej Izby Obrachunkowej w kontekście kontroli prawnej administracji publicznej. Nabyli również kompetencje w zakresie rozumienia aspektów prawnych związanych z prowadzeniem działalności kontrolnej i nadzorczej.