V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Czas na wychowanie”


Zapoczątkowany w roku 2004 – cykl spotkań naukowych poświęcony ważnym i aktualnym problemom pedagogicznym, zarówno w aspekcie teoretyczno-empirycznym, jak i praktycznym, będzie ponownie okazją do wielopłaszczyznowej wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków akademickich i praktykami zajmującymi się edukacją, wychowaniem oraz kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu.

Czas na wychowanie V jest kontynuacją czterech poprzednich konferencji opatrzonych tym samym tytułem. Dlaczego taka formuła?

Problemem wychowania (edukacji) jest pogłębiająca się dualność dwóch podmiotów – wychowującego i wychowywanego, przy czym działania tego pierwszego, napotykają dziś na liczne przeszkody związane m.in. z dezintegracją i integracją tożsamości młodych ludzi w sferze wartości i stylu życia. Wychowanie jest sztuką, a przedmiotem jego zainteresowań jest człowiek – istota z natury dobra, ale i labilna. Zatem nigdy nie mamy pewności, że przekazywane mu wartości pozostaną w nim na zawsze. Dlatego, zdaniem Tomasza Szkudlarka, kluczem w pracy pedagoga jest refleksyjne i uważne podejście do wszelkich, w tym przeciwstawnych, koncepcji wychowania.

„Świat” nauczyciela – jak to metaforycznie określił Wiesław Komar1 – odnieść możemy do platońskiej jaskini. Wychowawca wyprowadza tego, który nie wie, z ciemności jaskini w jasność, którą daje wiedza i której źródłem, w rozumieniu wychowawcy, jest on sam. Platońską jaskinię, po której porusza się współczesny wychowawca, trudno okiełznać, a i czynienie jasności nie jest łatwe, chociażby ze względu na dynamikę zmienności świata – po wtóre – nie można być pewnym, czy owa jasność jest tym, na czym współczesnemu, młodemu człowiekowi zależy najbardziej. Dziś szczególnie podkreśla się, że celem wychowania powinno być nie tylko stwarzanie sytuacji sprzyjających myśleniu, ale również przygotowanie młodego pokolenia do stawiania własnych, egzystencjalnych pytań.

„Jaskinia”, w której tkwi współczesna młodzież, jest – w odróżnieniu od platońskiej – niebezpieczna dlatego, że jej „mieszkańcy” często nie widzą ani potrzeby, ani chęci wydostania się z niej. Dlaczego? Gdyż młodzieży dziś oferuje się komfort i wygodę. I dobrze im tak i do takiego „świata” ona ucieka.

Konferencja czas na wychowanie V, której organizatorem jest Instytut Społeczno-Prawny, będzie impulsem do namysłu, refleksji i wypracowania nowego spojrzenia na wychowanie

Terminarz:

• Do 30 czerwca 2018 r. – zgłoszenie referatu wraz z abstraktem

• Do 31 lipca 2018 r. – powiadomienie o przyjęciu referatu

• Do 31 lipca 2018 r. – zgłoszenie udziału bez referatu

• Do 31 sierpnia 2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

• 22–23 października 2018 r. – obrady

Karta zgłoszeniowa_PDF

Komunikat

Karta zgłoszeniowa_WORD

Wymogi edytorskie_Czas_V

Dr hab Piotr Szymaniec na dwóch konferencjach


W grudniu 2017 r. i w styczniu 2018 r. dr hab. Piotr Szymaniec wziął udział w dwóch prestiżowych konferencjach międzynarodowych. Na Uniwersytecie Państwowym w Sankt-Petersburgu 14–15 grudnia 2017 r. odbyła się wielka konferencja „Naukowe dziedzictwo Leona Petrażyckiego: Historia i współczesność  (z okazji 150. rocznicy urodzin” („The Scientific Legacy of Leon Petrażycki: History And Modernity (On the 150th Anniversary of His Birth”), poświęcona wybitnemu polskiemu filozofowi prawa, twórcy psychologicznej teorii prawa, który do 1917 r. wykładał w Petersburgu. Referat otwierający konferencji, którą współorganizował prof. Edoardo Fittipaldi z Uniwersytetu Państwowego w Mediolanie, wygłosił światowej sławy australijski profesor prawa John Finnis, natomiast wśród gości z Polski znajdowali się prof. prof. Tomasz Giaro (dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW), Jan Woleński (Kraków), Jacek Kurczewski (UW), Małgorzata Fuszara (UW) i Krzysztof Motyka (KUL). Dr hab. Piotr Szymaniec przedstawił temat „Leon Petrażycki’s Views about Religion” („Poglądy Leona Petrażyckiego o religii”).

Natomiast w Rydze między 11 a 13 stycznia 2018 r. odbyła się na Uniwersytecie Łotwy III doroczna konferencja CEENELS (Central and Eastern European Network of Legal Scholars), w której wzięło udział ponad 70 uczestników z 12 państw: Białorusi, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Niemiec i Węgier. Dr hab. Piotr Szymaniec wygłosił tam referat „The reception of Leon Petrażycki’s work in pre-war and post-war Poland” („Recepcja dzieła Leona Petrażyckiego w orzedwojennej i powojennej Polsce”), który wzbudził interesującą dyskusję (zob. zdjęcie).

Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe


Ruszyła rekrutacja uczestników do projektu „Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe  finansowanego przez Fundację Banku Zachodniego w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, którzy nie ukończyli 26 roku życia (w dniu 15.11.2017 r.)

Do projektu rekrutowane będą zespoły, reprezentujące różne kierunki studiów, w tym: logistykę, BHP, architekturę wnętrz, kosmetologię, techniki dentystyczne, pielęgniarstwo, administrację, pedagogikę i filologię angielską. 20 osób (5 grup 4-osobowych) podejmie współpracę z mentorami biznesu (osobami ze środowiska społeczno-gospodarczego Wałbrzycha i okolic), tworząc przy ich merytorycznym wsparciu biznesplany.

Każda grupa studentów będzie miała za zadanie stworzenie pomysłu na działalność gospodarczą i przedstawienie go w postaci biznesplanu. Mentor grupy będzie osobą koordynującą działania członków 4-osobowego zespołu. Młodzi „przedsiębiorcy” nabędą nowe umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Tematyka spotkań z mentorami będzie skupiała się na elementach biznesplanu takich jak: pomysł na produkt, charakterystyka firmy, promocja i marketing, strategia, wycena produktu, analiza przychodów i kosztów, analiza SWOT, określenie grupy docelowej itp. Praca z praktykiem biznesu w małych grupach pozwoli studentom na lepsze zrozumienie zagadnień, dotyczących podstaw prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Każdy przygotowany przez zespół biznesplan zostanie przedstawiony do oceny publicznej (w formie plakatu, w tym w wersji elektronicznej). Częścią projektu jest konkurs na najlepszy biznesplan (przeprowadzony on-line) – zwycięzcom wręczone zostaną nagrody. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia potwierdzające aktywny udział w warsztatach – jako potwierdzenie nabytych praktycznych umiejętności biznesowych.

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU_BZWBK_WWB

Czas trwania 1.03.2018 – 10.06.2018

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe”

  1. Do projektu „Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe” mogą zgłosić się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, którzy do dnia 15.11.2017 nie ukończyli 26 lat.
  2. Rekrutacja do projektu odbywa się od dnia 01 lutego 2018 do dnia 25 lutego 2018.
  3. Warunkiem złożenia formularza rekrutacyjnego jest prawidłowe jego wypełnienie oraz złożenie własnoręcznych podpisów.
  4. Formularze należy dostarczyć drogą mailową na adres mailowy (skan): a.czetwertynska@gmail.com, beata.detyna@wp.pl, lub osobiście w godzinach otwarcia Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, pokój 111.
  5. Komisja rekrutacyjna działająca przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym, spośród złożonych zgłoszeń wybierze 5 zespołów 4-osobowych (oceniona zostanie realność pomysłu i jego innowacyjność), wyniki ogłoszone zostaną 28.02.2018
  6. Komisja w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie.
  7. Komisja rekrutacyjna sporządzi listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, oraz ewentualnie wskaże listę rezerwową.
  8. Osoby zakwalifikowane do udziału zobowiązane będą do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie.

Aksjologia w prawie podatkowym


W dniu 22 listopada 2017 r. dr Paweł Selera wygłosił referat: „Aksjologia w prawie podatkowym” w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej relacji pomiędzy prawem a wartościami zorganizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Treść referatu będzie opublikowana w monografii pokonferencyjnej.

dr Ewa Rychter na Słowacji


W dniach 13-15.11.2017 dr Ewa Rychter brała udział w międzynarodowej konferencji w Nitrze (Słowacja), której tematem była narratywizacja traumy („Narrative of Trauma and Pain in Literature and Visual Art„). W konferencji tej, zorganizowanej przez Uniwersytet Konstantyna Filozofa, wzięli udział badacze z Czech, Słowacji oraz Polski. W obradach uczestniczyli także studenci Instytutu Studiów Brytyjskich i Amerykańskich uniwersytetu w Nitrze. Dr Rychter wygłosiła odczyt pt. „Romancing the Crucifixion in Biblical Rewritings by Philip Pullman and Colm Toibin„. Na zakończenie konferencji odbyło się spotkanie z miejscowym poetą Pavlem Garanem.

Kreatywność w edukacji, pracy i samorozwoju


Za nami ogólnopolska konferencja naukowa „Kreatywność w edukacji, pracy i samorozwoju” organizowana przez kierunek Filologia oraz Pedagogika, działające w ramach Instytutu Społeczno-Prawnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Konferencja współfinansowana była z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a jej głównym celem było przywrócenie konkretnego znaczenia terminowi kreatywność, poprzez ukazanie korzyści, płynących z jego zastosowania.

Podczas wydarzenia uczestnicy skupili się się na:

– obaleniu mitów, dotyczących kreatywności

– ukazaniu wielorakich aspektów kreatywności oraz korzyści, z nich płynących,

– przedstawieniu praktycznego zastosowania podejścia kreatywnego,

– przybliżeniu pracy osób, działających w sposób kreatywny,

– integracji osób z różnych środowisk dzięki działaniom kreatywnym (szkolnictwo, polityka, sztuka i biznes, osoby pełnosprawne i niepełnosprawne).

Program konferencji

Doktor Klaudia Stelmaszczyk w Głównej Komisji Orzekającej


Miło nam poinformować, że dr Klaudia Stelmaszyk, zastępca dyrektora Instytutu Społeczno-Prawnego naszej Uczelni ponownie została wybrana do składu Głównej Komisji Orzekającej (http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/glowna-komisja-orzekajaca/sklad-komisji).

Główna Komisja Orzekająca jest organem drugiej instancji, orzekającym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozpoznaje środki zaskarżenia, w szczególności odwołania od orzeczeń i zażalenia na postanowienia wydane przez komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Członkostwo w Głównej Komisji Orzekającej jest szczególnym wyróżnieniem i docenieniem dokonań zawodowych.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy!

Wykład


Dr hab. Piotr Szymaniec w dniach 25-27 października br. był oficjalnym gościem Wydziału Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Právnická fakulta Univerzity Palackého). W czasie pobytu prowadził zajęcia dydaktyczne, wygłaszając m.in. wykład w języku angielskim na temat współczesnych debat wokół wolności religijnej, jak również odbył szereg spotkań z władzami wydziału oraz jego pracownikami naukowymi, zwłaszcza z Katedry Teorii i Historii Prawa. Uniwersytet Palackiego jest jednym z największych uniwersytetów w Czechach, mającym przeszło 25 tys. studentów.

dr Piotr Szymaniec otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego


Informujemy, iż uchwałą Rady Wydziału Prawa , Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2017 r. dr Piotr Szymaniec otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Praca habilitacyjna to „Koncepcje wolności religijnej. Rozwój historyczny i współczesny stan debaty w zachodniej myśli polityczno-prawnej”. Autoreferat dostępny pod linkiem: https://prawo.uni.wroc.pl/node/24507 , recenzja książki  http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/10182/9766

Gratulujemy!

Najlepszy Dyplom Roku


Pan Krzysztof Januszkiewicz absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, kierunku Administracja laureatem nagrody „Najlepszy Dyplom Roku” przyznawanej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.