Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników”.


W dniach 7-8.06.2018 odbyła się V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników”. Celem konferencji była wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki na temat problemów wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników.

Zakres tematyczny konferencji:

  1. Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy. Kultura bezpieczeństwa. Rola czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie.
  2. Techniczne bezpieczeństwo pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem maszyn i urządzeń technologicznych. Bezpieczeństwo i higiena pracy w naprawach maszyn i urządzeń.
  3. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – metody monitoringu
  4. Zdrowotne aspekty pracy w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe
  5. Ergonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy
  6. Zarządzanie ryzykiem zawodowym – teoria i praktyka
  7. Aspekty prawne bezpieczeństwa i higieny pracy
  8. Zarządzanie kapitałem ludzkim w aspekcie bezpieczeństwa

 

 

prof. zw dr hab. Ryszard Andrzejak, PWSZ AS w Wałbrzychu
prof. zw. dr hab. inż. Paweł Frącz, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Iwona Romanowska-Słomka, PWSZ AS w Wałbrzychu
prof. nadzw. dr hab. inż. Szymon Salamon, PWSZ AS w Wałbrzychu
prof. nadzw. dr hab. Anna Szemik–Hojniak, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr hab. inż. Anna Cierniak – Emerych, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. Bożena Nowakowicz–Dębek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mirosławski , Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrony Pracy w Katowicach
dr hab. inż. Józef Cież, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie
dr inż. Andrzej Dąbrowski, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Adam Słomka, PWSZ AS w Wałbrzychu

Komitet Organizacyjny: 
mgr Kazimiera Marzec –  przewodnicząca, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Wojciech Chmura – zastępca przewodniczącej, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Szymon T. Dziuba, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr inż. Piotr Kaczmarek, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu

dr Paweł Selera ekspertem w Ministerstwie Finansów


Z dniem 1 lipca 2018 r. dr Paweł Selera rozpocznie pracę w Ministerstwie Finansów jako ekspert w Zespole Analiz Prawno-Porównawczych. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie podatkowych departamentów legislacyjnych i Krajowej Administracji Skarbowej, w Ministerstwie Finansów powołany został Zespół Analiz Porównawczych.  Zadaniem zatrudnionych w nim specjalistów jest analiza przepisów obowiązujących w obcych porządkach prawnych, związanego z nimi orzecznictwa sądowego, dobrych praktyk administracji oraz obcojęzycznych publikacji naukowych.  Na ich podstawie zespół rozpoznaje i rekomenduje nowe rozwiązania, które zostają później implementowane do polskiego porządku prawnego.

Doktor Selera zamierza pogodzić pracę zawodową z działalnością naukowo-dydaktyczną.

Konferencja w St. Petersburgu


Dr hab. Piotr Szymaniec wziął udział w dniach 20–22 maja br. w międzynarodowej konferencji „The Development of Legal Theory in Eastern and Central Europe in the Interwar Period (1918-1939)”, zorganizowanej przez Narodowy Uniwersytet Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomiki”. Uczelnia ta – mająca kampusy w Moskwie, St. Petersburgu i Permie – jest obecnie jedną z najlepszych i najbardziej prężnych uczelni Rosji, która jest nastawiona na intensyfikację współpracy międzynarodowej. Konferencja, gromadząca specjalistów z Rosji, Wielkiej Brytanii, Kanady, Holandii, Austrii, Polski, Słowenii, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Białorusi i Kazachstanu, odbywała się w interesującym budynku przedrewolucyjnego pałacu Koczubeja w Carskim Siole (miasto Puszkin w aglomeracji St. Petersburga), służącym obecnie jako centrum konferencyjne „Wyższej Szkoły Ekonomii”.  Wykładowca z Wałbrzycha przedstawił dobrze przyjęty referat „The rise of normativism in Polish legal thought in 1930s”, a podczas panelu otwierającego główny organizator, prof. Mikhail Antonov, podziękował mu za pomoc w zaproszeniu odpowiednich badaczy z Czech i Słowacji.

Opis do zdjęcia: Dr hab. Piotr Szymaniec w otoczeniu uczestników konferencji. Na pierwszym planie: prof. Mikhail Antonov (trzeci z prawej, organizator konferencji), prof. Bill Bowring (University of London, czwarty z prawej) oraz prof. Ekaterina Samokhina (piąta z prawej, organizator konferencji).

Dr Ewa Rychter jako invited speaker na Uniwersytecie Karola w Pradze


17 maja 2018 roku dr Ewa Rychter z Filologii angielskiej uczestniczyła z seminarium poświęconemu brytyjskiej literaturze współczesnej oraz wygłosiła wykład  Writing, Reading and Ethics in Atonement (2001) by Ian McEwan”. Imienne zaproszenie dla dr Rychter wystosowali Dziekan Wydziału Edukacji, Profesora Michal Nedělka oraz Dyrektor Instytutu Literatury i Języka Angielskiego, Profesor Petr Chalupsky.

Letter of Invitation Prague 2018 – Ewa Rychter

Kolejny wyjazd w ramach programu Erasmus+


W dniach 7-11 maja dr Natalia Rapa z Instytutu Społeczno-Prawnego przebywała na Litewskim Uniwersytecie Pedagogicznym (Lietuvos Edukologijos Universitetas) ramach programu Erasmus+.

Podczas pobytu, dr Rapa przeprowadziła cykl wykładów poświęconych problematyce edukacji innowacyjnej oraz badania określające elementy rozwoju myślenia kreatywnego w kształceniu studentów na studiach pedagogicznych pierwszego stopnia.

Ponadto dr Rapa uczestniczyła w wizycie studyjnej w przedszkolu uniwersyteckim, podczas której wymieniła się wiedzę i doświadczeniem z nauczycielami w zakresie metod dydaktycznych umożliwiających rozwój myślenia kreatywnego na poziomie edukacji przedszkolnej.

Wizyta w Foggii


W dniach 7-11 maja dr Paweł Selera i dr hab. Piotr Szymaniec gościli na Uniwersytecie w Foggii (Università degli Studi di Foggia) w ramach programu Erasmus+. Przygotowali zajęcia dla studentów goszczącej uczelni, dotyczące europejskiego prawa podatkowego, ekonomicznej analizy prawa i regulacji prawnej tzw. dóbr wspólnej puli (common-pool resources). Ponadto odbyli spotkania dotyczące dalszej współpracy naukowej w postaci udziału w konferencjach organizowanych przezobie uczelnie, a w przyszłości wspólnych projektów badawczych. Prof. Edgardo Sica – koordynator programu Erasmus+ dla kierunków: ekonomia i administracja – wyraził nie tylko chęć współpracy, ale także zapowiedział wizytę w naszej Uczelni na jesieni 2018 r.

btrhdr

I read therefore I am


Studenci Filologii Angielskiej w Instytucie Społeczno-Prawnym uczestniczą w międzynarodowym projekcie online „I read therefore I am” (Czytam, więc jestem), prowadzonym przez Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja). W krótkich, czasem dość osobistych wypowiedziach, studenci przedstawiają refleksje na temat ważnych dla siebie książek oraz problemów, jakie w tych tekstach odnajdują, jednocześnie odnosząc swoje przemyślenia do głównego hasła, co roku proponowanego przez koordynatorów projektu. W tegorocznej, siódmej już edycji projektu, tematem przewodnim jest „Cisza w literaturze”. W latach poprzednich były to m.in.: „klasyka literatury”, „empatia”, „cierpienie i szczęście w literaturze”. Więcej na temat projektu, a także wpisy studentów, można znaleźć na stronie  https://nitraread.wordpress.com.

Ze strony naszej uczelni koordynatorką i opiekunką projektu jest dr Ewa Rychter.

Wykład „London in Contemporary British Fiction”


Instytut Społeczno-Prawny, kierunek Filologia Angielska, zorganizował wykład pt.„London in Contemporary British Fiction”, który odbył się 7 maja 2018 roku (poniedziałek) Wykład wygłosił  Profesora Petr Chalupský z Uniwersytetu Karola w Pradze. Profesor Chalupský jest dyrektorem Instytutu Języka Angielskiego i Literatury na Wydziale Edukacji, na którym wykłada literaturę angielską i brytyjską oraz teorię literatury. Specjalizuje się we współczesnej fikcji brytyjskiej, a jego szczególnym obszarem zainteresowań jest obraz miasta i jego kultura we współczesnej brytyjskiej fikcji narracyjnej. Profesor Petr Chalupský jest autorem licznych publikacji naukowych, w tym m. in. dwóch monografii: The Postmodern City of Dreadful Night: the image of the city in the works of Martin Amis and Ian McEwan (2009) and A Horror and a Beauty: The World of Peter Ackroyd’s London Novels (2016).

Zobacz gdzie pracuję


9 kwietnia br studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu mieli możliwość za zgodą Pani Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wysłuchania rozpraw prowadzonych przez Sędzie Kamilę Borszowską -Moszowską. Od godziny 9 tej do 15 z zapartym tchem doświadczaliśmy zawiłości nie tylko prawa cywilnego, administracyjnego ale i zawiłości problematyki stosunków międzyludzkich. Tej lekcji nie sposób zapomnieć. Wyjście zorganizowały K. Stelmaszczyk i K. Marzec.

Categories and Units in Language and Linguistics CULL


Instytut Społeczno-Prawny w dniach 9-10.04 2018 r. zorganizował międzynarodową konferencję naukową pn. „Kategorie i jednostki w języku i językoznawstwie  CULL” (ang. akronim) Categories and Units in Language and Linguistics CULL.

Celem konferencji było spotkanie badaczy różnych dyscyplin naukowych w celu podjęcia dyskusji na temat jednostek i kategorii używanych w języku, językoznawstwie, dydaktyce języka, psychologii języka z wielu perspektyw i punktów widzenia. Stosując różnorodne, analityczne, oraz empiryczne narzędzia i techniki badawcze, uczestnicy konferencji dyskutowali o tym:

– jak kategorie i jednostki wywodzą się z, i nawiązują do różnych dyscyplin i poddyscyplin

– jak wpływają, a być może ograniczają budowanie teorii i modeli językowych  – jakie są ich teoretyczne korzenie

– jaką mają przeszłość, i jaki jest ich obecny status

– jak mogą ewoluować

– jak można je badać przy użyciu metod empirycznych: ankiet, eksperymentu, korpusu, obserwacji.