Praktyki w Szkocji


Studenci filologii i pedagogiki już od semestru letniego będą mogli realizować praktyki zawodowe w Polskim Centrum Fryderyka Chopina w Edynburgu (w Szkocji).  Instytucja prowadzi przedszkole oraz szkołę podstawową dla polonijnych dzieci. Podczas spotkania pracowników PWSZ (Małgorzata Babińska, Jan Zwierko, Mirosława Nikodemska, Justyna Jaskólska) z panią dyrektor Lucyną Bielicz-Bisharą omówiono zakres i warunki praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+.

Podsumowaniem wizyty będzie udział w zajęciach pokazowych w szkole.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Czas na wychowanie”


W dniach 22-23 października w murach PWSZ odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Czas na wychowanie”. Zapoczątkowany w roku 2004 – cykl spotkań naukowych poświęcony ważnym i aktualnym problemom pedagogicznym, zarówno w aspekcie teoretyczno-empirycznym, jak i praktycznym, był ponownie okazją do wielopłaszczyznowej wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków akademickich i praktykami zajmującymi się edukacją, wychowaniem oraz kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu.

Organizatorem Konferencji był Instytut Społeczno-Prawny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Szczegółowy program konferencji

 

Konferencja naukowa w St. Petersburgu


W dniach 30 września-2 października prof. PWSZ dr hab. Piotr Szymaniec i dr Paweł Selera wzięli udział w prestiżowej międzynarodowej konferencji “History of Legal Concepts in the 20th Century: Russia and Western Europe in Dialogue” (Historia prawnych koncepcji w XX wieku: Rosja i Europa Zachodnia w dialogu), którą zorganizowali profesorowie Mikhail Antonov i Ekaterina Samokhina w należącym obecnie do Narodowego Uniwersytetu Badawczego „Wyższa Szkoła Ekonomii” historycznym pałacu Koczubeja w Carskim Siole (Sankt Petersburg). Przedstawili referat ” Legal Principles and Their Relation to Values In Polish Legal Theory: The Reception of Western Thought or an Original Approach?” („Zasady prawne i ich relacja do wartości w polskiej teorii prawa: recepcja myśli zachodniej czy oryginalne podejście?”), który wzbudził zainteresowanie i żywą dyskusję wśród uczestników. W konferencji wzięli udział – oprócz przedstawicieli czołowych rosyjskich uniwersytetów – badacze z Austrii, Polski, Finlandii, Litwy, Słowacji, Rumunii i Białorusi. Wśród uczestników znaleźli się między innymi profesorowie Joseph Marko (Graz), Jacek Kurczewski i Adam Bosiacki (Warszawa), a także Adam Sulikowski (Wrocław).

Sukces dra hab. Piotra Szymańca


Miło nam poinformować, że dr hab. Piotr Szymaniec  profesor w Instytucie Społeczno-Prawnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu został powołany na członka Rady Legislacyjnej XIII kadencji. Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów to organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów istniejący od 1972 roku, jako zespół teoretyków i praktyków prawa powoływany przez premiera spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa. Rada Legislacyjna wydaje opinie o projektach dokumentów rządowych, przede wszystkim o projektach ustaw i projektów założeń projektów ustaw. Z wnioskiem o wydanie opinii mogą się do niej zwrócić: Prezes Rady Ministrów, przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarz Rady Ministrów.

 

Dr hab. Piotr Szymaniec – profesor w Instytucie Społeczno-Prawnym PWSZ Wałbrzych. Stopnie naukowe doktora (2012) i doktora habilitowanego nauk prawnych (2017) uzyskał na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował przeszło 70 prac naukowych. Czynny uczestnik wielu międzynarodowych konferencji, m.in. w Oksfordzie, St. Petersburgu, Sztokholmie, Wiedniu, Tartu, Hanowerze, Tallinie, Rydze, Belgradzie, Bratysławie i Brnie. Specjalizuje się w teorii oraz filozofii państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praw i wolności jednostki oraz wolności religijnej, prawnych aspektach bezpieczeństwa publicznego oraz badaniach nad rozwojem myśli prawnej.

Staż naukowy w Danii


We wrześniu 2018 r. dr Anna Tutaj przebywała na stażu naukowym w duńskim Border Region Studies, Departament of Political Science and Publik Management Syddansk Uniwersity. Anna Tutaj jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od ponad dwudziestu lat obszar  jej  zainteresowań badawczych to problematyka mniejszości  narodowych, a także ich szkolnictwa oraz historia Dolnego Śląska. Wcześniej już, w latach 2005 – 2007, współpracowała z drezdeńskim Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V.  an der Tchnische Universität Dresden, gdzie również odbyła miesięczny staż naukowy. W latach 2005-2007 Uczestniczyła także w wielonarodowym projekcie badawczym, prowadzonym  pod kierunkiem Prof. Stefana Troebsta z Uniwersytetu w Lipsku, nt. powojennych uchodźców politycznych z Grecji na obszarze Europy Wschodniej. Efektem tej współpracy była publikacja w niemieckim  prestiżowym czasopiśmie naukowym Nordost-Archiv. Podczas pobytu w Danii zaprezentowała złożoną problematykę integracji społecznej na Dolnym Śląsku w okresie powojennym, poprowadziła dwa wykłady dla międzynarodowych grup studentów z Instytutu Polityki Regionalnej  na Duńskim Uniwersytecie Południowym w Sonderborg,  nt. History and presence of the Polish-German-Czech border.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników”.


W dniach 7-8.06.2018 odbyła się V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników”. Celem konferencji była wymiana wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki na temat problemów wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników.

Zakres tematyczny konferencji:

  1. Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy. Kultura bezpieczeństwa. Rola czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie.
  2. Techniczne bezpieczeństwo pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem maszyn i urządzeń technologicznych. Bezpieczeństwo i higiena pracy w naprawach maszyn i urządzeń.
  3. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – metody monitoringu
  4. Zdrowotne aspekty pracy w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe
  5. Ergonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy
  6. Zarządzanie ryzykiem zawodowym – teoria i praktyka
  7. Aspekty prawne bezpieczeństwa i higieny pracy
  8. Zarządzanie kapitałem ludzkim w aspekcie bezpieczeństwa

 

 

prof. zw dr hab. Ryszard Andrzejak, PWSZ AS w Wałbrzychu
prof. zw. dr hab. inż. Paweł Frącz, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Iwona Romanowska-Słomka, PWSZ AS w Wałbrzychu
prof. nadzw. dr hab. inż. Szymon Salamon, PWSZ AS w Wałbrzychu
prof. nadzw. dr hab. Anna Szemik–Hojniak, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr hab. inż. Anna Cierniak – Emerych, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. Bożena Nowakowicz–Dębek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mirosławski , Wyższa Szkoła Zarządzania Ochrony Pracy w Katowicach
dr hab. inż. Józef Cież, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski, Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie
dr inż. Andrzej Dąbrowski, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Adam Słomka, PWSZ AS w Wałbrzychu

Komitet Organizacyjny: 
mgr Kazimiera Marzec –  przewodnicząca, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Wojciech Chmura – zastępca przewodniczącej, PWSZ AS w Wałbrzychu
dr inż. Szymon T. Dziuba, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr inż. Piotr Kaczmarek, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu

dr Paweł Selera ekspertem w Ministerstwie Finansów


Z dniem 1 lipca 2018 r. dr Paweł Selera rozpocznie pracę w Ministerstwie Finansów jako ekspert w Zespole Analiz Prawno-Porównawczych. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie podatkowych departamentów legislacyjnych i Krajowej Administracji Skarbowej, w Ministerstwie Finansów powołany został Zespół Analiz Porównawczych.  Zadaniem zatrudnionych w nim specjalistów jest analiza przepisów obowiązujących w obcych porządkach prawnych, związanego z nimi orzecznictwa sądowego, dobrych praktyk administracji oraz obcojęzycznych publikacji naukowych.  Na ich podstawie zespół rozpoznaje i rekomenduje nowe rozwiązania, które zostają później implementowane do polskiego porządku prawnego.

Doktor Selera zamierza pogodzić pracę zawodową z działalnością naukowo-dydaktyczną.

Konferencja w St. Petersburgu


Dr hab. Piotr Szymaniec wziął udział w dniach 20–22 maja br. w międzynarodowej konferencji „The Development of Legal Theory in Eastern and Central Europe in the Interwar Period (1918-1939)”, zorganizowanej przez Narodowy Uniwersytet Badawczy „Wyższa Szkoła Ekonomiki”. Uczelnia ta – mająca kampusy w Moskwie, St. Petersburgu i Permie – jest obecnie jedną z najlepszych i najbardziej prężnych uczelni Rosji, która jest nastawiona na intensyfikację współpracy międzynarodowej. Konferencja, gromadząca specjalistów z Rosji, Wielkiej Brytanii, Kanady, Holandii, Austrii, Polski, Słowenii, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Białorusi i Kazachstanu, odbywała się w interesującym budynku przedrewolucyjnego pałacu Koczubeja w Carskim Siole (miasto Puszkin w aglomeracji St. Petersburga), służącym obecnie jako centrum konferencyjne „Wyższej Szkoły Ekonomii”.  Wykładowca z Wałbrzycha przedstawił dobrze przyjęty referat „The rise of normativism in Polish legal thought in 1930s”, a podczas panelu otwierającego główny organizator, prof. Mikhail Antonov, podziękował mu za pomoc w zaproszeniu odpowiednich badaczy z Czech i Słowacji.

Opis do zdjęcia: Dr hab. Piotr Szymaniec w otoczeniu uczestników konferencji. Na pierwszym planie: prof. Mikhail Antonov (trzeci z prawej, organizator konferencji), prof. Bill Bowring (University of London, czwarty z prawej) oraz prof. Ekaterina Samokhina (piąta z prawej, organizator konferencji).

Dr Ewa Rychter jako invited speaker na Uniwersytecie Karola w Pradze


17 maja 2018 roku dr Ewa Rychter z Filologii angielskiej uczestniczyła z seminarium poświęconemu brytyjskiej literaturze współczesnej oraz wygłosiła wykład  Writing, Reading and Ethics in Atonement (2001) by Ian McEwan”. Imienne zaproszenie dla dr Rychter wystosowali Dziekan Wydziału Edukacji, Profesora Michal Nedělka oraz Dyrektor Instytutu Literatury i Języka Angielskiego, Profesor Petr Chalupsky.

Letter of Invitation Prague 2018 – Ewa Rychter

Kolejny wyjazd w ramach programu Erasmus+


W dniach 7-11 maja dr Natalia Rapa z Instytutu Społeczno-Prawnego przebywała na Litewskim Uniwersytecie Pedagogicznym (Lietuvos Edukologijos Universitetas) ramach programu Erasmus+.

Podczas pobytu, dr Rapa przeprowadziła cykl wykładów poświęconych problematyce edukacji innowacyjnej oraz badania określające elementy rozwoju myślenia kreatywnego w kształceniu studentów na studiach pedagogicznych pierwszego stopnia.

Ponadto dr Rapa uczestniczyła w wizycie studyjnej w przedszkolu uniwersyteckim, podczas której wymieniła się wiedzę i doświadczeniem z nauczycielami w zakresie metod dydaktycznych umożliwiających rozwój myślenia kreatywnego na poziomie edukacji przedszkolnej.