Organizacja zajęć od 25.05.2020


Szanowni Studenci,
w dniu 22.05.2020 r. powstało zarządzenie rektora regulujące prowadzenie zajęć dydaktycznych do końca roku akademickiego 2019/2020. W tym zakresie od dnia 25 maja 2020 r. zostaną wprowadzone następujące rozwiązania:

 1. Realizacja zajęć dydaktycznych:
  a) Wykłady i ćwiczenia (poza wybranymi zajęciami praktycznymi) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywać się będą w formie zdalnej do końca bieżącego roku akademickiego.
  b) W przypadku studentów, którzy realizują zajęcia praktyczne w specjalistycznych salach (tj. przede wszystkim na kierunkach: kosmetologia, techniki dentystyczne, pielęgniarstwo, bhp), przewiduje się realizację tych zajęć w siedzibie uczelni zgodnie z harmonogramem ustalonym z prowadzącymi. Szczegóły dotyczące organizacji/przebiegu egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych, zostaną podane odrębnym komunikatem.
 2. Organizacja pracy administracyjnej w uczelni:
  a) Informujemy, że Dział Nauczania i Spraw Studenckich, w tym sekretariaty Instytutów, powracają do bezpośredniej obsługi studentów z zastrzeżeniem, że wizyta studenta musi być poprzedzona rozmową telefoniczną lub korespondencją mailową z pracownikiem działu w celu uzgodnienia szczegółów.
 3. Ponadto studenci będą zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych w budynkach i na terenie uczelni, które zostaną określone w wytycznych wydanych przez rektora.
 4. Szczegółowe informacje dla studentów zostaną zamieszczone na info.pwsz.com.pl.

Biblioteka wznawia działalność


Biblioteka Uczelniana wznawia działalność od 18 maja 2020 r.

Od 18 maja 2020 r. Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu wznawia swoją działalność, jednakże na specjalnych zasadach.

W celu ograniczenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa konieczne jest przestrzeganie zasad świadczenia usług bibliotecznych, by zarówno Czytelnicy, jak i pracownicy Biblioteki mieli zapewnione bezpieczeństwo.

Działalność Biblioteki Uczelnianej jest ograniczona do podstawowych usług, tj. wypożyczania i przyjmowania książek oraz podstawowych czynności związanych z rejestracją czytelników, wydawaniem kodów dostępu.

Biblioteka Uczelniana od 18 maja 2020 r. będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Prosimy o stosowanie się do poniższych zasad:

 • Wszystkie osoby muszą mieć usta i nos zakryte maseczką.
 • Przed wejściem należy zdezynfekować ręce (również mając nałożone rękawiczki) płynem dezynfekującym dostępnym przed wejściem
  do Biblioteki.
 • Jednocześnie w Bibliotece mogą przebywać 3 osoby.
 • Należy zachować odległość od innych osób co najmniej 2 m

UWAGA!

Zbiory, których termin zwrotu przypadał na czas zamknięcia Biblioteki można oddawać do 15 czerwca 2020 r.

Wybory rektora uczelni


Szanowni Państwo,
Miło jest nam poinformować, że w dniu 28.04.2020 r. Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu dokonało wyboru rektora Uczelni.
Funkcję tę – w kadencji 2020-2024 – pełnić będzie prof. dr hab. Robert Wiszniowski.
Poniżej pragniemy przybliżyć Państwu osobę Pana Profesora, któremu serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

Robert Wiszniowski

Życiorys
Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy.
Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1993 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra nauk politycznych. W międzyczasie studiował również marketing międzynarodowy w National University of Ireland, Galway. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, na podstawie dysertacji doktorskiej, pt.: „Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w wybranych reżimach prezydenckich i semiprezydenckich”, a w 2008 roku stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce – w subdyscyplinie system polityczny (na podstawie rozprawy habilitacyjnej, pt.: „Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego”).
4 marca 2015 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk społecznych.
Od 1993 roku jest zatrudniony w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1999-2019 pracował również dodatkowo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, a obecnie, od roku akademickiego 2019/2020, jest zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na stanowisku profesora.
W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWr.
Założyciel i redaktor naczelny czasopisma naukowego: „Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny”. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego.
Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Wypromował wielu magistrów i doktorów zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Recenzent naukowy w procedurach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych.

Praca dydaktyczna
Prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie na kierunkach polskojęzycznych oraz anglojęzycznych na studiach: Bachelor i Master Degree.

Zainteresowania naukowe
Teoria i praktyka marketingu politycznego i wyborczego, system polityczny Unii Europejskiej, komunikowanie publiczne i polityczne oraz najnowszy nurt – teoria państwa, a zwłaszcza jego stan i przeobrażenia w rzeczywistości zdominowanej przez procesy globalizacji i europeizacji. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w najnowszych publikacjach z pogranicza dyscyplin: nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz zarządzania i ekonomii.

Dorobek
Autor licznych pozycji książkowych oraz kierownik wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
A. Wybrane publikacje:
(2000): Marketing wyborczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
(2008): Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3037.
(2012): Marketing polityczny. Doświadczenia polskie / red. nauk. Robert Wiszniowski, Agnieszka Kasińska-Metryka, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
(2012): Inercja czy rozwój dialogu społecznego w Polsce? Generalia i detale / Monika Gładoch i in., red. nauk. Robert Wiszniowski, Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź.
(2013): Kryzys marketingu politycznego / red. nauk. Agnieszka Kasińska-Metryka, Robert Wiszniowski, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
(2013): Przełomy państwa współczesnego. Przypadek Szkocji i Katalonii, Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA.
(2013): Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa. Doświadczenia polskie. Wybór dokumentów z komentarzem, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
(2014): Europejska scena partyjna i jej aktorzy / red. nauk. Anna Pacześniak, Robert Wiszniowski, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
(2014): Marketing polityczny w gorsecie mediów / red. nauk. Robert Wiszniowski, Agnieszka Kasińska-Metryka, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
(2014): Leksykon marketingu politycznego. Wybrane zagadnienia / pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Roberta Wiszniowskiego, Kielce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
(2015): Challenges to Representative Democracy. A European Perspective, Robert Wiszniowski (ed.) Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang Edition, (Studies in Politics, Security and Society, vol. 1).
(2015): New Public Governance in the Visegrád Group (V4) / ed. by Robert Wiszniowski, Kamil Glinka, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, (Series Biblioteka Athenaeum).
(2015): Od marketingu samorządowego do prezydenckiego … / pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Roberta Wiszniowskiego, Magdaleny Molendowskiej, Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
(2016): Ideowe i pragmatyczne uwarunkowania marketingu politycznego / pod red. Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Magdaleny Molendowskiej, Roberta Wiszniowskiego. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
(2017): Przestrzeń wolności religijnej w Polsce, Czechach i Niemczech / Robert Wiszniowski, Małgorzata Babińska, Kamil Glinka, Wałbrzych 2017.
(2018): „Otwartość państwa w warunkach kryzysu migracyjnego : przykład Polski, Czech i Niemiec : ujęcie teoriopoznawcze / Robert Wiszniowski, Kamil Glinka. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang. // Toruń, Athenaeum.
(2019): Język komunikowania politycznego w warunkach kampanii postmodernizacyjnej / Robert Wiszniowski, Kamil Glinka // W: Słowa jak kamienie : mowa nienawiści, kłamstwo, agresja w sieci : kompendium wiedzy o języku w życiu publicznym / pod redakcją Agnieszki Kasińskiej-Metryki, Rafała Dudały, Tomasza Gajewskiego – Kraków; Nowy Targ : Wydawnictwo ToC Marcin Drabik.

Wybrane projekty badawcze (zrealizowane)
(2013-2014): NCN w ramach programu OPUS-4: „Kryzys państwa. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego na przykładzie Katalonii i Szkocji”.
(2014): Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: „Kryzys państwa współczesnego”.
(2015): Fundusz Wyszehardzki: „New Public Governance in the Visegrád Group (V4)”.
(2013-2016): NCN w ramach programu OPUS 5: „Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy)”, Kierownik interdyscyplinarnego zespołu badawczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Aktywność międzynarodowa
Wykłada w zachodnioeuropejskich uczelniach wyższych, takich jak m.in.: Universita Studi Degli di Genova, Robert Schuman Université Strasburg, L’Université Jean Monnet Saint-Etienne (Roanne Institute of Technology), Humboldt Universität Berlin, Dresden Universität, Universidad Rey Juan Carlos Madrid czy Sussex University Brighton, a także na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki.

Nagrody i odznaczenia
Brązowy Krzyż Zasługi (2004); Nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną (2009); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011); Medal Uniwersytetu Warszawskiego (2017) oraz Medal Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2018).

Promocja naukowa
Promotor, w związku z uzyskaniem przez Profesora Adriano Giovanneliego (z Uniwersytetu w Genui we Włoszech), tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania osobiste
Żeglarstwo i góry latem, zaś snowboard zimą. Ponadto, teatr współczesny i muzyka rockowa. Prace stolarskie i ślusarskie oraz w ogrodzie.

Termin zawieszenia zajęć na terenie Uczelni


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Rektora z dnia 24.04.2020, zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zostają zawieszone w terminie do 24 maja bieżącego roku.
Zawieszenie zajęć na terenie Uczelni dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Zajęcia w systemie nauczania zdalnego (on-line) będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

W razie dodatkowych zapytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, ponieważ do dnia 24.05.2020 r. zawieszona pozostaje bezpośrednia obsługa studentów.

Obsługa studentów na terenie Uczelni


Uprzejmie informujemy, że w okresie od 12.03.2020 – 24.05.2020   zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa studentów przez pracowników Działu Nauczania i Spraw Studenckich, Sekretariaty Instytutów oraz inne jednostki organizacyjne uczelni.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ważność legitymacji studenckich ma zostać wydłużona do 31.maja 2020 r.
W tej sprawie Ministerstwo przygotowuje stosowne rozporządzenie.

 

 

Studia Niestacjonarne


Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy, że wszystkie zajęcia na studiach niestacjonarnych będą odbywały się w formie kształcenia on-line aż do odwołania. Wszelkie informacje dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych będziemy na bieżąco umieszczać w serwisie www.info.pwsz.com.pl w części „Student”. Prosimy o zapoznawanie się w umieszczanymi tam informacjami.

Zawieszenie zajęć


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.04.2020 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zostają zawieszone do 17 maja bieżącego roku.
Zawieszenie zajęć dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie – nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.
Prosimy o bieżące zapoznawanie się z materiałami umieszczanymi na stronach związanych z działalnością uczelni oraz na stronie gov.pl/koronawirus

II edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza studentów i absolwentów Państwowych Szkół Zawodowych do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską, licencjacką bądź inżynierską z zakresu innowacji, restrukturyzacji, efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, technologii na rzecz zaawansowanego przemysłu, otoczenia okołobiznesowego, informatyki oraz zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków.

Read more…

Konkurs stypendialny L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki


Od 2 marca do 30 kwietnia potrwa nabór do jubileuszowej edycji konkursu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Już po raz 20. organizatorzy zapraszają młode badaczki do udziału w jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów stypendialnych w Polsce. Autorki prac magisterskich, doktoranckichhabilitacyjnych z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu mają szansę na promowanie swoich osiągnięć naukowych oraz roczne stypendium.

17-osobowe Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej, spośród najlepszych aplikacji wyróżni 6 projektów, przyznając ich autorkom: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł. Dodatkowo wszystkie nagrodzone badaczki L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, przy wsparciu Partnerów programu – Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, wezmą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, a ich osiągnięcia naukowe promowane będą nie tylko wśród naukowców, ale także szerszej opinii publicznej. Oficjalne ogłoszenie stypendystek 20. edycji programu nastąpi podczas uroczystej jubileuszowej Gali w Warszawie, która zaplanowana jest na październik br.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji należy przesyłać za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach: