NOWY KIERUNEK STUDIÓW-GRAFIKA UŻYTKOWA Z REKLAMĄ


Z radością informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki nasza uczelnia otrzymała zgodę na uruchomienie od października br. nowego kierunku studiów pn. Grafika użytkowa z reklamą, studia pierwszego stopnia.

Oferta studiów kierowana jest do absolwentów szkół średnich, zainteresowanych zdobyciem umiejętności, m.in. w zakresie projektowania graficznego, posługiwania się technikami multimedialnymi w obszarze rysunku, malarstwa i grafiki użytkowej oraz marketingu, reklamy i promocji.

Program studiów obejmuje kilka zasadniczych bloków przedmiotowych (modułów), które pozwolą osiągnąć oczekiwane na rynku pracy kompetencje zawodowe i  społeczne. Są to m.in.: Marketing i reklama społeczna, Warsztaty reklamy, Design marketingu i reklamy, Rysunek, Malarstwo, Fotografia, Podstawy projektowania graficznego, Liternictwo i typografia, Programy użytkowe, Programy graficzne, Praca dyplomowa, Praktyka zawodowa – przygotowanie zawodowe. Tym samym absolwenci zostaną przygotowani do pracy na stanowiskach grafików, projektantów w wydawnictwach, agencjach reklamowych, studiach graficznych, środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) lub do samodzielnej pracy grafika freelancera, również jako specjaliści w działach PR, reklamy, działach marketingowych w samorządach, instytucjach/organizacjach, w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw, w galeriach sztuki, w instytucjach kulturalnooświatowych.

„… grafika użytkowa sprawia, że ludzie szybciej rozumieją informacje” – Paul Rand, twórca m.in. logo IBM

Rekrutacja trwa do 20.09.2021r. 

pozytywna decyzja Ministerstwapozytywna decyzja Ministerstwa

Wyniki rekrutacji na studia w roku 2021/2022


Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje, że decyzje lub komunikaty dot. wyników postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 są dostępne w systemie OMNIS po zalogowaniu się na indywidualne konto kandydata: https://omnis.pwsz.com.pl/.

Osoby przyjęte na studia prosimy o zapoznanie się z informacjami:
– „krok po kroku – po przyjęciu na studia” na stronie „dla studenta”
– terminy zjazdów – studia niestacjonarne

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Czas na wychowanie–VI edycja EDUKACJA W DOBIE PANDEMII COVID-19


Zapoczątkowany w roku 2004 przez dr Barbarę Piątkowską – cykl spotkań naukowych poświęcony ważnym i aktualnym problemom pedagogicznym, zarówno w aspekcie teoretyczno-empirycznym, jak i praktycznym, już w październiku br. będzie ponownie okazją do wielopłaszczyznowej wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków akademickich w kraju i zagranicą zajmującymi się edukacją, wychowaniem oraz kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu.

Tematem tegorocznej konferencji, w formule on-line, będzie próba oceny funkcjonowania edukacji w dobie pandemii COVID 19 w perspektywie globalnej.  W tegorocznej edycji online wezmą udział przedstawiciele środowisk akademickich oraz instytucji edukacyjnych z państw reprezentujących różne obszary kulturowe. Jest to okazja do skonfrontowania praktyk i doświadczeń zebranych w tym trudnym społecznie okresie. Epidemia COVID 19 jest globalnie jednym z najpoważniejszych kryzysów, jaki dotknął społeczeństwo całego świata. Jego poważne konsekwencje odciskają się na gospodarce i życiu społecznym. Tak ogromna destabilizacja funkcjonowania całej populacji ludzi na świecie, jak przed ponad stu laty zauważył klasyk socjologii, Émile Durkheim, pociąga za sobą oczywiste skutki w systemie organizacji życia, ale także zmusza do weryfikacji dotychczasowych modeli i  rozważania  nowych rozwiązań. Zderzenie z dojmującym kryzysem, wg klasyka socjologii, ma i musi mieć moc uzdrowieńczą. Olbrzymia dezorganizacji  uruchamia  społeczną mobilizację, która jest miarą spójności i dojrzałości instytucjonalnej cywilizacji. Umiejętność zareagowania wobec doświadczenia globalnego kryzysu, zmierzenia się z wyzwaniem i przywrócenia ładu, jest  sprawdzianem i wyrazem świadomości  oraz solidarności społecznej. Dojrzałe społeczności z dramatycznego doświadczenia i ogromnego wysiłku potrafią wyciągnąć wnioski, które pomogą udoskonalić dotychczasowe rozwiązania.

 

Proponujemy Państwu dyskusję w następujących obszarach tematycznych:

  • Społeczna percepcja globalnej epidemii: reakcja i sposoby radzenia sobie władz i społeczności na przykładzie państw różnych obszarów kulturowych i  geograficznych
  • Organizacja edukacji w dobie pandemii  – rozwiązania systemowe
  • Funkcjonowanie edukacji w zdalnym trybie nauczania –  praktyka i wymiana doświadczeń
  • Społeczne , gospodarcze oraz psychiczne skutki pracy zdalnej w nauczaniu

 

W naszej konferencji udział wezmą naukowcy z kilkunastu międzynarodowych ośrodków badawczych. Ze względu na dużą liczbę prelegentów zapraszamy Państwa do uczestnictwa biernego, ale zapraszamy też do przygotowania rozdziałów (artykułów) w punktowanej monografii. Liczymy, że nasze pokonferencyjne refleksje będą miały wymiar nie tylko naukowy, ale przede wszystkim posłużą wymianie doświadczeń i wdrożeniu nowych,  praktycznych rozwiązań w sferze doskonalenia edukacji  i współpracy w cyfrowym  funkcjonowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

Terminarz:

  • do 17 września 2021 r. – przesłanie zgłoszeń uczestnictwa biernego (udział bezpłatny), przesłanie abstraktu artykułu (główne tezy – do 1000 znaków)
  • do 24 września 2021 r. – informacja zwrotna do autorów o zakwalifikowaniu artykułów do publikacji
  • do 8 października – wniesienie opłaty za publikację (400 PLN brutto), informacja o programie Konferencji
  • do 31 grudnia 2021 r. – przesłanie artykułu do publikacji

Załączniki:

Karta zgłoszeniowa: Karta zgłoszeniowa – Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa WORD, Karta zgłoszeniowa – Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa PDF

Komunikat I :

Wymogi edytorskie: Wymogi edytorskie

 

WYDAWNICTWO UCZELNIANE NA MINISTERIALNEJ LIŚCIE WYDAWNICTW PUNKTOWANYCH


Bardzo dobra wiadomość dotarła do nas w ostatnich dniach lipca – Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa znalazło się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wydawnictwu Uczelnianemu przypisano tzw. I poziom, co oznacza, że autor/redaktor publikacji otrzymuje 80 punktów, a w przypadku artykułu – 20.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

OBRAZEK PRZYKŁADOWY

OBRAZEK PRZYKŁADOWY

Konferencja Let’s PLAY! Game Based Learning: (NIE)ZWYKŁA EDUKACJA


Progresfera jest organizatorem międzynarodowej i bezpłatnej konferencji online „Let’s Play! Game Based Learning – (Nie)Zwykła Edukacja”.
Konferencja odbędzie się w dniach 26 i 27 sierpnia 2021 r. a jej tematem będzie ciekawa koncepcja – Gry analogowe i cyfrowe oraz ich zastosowanie w edukacji.

 

Link do zapisów: Konferencja online dla nauczycieli – Let’s PLAY! – (nie)zwykła edukacja 2021 – Progresfera

Do zdobycia stypendia!


Aż 7000 zł stypendium na pierwszy rok studiów mogą zdobić tegoroczni maturzyści z Dolnego Śląska, którzy uzyskają rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM). Ruszył właśnie nabór wniosków o rekomendację, który potrwa do 2 sierpnia 2021.

Stypendia Pomostowe, wspierające młodzież z małych miejscowości w przetrwaniu pierwszego roku studiów, przyznaje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi. Dzięki rekomendacji jej dolnośląskiego partnera – Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM) – młodzi Dolnoślązacy mogą wziąć udział w XX edycji konkursu stypendialnego i skorzystać z tego wsparcia.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie: www.fem.org.pl/pomost

Kandydaci, po uzyskaniu rekomendacji FEM będą uprawnieni do złożenia prostej aplikacji on-line u ogólnopolskiego organizatora FEP do 16 sierpnia 2021 na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl/

Odbiór Dyplomów


Zapraszamy tegorocznych Absolwentów po odbiór dyplomów ukończenia studiów! Przypominamy o obowiązku zachowania rygoru sanitarnego i zgłaszanie się w następujących terminach:

12-17 lipca 2021 r.

Dla kierunków:

– administracja I stopnia – studia niestacjonarne

– administracja II stopnia – studia stacjonarne

– kosmetologia – studia stacjonarne i niestacjonarne

– logistyka II stopnia – studia stacjonarne

– pedagogika – studia stacjonarne i niestacjonarne

19-24 lipca 2021 r.

Dla kierunków:

– administracja I stopnia – studia stacjonarne

– administracja II stopnia – studia niestacjonarne

– architektura wnętrz

– filologia

– logistyka II stopnia – studia niestacjonarne

– pielęgniarstwo – studia stacjonarne

Odbiór dyplomu odbywa się w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (DNiSS, ul. Zamkowa 4, budynek A – pokój nr 12). Dla osób pracujących Dział Nauczania i Spraw Studenckich czynny będzie we wtorki (13 i 20 lipca) od godziny 9:00 do 17:00 i w soboty (17 i 24 lipca) od godziny 7:30 do 13:30.

Jesteśmy „Uczelnią Liderów”!


Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała naszej Uczelni wyróżnienie w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów‘’.

Nagrodę podczas uroczystej gali 2 lipca br. odebrali: rektor prof. Robert Wiszniowski oraz  prorektor dr Małgorzata Babińska.

Decyzja Zarządu Fundacji, potwierdzająca nadanie certyfikatu „Uczelnia Liderów 2021”, podjęta została na podstawie opinii przedstawionej przez dwóch, pracujących niezależnie od siebie, recenzentów na podstawie: aplikacji certyfikacyjnej uczelni, dokumentów odnoszących się do działalności uczelni, aktów prawa wewnętrznego, serwisu internetowego uczelni, danych pozyskanych z systemu POLon, Systemu Monitorowania Losów Absolwentów, danych Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz informacji pozyskanych bezpośrednio od interesariuszy uczelni.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała naszej Uczelni Srebrny Certyfikat, który potwierdza konsekwencję i stałość we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz Certyfikat Lider Kształcenia Zdalnego za wdrożenie najbardziej zaawansowanych, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-learningu.

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ, MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ!


Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

Jeśli temat Twojej pracy dotyczy ubezpieczeń społecznych lub nauk pokrewnych i pomoże lepiej zrozumieć to zagadnienie – zgłoś swoją pracę w konkursie!

Termin zgłaszania prac do 30 września.

Więcej informacji na stronie: www.zus.pl 

Bezpośredni link do konkursu: http://bityl.pl/qK1jP