Konkursu PFRON na najlepsze prace magisterskie


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XV edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.

Termin składania prac: do 15 października 2018 r.

Miejsce składania prac: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Uczestnicy i warunki konkursu:

 • do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
 • prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,
 • Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Kategorie prac magisterskich:

 • rehabilitacja społeczna,
 • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Sposób składania prac:

Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest złożenie 2 egzemplarzy w wersji papierowej.

Do pracy należy dołączyć:

 1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:
  • prezentację przedmiotu pracy,
  • cel i przedmiot badań, najważniejsze pytania badawcze,
  • techniki badawcze,
  • najważniejsze wnioski wynikające z pracy i ich praktyczne wykorzystanie.
 3. recenzje pracy (do zgłaszanej pracy magisterskiej należy dołączyć jedną recenzję),
 4. płytę CD/DVD zawierającą wersje elektroniczne: pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu.
 5. wypełnione i opatrzone podpisem Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 6. wypełniona i opatrzona podpisem Klauzula informacyjna- stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania ze strony: PRFON

Kontakt w sprawie Konkursu w Biurze PFRON:

Wydział ds. Komunikacji – tel. (22) 50 55 271
e-mail: pwi@pfron.org.pl

Uzupełniająca rekrutacja na studia


Zapraszamy na studia I i II stopnia oraz  studia podyplomowe w PWSZ! Kształcimy praktycznie na atrakcyjnych kierunkach!

OFERTA STUDIÓW I i II STOPNIA

Od 27 lipca 2018 r. trwa uzupełniająca rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 na następujące kierunki i formy studiów:

studia I stopnia

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • architektura wnętrz**, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, studia stacjonarne i studia niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • filologia – specjalność filologia angielska, studia stacjonarne i studia niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie);
  specjalizacja: 1. nauczycielska* 2. język angielski w biznesie*
 • kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • pielęgniarstwo, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • techniki dentystyczne, studia stacjonarne (3,5-letnie studia licencjackie)

studia II stopnia

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (2-letnie studia magisterskie)
* Specjalizacje zostaną uruchomione jeżeli zgłosi się minimum 25 kandydatów na daną specjalizację.
** Uwaga, ważna informacja dla kandydatów na studia na kierunku „architektura wnętrz”: 1,5 godzinne warsztaty sprawdzające kreatywność i predyspozycje zawodowe kandydata odbędą się w dn. 24 września 2018 r. (godz. 11.00, pracownia „Aquarium”, budynek B).

Więcej informacji na temat naszej oferty rekrutacyjnej, stypendialnej, warunków studiowania oraz infrastruktury uczelni (np. akademik) można znaleźć na stronie „DLA KANDYDATA”:
www.pwsz.com.pl/dla-kandydata

REKRUTACJA NA STUDIA 2018/2019

Prosimy o zapoznanie się z warunkami rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2018/2019uchwała nr 7/2018 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 11 kwietnia 2018 r. 

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w następujących etapach:
1)  27.07.2018-21.09.2018 r.
– obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów na stronie:  www.pwsz.com.pl/system-rekrutacji-online
– wniesienie opłaty rekrutacyjnej (85 zł)
2) 24.09.2018 r. – składanie przez kandydatów dokumentów:
– wydruk kwestionariusza z systemu rekrutacji online
dostarczenie wymaganych załączników do Działu Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, pok. 25, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00)
3) 24.09.2018 r. – ocena predyspozycji zawodowych dla kandydatów na studia na kierunku „architektura wnętrz”
4) 26.09.2018 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji

NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE

Zachęcamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych i kursów doskonalących w roku akademickim 2018/2019. Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Więcej informacji podyplomowe.pwsz.com.pl

Uwaga! Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 30 września br. Specjalna zniżka dla absolwentów PWSZ AS w Wałbrzychu – 15 %

Stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha


Uprzejmie informujemy, że studenci spełniający zasady zawarte w Uchwale nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2011 r.  w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za osiąganie wysokich wyników w nauce dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni mających siedzibę lub filię w Wałbrzychu, a także Uchwale nr XIX/162/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 października 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za osiągnięcie wysokich wyników w nauce dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni mających siedzibę lub filię w Wałbrzychu, mają możliwość ubiegania się o stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Prosimy zainteresowane osoby o składanie stosownych wniosków do sekretariatów instytutowych  w nieprzekraczalnym terminie do 3 października 2018 r.

http://edukacja.um.walbrzych.pl/sites/default/files/uchwala_151-11.pdf

http://edukacja.um.walbrzych.pl/sites/default/files/uchwala_162-11.pdf

Nowy Rok Akademicki


W związku ze zbliżającym się początkiem nowego roku akademickiego pragniemy poinformować, że do 21 września trwa uzupełniająca rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019. W związku z powyższym informacje o planach zajęć dla wszystkich kierunków i roczników studiów dostępne będą po 26 września. br.  Ponadto serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Uroczystej, jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickiego, która odbędzie się w dniu 11 października 2018 r o godzinie 10:00 w Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc.

Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Chcesz zostać studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ Wałbrzych? Dostarcz kwestionariusz przyszłego studenta – seniora wraz ze zdjęciem do pokoju 116 (Sekretariat Instytutu Społeczno- Prawnego) do dnia 28.09.2018r. Sekretariat czynny w godz. 9.00-14.00.

Uniwersytet III wieku to:
➡️ aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna,
➡️ poszerzenie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki,
➡️ rozwijanie pasji i zainteresowań,
➡️ ułatwienie kontaktów z przedstawicielami różnego rodzaju instytucji (służba zdrowia, ośrodki sanatoryjne i rehabilitacyjne, ośrodki kultury),
➡️ podtrzymanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej,
➡️ szerzenie profilaktyki prozdrowotnej w „kwiecie wieku”.

Studenci oceniają – ankietyzacja 2018


Oceń wykładowcę! Oceń proces kształcenia! Zgodnie z art. 132, ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) , studenci co najmniej raz w roku są zobowiązani do oceny nauczyciela akademickiego i procesu dydaktycznego.

W tym roku akademickim oceniamy wykładowców i proces kształcenia danego kierunku według ankiet, linki do nich znajdziecie w OMNISie.

Ankiety są anonimowe, a adresy odsyłaczy wystarczy skopiować.

Informacji o tym, którzy nauczyciele zostali wskazani do oceny, szukajcie w OMNISie; ponadto istnieje możliwość ocenienia każdego nauczyciela, z którym w tym roku akademickim (2017/2018) mieliście zajęcia.

Ankiety będzie można wypełniać do 14 października 2018 roku (niedziela).

Mentor dla studentów Erasmusa pilnie poszukiwany!


Już w ostatnich dniach września przyjadą do Wałbrzycha studenci z naszych partnerskich uczelni w Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Turcji. W związku z tym poszukujemy studentów, którzy zechcą pomóc – zwłaszcza w pierwszych dniach ich pobytu – naszym zagranicznym gościom. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z uczelnianym koordynatorem programu Erasmus+ w celu ustalenia szczegółów. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 września na adres mailowy: erasmus@pwsz.com.pl.

Wakacje nie dla wszystkich


Po wakacyjnej przerwie  na uczelni pojawili się pierwsi studenci logistyki (studia II stopnia), którzy zdawali egzamin kończący płatne praktyki zawodowe. To zakończenie trzeciej tury projektu  pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trzy osoby odbyły praktyki we wrocławskim oddziale PKP Intercity, a jedna Pani w wałbrzyskiej fabryce NSK. Studenci, którzy wzięli udział w programie otrzymywali za każdy zrealizowany miesiąc praktyki (łącznie 5 miesięcy) stypendium w wysokości 2 300 zł.

 

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


W dniu 1 sierpnia 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Konstytucję dla Nauki – ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające. Zachęcamy do zapoznania się z listem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Załącznikiem do listu Ministra jest wykaz najistotniejszych zagadnień wynikających z ustawy, a także spis niezbędnych działań w celu dostosowania uczelni do nowych regulacji.

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina w sprawie wd…

Tekst Ustawy 2.0 możecie Państwo pobrać ze strony: Konstytucja dla Nauki

Najlepszy Dyplom Roku


Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje przedsięwzięcie pn. „Najlepszy Dyplom Roku”, którego celem jest promocja i wsparcie wyróżnionych absolwentów dolnośląskich uczelni wyższych. Kandydatów do nagród wskazują dyrektorzy instytutów, a wyboru najlepszego (najlepszych) absolwenta (absolwentów) dokonuje powołana przez Rektora Komisja na podstawie Regulaminu. Termin składania wniosków do rektoratu upływa z dniem 14 września 2018 r.