Od października kształcimy na nowym kierunku studiów pn. Zarządzanie


Decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego DSW.WNP.5014.94.2020.5.AZ z dnia 28 lipca 2020 r. otrzymaliśmy uprawnienia do prowadzenia kierunku Zarządzanie, studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym (studia stacjonarne i niestacjonarne).

REKRUTACJA od 5 sierpnia 2020 r. !

Chęć uruchomienia i prowadzenia kierunku Zarządzanie jest konsekwencją obserwowanych przez PWSZ Wałbrzych zmian zachodzących w otoczeniu, które wymuszają na przedsiębiorstwach ciągłe dostosowywanie się i zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry na coraz to bardziej konkurencyjnym rynku. Szybko zmieniające się warunki otoczenia wymuszają na przedsiębiorcach zatrudnianie pracowników zdolnych do coraz bardziej elastycznego podejścia do kształtowania systemów i procesów (towarzyszących zarówno produkcji, jak i usługom) – tak, aby zyskać jak największą przewagę konkurencyjną.

Studia pn. Zarządzanie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy
m.in.:  jako specjalista organizacji i zarządzania w różnego typu instytucjach i przedsiębiorstwach; jako menedżer/kierownik niższego i średniego szczebla zarządzania w różnych organizacjach: przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego (instytucjach administracji państwowej, samorządowej), organizacjach non-profit); na stanowiskach kierowniczych, operacyjnych i analitycznych, np. w działach planowania, kontroli jakości, kadr (HR), marketingu, analiz statystycznych itp. Ponadto absolwent jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

e-DECYZJA UDZIELAJĄCA POZWOLENIE NA UTWORZENIE STUDIÓW dla PWSZ w Wałbrzychu – zarządzanie – I st. pr. praktyczny

Rekrutacja na studia

Film promocyjny – Program praktyk zawodowych


Kolejny ciekawy projekt w naszej Uczelni. Wytwórnia Rebel Film z Warszawy przygotowuje na zlecenie MNiSW film, dotyczący projektu pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, realizowanego w naszej uczelni w latach 2016-2019, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).  Program praktyk pilotażowych skierowany był do studentów kierunków o profilu praktycznym a jego głównym założeniem było  wydłużenie trzymiesięcznej praktyki uczelnianej o kolejne trzy miesiące praktyki pilotażowej. Praktykant, po zrealizowaniu w sumie sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, miał możliwość zdobycia bogatych doświadczeń zawodowych oraz skonfrontowania wiedzy teoretycznej z realnymi wyzwaniami w środowisku pracy. Dodatkowo, za każdy miesiąc praktyki, student uczestniczący w projekcie otrzymał stypendium w wysokości 2300 zł miesięcznie. Program praktyk stworzył  możliwość ściślejszego powiązania studiów ze środowiskiem pracy i pełniejszego przygotowania  przyszłych absolwentów do wejścia na rynek zawodowy.  Uczelnia zaś zyskała kolejną okazję do poszerzania współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, nie tylko w wymiarze zawodowym, ale również dydaktycznym, badawczym i promocyjnym. Prezentacja filmu już wkrótce!

I MIEJSCE PWSZ WAŁBRZYCH


Miło jest nam poinformować, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w najnowszym Rankingu Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2020 zajęła I miejsce na Dolnym Śląsku wśród publicznych uczelni zawodowych.

Cieszymy się, że nasze starania, praca i zaangażowanie w proces kształcenia nowych pokoleń zostały docenione. Dziękujemy!

STUDIUJ! w PWSZ WAŁBRZYCH
#kształcimypraktycznie

DYPLOMY UKOŃCZENIA STUDIÓW


Szanowni Państwo, w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19, z przykrością informujemy, że coroczna uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu nie zostanie zorganizowana. Dyplomy będzie można odbierać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich zgodnie z harmonogramem wcześniej ustalonym i zamieszczonym na platformie „infoPWSZ”.
Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz Grono Akademickie składają tegorocznym Absolwentom naszej Uczelni najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności na nowej drodze edukacyjnej i zawodowej. 

STUDIUJ! w PWSZ WAŁBRZYCH
#kształcimypraktycznie

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W PWSZ WAŁBRZYCH


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała obligacje Skarbu Państwa, dzięki którym możliwe będzie wzmocnienie jej zaplecza dydaktycznego służącego umocnieniu idei i zasadności kształcenia praktycznego. Symboliczny czek na kwotę 3 mln złotych w obligacjach Skarbu Państwa wręczył rektorowi PWSZ w Wałbrzychu prof. Piotrowi Jurkowi oraz rektorowi-elektowi Uczelni prof. Robertowi Wiszniowskiemu minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Minister Wojciech Murdzek stwierdził, że wyższe szkoły zawodowe są niezbędne w procesie kształcenia praktycznego, bowiem najskuteczniej reagują na potrzeby zawodowe lokalnego rynku pracy. Działania Ministerstwa, m. in. w postaci wsparcia finansowego, wzmacniają misję kształcenia praktycznego w państwowych uczelniach zawodowych. Minister Wojciech Murdzek podkreślił również fakt dużej elastyczności wykorzystania otrzymanych środków, co pozwala uczelniom samodzielnie decydować o czasie i sposobie ich inwestowania.

PWSZ w Wałbrzychu jako największa w regionie publiczna uczelnia zawodowa nawiązuje i rozwija współpracę z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, m.in. podpisując corocznie porozumienia z podmiotami gospodarczymi Aglomeracji Wałbrzyskiej. Efektem tej współpracy są np. wspólne przedsięwzięcia naukowo-dydaktyczne (konferencje, seminaria, konwersatoria oraz studia dualne), działania promocyjne (dni kariery, targi praktyk, staży i pracy), czy też realizowane projekty unijne. Dzięki takim działaniom studenci mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym regionu, poszerzać swoje zainteresowania, a przede wszystkim nabywać praktyczne umiejętności i kształtować przyszłą ścieżkę zawodową.

Rektor Piotr Jurek, dziękując  zapewnił, że otrzymana dotacja będzie przeznaczona na kolejne inwestycje, dzięki którym studenci i pracownicy będą mogli w jeszcze większym stopniu korzystać z infrastruktury dydaktycznej, sportowej i informatycznej.  Natomiast rektor-elekt Robert Wiszniowski, dodał, że dzięki swojej działalności Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odgrywa kluczową rolę w regionie w kształceniu i kształtowaniu młodego pokolenia.REKRUTACJA TRWA! STUDIUJ w PWSZ WAŁBRZYCH


Trwa rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. W roku akademickim 2020/2021 w naszej Uczelni Studenci będą mogli kształcić się w wymiarze studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, w formie zajęć stacjonarnych (BEZPŁATNE studia dzienne) lub niestacjonarnych (płatne studia zaoczne).

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • architektura wnętrz, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, studia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • filologia – specjalność filologia angielska, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • pielęgniarstwo, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • techniki dentystyczne, studia stacjonarne (3,5-letnie studia licencjackie)
 • zarządzanie, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie)

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (2-letnie studia magisterskie)
 • logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (1,5-letnie studia magisterskie) – NABÓR PROWADZONY W REKRUTACJI ZIMOWEJ

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną – https://www.pwsz.com.pl/dla-kandydata/

STUDIUJ!!! w PWSZ WAŁBRZYCH

WEJDŹ DO NASZEGO ŚWIATA – PWSZ WAŁBRZYCH DLA MATURZYSTÓW


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, która przygotowała filmowe spotkania pn. „WEJDŹ DO NASZEGO ŚWIATA – PWSZ WAŁBRZYCH DLA MATURZYSTÓW”, w których cyklicznie prezentowane będą kierunki studiów, jakie można realizować w naszej Uczelni.

Klikając w ikonę filmu opatrzonego nazwą kierunku studiów spotkacie się Państwo z Wykładowcami oraz Studentami naszej Uczelni. W przystępnej formie wywiadu przedstawią Oni profile kształcenia oraz niezbędne informacje, które pomogą podjąć decyzję o przyszłej drodze edukacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Serdecznie zapraszamy do NASZEGO ŚWIATA – drzwi otwarte szeroko!!!!

PIELĘGNIARSTWO – studia pierwszego stopnia – licencjackie

PEDAGOGIKA – studia pierwszego stopnia –
licencjackie

KOSMETOLOGIA – studia pierwszego stopnia – licencjackie

Część 1

Część 2

ADMINISTRACJA – studia pierwszego stopnia – licencjackie oraz studia drugiego stopnia – magisterskie

TECHNIKI DENTYSTYCZNE – studia pierwszego stopnia – licencjackie

 

LOGISTYKA – studia pierwszego stopnia – inżynierskie oraz studia drugiego stopnia – magisterskie (rekrutacja zimowa)

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ – studia pierwszego stopnia – licencjackie

FILOLOGIA (filologia angielska) – studia pierwszego stopnia – licencjackie

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – studia pierwszego stopnia – inżynierskie

NASZ ŚWIAT CZEKA NA WAS – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

ANKIETY OCENY PRACY WYKŁADOWCÓW


Uwaga Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu! PRZYPOMINAMY, że w systemie OMNIS czeka na Was ankieta dotycząca oceny pracy Wykładowców naszej Uczelni w bieżącym roku akademickim.
Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie – to potrwa tylko chwilkę😉 Każda uwaga jest cenna 😃.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

STUDIUJ! w PWSZ WAŁBRZYCH
#kształcimypraktycznie

OFERTA GRANTÓW I STYPENDIÓW


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu informuje o możliwości ubiegania się granty oraz stypendia.

Poniżej załączamy kilka linków, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje oraz pobrać niezbędne dokumenty:

Zapraszamy do udziału w postępowaniach konkursowych!

 

PODZIĘKOWANIA JM REKTORA-ELEKTA


W imieniu JM Rektora-Elekta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – prof. dr hab. Roberta Wiszniowskiego – pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za wszystkie listy gratulacyjne i życzenia, które wpłynęły po wyborze Pana Profesora na stanowisko Rektora naszej Uczelni.

Pragniemy podzielić się z Państwem wyrazami szacunku oraz sympatii, które otrzymał JM Rektor-Elekt, m.in. od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pana Wojciecha Murdzka, Prezydenta Wałbrzycha – dr Romana Szełemeja oraz Rektorów kilkunastu uczelni wyższych z całej Polski.