Finał warsztatów z Pięknych Dłoni


Dnia 19.05.2021 r. zakończyły się warsztaty „Piękne Dłonie” w ramach zadania 8 „Czas na projekt”, w których brały udział studentki III roku kosmetologii PWSZ AS. W ostatnim dniu studentki miały możliwość wykorzystania wiedzy nabytej na poprzednich zajęciach oraz rozwinięcia swoich umiejętności praktycznych pracując na kliencie zewnętrznym. Studentki wykonały zabiegi przeciwstarzeniowe, takie jak:

 • Manicur mechaniczny
 • Manicure biologiczny
 • Manicure SPA
 • Manicure antyaging

Wykorzystane zostały nowoczesne urządzenia kosmetologiczne (frezarki, urządzenie  do karboksykoterapii,  urządzenie do mezoterapii  mikroigłowej, infuzja tlenowa, wodorowa, peeling baby dool) oraz profesjonalne marki kosmetyki białej (Freihait, InspiraMed). Dłonie klientek przeważnie były suche, wykazywały brak jędrności, oraz miały zaburzony koloryt, jednak dzięki zabiegom nastąpiła znacząca poprawa, efekty były widoczne od razu po wykonanej pracy.

Finał warsztatów „Wokół problemów podologii”


Zakończyły się warsztaty „Wokół problemów podologii” w ramach Zadania 8 „Czas na projekt”, w których wzięły udział studentki II roku kosmetologii. Celem warsztatów była analiza organizacji działań gabinetowych w zabiegach podologicznych oraz praktyczne spojrzenie na sposoby realizacji zadań przy poszczególnych problemach podologicznych na przykładzie zabiegu pielęgnacyjno-złuszczającego stóp. W trakcie realizacji celów studentki poszerzyły swoją wiedzę na temat form działania, procedur zabiegowych oraz zadań realizowanych w zakresie innowacyjnych zabiegów podologicznych. Warsztat pozwolił studentkom poznać specyfikę profesjonalnych zabiegów podologicznych oraz nabyć kompetencje w zakresie rozumienia aspektów organizacyjno-praktycznych związanych z tą działalnością. Ostatniego dnia warsztatów (18.05.2021 r.) studentki miały okazję wykorzystać nabyte kompetencje podczas pracy z klientem zewnętrznym, którym byli pracownicy PWSZ AS.

Deklaracja dostępności


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Strona główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

– nie wszystkie elementy strony posiadają dowiązane etykiety tekstowe

– mapa nie jest dostępna

– część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej publikowanych dokumentów

Wyłączenia

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

– dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Łangowski, adres poczty elektronicznej

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 6419200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Zamkowej 4

Jest to budynek zabytkowy, wpisany decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków. Z uwagi na jego zabytkowy charakter nie ma możliwości instalacji windy. Dla osób poruszających się na wózkach istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu kroczącego oraz mobilnej rampy podjazdowej dla wózków inwalidzkich dostępnej w dwóch rozmiarach. W budynku nie ma pochylni i informacji głosowych. Do budynku można dostać się od strony ul. Zamkowej przez bramę wjazdową. Do wejścia głównego prowadzi droga wewnętrzna oraz chodnik. Wejście do budynku następuje z poziomu chodnika.
Budynek posiada cztery kondygnacje – aby dostać się na poziom parteru, należy pokonać pięć stopni. Aby dostać się powyżej parteru, należy pokonać schody. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. W budynku nie ma wydzielonych stref kontroli.
Obok budynku, po jego lewej stronie wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed wejściem do pomieszczeń biurowych, obsługi studentów oraz Biblioteki zamontowano oznaczenia w alfabecie brajla. Oznaczone są także wejścia do toalet i szatni.
Dostęp do pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika uczelni bądź pracownika ochrony. Istnieje możliwość umówienia spotkania w godzinach pracy uczelni, pomiędzy godziną 8:00 a 15:00. Obsługa osób z niepełnosprawnościami odbywa się na parterze budynku w pokoju numer dwanaście (12). Na miejscu istnieje możliwość udostępnienia i skorzystania z urządzeń takich jak: czytnik ebook, dyktafon, odtwarzacz książek mówionych, lupa cyfrowa, powiększalnik, specjalistyczna klawiatura komputerowa, mysz komputerowa typu trackball.
Na parterze budynku znajdują się dwie pętle indukcyjne – jedna w pomieszczeniu pracownika ochrony, druga w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, pokój numer dwadzieścia sześć (26).
Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek przy ul. Piotra Skargi 14a

Do budynku można dostać się od strony ulicy Piotra Skargi przez bramę wjazdową a także od strony ulicy Zamkowej. Do wejścia głównego prowadzi droga wewnętrzna oraz chodnik. Wejście do budynku następuje z poziomu chodnika.
Budynek posiada cztery kondygnacje – wejście do budynku jest bezprogowe.
Budynek posiada windę, którą można dostać się na każdą kondygnację.
Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze oraz drugim piętrze.
W budynku nie ma platform, informacji głosowych.
Budynek nie ma wydzielonych stref kontroli.
Obok budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed wejściem do pomieszczeń biurowych, obsługi studentów zamontowano oznaczenia w alfabecie brajla. Oznaczone są także wejścia do toalet i szatni.
Pętla indukcyjna znajduje się na parterze budynku w pomieszczeniu pracownika ochrony.
Dostęp do pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika uczelni bądź pracownika ochrony.
Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacja mobilna

Uczelnia nie oferuje osobnej aplikacji mobilnej.

WEJDŹ DO NASZEGO ŚWIATA – PWSZ WAŁBRZYCH DLA MATURZYSTÓW


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, która przygotowała filmowe spotkania pn. „WEJDŹ DO NASZEGO ŚWIATA – PWSZ WAŁBRZYCH DLA MATURZYSTÓW”, w których cyklicznie prezentowane będą kierunki studiów, jakie można realizować w naszej Uczelni.

Klikając w ikonę filmu opatrzonego nazwą kierunku studiów spotkacie się Państwo z Wykładowcami oraz Studentami naszej Uczelni. W przystępnej formie wywiadu przedstawią Oni profile kształcenia oraz niezbędne informacje, które pomogą podjąć decyzję o przyszłej drodze edukacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Serdecznie zapraszamy do NASZEGO ŚWIATA – drzwi otwarte szeroko!!!!

PIELĘGNIARSTWO – studia pierwszego stopnia – licencjackie

PEDAGOGIKA – studia pierwszego stopnia –
licencjackie

KOSMETOLOGIA – studia pierwszego stopnia – licencjackie

Część 1

Część 2

ADMINISTRACJA – studia pierwszego stopnia – licencjackie oraz studia drugiego stopnia – magisterskie

TECHNIKI DENTYSTYCZNE – studia pierwszego stopnia – licencjackie

 

LOGISTYKA – studia pierwszego stopnia – inżynierskie oraz studia drugiego stopnia – magisterskie (rekrutacja zimowa)

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ – studia pierwszego stopnia – licencjackie

FILOLOGIA (filologia angielska) – studia pierwszego stopnia – licencjackie

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – studia pierwszego stopnia – inżynierskie

NASZ ŚWIAT CZEKA NA WAS – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

JM REKTOR PWSZ WAŁBRZYCH NA SPOTKANIU Z MINISTREM NiSW


Miło jest nam poinformować, że Jego Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek, wziął udział w spotkaniu, którego tematyką było „łączenie szkolnictwa wyższego z biznesem”. W obradach uczestniczyli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pan Wojciech Murdzek, przedstawiciele wałbrzyskich i świdnickich środowisk akademickich oraz Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Certyfikowany wykład pt. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”


Szanowni Państwo,

w ramach realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” pragniemy zaprosić na certyfikowany wykład on-line pt. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, który zaplanowano na dzień 25 maja o godz.18.00.

Prawie każdy z nas korzysta z płatności elektronicznych i mobilnych, które mają są coraz istotniejsze znaczenie dla zwiększenia efektywności gospodarki. Jesteśmy też narażeni na cyberataki w naszym życiu codziennym. Dbanie o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni wymaga od nas często więcej uwagi i wysiłku, niż troska o bezpieczeństwo w świecie realnym. Tu nie wystarczy mieć oczu szeroko otwartych, trzeba także myśleć o tym, co jest dla nich niedostępne, bo dzieje się w tle działania systemu komputera czy sieci.

Wykład „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” podzielony jest na cztery moduły:

– Bezpieczeństwo na portalach społecznościowych,

– Budowanie i zarządzanie hasłami – jak tworzyć bezpieczne hasła,

– Bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych,

– Bezpieczna bankowość mobilna.

Wykład poprowadzi Pan Jarosław Jezierski – Wykładowca i Koordynator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Prelegent jest doświadczonym menadżerem, ekonomistą, kierownikiem projektów i jednostek organizacyjnych; absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i studiów menadżerskich MBA na Polish Open University/Oxford Brookes University. Ma za sobą doświadczenia w branży motoryzacyjnej, medycznej i finansowej. Od 2009 pracownik i współpracownik Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Obecnie wykładowca Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Aby zarejestrować się na wykład, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko oraz adres e-mail):

https://bde.clickmeeting.pl/bezpieczenstwo-w-cyberprzestrzeni-wyklad-dla-pwsz-w-walbrzychu/register?_ga=2.122144907.1468950114.1589700753-1480477575.1585598367

Po zarejestrowaniu się otrzymacie Państwo wiadomość e-mail, zawierającą link do wykładu on-line, która zostanie wysłana na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

Wykład on-line ma charakter interaktywny dzięki możliwości zadawania pytań i dzielenia się własnymi opiniami na czacie.

Wykładowca będzie się z Państwem komunikował poprzez audio i video, będzie również wykorzystywana prezentacja.

W wykładzie można uczestniczyć korzystając z laptopa, jak i komórki/tabletu.

Korzystając z komórki/tabletu można uczestniczyć w wykładzie poprzez przeglądarkę internetową (polecamy np. aktualną przeglądarkę Chrome, nie wszystkie przeglądarki, szczególnie nieaktualne- będą umożliwiały uczestnictwo w wykładzie, dlatego prosimy przed wykładem sprawdzić czy wykorzystywana przeglądarka będzie obsługiwała wykład on-line),

Informujemy, że obecność na wykładzie jest obowiązkowa, by otrzymać certyfikat uczestnictwa (wystawiony na podane podczas rejestracji Imię i Nazwisko).
Po wykładzie wykładowca otrzyma listę osób (Imię i Nazwisko), które wzięły udział w wykładzie.

Planowany czas wykładu: 60 minut

Rejestracji on-line należy dokonać nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem wykładu.

Biblioteka wznawia działalność


Biblioteka Uczelniana wznawia działalność od 18 maja 2020 r.

Od 18 maja 2020 r. Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu wznawia swoją działalność, jednakże na specjalnych zasadach.

W celu ograniczenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa konieczne jest przestrzeganie zasad świadczenia usług bibliotecznych, by zarówno Czytelnicy, jak i pracownicy Biblioteki mieli zapewnione bezpieczeństwo.

Działalność Biblioteki Uczelnianej jest ograniczona do podstawowych usług, tj. wypożyczania i przyjmowania książek oraz podstawowych czynności związanych z rejestracją czytelników, wydawaniem kodów dostępu.

Biblioteka Uczelniana od 18 maja 2020 r. będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Prosimy o stosowanie się do poniższych zasad:

 • Wszystkie osoby muszą mieć usta i nos zakryte maseczką.
 • Przed wejściem należy zdezynfekować ręce (również mając nałożone rękawiczki) płynem dezynfekującym dostępnym przed wejściem
  do Biblioteki.
 • Jednocześnie w Bibliotece mogą przebywać 3 osoby.
 • Należy zachować odległość od innych osób co najmniej 2 m

UWAGA!

Zbiory, których termin zwrotu przypadał na czas zamknięcia Biblioteki można oddawać do 15 czerwca 2020 r.

Uczelnia z klimatem


  „Uczelnia z klimatem” czyli Dzień Kariery PWSZ odbędzie się 7 grudnia 2020 r. w godzinach 10.00-12.00.

  Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha.

  Program wydarzenia:

  10.00-10.10 – Uroczyste otwarcie wydarzenia „Uczelnia z klimatem”
  Aula Auditorium Novum (budynek C)
  • Prof. Piotr Jurek – Rektor PWSZ AS w Wałbrzychu
  • Dr Roman Szełemej – Prezydent m. Wałbrzycha
  • Dr Beata Detyna – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, PWSZ AS w Wałbrzychu

  10.10-10.30 – Prelekcja: „Zielona fabryka w zielonym mieście” Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.
  • Tomasz Sobczyński – Kierownik działu BHP i Ochrony Środowiska
  • Grzegorz Górski – Manager General Affairs

  10.30-11.00 – Targi pracy, praktyk i staży (Aula Auditorium Novum)
  Targi edukacyjne – oferta PWSZ (Aula Auditorium Novum)

  11.00-12.00 – Warsztaty i prezentacje ekologiczne* (Budynek A i B)
  1. „Ekologia – modny trend czy świadoma postawa?” – wykład i prezentacja, prof. dr hab. Andrzej Jabłoński (Budynek A, Sala Zielona – sala 123)
  2. „Zatruwasz, śmiecisz? Poznaj konsekwencje. Wybrane aspekty karno-prawnej ochrony środowiska” – prezentacja i warsztaty, dr Magdalena Sosnowska (Budynek B, sala 120)
  3. „Humans – endangered – How can we save the Earth?” – prezentacje ekologiczne w języku angielskim, mgr Paulina Płachecka (Budynek A, Pracownia językowa – sala 23)
  4. „STOP HAŁAS-owi: Pomiary środowiska naturalnego, środowiska pracy i nauki”, dr Iwona Romanowska-Słomka (Budynek A, Pracownia ergonomii i zagrożeń fizycznych – sala 405)
  5. „Zakwaszenie środowiska” – warsztaty chemiczne, dr hab. Anna Szemik-Hojniak (Budynek A, Laboratorium bio-chemiczne – sala 9)
  6. „Czy poezja może uratować ziemię?” – warsztaty literacko-językowe w języku angielskim, dr Ewa Rychter (Budynek A, Sala Kolumnowa – sala 120)
  7. „Ekologia w obiektywie: Jak zrobić dobre zdjęcie komórką?” – warsztaty fotograficzne, dr Łukasz Szatanek (Budynek B, Pracownia artystyczna Aquarium)
  8. „STOP SMOG-owi: Szkodliwość spalin samochodowych” – wykład, pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu (Budynek B, sala 222)
  9. „Młodzi dla Planety Ziemi” – zabawy i eko-zagadki, Samorząd Studencki (foyer Auditorium Novum)
  10. „Eko–kosmetyki, czyli jak zrobić sobie krem” – warsztaty chemiczne, dr Monika Gawłowska (Budynek A, Laboratorium bio-chemiczne – sala 9)
  11.00-12.30 „My Ecological Project” – Międzyszkolny konkurs języka angielskiego*
  mgr Aleksandra Pawlak (Budynek A, Sala Kominkowa – 118)

  Read more…

  Mentor dla Studenta Erasmusa


  MENTOR dla Studenta Erasmusa

  Nie stać Cię na wykupienie drogich kursów językowych?
  A może wróciłeś z zagranicy i dostrzegasz jak powoli zapominasz, czego się nauczyłeś?
  Nie czekaj bezradnie!

  W nowym roku akademickim do PWSZ AS kolejny raz przyjadą zagraniczni studenci w ramach Programu Erasmus+. Masz niepowtarzalną szansę ich poznać, a z jednym z nich się zaprzyjaźnić. Zagraniczni studenci przyjeżdżają najczęściej bez znajomości języka polskiego. Potrzebują osoby, która ich odbierze z dworca, oprowadzi po mieście, a w razie potrzeby będzie służyć radą i pomocą. Przyjeżdżają do kraju, w którym nie znają nikogo, Ty możesz stać się ich kumplem lub nawet przyjacielem. Nie przejmuj się jeżeli Twój angielski nie jest perfekcyjny, ich angielski często jest na podobnym poziomie, a wcale się tym nie przejmują. Liczy się tylko to czy jesteś osobą godną zaufania.

  Kto może zostać Mentorem?

  • Każdy student PWSZ AS, znający język obcy, najlepiej ten, którym posługuje się student Erasmusa.
  • Mentor musi być dyspozycyjny (zwłaszcza pod koniec września, głównie wtedy przyjeżdżają studenci zagraniczni).
  • Dobrze jest, gdy Mentor ma stały dostęp do Internetu. Na początku bowiem dostanie adres swojego Erasmusa i będzie z nim korespondował aż do jego przyjazdu.
  • Kompetencje Mentora nie obejmują spraw administracyjnych, jak załatwianie miejsca w akademiku, immatrykulacja, zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Są to sprawy zastrzeżone dla Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

  Jeśli chcesz zostać Mentorem dla studenta Erasmusa, wypełnij kwestionariusz i zgłoś się do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:
  Justyna Jaskólska, ul. Zamkowa 4 (budynek A, pok. 27)
  e-mail: erasmus@pwsz.com.pl

  MENTOR – formularz zgłoszeniowy