Bezpieczeństwo i higiena pracy


Rekrutacja od 15 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa: Bezpieczeństwo i higiena pracy

3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Efekty usługi/ efekty uczenia się

Student posiada wiedzę z zakresu prawa pracy, zna kompetencje organów oraz zasady odpowiedzialności wynikających z prawa pracy, zna wszystkie aspekty ochrony pracy, zna w zaawansowanym stopniu cele i zadania służb bhp, zna organizację służb bhp, zadania, uprawnienia i metody pracy. potrafi wykonywać zadania służby bhp. Potrafi posługiwać się dokumentami i przeprowadzić analizę stanu prawnego i technicznego. Potrafi przeprowadzić analizę bezpieczeństwa w zakładzie, umie motywować pracowników do bezpiecznej pracy. Umie posługiwać się przepisami, prawa określa podstawowe instytucje prawa pracy, interpretuje i przygotowuje dokumenty  z zakresu prawa pracy. Student ma podstawową wiedzę w zakresie: rozpoznawania czynników fizycznych i psychofizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku pracy, zna skutki działania czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych. Student ma podstawową wiedzę w zakresie: rozpoznawania w środowisku pracy, jakie czynniki środowiska pracy są szczególnie szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia człowieka pracy. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu zagrożeń technicznych, oraz wiedzę niezbędną do identyfikowania zagrożeń na ocenianych stanowiskach pracy, aby zminimalizować zagrożenia w środowisku pracy. Zna przepisy prawa polskiego dotyczące maszyn i urządzeń, zna zagrożenia powodowane przez te maszyny i urządzenia. Zna podstawy ergonomii, zna przyczyny dolegliwości mięśniowo –szkieletowych, zna przyczyny i skutki monotypii, zna uwarunkowania pracy niepełnosprawnych. Student zna procedury i metody oceny ryzyka zawodowego, potrafi ocenić ryzyko zawodowe zna  zasady dokumentowania ryzyka zawodowego. Student  ma podstawową wiedzę w zakresie: analizy i badania wypadków, obowiązków pracodawcy i pracownika, przyczyn wypadków, potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do przeprowadzenia postępowania powypadkowego, przeprowadzenia analizy wypadku i badania wypadków, potrafi opracować dokumentację powypadkową. Umie postępować w przypadku podejrzenia choroby zawodowej lub wystąpienia choroby zawodowej. Zna przyczyny pożaru, zna przepisy p.poż., zna metody gaszenia pożaru i środki gaśnicze, zna metody ewakuacji,

potrafi wykorzystać wiedzę do identyfikacji sytuacji związanych z zagrożeniami pożarowymi. Student zna procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, zna metody przeglądu zakładu pod kątem bezpieczeństwa pracy. Rozumie praktyki organizacyjne niezbędną do kształtowania kultury bezpieczeństwa. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, formułować i rozwiązywać nietypowe problemy, potrafi opracować dokumentację audytowania. Student zna środki ochrony indywidualnej i potrafi  wykorzystać posiadaną wiedzę do doboru środków ochrony indywidualnej SOI, oraz wykorzystać metody i programy komputerowe doboru Środki Ochrony Indywidualnej

5. Grupa docelowa

Studia podyplomowe skierowane są do osób zatrudnionych w komórkach BHP,  osób zamierzających podjąć pracę w tych komórkach bhp,  menedżerów, osób pełniących funkcję społecznych inspektorów pracy, osób, które chcą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

6. Czas trwania studiów: 2 semestry

7. Opłata: 2600 zł/całość


Więcej informacji:

tel. 74 641 92 24,
fax. 74 641 92 02
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • ksero dyplomu poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni;
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
Wymagane dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 24 i 25

Lean Management Toolbox


Rekrutacja od 15 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa: Lean Management Toolbox

3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Efekty usługi/ efekty uczenia się

Kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy dotyczą znajomości:

podstaw systemów zarządzania oraz podstawowych strat występujących w procesach, podstawowych narzędzi planowania jakości oraz narzędzi organizacji miejsca pracy według Lean management, sposobów planowania jakości w procesach produkcji oraz usług, zaawansowanych narzędzi doskonalenia procesów, zasad i sposobów przeprowadzania analizy potencjału firmy w zakresie jakości oraz efektywności procesów.

Kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności dotyczą przede wszystkim: wskazywania strat w procesach, przeprowadzania podstawowej diagnozy jakościowej procesu, planowania działań w ramach metody 5S, realizacji planów naprawczych dla podniesienia poziomu jakości na określonych stanowiskach pracy, obliczania efektywność procesu manualnego oraz maszynowego, przeprowadza analizy zapobiegania wad i usterek według metody FMEA, przygotowywania map strumieni wartości dla wybranych procesów z określeniem tzw. „wąskich gardeł” oraz szczegółowej analizy wymagań jakościowych dla procesów, przygotowywania samodzielnych i zespołowych rekomendacji dla poprawy efektywności i jakości procesów, przeprowadzania audytów jakościowych i efektywnościowych w różnego typu organizacjach

Niezwykle istotny nacisk kładziemy na kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych, a dotyczą one przede wszystkim: świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw zarządzania jakością oraz doskonalenia procesów, rozumienia potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego, świadomości wagi działań jakościowych oraz doskonalących w przedsiębiorstwach, rozumienia konieczności rozwoju współpracowników poprzez szkolenia i warsztaty, świadomości wagi i roli, jaką będą pełnić Absolwenci studiów podyplomowych „Lean Management Toolbox” w organizacji – a co za tym idzie konieczności zachowań profesjonalnych oraz postępowania zgodnie z przepisami prawa, etyką, a także wizją i misją reprezentowanego przedsiębiorstwa. Zakładamy, że absolwent studiów podyplomowych pn. Lean Management Toolbox będzie skutecznie wpływał nie tylko na poprawę elastyczności i zdolności adaptacyjnych firm na rynku, ale przyczyniał się do ich ciągłego rozwoju, uwzględniając potrzeby klientów (zewnętrznych i wewnętrznych).

5. Grupa docelowa

Studia kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) – osób zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi Lean Management w różnego typu przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Ofertę studiów przygotowano z myślą o potrzebach osób, pragnących nabyć cenione na rynku pracy kompetencje, pozwalające wrażać w organizacjach koncepcje, systemy, metody i narzędzia wspierające procesy doskonalenia (efektywności, sprawności, jakości itp.).

6. Czas trwania studiów: 2 semestry

7. Opłata: 4200 zł/całość

Uwaga!
Minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia studiów to 15 osób

Więcej informacji:


Informacje merytoryczne

Anna Migas, tel. +48 531 606 222

Informacje rekrutacyjne

tel. 74 641 92 24,
fax. 74 641 92 02
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • ksero dyplomu poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni;
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
Wymagane dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 24 i 25

Wypadki przy pracy


Rekrutacja od 15 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa kursu doskonalącego: Wypadki przy pracy

3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Adresaci, uzyskane kompetencje:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się przeprowadzaniem postępowania powypadkowego i doradztwem w tym zakresie, członków zespołów wdrażających systemy zarządzania bezpieczeństwem, pracodawców, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy, właścicieli i pracowników firm konsultingowych zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa pracy, osób wykonujących obsługi w zakresie bezpieczeństwa pracy w małych zakładach pracy, kadry kierowniczej, społecznych inspektorów pracy.

5. Opis kwalifikacji /umiejętności/ uzyskanych po ukończeniu szkolenia

Nabycie umiejętności przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego. Kwalifikacja zdarzenia –przesłanki do kwalifikacji, orzecznictwo sądowe. Czynności zespołu powypadkowego, przyczyny wypadku a wydarzenie powodujące wypadek – skutki nieprawidłowej kwalifikacji. Utrudnienia w dochodzeniu powypadkowym, dokumentacja powypadkowa. Wypadki przy pracy na przykładach i w orzecznictwie

6. Czas trwania szkolenia: 8 godzin.

7. *Opłata: 300 zł+ 23 % VAT

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT, w pozostałych przypadkach należy doliczyć 23% VAT, tj. 69 zł

 

Uwaga!
Minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia kursu to 10 osób

Więcej informacji:


tel. 74 641 92 24,
fax. 74 641 92 02
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

 
8.  Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 24 i 25

Ocena ryzyka w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem


Rekrutacja od 15 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa kursu doskonalącego: Ocena ryzyka w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem

3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Adresaci, uzyskane kompetencje:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się oceną ryzyka zawodowego i doradztwem w tym zakresie, członków zespołów wdrażających systemy zarządzania bezpieczeństwem, pracodawców, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy, właścicieli i pracowników firm konsultingowych zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa pracy, osób wykonujących obsługi w zakresie bezpieczeństwa pracy w małych zakładach pracy, kadry kierowniczej, społecznych inspektorów pracy.
5. Opis kwalifikacji /umiejętności/ uzyskanych po ukończeniu szkolenia

Nabycie umiejętności przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, zgodnie z obowiązkiem wprowadzonym ustawą Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (z póź. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650, z późn.zm.)

6. Czas trwania szkolenia: 8 godzin.

7. *Opłata: 300 zł+ 23 % VAT

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT, w pozostałych przypadkach należy doliczyć 23% VAT, tj. 69 zł

 

Uwaga!
Minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia kursu to 10 osób

Więcej informacji:


tel. 74 641 92 24,
fax. 74 641 92 02
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

 
8.  Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 24 i 25

Odpłatności dla cudzoziemców 2019/2020


Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 28 maja 2019 roku 

 w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych
od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2019/2020

 Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 5  i ust. 2 w związku z art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

Opłaty za zajęcia dydaktyczne  

§ 1
Dla cudzoziemców, nie wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) rozpoczynających studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2019/2020, ustala się opłaty w następującej wysokości:

Kierunek Rok studiów Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne
Opłata roczna Opłata semestralna Opłata

roczna

Opłata semestralna
Studia pierwszego stopnia
Administracja I 3700,00 zł 1850,00 zł 3700,00 zł 1850,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
Architektura wnętrz  I 3875,00 zł 1937,50 zł 3875,00 zł 1937,50 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy I 3700,00 zł 1850,00 zł 3700,00 zł 1850,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
IV 2125,00 zł 2125,00 zł
Filologia (angielska)  I 3700,00 zł 1850,00 zł 3700,00 zł 1850,00 zł
II 3875,00 zł 1937,50 zł 3875,00 zł 1937,50 zł
III 4125,00 zł 2062,60 zł 4125,00 zł 2062,60 zł
Kosmetologia  I 3750,00 zł 1875,00 zł 3750,00 zł 1875,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
Logistyka I 3750,00 zł 1875,00 zł 3750,00 zł 1875,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
IV 2125,00 zł 2125,00 zł
Pedagogika   I 3700,00 zł 1850,00 zł 3700,00 zł 1850,00 zł
II 3875,00 zł 1937,50 zł 3875,00 zł 1937,50 zł
III 4125,00 zł 2062,50 zł 4125,00 zł 2062,50 zł
Pielęgniarstwo I 9600,00 zł 4800,00 zł
II 10200,00 zł 5100,00 zł
III 10800,00 zł 5400,00 zł
Techniki dentystyczne I 10000,00 zł 5000,00 zł 10000,00 zł 5000,00 zł
II 10625,00 zł 5312,50 zł 10625,00 zł 5312,50 zł
III 11250,00 zł 5625,00 zł 11250,00 zł 5625,00 zł
IV 5625,00 zł 5625,00 zł
Studia drugiego stopnia
Administracja I 3875,00 zł 1937,50 zł 3875,00 zł 1937,50 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
Logistyka I 3875,00 zł 1937,50 zł 3875,00 zł 1937,50 zł
II 1937,50 zł 1937,50 zł

§ 2

 1. Opłatę roczną za usługi edukacyjne należy wnieść w całości w terminie do 15 października danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub do 15 marca danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.
 2. Opłatę semestralną za usługi edukacyjne należy wnieść w następujących terminach:
  • za semestr zimowy – do 15 października danego roku akademickiego,
  • za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego, a w przypadku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od lutego – do 20 lutego danego roku akademickiego.

 § 3

 1. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Uczelni.
 2. W przypadku, gdy student spóźni się z opłatą za studia dłużej niż 30 dni, Uczelnia wzywa studenta do uiszczenia opłaty powiększonej o odsetki ustawowe od dnia wymagalności w terminie 14 dni z pouczeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu student zostanie skreślony z listy studentów Uczelni.
 3. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałej na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
 4. Student otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, umożliwiający jego identyfikację w systemie finansowo-księgowym Uczelni. O indywidualnym numerze rachunku bankowego student zostaje poinformowany pisemnie.
 5. Student dokonuje opłaty rocznej lub semestralnej za usługi edukacyjne na indywidualny numer rachunku bankowego.
 6. Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko studenta, numer albumu, nazwę kierunku, którego dotyczy opłata.
 7. Studenci mają obowiązek okazania dowodów opłat na pisemne wezwanie Działu Nauczania i Spraw Studenckich, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

§ 4

 1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.). Decyzje w sprawie zwolnienia podejmuje rektor na pisemny wniosek studenta (cudzoziemca).
 2. Prawo do określonego w ust. 1 zwolnienia z opłat za studia nie dotyczy opłat za pierwszy semestr studiów.

Opłaty dodatkowe

§ 5

 1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce od roku akademickiego 2019/2020 ustala się w zależności od oszacowanej dla danego (jednego) przedmiotu liczby punktów ECTS (zgodnie z obowiązującym planem studiów w danym roku akademickim), tj.:
Liczba punktów ECTS  (przyznana dla jednego przedmiotu) Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć
do 2 punktów ECTS 150,00 zł
3-4 punkty ECTS 200,00 zł
5-9 punktów ECTS 300,00 zł
10 i powyżej punktów ECTS 400,00 zł

 

 1. W sytuacji, gdy student powtarza więcej niż jeden przedmiot kwotę określoną w § 6 ust. 1 sumuje się za poszczególne przedmioty.
 2. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za powtarzanie określonych zajęć (powtarzanie przedmiotu/przedmiotów) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

a) za semestr zimowy – do 15 października danego roku akademickiego,
b) za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego.

 1. Wpłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce student dokonuje na rachunek bankowy Uczelni:

Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393.

 Zwrot opłat
§ 6

 1. W przypadku skreślenia z listy studentów lub rezygnacji ze studiów do dnia 15. każdego miesiąca włącznie wniesiona opłata podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy zrealizowanych zajęć.
 2. W przypadku starania się o zwrot wpłaconej opłaty za usługi edukacyjne, student winien złożyć pisemny wniosek w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny rezygnacji ze studiów lub po skreśleniu z listy studentów.

§ 7

Traci moc Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2018/2019.

 § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2019/2020.

Odpłatności za usługi edukacyjne 2019/2020


Zarządzenie nr 31/2019

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz terminów ich wnoszenia dla osób rozpoczynających kształcenie
w roku akademickim 2019/2020

 Na podstawie art. 79 ust. 1  i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 Opłaty za usługi edukacyjne

  §1

 1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 (dla całego cyklu kształcenia), w tym dla cudzoziemców realizujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich ustala się w następującej wysokości:

Studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna Opłata ratalna – max. 8 rat

(semestr zimowy – 4 raty)

(semestr letni – 4 raty)

Administracja I 2960,00 zł 1480,00 zł 370,00 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
Architektura wnętrz   I 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy I 2960,00 zł 1480,00 zł 370,00 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
IV 1700,00 zł 425,00 zł
Filologia (angielska) I 2960,00 zł 1480,00 zł 370,00 zł
II 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
III 3300,00 zł 1650,00 zł 412,50 zł
Kosmetologia I 3000,00 zł 1500,00 zł 375,00 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
Logistyka I 3000,00 zł 1500,00 zł 375,00 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
IV 1700,00 zł 425,00 zł
Pedagogika     I 2960,00 zł 1480,00 zł 370,00 zł
II 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
III 3300,00 zł 1650,00 zł 412,50 zł
Techniki dentystyczne I 8000,00 zł 4000,00 zł 1000,00 zł
II 8500,00 zł 4250,00 zł 1062,50 zł
III 9000,00 zł 4500,00 zł 1125,00 zł
IV 4500,00 zł 1125,00 zł

Studia drugiego stopnia 

Kierunek studiów Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna Opłata ratalna = max. 8 rat

(semestr zimowy – 4 raty)

(semestr letni – 4 raty)

Administracja I 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
Logistyka I 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
II 1600,00 zł 400,00 zł
 1. Opłatę roczną za usługi edukacyjne należy wnieść w całości w terminie do 15 października danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub do 15 marca danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.
 2. Opłatę semestralną za usługi edukacyjne należy wnieść w następujących terminach:

1) za semestr zimowy – do 15 października danego roku akademickiego,

2) za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego, a w przypadku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od lutego – do 20 lutego danego roku akademickiego.

 1. Opłatę ratalną (max. 8 rat) za usługi edukacyjne należy wnieść w następujących terminach:
 2. za semestr zimowy (4 raty) – do 15 każdego miesiąca według zasady:
Terminy wnoszenia opłat ratalnych za usługi edukacyjne – semestr zimowy
I rata –

do 15 października

II rata –

do 15 listopada

III rata –

do 15 grudnia

IV rata –

do 15 stycznia

 1. za semestr letni (4 raty) – do 15 każdego miesiąca według zasady:
Terminy wnoszenia opłat ratalnych za usługi edukacyjne – semestr letni
I rata –

do 15 marca

II rata –

do 15 kwietnia

III rata –

do 15 maja

IV rata –

do 15 czerwca

Opłaty dodatkowe
§2

 1. Opłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce od roku akademickiego 2019/2020 ustala się w zależności od oszacowanej dla danego (jednego) przedmiotu liczby punktów ECTS (zgodnie z obowiązującym planem studiów w danym roku akademickim), tj.:
Liczba punktów ECTS

(przyznana dla jednego przedmiotu)

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć
do 2 punktów ECTS 150,00 zł
3-4 punkty ECTS 200,00 zł
5-9 punktów ECTS 300,00 zł
10 i powyżej punktów ECTS 400,00 zł
 1. W sytuacji, gdy student powtarza więcej niż jeden przedmiot kwotę określoną w 2 ust. 1 sumuje się za poszczególne przedmioty.
 2. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za powtarzanie określonych zajęć (powtarzanie przedmiotu/przedmiotów) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
 3. a) za semestr zimowy – do 15 października danego roku akademickiego,
 4. b) za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego.
 5. Wpłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce student dokonuje na rachunek bankowy Uczelni: Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393.

Warunki i zasady pobierania opłat
§3

 1. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Uczelni.
 2. W przypadku, gdy student spóźni się z opłatą za studia dłużej niż 30 dni, Uczelnia wzywa studenta do uiszczenia opłaty powiększonej o odsetki ustawowe od dnia wymagalności w terminie 14 dni z pouczeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu student zostanie skreślony z listy studentów Uczelni.
 3. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałej na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
 4. Student studiów niestacjonarnych:
 5. a) otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, umożliwiający jego identyfikację w systemie finansowo-księgowym Uczelni. O indywidualnym numerze rachunku bankowego student studiów niestacjonarnych zostaje poinformowany pisemnie;
 6. b) dokonuje opłaty rocznej, semestralnej, ratalnej za usługi edukacyjne na indywidualny numer rachunku.
 7. Student studiów stacjonarnych dokonuje wpłat na rachunek bankowy Uczelni:

Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

 1. Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko studenta, numer albumu, nazwę kierunku, którego dotyczy opłata.
 2. Studenci mają obowiązek okazania dowodów opłat na pisemne wezwanie Działu Nauczania i Spraw Studenckich, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.
 3. Student może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub części. Tryb i warunki zwalniania z opłat w całości lub w części określa Uchwała Senatu.

 Zwrot opłat
§4

 1. W przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów opłata podlega w całości zwrotowi.
 2. W przypadku skreślenia z listy studentów z innego powodu niż w ust. 1, w szczególności rezygnacji ze studiów, skreślenia z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce, nieuzyskania zaliczenia semestru, ukarania w trakcie semestru karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni, wniesiona opłata podlega zwrotowi zgodnie z zasadą;
  • w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów do dnia 15. każdego miesiąca włącznie student ma prawo do zwrotu opłaty, którą uiścił za dany miesiąc;
  • przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów po 15. dniu każdego miesiąca student nie ma prawa do zwrotu wniesionej opłaty za dany miesiąc.
 3. W przypadku starania się o zwrot wpłaconej opłaty, student winien złożyć pisemny wniosek w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny rezygnacji ze studiów lub po skreśleniu z listy studentów.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2019/2020.

Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością w usługach medycznych


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

zaprasza na szkolenie pt.

Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością

w usługach medycznych

(termin 26-28 czerwca 2017 r.)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w usługach medycznych.

 

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników zakładów opieki zdrowotnej, szczególnie kadry zarządzającej placówkami medycznymi, pielęgniarek nadzorujących pracę innych (naczelnych, przełożonych, oddziałowych), pełnomocników ds. jakości, auditorów wewnętrznych systemów zarządzania jakością, pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za procesy ewaluacji efektywności prowadzonych przez placówkę działań (m.in. pomiaru i oceny jakości świadczonych usług), wszystkich osób zainteresowanych rozwojem własnych umiejętności, dotyczących zarządzania jakością w usługach medycznych – szczególnie związanych z monitorowaniem jakości, przeprowadzaniem badań ankietowych, wykorzystaniem klasycznych oraz niekonwencjonalnych narzędzi SPC (ang. Statistical Process Control), a także konstruowaniem kart wyników BSC (ang. Balanced Scorecard).

 

Korzyści: uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i praktyczne umiejętności wykorzystania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w usługach medycznych. Osoba, która ukończy szkolenie będzie umiała m.in.: poprawnie zbudować formularz ankietowy i przeprowadzić badanie wśród reprezentatywnej grupy respondentów, planować i realizować badania z wykorzystaniem „map jakości”, poprawnie wykorzystywać metodę oceny jakości w usługach – Servqual, stosować klasyczne i niekonwencjonalne narzędzia SPC, budować strategiczną kartę wyników BSC.

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (w załączeniu) do 14.06.2017 r., e-mail: szkolenia@pwsz.com.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 74 641 92 24.

PWSZ AS w Wałbrzychu jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00128/2015.

 

Program szkolenia (bloki tematyczne):

 1. Badania ankietowe w procesie doskonalenia jakości usług medycznych;
 2. Mapa jakości z procedurą wyznaczania wskaźnika zadowolenia pacjenta;
 3. Servqual – jako metoda pomiaru jakości w usługach;
 4. Wybrane narzędzia SPC (statystycznego sterownia procesem) w usługach medycznych wybrane niekonwencjonalne narzędzia SPC – zasady i procedura wykorzystania
  w praktyce;
 5. Strategiczna Karta Wyników (BSC) – możliwości aplikacyjne w zakładzie opieki zdrowotnej.

 

Płatność:

Cena za osobę: 400 zł + 23% VAT*

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

 

Prowadzący: dr Beata Detyna – doktor nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu,
specjalności: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług. Za pracę doktorską pt. Metodyka oceny jakości procesów w usługach medycznych, w zakładach opieki zdrowotnej została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe skupia głównie na problematyce pomiaru i oceny jakości w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach wyższych oraz podmiotach administracji publicznej. Autorka ponad 70 recenzowanych publikacji, w tym dotyczących zarządzania jakością w usługach medycznych. Wykładowca akademicki, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

*jeżeli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT – obowiązek dostarczenia w dniu szkolenia podpisanego oryginału oświadczenia (według wzoru w załączeniu).

Do pobrania:

 1. Szczegółowy program szkolenia
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Oświadczenie dla celów ustalenia prawidłowej stawki VAT na fakturze szkolenia (dotyczy szkoleń finansowanych ze środków publicznych)

Filologia


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA kierunek: FILOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Nazwa kierunku studiów: Filologia, specjalność: filologia angielska (język angielski w biznesie i administracji; język angielski w turystyce)

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Ogólne cele uczenia:
• rozwinięcie umiejętności językowych do poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
• wyposażenie w wiedzę teoretyczną i teoretyczno-praktyczną z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii krajów angielskiego obszaru językowego, nauk o komunikacji społecznej i mediach;
• rozwinięcie kompetencji interkulturowych umożliwiających zrozumienie
i poszanowanie innych kultur;
• podstawowe, praktyczne przygotowanie do realizacji zadań z zakresu specjalistycznego języka biznesowego i organizacji pracy w biurze, przekładoznawstwa, technik negocjacji i prezentacji oraz kreowania wizerunku firmy (specjalność: język angielski w biznesie i administracji);
• praktyczne przygotowanie do realizacji zadań z obszaru turystyki, pilotażu, zarządzania oraz technik psychopsychospołecznych (specjalność: język angielski w turystyce);
• nabycie podstawowych kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i zawodowego;
• kompetencje niezbędne do działań związanych z szeroko pojętą humanistyką i kulturą, z włączeniem komunikacji wielokulturowej;
• przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Typowe miejsca pracy absolwentów:
Język angielski w biznesie i administracji:
• instytucje samorządu lokalnego
• firmy i korporacje międzynarodowe
• jednostki projektowe, gospodarcze i administracyjne
• wydawnictwa i media elektroniczne

Język angielski w turystyce:
• hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki SPA
• biura turystyczne i biura podróży
• instytucje samorządowe i centra kulturowe, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz umiejętność rozpoznawania różnic kulturowy

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doskonalące.

Uchwała nr 39-2019_w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku Filologia

Program studiów dla kierunku filologia

Katalog przedmiotów dla kierunku filologia

 

Programy studiów 2019/2020

http://bip.pwsz.com.pl/index.php?cid=131&bip_id=2117

Pedagogika


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PEDAGOGIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia na kierunku pedagogika realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata. Nieodłączną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe realizowane w placówkach oświatowych.

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Łączna liczba godzin: 2524 (w tym 960 godz. praktyk zawodowych)
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Typowe miejsca pracy absolwentów:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:
absolwent jest przygotowany do pracy w świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, domach dziecka, domach małego dziecka, schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej, w charakterze asystenta rodziny, w żłobkach, placówkach oświatowych (jako wychowawca – po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie przygotowania pedagogicznego), w szkołach podstawowych oraz jako pedagog i wychowawca w świetlicach szkolnych.

Terapia pedagogiczna:
absolwent jest przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą (w przedszkolach, szkołach różnego typu, w placówkach oświatowych, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach terapeutycznych i edukacyjnych, w placówkach wspomagania dziecka i rodziny w resortach pozaoświatowych). Absolwenci są przygotowani do diagnozy i pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Możliwość kontynuacji kształcenia: absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających/doskonalących w różnych dziedzinach i dyscyplinach nauk, szczególnie w dziedzinie nauk społecznych.

Uchwała 43-2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku pedagogika

Program kształcenia dla kierunku pedagogika

Katalog przedmiotów – Pedagogika

 

Programy studiów 2019/2020

http://bip.pwsz.com.pl/index.php?cid=131&bip_id=2123