Ubezpieczenia społeczne


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Studia podyplomowe pn. Ubezpieczenia społeczne są skierowane do wszystkich osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, m.in.: rozumienia ekonomiczno-finansowych uwarunkowań i skutków funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, oceny skutków prawno-finansowych regulacji prawa ubezpieczeń społecznych, ustalania rozliczeń świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Studia podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń społecznych skierowane są do osób, które ukończyły studia pierwszego, drugiego stopnia na dowolnym kierunku studiów, których zainteresowania zawodowe skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy, ustawodawstwa socjalnego.

Absolwent studiów podyplomowych pn. Ubezpieczenia społeczne:

 • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o prawie ubezpieczeń społecznych i jego powiązaniu z innymi gałęziami prawa oraz o ubezpieczeniach społecznych jako o zjawisku, które należy analizować w sposób systemowy i interdyscyplinarny;
 • zna metody badawcze, znajdujące zastosowanie w rozwiązywaniu problemów badawczych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz źródła pozyskiwania informacji w tym zakresie;
 • zna kompetencje organów oraz procedury podejmowania decyzji w ramach ubezpieczeń społecznych;
 • ma pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego, związanych z przynależnością Polski do Unii Europejskiej.

Ponadto:

 • samodzielnie dokonuje wykładni przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy, rozwiązuje problemy powstałe na tle wykładni, a także potrafi zastosować te przepisy do stanów faktycznych;
 • formułuje samodzielne wypowiedzi, dotyczące ubezpieczeń społecznych, posługując się aktami prawnymi, orzecznictwem i literaturą przedmiotu;
 • analizuje i ocenia skutki zmian wprowadzanych w systemie ubezpieczeń społecznych;
 • samodzielnie uzasadnia rozstrzygnięcia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy;
 • stosuje zasady przyznawania świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz określania ich wysokości; oraz:
 • jest świadomy potrzeby rzetelnego wykonywania swoich obowiązków, w tym profesjonalizmu, przestrzegania etyki zawodowej oraz wypełniania zobowiązań względem państwa i jego organów;
 • jest przygotowany do samodzielnego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemóww sferze zawodowej, w tym problemów w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, oraz precyzyjnego argumentowania swojego stanowiska.

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 180)

Program studiów (przedmioty przewidziane w planie studiów):

Źródła prawa pracy, zasady polskiego i unijnego prawa pracy
Europejskie prawo pracy
Pojęcie i rozwój ubezpieczeń społecznych
Finansowanie ubezpieczeń społecznych
Ustalanie składek na ubezpieczenia społeczne
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE
Przedsądowe postępowanie decyzyjne przed organem rentowym
Dobra administracja w postępowaniu przed organami rentowymi
Status prawny pracowników organów rentowych
Czas pracy
System emerytalny
Świadczenia rentowe z tytułu niezdolności do pracy i śmierci żywiciela
Pozarentowe świadczenia z tytułu choroby, rodzicielstwa i śmierci
Wypadki przy pracy
Choroby zawodowe
Realizacja prawa do świadczeń
Postępowanie odwoławcze w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
Świadczenia rodzinne
Ubezpieczenia społeczne rolników
Seminarium dyplomowe

Opłata: 1.250 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze).

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych

tel. 74 641-92-11, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02

e-mail: isp@pwsz.com.pl

Odpłatności za studia stacjonarne i niestacjonarne


Odpłatność za studia niestacjonarne

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 20/2018 z dnia 25 maja 2018 r. opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 (za jeden semestr) ustala się w następującej wysokości:

Studia pierwszego stopnia
Kierunek Opłata semestralna za usługi edukacyjne – I rok 
Administracja 1 400,00 zł
Architektura wnętrz 1 400,00 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 400,00 zł
Filologia (angielska) 1 300,00 zł
Kosmetologia 1 500,00 zł
Logistyka 1 400,00 zł
Pedagogika 1 300,00 zł
Techniki dentystyczne 3 800,00 zł
Studia drugiego stopnia
Kierunek Opłata semestralna za usługi edukacyjne – I rok 
Administracja 1 400,00 zł
Logistyka 1 400,00 zł

Opłaty za usługi edukacyjne można wnieść w całości w następujących terminach:
1) za semestr zimowy – do 15 października 2018 roku,
2) za semestr letni – do 15 lutego 2019 roku, a w przypadku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od lutego – do 22 lutego 2019 roku.

Studenci I roku studiów (studia I i II stopnia) mogą dokonać opłaty za usługi edukacyjne w ratach wg następującego harmonogramu określającego wysokość rat i termin dokonania płatności:

Semestr zimowy 2018/2019
Wysokość opłaty semestralnej I rata II rata III rata IV rata
Termin płatności do:

15.10.2018 r.

Termin płatności do:

15.11.2018 r.

Termin płatności do:

17.12.2018 r.

Termin płatności do:

15.01.2019 r.

1400,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 400,00 zł
1300,00 zł 350,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 350,00 zł
1500,00 zł 450,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 450,00 zł
3800,00 zł 1140,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 1140,00 zł

 

Semestr letni 2018/2019
Wysokość opłaty semestralnej I rata II rata III rata IV rata V rata
Termin płatności do:

15.02.2019 r.

Termin płatności do:

15.03.2019 r.

Termin płatności do:

15.04.2019 r.

Termin płatności do:

15.05.2019 r.

Termin płatności do:

14.06.2019 r.

1400,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł
1300,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł
1500,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł
3800,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł

 

 • Opłata za legitymację

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 8/2017 z 22 marca 2017 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 17 zł. Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni:
 Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393


Odpłatności za studia – cudzoziemcy

Zarządzenie Rektora PWSZ nr 21/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2018/2019

Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością w usługach medycznych


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

zaprasza na szkolenie pt.

Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością

w usługach medycznych

(termin 26-28 czerwca 2017 r.)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w usługach medycznych.

 

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników zakładów opieki zdrowotnej, szczególnie kadry zarządzającej placówkami medycznymi, pielęgniarek nadzorujących pracę innych (naczelnych, przełożonych, oddziałowych), pełnomocników ds. jakości, auditorów wewnętrznych systemów zarządzania jakością, pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za procesy ewaluacji efektywności prowadzonych przez placówkę działań (m.in. pomiaru i oceny jakości świadczonych usług), wszystkich osób zainteresowanych rozwojem własnych umiejętności, dotyczących zarządzania jakością w usługach medycznych – szczególnie związanych z monitorowaniem jakości, przeprowadzaniem badań ankietowych, wykorzystaniem klasycznych oraz niekonwencjonalnych narzędzi SPC (ang. Statistical Process Control), a także konstruowaniem kart wyników BSC (ang. Balanced Scorecard).

 

Korzyści: uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i praktyczne umiejętności wykorzystania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością w usługach medycznych. Osoba, która ukończy szkolenie będzie umiała m.in.: poprawnie zbudować formularz ankietowy i przeprowadzić badanie wśród reprezentatywnej grupy respondentów, planować i realizować badania z wykorzystaniem „map jakości”, poprawnie wykorzystywać metodę oceny jakości w usługach – Servqual, stosować klasyczne i niekonwencjonalne narzędzia SPC, budować strategiczną kartę wyników BSC.

 

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (w załączeniu) do 14.06.2017 r., e-mail: szkolenia@pwsz.com.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 74 641 92 24.

PWSZ AS w Wałbrzychu jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00128/2015.

 

Program szkolenia (bloki tematyczne):

 1. Badania ankietowe w procesie doskonalenia jakości usług medycznych;
 2. Mapa jakości z procedurą wyznaczania wskaźnika zadowolenia pacjenta;
 3. Servqual – jako metoda pomiaru jakości w usługach;
 4. Wybrane narzędzia SPC (statystycznego sterownia procesem) w usługach medycznych wybrane niekonwencjonalne narzędzia SPC – zasady i procedura wykorzystania
  w praktyce;
 5. Strategiczna Karta Wyników (BSC) – możliwości aplikacyjne w zakładzie opieki zdrowotnej.

 

Płatność:

Cena za osobę: 400 zł + 23% VAT*

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

 

Prowadzący: dr Beata Detyna – doktor nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu,
specjalności: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług. Za pracę doktorską pt. Metodyka oceny jakości procesów w usługach medycznych, w zakładach opieki zdrowotnej została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe skupia głównie na problematyce pomiaru i oceny jakości w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach wyższych oraz podmiotach administracji publicznej. Autorka ponad 70 recenzowanych publikacji, w tym dotyczących zarządzania jakością w usługach medycznych. Wykładowca akademicki, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

*jeżeli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT – obowiązek dostarczenia w dniu szkolenia podpisanego oryginału oświadczenia (według wzoru w załączeniu).

Do pobrania:

 1. Szczegółowy program szkolenia
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Oświadczenie dla celów ustalenia prawidłowej stawki VAT na fakturze szkolenia (dotyczy szkoleń finansowanych ze środków publicznych)

Lean Management Toolbox


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 30 października 2018 r.

Celem studiów podyplomowych Lean Management Toolbox jest zdobycie wiedzy i umiejętności zarządzania w oparciu o nowoczesne techniki szczupłego zarządzania – LEAN Management. Uczestnikom podczas studiów zostaną przedstawione narzędzia analizy procesów oraz efektywnego zarządzania mające na celu eliminację strat w procesach. Studia podyplomowe w pełni przygotowują do roli eksperta w dziedzinie budowania podejścia procesowego Lean/Kaizen/Ciągłego Doskonalenia/jakości w organizacji.

Atuty:

 • realizacja studiów we współpracy z Lean Management Consulting Group, firmą konsultingową mającą doświadczenie w realizacji projektów optymalizacyjnych z różnych branż, w produkcji i w usługach;
 • możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń,
 • realizacja zajęć przez wieloletnich praktyków, wywodzących się z renomowanych firm;
 • konfrontacja teorii z praktyką, co stanowi szeroką platformę wymiany wiedzy;
 • realizacja zajęć również w firmach (możliwość praktycznego poznania wybranych narzędzi);
 • praktyczny charakter studiów oparty głównie na warsztatach, grach symulacyjnych/biznesowych oraz case study;
 • dostęp do zasobów bibliotecznych PWSZ AS w Wałbrzychu, w tym tytułów branżowych czasopism oraz fachowych publikacji związanych z tematyką wybranego kierunku studiów podyplomowych.

Studia adresowane są do:

 • szerokiego grona osób posiadających wykształcenie wyższe, które już zajmują się lub w przyszłości chciałyby zajmować się wdrażaniem systemów zarządzania;
 • osób zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia Lean Management;
 • specjalistów i inżynierów zajmujących się wsparciem bądź optymalizacją procesów;
 • kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla;
 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw;
 • osób zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie uzyskiwania lepszych wyników firm poprzez ciągłe doskonalenie procesów.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie:

 • dysponował wiedzą na temat efektywnego wykorzystania zasobów w organizacji, doskonalenia procesów zarządzania, motywowania pracowników do doskonalenia procesów;
 • przygotowany do zajmowania stanowisk w instytucjach/przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach usługowych, a także w obszarach administracji publicznej;
 • efektywnie/profesjonalnie zarządzał zasobami w przedsiębiorstwie (ludzie, materiały, informacje);
 • potrafił dokonać diagnozy procesów w organizacji pod kątem strat dla procesu oraz będzie potrafił oszacować koszty oraz korzyści z wdrażanych zmian;
 • dysponował wiedzą pozwalającą na swobodną komunikację z klientami współpracującymi w oparciu o standardy zarządzania ISO 9000 lub ISO/TS 16949.

Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz międzynarodowy certyfikat trenera Lean Management wydany przez Lean Management Consulting Group.

Miejsca pracy:

 • zakłady przemysłowe;
 • przedsiębiorstwa usługowe;
 • urzędy administracji publicznej;
 • jednostki opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie).

Forma prowadzonych zajęć: wykłady, zajęcia praktyczne, wizyty studyjne, gry symulacyjne.

Liczba semestrów: 2 (liczba godzin ogółem: 180)

Program studiów podyplomowych

Moduł I: Lean Basic – podstawy filozofii Lean Management

 1. Lean Management – geneza, podstawowe założenia, rodzaje marnotrawstw w procesach;
 2. Narzędzia eliminacji strat w procesach – standaryzacja procesów, zarządzanie wizualne, 5S;
 3. Standaryzacja pracy liderów i menedżerów – Gemba Kanri;
 4. Budowanie strategii doskonalenia w organizacji – budowa celów i wskaźników procesowych.

Moduł II: Zarządzanie przepływem materiałów, informacji i pracowników

 1. Budowanie powtarzalności procesów w oparciu o zapotrzebowanie klienta (obliczanie czasów taktu (TT) i cyklu (CT) w procesach);
 2. Standaryzacja pracy – SOP jako fundament powtarzalności i odtwarzalności procesów. Balansowanie procesu – Yamazumi;
 3. Podstawy zarządzania przepływem materiałów w organizacji – karty Kanban, supermarkety;
 4. Mapowanie strumienia wartości w przedsiębiorstwie VSM;

Moduł III: Efektywne zarządzanie parkiem technologicznym 

 1. TPM – Efektywne zarządzanie parkiem technologicznym – podstawy – Kobetsu Kaizen (wskaźnik efektywności maszyn OEE);
 2. Narzędzia procesu rozwiązywania problemów – analiza 5W2H, analiza 5xWhy, diagram przyczynowo-skutkowy (Ishikawa), analiza i planowanie wdrożenia środków zaradczych;
 3. Autonomiczne utrzymanie ruchu – budowanie zaangażowania operatorów w obsługę maszyn, redukcja przestojów;
 4. Priorytetyzacja maszyn i urządzeń;
 5. Planowane utrzymanie ruchu (Planned Maintenance) – analiza awarii, wskaźniki MTTR, MTBF;
 6. Planowane utrzymanie ruchu (Planned Maintenance) – analiza kosztowa i ilościowa części zamiennych. Metody redukcji zapasów. Metody wydłużania wskaźnika MTBF dla części zamiennych;
 7. Wizyta referencyjna w przedsiębiorstwie

Moduł IV: Kaizen – Jak efektywnie zaangażować pracowników w doskonalenie organizacji?

 1. Jak zbudować skuteczny system sugestii pracowniczych (warunki sukcesu)?;
 2. Rola Lean Managera w organizacji.

Moduł V: Lean Office – efektywne procesy administracyjne

 1. Rola standaryzacji w procesach administracyjnych;
 2. Mapowanie procesów administracyjnych metodą VSM (Value Stream Mapping);
 3. Wizyta referencyjna w przedsiębiorstwie.

Moduł VI: Efektywne zarządzanie jakością – Total Quality Management

 1. SQR (Supplier Quality Requirements) – narzędzie planowania jakości w organizacji. Przewodnik wymagań jakościowych dla dostawców;
 2. Narzędzie planowania jakości – APQP (Advanced Product Quality Planning), PPAP (Production Part Approval Process), Control Plan – budowa, FMEA (Failure mode and effects analysis;
 3. Wizyta referencyjna w przedsiębiorstwie.
 • Mariusz Jedliński, dr hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie logistyki, profesor Akademii Morskiej w Szczecinie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Od 01.10.1999 r. do chwili obecnej kieruje Katedrą Logistyki na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca na kilku uczelniach, prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się doradztwem logistycznym na rzecz praktyki gospodarczej w Polsce i za granicą. Odbył zagraniczne staże naukowe w GRETA Rouen Sud (Groupement d’establissements) i w Leeds University Business School. Ukończył kurs „Efektywne umiejętności konsultacyjne” – certyfikat International Resource Development U.K. (1997 r.), „Train for trainers” – świadectwo British Know-How Found (1998 r.), „Auditor/konsultant Systemów Zarządzania Jakością wg norm ISO serii 9000” – TÜV Consulting Polska Sp. z o. o. (1999 r.) oraz Fachexperten der TŰV Cert – Zertifierungstelle fűr Managementsysteme des TŰV Thűringen e.V. – certifikat of TŰV Thűringen (2005 r.), a także konsultant AQIS (Australian Quarantine Inspection Service). Od 2012 r. pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego w Poznaniu. Autor wielu publikacji z obszaru logistyki i jakości, w tym podręcznika w serii Master of Business Administration, pt. Jakość w nowoczesnym zarządzaniu.

 

 • Beata Detyna, doktor nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalności: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług (od grudnia 2009). Absolwentka Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem (2002). Za pracę doktorską pt. Metodyka oceny jakości procesów w usługach medycznych, w zakładach opieki zdrowotnej została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2010). Zainteresowania naukowe skupia głównie na problematyce pomiaru i oceny jakości w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach wyższych oraz podmiotach administracji publicznej. Autorka ponad 70 recenzowanych publikacji, w tym czterech książek. Dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego PWSZ AS w Wałbrzychu. Od roku akademickiego 2016/2017 pełnomocnik Rektora ds. nauki i studentów. Wykładowca takich przedmiotów jak: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, branżowe systemy zarządzania jakością, kierowanie zespołami ludzkimi, techniki decyzyjne i organizatorskie, podstawy organizacji i zarządzania, podstawy logistyki, logistyka usług, ekonomia. Współredaktorka serii wydawniczej – cyklicznie ukazującej się monografii: Logistyka. Współczesne wyzwania (red. J. Szołtysek, B. Detyna).

 

 • mgr inż. Patryk Szatkowski, Logistic Leader w Wabco Polska. Konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie: standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, Mapowania Strumienia Wartości, KPI Deployment, Shopfloor Management, Lean Logistic, Linii Modelowych i innych zaawansowanych z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich takich jak: TWI – instruowanie pracowników. Realizował projekty dla: Black Point S.A., WABCO Polska, NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. oraz w ramach międzynarodowego projektu badawczego Future SME (dotyczący rozwoju nowych metod organizacji i zarządzania) realizowanego przez Komisję Europejską w zakresie 7 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń Unii Europejskiej. W pracy zawodowej pełnił funkcję inżyniera procesu i koordynatora Lean w Black Point S.A. oraz kierownika projektów Lean w Wabco. Aktualnie pełni funkcję Kierownika Logistyki, odpowiadając za wdrożenie Lean Logistic. Posiada certyfikat Lean Practitioner i Six Sigma Green Belt. Działa aktywnie w ramach Klubu Koordynatorów Kaizen i Polskim Stowarzyszeniu Praktyków TWI.

 

 • mgr Małgorzata Bednarek, Senior Consultant w Lean Management Consulting Group; konsultant realizujący szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia w zakresie metod i narzędzi: standaryzacja, wizualizacja, system 5S, system sugestii pracowniczych, PSS, KPI Deployment, Shopfloor Management i innych zaawansowanych z zakresu LEAN. Trener kompetencji miękkich takich jak: motywowanie, zarządzanie zmianą. Praktyk i pasjonat metodologii TWI. Realizowała projekty dla takich firm jak: Bombardier Transportation, MPWiK Wrocław, ABB, Lowara Vogel Polska, JTI Polska, Baumit, Pentair Polska, Stone Master SA, Aryzta, Plastic Omnium, SE Bordnetze Polska, Energetyka Sp. z o.o., Wielton SA, MALOW, NIVEA sp. z o.o., Beiersdorf Polska, Beiersdorf Austria, Organique, KRIS, DANONE Polska, Phoenix Contact, KIEL Polska, Wuppermann Polska, Kaufland, Santander Consumer Bank, BRAAS Monier, EJ Danpol, Vetoquinol Biowet, PKS Ostrowiec Świętokrzyski, Paged Meble, Neapco Europe, Anpharm, Dr Irena Eris, NSK Steering Systems Europe (Polska). Jako konsultant od ponad pięciu lat zajmuje się wspieraniem organizacji w ciągłym doskonaleniu poprzez wdrażanie praktycznych i optymalnych rozwiązań. Jest pasjonatem w tym co robi, spełniając się w pracy bezpośrednio przy procesie.

 

 • mgr Agata Nowak, Lean Director Grupa Impel. Konsultant realizujący projekty procesowe, doradztwo oraz szkolenia w zakresie Lean Management oraz Six Sigma: DMAIC, MSA, standaryzacja, 5S, wizualizacja, TWI, VSM. Specjalizuje się w analizie biznesowej oraz szkoleniach związanych z zarządzaniem projektami IT. Trener kompetencji miękkich w obszarze Change Management. Realizowała projekty min. dla takich firm jak: KRUK S.A., e-Kancelaria GPF S.A., getBACK S.A., Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Obecnie w IMPEL BUSINESS SOLUTIONS S.A. pełni funkcję głównego eksperta realizującego projekty oraz szkolenia Lean Six Sigma oraz Kaizen. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowiskach takich jak: Dyrektor Departamentu Procesów (LEAN), Process Manager, Manager Działu Analiz Biznesowych, IT Project Manager, Analityk Biznesowy. Doświadczony i certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt. Posiada także Polski Certyfikat BPMN oraz certyfikację systemów zarządzania jakością ISO, min. Managera Systemu Zarządzania Jakością ISO/TS 16949.

Cena studiów: 2.100 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały okres studiów, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Cena dla absolwentów PWSZ w Wałbrzychu i stałych klientów LMCG: 1950 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały okres studiów, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych

tel. 531-606-222, 74 641-92-13, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02

e-mail: ipt@pwsz.com.pl

Filologia


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: FILOLOGIA (studia stacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. filologia specjalność: filologia angielska (specjalizacja nauczycielska)

 1. Nazwa kierunku studiów: filologia specjalność: filologia angielska.
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
 3. a) obszar nauk humanistycznych,
  - dziedzina nauk humanistycznych; dyscypliny: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie.
 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 5. Profil studiów: praktyczny (specjalizacja nauczycielska)
 6. Forma studiów: stacjonarne
 7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
 8. Ogólne cele kształcenia
 9. Celem kształcenia jest rozwinięcie umiejętności językowych do poziomu min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, wyposażenie w wiedzę teoretyczną i teoretyczno-praktyczną z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów angielskiego obszaru językowego, rozwinięcie kompetencji interkulturowych umożliwiających zrozumienie i poszanowanie innych kultur, praktyczne przygotowanie do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych w zakresie nauczania języka angielskiego na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym, nabycie podstawowych kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i zawodowego oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 10. Wymiar praktyk zawodowych: 360 godzin
 11. Typowe miejsca pracy absolwentów:
 12. a) przedszkola i punkty przedszkolne,
  b) szkoły podstawowe,
  c) placówki prowadzące działalność dydaktyczną (w zakresie nauczania języka angielskiego).
 13. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające.

Pedagogika


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PEDAGOGIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. pedagogika

 1. Nazwa kierunku studiów: pedagogika
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
 3. a) obszar nauk humanistycznych,
  - dziedzina nauk humanistycznych; dyscypliny: filozofia, historia.
  b) obszar nauk społecznych,
  - dziedzina nauk społecznych; dyscypliny: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia, historia
 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 5. Profil studiów: ogólnoakademicki
 6. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
 8. Ogólne cele kształcenia
 9. Studia na kierunku pedagogika pozostają w ścisłym związku z misją Uczelni i opracowaną strategią rozwoju PWSZ AS w Wałbrzychu. Struktura modułowa programu kształcenia zapewnia studentom uzyskanie określonego zasobu wiedzy, kształtowanie umiejętności umożliwiających im rozwiązywanie różnorodnych problemów natury wychowawczej i doskonalenie własnego warsztatu pracy. Modułowe ujęcie struktury programu kształcenia jest podstawą do kształtowania umiejętności i kompetencji społecznych, oczekiwanych przez przyszłych pracodawców i niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia – kierunku pedagogika – ma wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Uwzględniając te dwie perspektywy absolwent rozumie kontekst społeczno-kulturowy kształcenia i wychowania, pracy opiekuńczo-wychowawczej, a także istotę kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów dotyczących zjawisk edukacyjnych i wychowawczych. Jego kompetencje społeczne i personalne umożliwiają ustawiczne doskonalenie własnego warsztatu metodycznego i zdolności interpersonalnych. Cechuje go wnikliwość poznawcza i poczucie odpowiedzialności oraz umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 10. Wymiar praktyk zawodowych: 160 godzin
 11. Typowe miejsca pracy absolwentów:
 12. a) placówki szkolne i pozaszkolne,
  b) placówki opiekuńcze i wychowawcze,
  c) urzędy pracy, administracji oświatowej,
  d) ośrodki pomocy społecznej,
  e) fundacje i stowarzyszenia edukacyjne,
  f) organizacje pozarządowe,
  g) świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
  h) działy personalne i szkoleniowe różnorodnych firm; sądy rodzinne, policja, wojsko,
  i) placówki resocjalizacyjne,
  j) poradnie rodzinne.
 13. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe (np. logopedia z emisją głosu, wychowanie przedszkolne, asystent rodziny), kursy doszkalające z zakresu dziedziny (np. opieka i pielęgnacja dzieci i osób starszych).

Kosmetologia


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: KOSMETOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. kosmetologia

 1. Nazwa kierunku studiów: kosmetologia
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
 3. a) obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;
  - dziedzina nauk medycznych; dyscypliny: biologia medyczna i medycyna
  - dziedzina nauk o zdrowiu
  b) obszar nauk przyrodniczych
  - dziedzina nauk biologicznych; dyscypliny: biochemia, biologia, mikrobiologia.
 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 5. Profil studiów: praktyczny
 6. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
 8. Ogólne cele kształcenia
 9. Przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, posiadających interdyscyplinarną wiedzę z podstaw nauk biologiczno-medycznych, farmaceutycznych oraz umiejętności praktyczne, przede wszystkim manualne, do wykonywania zabiegów kosmetycznych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury. Równie ważne umiejętności to: dokonywanie właściwego doboru kosmetyków, wskazywanie na ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną; współpraca z lekarzami różnych specjalności i farmaceutami, przedstawicielami firm kosmetycznych; doradztwo w zakresie zdrowego stylu życia sprzyjającego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu; organizacja stanowiska pracy i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego.
 10. Wymiar praktyk zawodowych: 360 godzin
 11. Typowe miejsca pracy absolwentów:
 12. a) gabinety kosmetyczne,
  b) salony piękności zlokalizowane w hotelach, ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, ośrodkach uzdrowiskowych, wypoczynkowych oraz w pawilonach centrów usługowych,
  c) laboratoria firm farmaceutycznych i kosmetycznych,
  d) przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją kosmetyków,
  e) kosmetologiczne firmy doradcze,
  f) firmy zajmujące się surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków,
  g) redakcje czasopism kosmetycznych,
  h) szkoły policealne oferujące kształcenie w zakresie kosmetologii.
 13. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia II stopnia (magisterskie) z zakresu kosmetologii (nauk pokrewnych), studia podyplomowe, kursy doszkalające z zakresu nauk o zdrowiu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. bezpieczeństwo i higiena pracy

 1. Nazwa kierunku studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
 3. a) obszar nauk przyrodniczych:
  - dziedzina nauk biologicznych, dyscypliny: biologia, ekologia, ochrona środowiska
  b) obszar nauk technicznych:
  - dziedzina nauk technicznych, dyscypliny: architektura i urbanistyka, budownictwo, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, informatyka, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, mechanika.
 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 5. Profil studiów: praktyczny
 6. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 8. Ogólne cele kształcenia
 9. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy w zakresie nauk biologicznych, technicznych oraz specjalistycznej dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, która obejmuje zagrożenia występujące w procesach technologicznych pracy i metody ich eliminowania lub ograniczenia; ugruntowanie umiejętności prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadań i metod pracy słóżb bhp.; ugruntowanie umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej i komunikowania się z otoczeniem oraz przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa, psychologii pracy, zarządzania i ergonomii. Ważnym celem tych studiów jest również ugruntowanie świadomości wśród absolwentów konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej i normami prawnymi.
 10. Wymiar praktyk zawodowych: 360 godzin
 11. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Ponadto absolwent może być zatrudniony w różnych zakładach przemysłowych oraz instytucjach bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach usługowych, w urzędach administracji publicznej, a także w organizacjach nadzoru nad warunkami pracy.
 12. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk techniczno-społecznych.

Techniki dentystyczne


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: TECHNIKI DENTYSTYCZNE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. techniki dentystyczne

 1. Nazwa kierunku studiów: techniki dentystyczne
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
 3. a) obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
  b) dziedzina nauk medycznych, dziedzina nauk o zdrowiu
  c) dyscyplina: biologia medyczna, medycyna, stomatologia
 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 5. Profil studiów: praktyczny
 6. Forma studiów: stacjonarne
 7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
 8. Ogólne cele kształcenia
 9. Cel kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów/absolwentów do wykonywania zawodu technika dentystycznego w pracowniach protetyki dentystycznej. Wynikiem założonych celów kształcenia jest absolwent, który legitymuje się sprawnością posługiwania się:
  a) wiedzą w zakresie:
  • biomedycznych podstaw protetyki dentystycznej oraz środowiskowych i społecznych uwarunkowań zdrowia i choroby,
  • zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, polityki zdrowotnej i zarządzania,
  • objaśniania zaburzeń stomatologicznych i ortodontycznych,
  • rozpoznania właściwości materiałów i technologii stomatologicznych.
  b) umiejętnościami w zakresie:
  • wykonywania wszystkich uzupełnień protetycznych, począwszy od protez całkowitych do implantów oraz aparatów ortodontycznych, technologii wykonywania protez, szyn, obturatorów, ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia i profilaktyki chorób i wad narządu żucia;
  • wykonywania urządzeń do profilaktyki i rehabilitacji układu stomatognatycznego dla pacjentów wieku rozwojowego, dojrzałego i geriatrycznego;
  • analizy modeli protez z wykorzystaniem technik informatycznych,
  • stosowania alternatywnych typów protez do zaistniałej sytuacji klinicznej;
  • umiejętność wskazywania wad i zalet różnych konstrukcji protez stomatologicznych);
  c) kompetencjami w zakresie:
  • rozwiązywania problemów zawodowych,
  • gromadzenia, przekazywania pisemnego i ustnego informacji oraz jej naukowej dokumentacji, pracy zespołowej, chęci samokształcenia, prowadzenia własnej działalności gospodarczej).
 10. Wymiar praktyk zawodowych: 450 godzin
 11. Typowe miejsca pracy absolwentów
  • zakłady opieki zdrowotnej,
  • własne pracownie techniczno-dentystyczne.
  Z racji kwalifikacji zawodowych absolwentów (i programu zbudowanego na bazie efektów kształcenia w obszarze studiów medycznych wg Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego) warto nadmienić o wzrastających możliwościach zatrudnienia w związku z rozwojem tzw. „turystyki zdrowotnej”. Wynika to z bliskiego sąsiedztwa PWSZ AS w Wałbrzychu ze Szczawnem Zdrój, Jedliną Zdrój, a także licznymi uzdrowiskami zlokalizowanymi na terenie Ziemi Kłodzkiej (w Polanicy, Dusznikach, Lądku i Kudowie Zdroju) oraz Ziemi Jeleniogórskiej (Cieplice Zdrój). Rozwój tych usług medyczno-rekreacyjno-turystycznych to również możliwość włączania zabiegów protetycznych do oferty sanatoryjnej klientów, tzw. „turystyki uzdrowiskowej”.
 12. Możliwość kontynuacji kształcenia: w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, np. studia II stopnia na kierunku, pn. zdrowie publiczne, a także studia podyplomowe, kursy doszkalające.

Administracja


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. administracja

 1. Nazwa kierunku studiów: administracja
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
  1. obszar nauk społecznych,
  2. dziedzina: nauki prawne, nauki ekonomiczne,
  3. dyscyplina: nauki o administracji, prawo, ekonomia, nauki o zarządzaniu,
 3. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 4. Profil studiów: ogólnoakademicki
 5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
 7. Ogólne cele kształcenia
 8. W trakcie przeprowadzonego procesu kształcenia na kierunku administracja studia drugiego stopnia absolwent:
  1. w zakresie wiedzy:
   • zapoznaje się szczegółowo z działami prawa publicznego i prywatnego ze szczególnym akcentem na prawo administracyjne a także z teorią organizacji i zarządzania oraz makro i mikroekonomią.
  2. w zakresie umiejętności:
   • potrafi stosować prawo w działalności zawodowej, rozwiązując złożone problemy prawne.
  3. w zakresie kompetencji społecznych:
   • postępuje zgodnie z etyką urzędniczą, jest otwarty dla współpracy w organizacji i potrafi inspirować innych do działań.
 9. Wymiar praktyk zawodowych: 90 godzin. 8 ECTS
 10. Typowe miejsca pracy absolwentów
  Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy na stanowiskach samodzielnych i w ramach kierowania zarówno małymi komórkami organizacyjnymi, jak i całymi jednostkami organizacyjnymi; w urzędach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, a także w ramach funkcjonowania przedsiębiorców.
 11. Możliwość kontynuacji kształcenia:
  studia doktoranckie, studia podyplomowe, kursy doszkalające z zakresu danej dziedziny. Absolwent jest przygotowany do realizacji studiów doktoranckich w obszarze nauk społecznych oraz studiów podyplomowych( specjalistycznych).