Filologia


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA kierunek: FILOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. filologia specjalność: filologia angielska (specjalizacja język angielski w turystyce, język angielski w biznesie i administracji)

 1. Nazwa kierunku studiów: filologia specjalność: filologia angielska
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
 3. a) obszar nauk humanistycznych,
  - dziedzina nauk humanistycznych; dyscypliny: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie.
 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 5. Profil studiów: praktyczny (specjalizacja język angielski w turystyce, język angielski w biznesie i administracji)
 6. Forma studiów: stacjonarne
 7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
 8. Ogólne cele kształcenia
 9. Celem kształcenia jest rozwinięcie umiejętności językowych do poziomu min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, wyposażenie w wiedzę teoretyczną i teoretyczno-praktyczną z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów angielskiego obszaru językowego, rozwinięcie kompetencji interkulturowych umożliwiających zrozumienie i poszanowanie innych kultur, praktyczne przygotowanie do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych w zakresie nauczania języka angielskiego na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym, nabycie podstawowych kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i zawodowego oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 10. Wymiar praktyk zawodowych: 360 godzin
 11. Typowe miejsca pracy absolwentów:
 12. a) przedsiębiorstwa prywatne,
  b) jednostki administracji publicznej,
  c) instytucje branży turystycznej.
 13. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające.

Pedagogika


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PEDAGOGIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. pedagogika

 1. Nazwa kierunku studiów: pedagogika
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
 3. a) obszar nauk humanistycznych,
  - dziedzina nauk humanistycznych; dyscypliny: filozofia, historia.
  b) obszar nauk społecznych,
  - dziedzina nauk społecznych; dyscypliny: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia, historia
 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 5. Profil studiów: ogólnoakademicki
 6. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
 8. Ogólne cele kształcenia
 9. Studia na kierunku pedagogika pozostają w ścisłym związku z misją Uczelni i opracowaną strategią rozwoju PWSZ AS w Wałbrzychu. Struktura modułowa programu kształcenia zapewnia studentom uzyskanie określonego zasobu wiedzy, kształtowanie umiejętności umożliwiających im rozwiązywanie różnorodnych problemów natury wychowawczej i doskonalenie własnego warsztatu pracy. Modułowe ujęcie struktury programu kształcenia jest podstawą do kształtowania umiejętności i kompetencji społecznych, oczekiwanych przez przyszłych pracodawców i niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia – kierunku pedagogika – ma wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Uwzględniając te dwie perspektywy absolwent rozumie kontekst społeczno-kulturowy kształcenia i wychowania, pracy opiekuńczo-wychowawczej, a także istotę kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów dotyczących zjawisk edukacyjnych i wychowawczych. Jego kompetencje społeczne i personalne umożliwiają ustawiczne doskonalenie własnego warsztatu metodycznego i zdolności interpersonalnych. Cechuje go wnikliwość poznawcza i poczucie odpowiedzialności oraz umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi.
 10. Wymiar praktyk zawodowych: 160 godzin
 11. Typowe miejsca pracy absolwentów:
 12. a) placówki szkolne i pozaszkolne,
  b) placówki opiekuńcze i wychowawcze,
  c) urzędy pracy, administracji oświatowej,
  d) ośrodki pomocy społecznej,
  e) fundacje i stowarzyszenia edukacyjne,
  f) organizacje pozarządowe,
  g) świetlice środowiskowe i terapeutyczne,
  h) działy personalne i szkoleniowe różnorodnych firm; sądy rodzinne, policja, wojsko,
  i) placówki resocjalizacyjne,
  j) poradnie rodzinne.
 13. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe (np. logopedia z emisją głosu, wychowanie przedszkolne, asystent rodziny), kursy doszkalające z zakresu dziedziny (np. opieka i pielęgnacja dzieci i osób starszych).

Kosmetologia


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: KOSMETOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. kosmetologia

 1. Nazwa kierunku studiów: kosmetologia
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
 3. a) obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;
  - dziedzina nauk medycznych; dyscypliny: biologia medyczna i medycyna
  - dziedzina nauk o zdrowiu
  b) obszar nauk przyrodniczych
  - dziedzina nauk biologicznych; dyscypliny: biochemia, biologia, mikrobiologia.
 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 5. Profil studiów: praktyczny
 6. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
 8. Ogólne cele kształcenia
 9. Przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, posiadających interdyscyplinarną wiedzę z podstaw nauk biologiczno-medycznych, farmaceutycznych oraz umiejętności praktyczne, przede wszystkim manualne, do wykonywania zabiegów kosmetycznych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury. Równie ważne umiejętności to: dokonywanie właściwego doboru kosmetyków, wskazywanie na ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną; współpraca z lekarzami różnych specjalności i farmaceutami, przedstawicielami firm kosmetycznych; doradztwo w zakresie zdrowego stylu życia sprzyjającego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu; organizacja stanowiska pracy i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego.
 10. Wymiar praktyk zawodowych: 360 godzin
 11. Typowe miejsca pracy absolwentów:
 12. a) gabinety kosmetyczne,
  b) salony piękności zlokalizowane w hotelach, ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, ośrodkach uzdrowiskowych, wypoczynkowych oraz w pawilonach centrów usługowych,
  c) laboratoria firm farmaceutycznych i kosmetycznych,
  d) przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją kosmetyków,
  e) kosmetologiczne firmy doradcze,
  f) firmy zajmujące się surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków,
  g) redakcje czasopism kosmetycznych,
  h) szkoły policealne oferujące kształcenie w zakresie kosmetologii.
 13. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia II stopnia (magisterskie) z zakresu kosmetologii (nauk pokrewnych), studia podyplomowe, kursy doszkalające z zakresu nauk o zdrowiu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. bezpieczeństwo i higiena pracy

 1. Nazwa kierunku studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
 3. a) obszar nauk przyrodniczych:
  - dziedzina nauk biologicznych, dyscypliny: biologia, ekologia, ochrona środowiska
  b) obszar nauk technicznych:
  - dziedzina nauk technicznych, dyscypliny: architektura i urbanistyka, budownictwo, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, informatyka, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, mechanika.
 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 5. Profil studiów: praktyczny
 6. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 8. Ogólne cele kształcenia
 9. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy w zakresie nauk biologicznych, technicznych oraz specjalistycznej dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, która obejmuje zagrożenia występujące w procesach technologicznych pracy i metody ich eliminowania lub ograniczenia; ugruntowanie umiejętności prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadań i metod pracy słóżb bhp.; ugruntowanie umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej i komunikowania się z otoczeniem oraz przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa, psychologii pracy, zarządzania i ergonomii. Ważnym celem tych studiów jest również ugruntowanie świadomości wśród absolwentów konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej i normami prawnymi.
 10. Wymiar praktyk zawodowych: 360 godzin
 11. Typowe miejsca pracy absolwentów: Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Ponadto absolwent może być zatrudniony w różnych zakładach przemysłowych oraz instytucjach bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach usługowych, w urzędach administracji publicznej, a także w organizacjach nadzoru nad warunkami pracy.
 12. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające z obszaru nauk techniczno-społecznych.

Techniki dentystyczne


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: TECHNIKI DENTYSTYCZNE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. techniki dentystyczne

 1. Nazwa kierunku studiów: techniki dentystyczne
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
 3. a) obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
  b) dziedzina nauk medycznych, dziedzina nauk o zdrowiu
  c) dyscyplina: biologia medyczna, medycyna, stomatologia
 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 5. Profil studiów: praktyczny
 6. Forma studiów: stacjonarne
 7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
 8. Ogólne cele kształcenia
 9. Cel kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów/absolwentów do wykonywania zawodu technika dentystycznego w pracowniach protetyki dentystycznej. Wynikiem założonych celów kształcenia jest absolwent, który legitymuje się sprawnością posługiwania się:
  a) wiedzą w zakresie:
  • biomedycznych podstaw protetyki dentystycznej oraz środowiskowych i społecznych uwarunkowań zdrowia i choroby,
  • zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, polityki zdrowotnej i zarządzania,
  • objaśniania zaburzeń stomatologicznych i ortodontycznych,
  • rozpoznania właściwości materiałów i technologii stomatologicznych.
  b) umiejętnościami w zakresie:
  • wykonywania wszystkich uzupełnień protetycznych, począwszy od protez całkowitych do implantów oraz aparatów ortodontycznych, technologii wykonywania protez, szyn, obturatorów, ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia i profilaktyki chorób i wad narządu żucia;
  • wykonywania urządzeń do profilaktyki i rehabilitacji układu stomatognatycznego dla pacjentów wieku rozwojowego, dojrzałego i geriatrycznego;
  • analizy modeli protez z wykorzystaniem technik informatycznych,
  • stosowania alternatywnych typów protez do zaistniałej sytuacji klinicznej;
  • umiejętność wskazywania wad i zalet różnych konstrukcji protez stomatologicznych);
  c) kompetencjami w zakresie:
  • rozwiązywania problemów zawodowych,
  • gromadzenia, przekazywania pisemnego i ustnego informacji oraz jej naukowej dokumentacji, pracy zespołowej, chęci samokształcenia, prowadzenia własnej działalności gospodarczej).
 10. Wymiar praktyk zawodowych: 450 godzin
 11. Typowe miejsca pracy absolwentów
  • zakłady opieki zdrowotnej,
  • własne pracownie techniczno-dentystyczne.
  Z racji kwalifikacji zawodowych absolwentów (i programu zbudowanego na bazie efektów kształcenia w obszarze studiów medycznych wg Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego) warto nadmienić o wzrastających możliwościach zatrudnienia w związku z rozwojem tzw. „turystyki zdrowotnej”. Wynika to z bliskiego sąsiedztwa PWSZ AS w Wałbrzychu ze Szczawnem Zdrój, Jedliną Zdrój, a także licznymi uzdrowiskami zlokalizowanymi na terenie Ziemi Kłodzkiej (w Polanicy, Dusznikach, Lądku i Kudowie Zdroju) oraz Ziemi Jeleniogórskiej (Cieplice Zdrój). Rozwój tych usług medyczno-rekreacyjno-turystycznych to również możliwość włączania zabiegów protetycznych do oferty sanatoryjnej klientów, tzw. „turystyki uzdrowiskowej”.
 12. Możliwość kontynuacji kształcenia: w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, np. studia II stopnia na kierunku, pn. zdrowie publiczne, a także studia podyplomowe, kursy doszkalające.

Administracja


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. administracja

 1. Nazwa kierunku studiów: administracja
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
  1. obszar nauk społecznych,
  2. dziedzina: nauki prawne, nauki ekonomiczne,
  3. dyscyplina: nauki o administracji, prawo, ekonomia, nauki o zarządzaniu,
 3. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 4. Profil studiów: ogólnoakademicki
 5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
 7. Ogólne cele kształcenia
 8. W trakcie przeprowadzonego procesu kształcenia na kierunku administracja studia drugiego stopnia absolwent:
  1. w zakresie wiedzy:
   • zapoznaje się szczegółowo z działami prawa publicznego i prywatnego ze szczególnym akcentem na prawo administracyjne a także z teorią organizacji i zarządzania oraz makro i mikroekonomią.
  2. w zakresie umiejętności:
   • potrafi stosować prawo w działalności zawodowej, rozwiązując złożone problemy prawne.
  3. w zakresie kompetencji społecznych:
   • postępuje zgodnie z etyką urzędniczą, jest otwarty dla współpracy w organizacji i potrafi inspirować innych do działań.
 9. Wymiar praktyk zawodowych: 90 godzin. 8 ECTS
 10. Typowe miejsca pracy absolwentów
  Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy na stanowiskach samodzielnych i w ramach kierowania zarówno małymi komórkami organizacyjnymi, jak i całymi jednostkami organizacyjnymi; w urzędach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, a także w ramach funkcjonowania przedsiębiorców.
 11. Możliwość kontynuacji kształcenia:
  studia doktoranckie, studia podyplomowe, kursy doszkalające z zakresu danej dziedziny. Absolwent jest przygotowany do realizacji studiów doktoranckich w obszarze nauk społecznych oraz studiów podyplomowych( specjalistycznych).

Administracja


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. administracja

 1. Nazwa kierunku studiów: administracja
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
  1. obszar nauk społecznych,
  2. dziedzina: nauki prawne, nauki ekonomiczne,
  3. dyscyplina: nauki o administracji, prawo, ekonomia, nauki o zarządzaniu,
 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: ogólnoakademicki
 5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
 7. Ogólne cele kształcenia
 8. W wyniku przeprowadzonego procesu kształcenia na kierunku administracja absolwent:
  1. w zakresie wiedzy:
   • rozumie znaczenie prawa wśród innych nauk społecznych oraz relację pomiędzy prawem a innymi naukami społecznymi, identyfikując problemy na styku prawo a inne nauki społeczne,
   • zna szczegółowo zakres regulacji w prawie publicznym i prywatnym oraz instytucje funkcjonujące w tym prawie,
   • zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej i wyboru optymalnej formy dla tej działalności wraz ze skutkami w zakresie opodatkowania,
   • zna język angielski na poziomie B2,
  2. w zakresie umiejętności:
   • interpretuje i stosuje przepisy prawne w ramach poszczególnych gałęzi prawa oraz w relacjach pomiędzy tymi gałęziami rozstrzygając złożone problemy praktyczne,
   • przygotowuje dokumenty i projekty rozstrzygnięć (wnioski, pozwy, decyzje, postanowienia, inne.) dotyczące skomplikowanych zagadnień prawnych,
   • posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu, prawa, administracji i ekonomii, teorii organizacji i zarządzania,
   • wykorzystuje techniki informacyjne w pracy zawodowej,
  3. w zakresie kompetencji społecznych:
   • jest komunikatywny i otwarty, rozwiązując problemy innych osób, inicjując działanie w organizacji i zarządzając organizacją,
   • jest skuteczny w działaniu, zarówno w ramach poszczególnych czynności, jak i procesu zarządzania innymi osobami,
   • ma świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia w zakresie prawa i dziedzin pokrewnych oraz potrafi przekonywać inne osoby do tej postawy.
 9. Wymiar praktyk zawodowych: 120 godzin. 8 ECTS
 10. Typowe miejsca pracy absolwentów
  Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy na stanowiskach samodzielnych i w ramach kierowania zarówno małymi komórkami organizacyjnymi, jak i całymi jednostkami organizacyjnymi; w urzędach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, a także w ramach funkcjonowania przedsiębiorców.
 11. Możliwość kontynuacji kształcenia
  Absolwent jest przygotowany do realizacji studiów drugiego stopnia, przede wszystkim w obszarze nauk społecznych, studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających.

Pielęgniarstwo


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PIELĘGNIARSTWO (studia stacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. pielęgniarstwo

 1. Nazwa kierunku studiów: pielęgniarstwo
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
  1. obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
  2. dziedzina: nauki medyczne
  3. dyscyplina: medycyna
 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: stacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat pielęgniarstwa
 7. Ogólne cele kształcenia
 8. Absolwent, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo posiada:
  wiedzę z zakresu:
  1. pielęgniarstwa ogólnego (szczegółową),
  2. innych nauk medycznych (ogólna),
  3. znajomości regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii, odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;
  umiejętności z zakresu:
  1. korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
  2. udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
  3. sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
  4. samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
  5. organizowania pracy własnej: nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;
  kompetencje społeczne z zakresu:
  1. skutecznego porozumiewania się z pacjentem oraz postawy empatycznej,
  2. świadomości czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
  3. świadomości konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.
 9. W ramach kształcenia praktycznego program kształcenia zawiera 2300 godzin (w tym 1100 godzin zajęć praktycznych i 1200 godzin praktyk zawodowych).
 10. Typowe miejsca pracy
 11. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy m.in. w: podmiotach leczniczych, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, w domach pomocy społecznej oraz w żłobkach i przedszkolach.

Architektura wnętrz


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: ARCHITEKTURA WNĘTRZ (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. architektura wnętrz

 1. Nazwa kierunku studiów: architektura wnętrz
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
  1. obszar nauk o sztuce, obszar nauk technicznych;
  2. dziedzina nauki: sztuki plastyczne, nauki techniczne;
  3. dyscyplina: sztuki piękne i sztuki projektowe, architektura i urbanistyka.
 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
 7. Ogólne cele kształcenia
 8. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura wnętrz posiada interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia działalności w zawodzie architekta wnętrz. Absolwent, m.in.:
  1. definiuje problemy z zakresu sztuk plastycznych (m.in.: rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, grafiki, historii sztuki, ogrodów i wzornictwa), projektowych (m.in.: projektowania wnętrz użyteczności publicznej, mieszkalnych, przestrzeni ekspozycyjnych, mebli, zieleni we wnętrzu) oraz nauk technicznych (głównie z zakresu kosztorysowania, zastosowania materiałów i technologii budowlanych, instalacji, oświetlenia, ergonomii), wykorzystując je w celu kształtowania wnętrz dla ludzi, zgodnie z ich potrzebami psychofizycznymi;
  2. opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w procesie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących;
  3. rozwiązuje złożone, w tym nietypowe problemy plastyczne i techniczne, wykorzystując poznane metody i techniki tworzenia w celu kreacji własnego, oryginalnego projektu;
  4. stosuje nowoczesne techniki i technologie informacyjno-komunikacyjne do realizacji złożonych zadań w procesie projektowym;
  5. reaguje i adaptuje się do zmieniającej rzeczywistości, m.in. w sytuacji kryzysowej, a także jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania inwestora;
  6. przygotowuje projekty spełniające wymagania estetyczne, technologiczne i techniczne, ekonomiczne i prawne;
  7. planuje i organizuje proces realizacyjny wnętrz i sprawuje nadzór autorski;
  8. wykorzystuje w praktyce zawodowej nowe materiały wykończeniowe oraz nowe technologie, w tym systemy oświetleniowe, instalacje wodne oraz elementy zieleni w architekturze;
  9. kreatywnie i świadomie podchodzi do procesu ustawicznego kształcenia zawodowego, a także doskonalenia swoich kompetencji społecznych;
  10. odpowiedzialnie ponosi konsekwencje podejmowanych decyzji w zawodzie architekta wnętrz akceptując złożoność wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy ludźmi, ich potrzebami, wnętrzem i infrastrukturą;
  11. organizuje pracę własną i w zespole, kierując się zasadami racjonalności i przedsiębiorczości.
 9. Wymiar praktyk zawodowych: 360 godzin.
 10. Typowe miejsca pracy absolwentów
  1. Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w:
  2. biurach projektowych, architektoniczno-budowlanych, wnętrzarsko-designerskich jako architekci wnętrz;
  3. firmach deweloperskich jako specjaliści w zakresie aranżacji wnętrz;
  4. agencjach reklamowych na stanowisku grafika;
  5. ośrodkach kultury, teatrach i na planie filmowym w charakterze dekoratora;
  6. firmach handlowych jako specjaliści od urządzania ekspozycji;
  7. przedsiębiorstwach produkcyjnych, zajmujących się wyposażeniem wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznych w charakterze specjalisty działu projektowego;
  8. w salonach branżowych, np. meblowych, z armaturą sanitarną, ceramiką jako konsultant-projektant;
  9. przedsiębiorstwach produkcyjnych, jako projektant wzorów przemysłowych i unikatowych;
  10. dużych sieciach handlowych jako kierownicy działów promocji oraz własnych firmach projektowo-usługowych.
 11. Możliwość kontynuacji kształcenia
 12. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających w różnych obszarach nauk, a szczególnie w obszarach sztuki i nauk technicznych.

Logistyka


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
kierunek: LOGISTYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia na kierunku studiów pn. Logistyka

 1. Nazwa kierunku studiów: Logistyka
 2. Obszar nauk technicznych: dziedzina nauki techniczne, dyscypliny naukowe: informatyka, budowa i eksploatacja maszyn, transport, inżynieria produkcji.

Obszar nauk społecznych: dziedzina: nauki społeczne, dyscypliny: ekonomia, nauki o zarządzaniu.

 1. Poziom kształcenia: Poziom kształcenia: poziom 7, studia drugiego stopnia
 2. Profil studiów: praktyczny
 3. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 4. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
 5. Ogólne cele kształcenia:

Studia magisterskie na kierunku logistyka trwają trzy semestry (skierowane są do absolwentów studiów inżynierskich) i kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem dyplomowym. Stopień magistra jest swoistym certyfikatem, potwierdzającym kompetencje określone w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz Polskiej Ramie Kwalifikacji. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do rozwiązywania złożonych i nietypowych zadań, w tym wykonywania zadań w nieprzewidywalnych warunkach, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym  przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej.

 1. Absolwent studiów:
 • posiada wielodyscyplinarną, pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, głównie prawno-ekonomicznych (prawa, finansów, nauk o zarządzaniu) oraz nauk technicznych (informatyki, transportu, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn), będących podstawą tworzenia sprawnych systemów i procesów logistycznych we współczesnych przedsiębiorstwach;
 • zna i rozumie złożone zależności pomiędzy wybranymi faktami, teoriami i metodami, w tym również powiązania, uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozwiązuje złożone, w tym nietypowe problemy logistyczne, a także zadania w nieprzewidywalnych warunkach, wykorzystując nie tylko poznane, współczesne metody i techniki inżynierskie, ale także tworząc swoje własne, oryginalne sposoby rozwiązywania tych problemów;
 • stosuje odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne do realizacji złożonych zadań w zakresie logistyki;
 • planuje i przeprowadza pomiary oraz symulacje komputerowe dotyczące optymalizacji procesów i systemów logistycznych, potrafiąc interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski;
 • projektuje, zgodnie ze specyfikacją złożone systemy i procesy logistyczne, krytycznie oceniając przydatność i możliwość wykorzystania w tym celu nowych osiągnięć: techniki, technologii, nauk o zarzadzaniu (w tym różnych koncepcji, metod i narzędzi);
 • jest kreatywny i ma świadomość konieczności ustawicznego kształcenia zawodowego i samokształcenia;
 • rozumie konsekwencje podejmowanych decyzji w obszarze działalności logistycznej,
  w tym pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej (ekonomiczne, prawne oraz etyczne);
 • w sposób odpowiedzialny pełni role zawodowe, w tym przewodzi grupie i ponosi za nią odpowiedzialność.
 1.  Typowe miejsca pracy absolwentów:

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, w charakterze specjalisty działu logistyki zajmującego się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów oraz logistyczną obsługą klientów;
 • firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów;
 • hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych, jako koordynatorzy przepływu towarów – od producenta na rynek;
 • dużych sieciach handlowych, jako kierownicy działów logistyki, zarządzający zamówieniami, transportem, magazynowaniem, zapasami;
 • magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych, jako zarządzający tymi podmiotami;
 • firmach turystycznych, organizacjach non profit (np. szpitalach), jako menedżerowie odpowiedzialni za zaopatrzenie, przepływy surowców, materiałów, informacji, wyrobów gotowych itp.;
 • organizacjach samorządowych różnego szczebla, jako zarządzający logistyką w mieście, zajmujący się ustalaniem tras komunikacji publicznej, zaopatrzeniem i obsługą logistyczną miasta oraz systemami szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców;
 • firmach konsultingowych, jako projektanci systemów logistycznych i systemów informacji logistycznej oraz projektanci infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach, miastach, gminach, jako koordynatorzy działań logistycznych w łańcuchach dostaw towarów, analitycy kosztów logistyki;
 • jako przedsiębiorcy prowadzący własne firmy usługowe, logistyczne, transportowe, hurtownie, sklepy itp.
 1. Możliwość kontynuacji kształcenia: Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających w różnych obszarach nauk, a szczególnie w obszarach technicznych i społecznych.