Administracja


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. administracja

 1. Nazwa kierunku studiów: administracja
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
  1. obszar nauk społecznych,
  2. dziedzina: nauki prawne, nauki ekonomiczne,
  3. dyscyplina: nauki o administracji, prawo, ekonomia, nauki o zarządzaniu,
 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: ogólnoakademicki
 5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
 7. Ogólne cele kształcenia
 8. W wyniku przeprowadzonego procesu kształcenia na kierunku administracja absolwent:
  1. w zakresie wiedzy:
   • rozumie znaczenie prawa wśród innych nauk społecznych oraz relację pomiędzy prawem a innymi naukami społecznymi, identyfikując problemy na styku prawo a inne nauki społeczne,
   • zna szczegółowo zakres regulacji w prawie publicznym i prywatnym oraz instytucje funkcjonujące w tym prawie,
   • zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej i wyboru optymalnej formy dla tej działalności wraz ze skutkami w zakresie opodatkowania,
   • zna język angielski na poziomie B2,
  2. w zakresie umiejętności:
   • interpretuje i stosuje przepisy prawne w ramach poszczególnych gałęzi prawa oraz w relacjach pomiędzy tymi gałęziami rozstrzygając złożone problemy praktyczne,
   • przygotowuje dokumenty i projekty rozstrzygnięć (wnioski, pozwy, decyzje, postanowienia, inne.) dotyczące skomplikowanych zagadnień prawnych,
   • posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu, prawa, administracji i ekonomii, teorii organizacji i zarządzania,
   • wykorzystuje techniki informacyjne w pracy zawodowej,
  3. w zakresie kompetencji społecznych:
   • jest komunikatywny i otwarty, rozwiązując problemy innych osób, inicjując działanie w organizacji i zarządzając organizacją,
   • jest skuteczny w działaniu, zarówno w ramach poszczególnych czynności, jak i procesu zarządzania innymi osobami,
   • ma świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia w zakresie prawa i dziedzin pokrewnych oraz potrafi przekonywać inne osoby do tej postawy.
 9. Wymiar praktyk zawodowych: 120 godzin. 8 ECTS
 10. Typowe miejsca pracy absolwentów
  Absolwent jest przygotowany do wykonywania pracy na stanowiskach samodzielnych i w ramach kierowania zarówno małymi komórkami organizacyjnymi, jak i całymi jednostkami organizacyjnymi; w urzędach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, a także w ramach funkcjonowania przedsiębiorców.
 11. Możliwość kontynuacji kształcenia
  Absolwent jest przygotowany do realizacji studiów drugiego stopnia, przede wszystkim w obszarze nauk społecznych, studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających.

Budynek B


Pielęgniarstwo


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PIELĘGNIARSTWO (studia stacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. pielęgniarstwo

 1. Nazwa kierunku studiów: pielęgniarstwo
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
  1. obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
  2. dziedzina: nauki medyczne
  3. dyscyplina: medycyna
 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: stacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat pielęgniarstwa
 7. Ogólne cele kształcenia
 8. Absolwent, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo posiada:
  wiedzę z zakresu:
  1. pielęgniarstwa ogólnego (szczegółową),
  2. innych nauk medycznych (ogólna),
  3. znajomości regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii, odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;
  umiejętności z zakresu:
  1. korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
  2. udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
  3. sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
  4. samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
  5. organizowania pracy własnej: nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;
  kompetencje społeczne z zakresu:
  1. skutecznego porozumiewania się z pacjentem oraz postawy empatycznej,
  2. świadomości czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
  3. świadomości konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.
 9. W ramach kształcenia praktycznego program kształcenia zawiera 2300 godzin (w tym 1100 godzin zajęć praktycznych i 1200 godzin praktyk zawodowych).
 10. Typowe miejsca pracy
 11. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy m.in. w: podmiotach leczniczych, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, w domach pomocy społecznej oraz w żłobkach i przedszkolach.

Architektura wnętrz


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: ARCHITEKTURA WNĘTRZ (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. architektura wnętrz

 1. Nazwa kierunku studiów: architektura wnętrz
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
  1. obszar nauk o sztuce, obszar nauk technicznych;
  2. dziedzina nauki: sztuki plastyczne, nauki techniczne;
  3. dyscyplina: sztuki piękne i sztuki projektowe, architektura i urbanistyka.
 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
 7. Ogólne cele kształcenia
 8. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku architektura wnętrz posiada interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia działalności w zawodzie architekta wnętrz. Absolwent, m.in.:
  1. definiuje problemy z zakresu sztuk plastycznych (m.in.: rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, grafiki, historii sztuki, ogrodów i wzornictwa), projektowych (m.in.: projektowania wnętrz użyteczności publicznej, mieszkalnych, przestrzeni ekspozycyjnych, mebli, zieleni we wnętrzu) oraz nauk technicznych (głównie z zakresu kosztorysowania, zastosowania materiałów i technologii budowlanych, instalacji, oświetlenia, ergonomii), wykorzystując je w celu kształtowania wnętrz dla ludzi, zgodnie z ich potrzebami psychofizycznymi;
  2. opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w procesie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących;
  3. rozwiązuje złożone, w tym nietypowe problemy plastyczne i techniczne, wykorzystując poznane metody i techniki tworzenia w celu kreacji własnego, oryginalnego projektu;
  4. stosuje nowoczesne techniki i technologie informacyjno-komunikacyjne do realizacji złożonych zadań w procesie projektowym;
  5. reaguje i adaptuje się do zmieniającej rzeczywistości, m.in. w sytuacji kryzysowej, a także jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania inwestora;
  6. przygotowuje projekty spełniające wymagania estetyczne, technologiczne i techniczne, ekonomiczne i prawne;
  7. planuje i organizuje proces realizacyjny wnętrz i sprawuje nadzór autorski;
  8. wykorzystuje w praktyce zawodowej nowe materiały wykończeniowe oraz nowe technologie, w tym systemy oświetleniowe, instalacje wodne oraz elementy zieleni w architekturze;
  9. kreatywnie i świadomie podchodzi do procesu ustawicznego kształcenia zawodowego, a także doskonalenia swoich kompetencji społecznych;
  10. odpowiedzialnie ponosi konsekwencje podejmowanych decyzji w zawodzie architekta wnętrz akceptując złożoność wzajemnych relacji, jakie zachodzą pomiędzy ludźmi, ich potrzebami, wnętrzem i infrastrukturą;
  11. organizuje pracę własną i w zespole, kierując się zasadami racjonalności i przedsiębiorczości.
 9. Wymiar praktyk zawodowych: 360 godzin.
 10. Typowe miejsca pracy absolwentów
  1. Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w:
  2. biurach projektowych, architektoniczno-budowlanych, wnętrzarsko-designerskich jako architekci wnętrz;
  3. firmach deweloperskich jako specjaliści w zakresie aranżacji wnętrz;
  4. agencjach reklamowych na stanowisku grafika;
  5. ośrodkach kultury, teatrach i na planie filmowym w charakterze dekoratora;
  6. firmach handlowych jako specjaliści od urządzania ekspozycji;
  7. przedsiębiorstwach produkcyjnych, zajmujących się wyposażeniem wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznych w charakterze specjalisty działu projektowego;
  8. w salonach branżowych, np. meblowych, z armaturą sanitarną, ceramiką jako konsultant-projektant;
  9. przedsiębiorstwach produkcyjnych, jako projektant wzorów przemysłowych i unikatowych;
  10. dużych sieciach handlowych jako kierownicy działów promocji oraz własnych firmach projektowo-usługowych.
 11. Możliwość kontynuacji kształcenia
 12. Absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających w różnych obszarach nauk, a szczególnie w obszarach sztuki i nauk technicznych.

Sala stara


Klub Studencki „Pod Papugami”


Sala Senatu i Konwentu


Budynek Główny (A)