Odpłatności za studia stacjonarne i niestacjonarne


Odpłatność za studia niestacjonarne

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 20/2018 z dnia 25 maja 2018 r. opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 (za jeden semestr) ustala się w następującej wysokości:

Studia pierwszego stopnia
Kierunek Opłata semestralna za usługi edukacyjne – I rok 
Administracja 1 400,00 zł
Architektura wnętrz 1 400,00 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 400,00 zł
Filologia (angielska) 1 300,00 zł
Kosmetologia 1 500,00 zł
Logistyka 1 400,00 zł
Pedagogika 1 300,00 zł
Techniki dentystyczne 3 800,00 zł
Studia drugiego stopnia
Kierunek Opłata semestralna za usługi edukacyjne – I rok 
Administracja 1 400,00 zł
Logistyka 1 400,00 zł

Opłaty za usługi edukacyjne można wnieść w całości w następujących terminach:
1) za semestr zimowy – do 15 października 2018 roku,
2) za semestr letni – do 15 lutego 2019 roku, a w przypadku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od lutego – do 22 lutego 2019 roku.

Studenci I roku studiów (studia I i II stopnia) mogą dokonać opłaty za usługi edukacyjne w ratach wg następującego harmonogramu określającego wysokość rat i termin dokonania płatności:

Semestr zimowy 2018/2019
Wysokość opłaty semestralnej I rata II rata III rata IV rata
Termin płatności do:

15.10.2018 r.

Termin płatności do:

15.11.2018 r.

Termin płatności do:

17.12.2018 r.

Termin płatności do:

15.01.2019 r.

1400,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 400,00 zł
1300,00 zł 350,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 350,00 zł
1500,00 zł 450,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 450,00 zł
3800,00 zł 1140,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 1140,00 zł

 

Semestr letni 2018/2019
Wysokość opłaty semestralnej I rata II rata III rata IV rata V rata
Termin płatności do:

15.02.2019 r.

Termin płatności do:

15.03.2019 r.

Termin płatności do:

15.04.2019 r.

Termin płatności do:

15.05.2019 r.

Termin płatności do:

14.06.2019 r.

1400,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł
1300,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł
1500,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł
3800,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł

 

 • Opłata za legitymację

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 8/2017 z 22 marca 2017 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 17 zł. Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni:
 Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393


Odpłatności za studia – cudzoziemcy

Zarządzenie Rektora PWSZ nr 21/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2018/2019

Dla kandydata


Uwaga, ważne terminy REKRUTACJI na studia na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 (studia I i II stopnia)!
01.06.2019 – 31.07.2019obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów na studia (I i II stopnia)
do 31.07.2019 przyjmowanie od kandydatów dokumentów (pok. 24)
31.07.2019  – warsztaty sprawdzające kreatywność i predyspozycje zawodowe kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz (godz. 11.00, studio Aquarium w budynku B)
05.08.2019
– ogłoszenie wyników rekrutacji

Prosimy o zapoznanie się z warunkami rekrutacji (Uchwała nr 15/2019 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu)

 

Szanowni Państwo, w chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem nowej oferty studiów podyplomowych. Informacje związane z rekrutacją na kierunki studiów podyplomowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020  zostaną udostępnione wkrótce.

  Odpłatna usługa edukacyjna  „potwierdzania efektów uczenia się zdobytych  poza formalną edukacją” (art. 2, ust. 1, p. 180,  Nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  - Dz. U. z 11 lipca 2014, poz. 1198).

  Efekty uczenia się:
  to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych zarówno w procesie kształcenia w systemie studiów, jak i w procesie uczenia się poza systemem studiów.

  Zadania uczelni:

  • stwierdzenie - na podstawie jednoznacznych dowodów oraz w trybie jasnych procedur - czy i w jakim stopniu dorosła osoba, która nie ukończyła formalnego procesu kształcenia, opanowała określone efekty uczenia się, właściwe dla określonego procesu edukacji formalnej;
  • przyznanie punktów ECTS potwierdzających opanowanie tych efektów na określonym poziomie i profilu kształcenia w danej szkole wyższej (nie więcej niż 50%)

   

  Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

  1. Osobie, która ubiega się o przyjęcie na:
   a) studia pierwszego stopnia i posiada świadectwo dojrzałości oraz co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego;
   b) studia drugiego stopnia, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata/inżyniera lub równorzędnym, i co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym;
   c) kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia, gdy osoba posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego.
  2. Na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia bądź kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia mogą ubiegać się również absolwenci kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych. W tych przypadkach nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

  W roku akademickim 2018/2019 efekty uczenia się – zdobyte w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej - mogą zostać potwierdzone kandydatom, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunki:

  - administracja, studia pierwszego i drugiego stopnia,
  - logistyka pierwszego stopnia,
  - filologia.

  Szczegółowe informacje:

  Uchwała nr 34/2015 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji procesu potwierdzania efektów uczenia się: http://www.bip.pwsz.com.pl/?app=uchwaly&nid=1289&y=2015

  Zarządzenia Rektora:

  rok akademicki 2015/2016: http://www.bip.pwsz.com.pl/?bip_id=1321&cid=101&q=walidacji
  rok akademicki 2016/2017: http://www.bip.pwsz.com.pl/?bip_id=1414&cid=102&q=walidacji
  rok akademicki 2017/2018: http://www.bip.pwsz.com.pl/?cid=107&bip_id=1644
  rok akademicki 2018/2019: http://www.bip.pwsz.com.pl/?cid=110&bip_id=1896

  Kontakt:

  Dział Nauczania i Spraw Studenckich
  Ul. Zamkowa 4, pokój nr 25, 27
  rekrutacja@pwsz.com.pl
  tel. (+48) 74 641 92 03, 74 641 92 04, 74 641 92 08, 74 641 92 25, 74 641 92 05

  Szanowni Państwo, w chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem nowej oferty kursów doskonalących. Informacje związane z rekrutacją na kursy i szkolenia rozpoczynające się od roku akademickiego 2019/2020  zostaną udostępnione około 20 maja 2019 r.

   Dział Nauczania i Spraw Studenckich
   ul. Zamkowa 4, pokój nr 24, 25, 27
   rekrutacja@pwsz.com.pl
   tel. (+48) 74 641-92-03,  74 641-92-04,  74 641-92-08, 74 641-92-25,  74 641-92-05

   Baza dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiuisa w Wałbrzychu (PWSZ AS w Wałbrzychu) składa się z trzech, w pełni wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, budynków zlokalizowanych przy:

   • ul. Zamkowej 4 (gmach główny uczelni, budynek A),
   • ul. Piotra Skargi 14a (budynek B),
   • ul. Piotra Skargi 14a (sala Auditorium Novum, budynek C).

   Budynki usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie, w centrum miasta Wałbrzycha. Gmach dawnego Pałacu Czettritzów (bud. A) o powierzchni użytkowej – 3.316 m2, poddany (w 2004 r.) kompleksowej renowacji, otoczony jest zabytkowym parkiem (o powierzchni 4 ha) na terenie, którego studenci spędzają swój wolny czas. Uczelnia dysponuje miejscami parkingowymi.

   Więcej informacji tutaj.

   Warto sprawdzić

   Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa  (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELS - elektroniczną legitymację studencką.

   Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 54/2018 z 10 października 2018 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

   Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni
   Bank: Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

   Dodatkowe informacje:
   tel. 74 641 92 03
   tel. 74 641 92 04
   tel. 74 641 92 05

   Działalność studencka

   Samorząd Studencki istnieje od 1999 roku. Jego celem jest reprezentowanie interesów studentów PWSZ. Głównym zadaniem  jest dbałość o prawa i przywileje studentów, organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, rozwiązywanie wszelkich problemów braci studenckiej. Samorząd czynnie współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, współdecydując w sprawach bezpośrednio dotyczących studentów oraz reprezentując Szkołę na zewnątrz (np. podczas Juvenaliów) i dbając o jej wizerunek. Opiniuje również przyznawanie stypendiów naukowych, socjalnych oraz wyróżnień za działalność na rzecz uczelni. Samorząd współpracuje z uczelnianym pismem „Humanistyczna Jazda” oraz licznymi organizacjami. Jest obecny właściwie we wszystkich dziedzinach życia uczelni. Cykliczne imprezy studenckie, takie jak otrzęsiny, połowinki, juwenalia, organizowane są przez Samorząd. W klubie studenckim, znajdującym się na terenie PWSZ AS, odbywają się kameralne wieczorki artystyczne oraz spotkania autorskie.

   Skład Samorządu Studenckiego

   Przewodnicząca: Patryk Stępień Zastępca przewodniczącego: Ada Kwiatkowska, Paweł Rakowski,   Sekretarz: Szymon Więcek Skarbnik: Krzysztof Janczak

   Członkowie Samorządu czekają na studentów w s. 315

   (III piętro, budynek "A" przy ul. Zamkowej 4)

    Kontakt:  samorzad@pwsz.com.pl

   „Humanistyczna Jazda” – to samodzielnie tworzone i wydawane przez naszych studentów pismo, które już od lat pięciu jest integralną częścią życia studenckiego. Prawdopodobnie duży wpływ na jej pozycję na naszej uczelni ma polonistyczna tradycja. To właśnie spora grupa zapaleńców z polonistyki pięć lat temu powołała gazetę, nadając jej niepowtarzalną formę. „Humanistyczna Jazda” to pismo uczelniane, kolportowane w murach naszej uczelni i centrach studenckiego życia, docierające nie tylko do żaków, ale również kadry profesorskiej (która często z wypiekami czyta nasze artykuły). Od ponad roku ta niezależna gazeta studencka dociera też do mieszkańców Wałbrzycha za sprawą specjalnej wkładki w „30 minutach”. Dzięki temu jesteśmy obecni i rozpoznawalni w całym mieście, a nasze teksty poznają osoby, które nie mają nic wspólnego z uczelnią. Gazeta stwarza możliwość sprawdzenia nie tylko dziennikarskiego pióra studentów, ale również umożliwia im debiut literacki czy poetycki. Na łamach „Humanistycznej Jazdy” debatujemy o rzeczach poważnych i tych mniej poważnych, ale zawsze o tych, które nas bezpośrednio dotyczą i interesują. Krytykujemy otaczającą nas rzeczywistość i staramy się pokazać, że mamy pomysły na rozwiązanie kilku jej problemów. Piszemy o wydarzeniach, które miały miejsce w naszej uczelni, dzielimy się przemyśleniami na tematy ważne dla nas, robimy wywiady z politykami, naukowcami, ludźmi zaangażowanymi w życie kulturalne naszego regionu. Najwięcej jednak uwagi poświęcamy zawsze studentom i ich problemom czy troskom. Wyróżnia nas interesująca szata graficzna, ciekawe zdjęcia, różnorodna tematyka, a także spore grono redakcyjne.

   Jesteśmy organizacją studencką zrzeszającą osoby, które chcą nauczyć się tego, czego nie poznają na wykładach, laboratoriach czy seminariach. Pracę dla telewizji traktujemy jako niezłą zabawę poprzez którą możemy rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać swoją wiedzę i poznawać ciekawych ludzi. Naszymi odbiorcami są głównie studenci i mieszkańcy Wałbrzycha, gdyż nasze programy są emitowane w wałbrzyskich sieciach kablowych. Liczba osób oglądających nasze programy jest zatem wysoka i mobilizuje nas do rzetelnego działania. Jest to publiczność wymagająca, dlatego staramy się, by nasze programy były interesujące pod względem merytorycznym, a także jak najlepiej wykonane od strony technicznej. Wyposażenie naszego studia na tle innych telewizji w Wałbrzychu jest dobre, co pokazują nasze emitowane programy. Kształcimy się zarówno w zakresie montażu liniowego jak i nieliniowego, operatorskim, dźwiękowym i redakcyjnym. Ciągle brakuje nam rąk do pracy więc jeśli chcesz przeżyć fascynującą przygodę, a przy okazji nauczyć się mnóstwa ciekawych rzeczy dołącz do nas. Szczególnie poszukujemy osób gotowych do pracy w charakterze redaktorów informacji prasowych. Nasze zebrania odbywają się we wtorki i czwartki od godziny 16:30. Zapraszamy.

   Kontakt: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych zamkowatv@pwsz.com.pl

   Rekrutacja dla cudzoziemców


   Studia I stopniaStudia II stopnia

   ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA CUDZOZIEMCÓW

   1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na warunkach określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Osoby te mogą ubiegać się o zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego. Decyzje w tej sprawie podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
   2. Kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, poza dokumentami określonymi w § 12  uchwały rekrutacyjnej (dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego), zobowiązani są dodatkowo dołączyć:
   • dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
   • w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w art. 69 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w zakresie dyplomów wydawanych przez uczelnie zagraniczne odpowiednio stosuje się art.326 powołanej  ustawy;
   • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

    

   Rekrutacja na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

   Lp. Nazwa kierunku

   Forma studiów

   Studia stacjonarne

   Studia niestacjonarne

   1. Administracja

   X

   X

   2. Architektura wnętrz

   X

   X

   3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

   X

   X

   4. Filologia

   X

   X

   5. Kosmetologia

   X

   X

   6. Logistyka

   X

   X

   7. Pedagogika

   X

   X

   8. Pielęgniarstwo

   X

   9. Techniki dentystyczne

   X

   X

    

   • Rekrutacja na kierunek filologia odbywa się na specjalność:
    – filologia angielska (studia stacjonarne, studia niestacjonarne).
   • Zastrzega się możliwość nieogłoszenia naboru na dany kierunek, stopień lub formę studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

   Rekrutacja na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

   Lp. Nazwa kierunku Forma studiów
   Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
   1. Administracja X X
   2. Logistyka X X

    

    

   Studia I stopniaStudia II stopnia

   Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia pierwszego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

   1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

   2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

   3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

   4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

   • Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
   • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
   • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

   Uwaga! Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

   Uwaga, w przypadku niepełnoletnich cudzoziemców wymagane jest złożenie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego – zgody na podjęcie studiów i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów pierwszego stopnia:
   Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego cudzoziemca


   Cudzoziemcy podejmujący studia pierwszego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (tj. posiadający Kartę Polaka) zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

   1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

   2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

   3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

   4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

   5) dowód opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w wysokości 85 PLN.

   Ważna informacja: dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego

   Ponadto cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo dołączyć:

   1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

   2) potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa z polskim świadectwem,

   3) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

   4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

   5) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

   Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

    

   Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia drugiego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

   1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

   2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu uczelni),

   3) kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,

   4) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami.

   • Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
   • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
   • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

   Uwaga!Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.


   Cudzoziemcy podejmujący studia pierwszego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (tj. posiadający Kartę Polaka) zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

   1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

   2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

   3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

   4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

   6) dowód opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w wysokości 85 PLN

   Ważna informacja: dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego

   Ponadto cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo dołączyć:

   1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

   2) potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa z polskim świadectwem,

   3) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

   4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

   5) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

   Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

    

   Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020:

   1) 01.06.2019-31.07.2019 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

   2) 01.08.2019-02.08.2019 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych.

   3) 05.08.2019 – ogłoszenie wyników.

   W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca:

   1) 05.08.2019-20.09.2019 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie dokumentów od kandydatów,

   2) 23.09.2019-24.09.2019 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

   3) 25.09.2019 – ogłoszenie wyników.

   Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 (Logistyka II stopnia):

   1) 15.01.2020-12.02.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

   2) 13.02.2020 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych

   3) 14.02.2020 – ogłoszenie wyników.

   OPŁATY SEMESTRALNE ZA USŁUGI EDUKACYJNE

   Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ nr 21/2018 z dnia 25 maja 2018 r. opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 (za jeden semestr) ustala się w następującej wysokości:

   Kierunek Opłata semestralna za usługi edukacyjne
   I rok 

   – studia stacjonarne

   I rok 

   – studia niestacjonarne

   Studia pierwszego stopnia
   Administracja 1800,00 zł 1400,00 zł
   Architektura wnętrz 1800,00 zł 1400,00 zł
   Bezpieczeństwo i higiena pracy 1800,00 zł 1400,00 zł
   Filologia (angielska) 1800,00 zł 1300,00 zł
   Kosmetologia 2000,00 zł 1500,00 zł
   Logistyka 1800,00 zł 1400,00 zł
   Pedagogika 1800,00 zł 1300,00 zł
   Pielęgniarstwo 3800,00 zł
   Techniki dentystyczne 3800,00 zł 3800,00 zł
   Studia drugiego stopnia
   Administracja 1800,00 zł 1400,00 zł
   Logistyka 1800,00 zł 1400,00 zł

   Student wnosi opłatę za zajęcia dydaktyczne, o której mowa w § 1 w całości w następujących terminach:

   1) za semestr zimowy – do 28 września 2018 r.,

   2) za semestr letni – do 15 lutego 2019 r.

   Student otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, umożliwiający jego identyfikację w systemie finansowo-księgowym Uczelni. O indywidualnym numerze rachunku bankowego student zostaje poinformowany pisemnie.

   W uzasadnionych przypadkach rektor na pisemny wniosek studenta może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach.

    

   OPŁATY DODATKOWE

    

   • Opłata rekrutacyjna
    – 85 zł należy wpłacić na konto Uczelni:
    Bank Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

    

   • Opłaty za powtarzanie przedmiotów
   1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce za rok akademicki 2018/2019 ustala się w zależności od oszacowanej dla danego (jednego) przedmiotu liczby punktów ECTS (zgodnie z obowiązującym planem studiów w danym roku akademickim), tj.:
   Liczba punktów ECTS

   (przyznana dla jednego przedmiotu)

   Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć
   do 2 punktów ECTS 150,00 zł
   3-4 punkty ECTS 200,00 zł
   5-9 punktów ECTS 300,00 zł
   10 i powyżej punktów ECTS 400,00 zł
   1. W sytuacji, gdy student powtarza więcej niż jeden przedmiot kwotę określoną powyżej sumuje się za poszczególne przedmioty.
   2. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za powtarzanie określonych zajęć (powtarzanie przedmiotu/przedmiotów) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
    a) za semestr zimowy – do 28 września 2018 r.,
    b) za semestr letni – do 15 lutego 2019 r.
   3. Wpłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce student dokonuje na rachunek bankowy Uczelni: Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393.

   Dodatkowe informacje:
   tel. 74 641 92 03
   tel. 74 641 92 04
   tel. 74 641 92 24
   tel. 74 641 92 05

   email:  rekrutacja@pwsz.com.pl

   Zasady przyjęć na studia


   Studia I stopniaStudia II stopnia

   1. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

   1) Studia prowadzone na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

   Lp. Nazwa kierunku Forma studiów
   Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
   1. Administracja X X
   2. Architektura wnętrz X X
   3. Bezpieczeństwo i higiena pracy X X
   4. Filologia X X
   5. Kosmetologia X X
   6. Logistyka X X
   7. Pedagogika X X
   8. Pielęgniarstwo X
   9. Techniki dentystyczne X X

    

   2) Studia prowadzone na poziomie drugiego stopnia o profilu praktycznym

   Lp. Nazwa kierunku Forma studiów
   Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
   1. Administracja X X
   2. Logistyka X X

    

   1. Rekrutacja na kierunek „filologia” odbywa się na specjalność:

   – filologia angielska (studia stacjonarne, studia niestacjonarne).

   1. Zastrzega się możliwość nieogłoszenia naboru na dany kierunek, stopień lub formę studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.
   2. Przyjęcia na dany kierunek i formę studiów odbywają się w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat.
   3. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na dany kierunek lub kierunek i specjalność, nie zostaną one uruchomione. Senat w przypadku mniejszej liczby kandydatów pozostawia do dyspozycji rektora prawo decyzji o uruchomieniu studiów.

   Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Senatu.

   1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora.
   2. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych w niniejszej uchwale.

    TERMINY REKRUTACJI

   1. Rekrutacja kandydatów na studia może być przeprowadzona w naborze podstawowym oraz naborach uzupełniających. Nabory uzupełniające przeprowadzane są w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć.
   2. Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020:

   1) 01.06.2019-31.07.2019 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

   2) 31.07.2019 – warsztaty sprawdzające kreatywność i predyspozycje zawodowe kandydatów na studia Architektura wnętrz,

   3) 01.08.2019-02.08.2019 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

   4) 05.08.2019 – ogłoszenie wyników.

   1. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca:

   1) 05.08.2019-20.09.2019 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

   2) 20.09.2019 – warsztaty sprawdzające kreatywność i predyspozycje zawodowe kandydatów na studia Architektura wnętrz,

   3) 23.09.2019-24.09.2019 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

   4) 25.09.2019 – ogłoszenie wyników.

   1. Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020:

   1) 15.01.2020-12.02.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

   2) 13.02.2020 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

   3) 14.02.2020 – ogłoszenie wyników.

    REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

   1. Ustala się następujące warunki, tryb rekrutacji oraz zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i egzaminów wstępnych na I rok trzyletnich i trzyipółletnich studiów pierwszego stopnia:

   1) Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

   2) Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi zgodnie z ust. 5 za przedmioty określone w ust. 3, z których zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości.

   3) W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za wyniki z przedmiotów z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, zgodnie z poniższą tabelą:

   Kierunek Przedmioty
   Administracja 1. język obcy

   2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

   Architektura wnętrz 1. język obcy

   2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, historia sztuki, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

   3. Ocena predyspozycji zawodowych odbędzie się w formie 1,5 godzinnych  warsztatów sprawdzających kreatywność i predyspozycje zawodowe

   Bezpieczeństwo i higiena pracy 1. język obcy

   2. jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie

   Filologia – filologia angielska 1. język angielski

   2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

   Kosmetologia 1. język obcy

   2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

   Logistyka 1. język obcy

   2. jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie

   Pedagogika 1. język obcy

   2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

   Pielęgniarstwo 1. język obcy

   2. jeden z wybranych przedmiotów: biologia, chemia, matematyka lub fizyka

   Techniki dentystyczne 1. język obcy

   2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

    

   4) Jeżeli dla danego kierunku zostało wskazanych kilka przedmiotów z możliwością wyboru, kandydat otrzymuje punkty tylko za jeden przedmiot, z którego uzyskał najlepszy wynik.

   5) Kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne według następujących zasad:
   a) egzamin maturalny, egzamin dojrzałości

   Egzamin dojrzałości „Stara matura”(oceny) Egzamin maturalny„Nowa matura”poziom podstawowy Egzamin maturalny„Nowa matura”poziom rozszerzony Punkty
   rekrutacyjne
   2 30%-44% 20
   3 45%-58% 40
   4 59%-72% 30%-50% 60
   5 73%-86% 51%-69% 80
   6 87%-100% 70%-100% 100

   b) egzamin maturalny potwierdzony dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureat Organization w Genewie

   Poziom HL lub SL Punkty rekrutacyjne
   2 50
   3 60
   4 70
   5 80
   6 90
   7 100

   c) egzamin maturalny potwierdzony dyplomem EB (European Baccalaureate) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dn. 21.06.1994 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 3, poz. 10)

   Wynik na dyplomie EB Punkty rekrutacyjne
   0,00-5,99 0
   6,00-6,50 30
   6,51-7,00 40
   7,01-7,50 50
   7,51-8,00 60
   8,01-8,50 70
   8,51-9,00 80
   9,01-9,50 90
   9,51-10,00 100

   d) egzamin maturalny zagraniczny (np. Ukraina) – podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

   – Atestacie, wyrażone w skali 1–12, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym,

   – ZNO, wyrażone w skali 100–200), są przeliczane jako matura na poziomie rozszerzonym.
   e) w przypadku, gdy przy egzaminie maturalnym nie został określony jego poziom, kandydat otrzymuje punkty jak przy poziomie podstawowym.

   1. W przypadku, gdy kandydat na studia zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym pod uwagę brany jest poziom, z którego po przeliczeniu kandydat uzyska większą liczbę punktów rekrutacyjnych.
   2. Na studia stacjonarne przyjęci zostaną kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach ustalonego limitu miejsc. Osobom, które nie zostaną przyjęte na studia stacjonarne komisja może zaproponować podjęcie studiów w trybie niestacjonarnym.
   3. Osoby, które pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne, a nie zostaną przyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową, w kolejności uzyskanych punktów.

   1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
   2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek „logistyka” może ubiegać się kandydat, który posiada dyplom ukończenia studiów inżynierskich.
   3. Podstawą zakwalifikowania na studia jest średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
   4. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie średniej ocen, o której mowa w ust. 2, w ramach określonego limitu przyjęć na dany kierunek i formę studiów.
   5. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA

   W WYNIKU POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

   1. O przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, którym zgodnie z zasadami przyjętymi przez Senat, uczelnia potwierdziła efekty uczenia się.
   2. Kandydaci na studia z potwierdzonymi efektami uczenia się zobowiązani są do wzięcia udziału w poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego określonych w paragrafie 9 i  10 uchwały rekrutacyjnej.
   3. Kandydat poza dokumentami, o których mowa w paragrafie 11 jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o potwierdzeniu efektów uczenia się na określonym kierunku studiów, na który ubiega się o przyjęcie. Kandydat składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się w terminie i na zasadach określonych przez Senat.
   4. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają odrębnej procedurze kwalifikacyjnej.
   5. Dla kandydatów sporządza się, odrębnie na każdym kierunku i poziomie kształcenia, listę rankingową, biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
   6. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie średniej ocen, o której mowa w ust. 5, w ramach określonego limitu przyjęć na dany kierunek i poziom dla tych osób, z zastrzeżeniem art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

    ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

   1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w dwóch etapach.
   2. Etap pierwszy obejmuje:

   1) obowiązkową elektroniczną rejestrację kandydatów,

   2) wniesienie opłaty (85 zł) w terminie wskazanym przez uczelnię, za postępowanie związane z ubieganiem się o przyjęcie na studia.

   1. Etap drugi obejmuje:

   1) przyjęcie od kandydatów dokumentów, o których mowa w paragrafie 11 oraz  12, w terminie wskazanym w paragrafie 5,

   2) sprawdzenie poprawności wyliczeń punktów lub średniej z ocen oraz zgodności pozostałych danych kandydata z danymi podanymi przy rejestracji elektronicznej,

   3) przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, w tym list rezerwowych.

   1. Niezłożenie w drugim etapie rekrutacji przez kandydata wymaganych dokumentów, w terminie określonym przez uczelnię, jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.
   2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może ogłosić, wraz z listą zakwalifikowanych do przyjęcia na określony kierunek, stopień i formę studiów, listę rezerwową z nazwiskami kandydatów, którzy będą mogli znaleźć się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia, po zwolnieniu miejsc przez osoby przyjęte.

    ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW

   1. Obowiązkowa rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej (dalej zwanej ERK) na stronie internetowej www.pwsz.com.pl.
   2. Rejestracja kandydata poprzez ERK jest warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.
   3. W celu rejestracji kandydat:

   1) zakłada konto rejestracyjne,

   2) dokonuje wyboru kierunku,

   3) wypełnia i zatwierdza kwestionariusz kandydata zawierający dane osobowe oraz zamieszcza kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi,

   4) wpisuje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów, za które przysługują punkty rekrutacyjne lub w przypadku studiów drugiego stopnia uzyskaną średnią ocen,

   5) wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne (85 zł), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na numer konta bankowego uczelni wygenerowany przez system.

   1. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępniania hasła osobom trzecim.
   2. Rejestrację internetową na studia uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wymaganych danych, wniesieniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularza internetowego, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych danych ponosi kandydat.

    WYMAGANE DOKUMENTY

   1. Od kandydatów do przyjęcia na studia pierwszego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

   1) kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową według wzoru określonego przez uczelnię,

   2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni), o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

   3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

   4) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

   1. Od kandydatów do przyjęcia na studia drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

   1) kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową według wzoru określonego przez uczelnię,

   2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu uczelni),

   3) kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,

   4) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

   1. Złożenie zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5 z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
   2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
   3. Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty, o której mowa w ust. 4.
   4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.
   5. Dokumenty składane są w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, pokój 24-25).
   1. Obywatele polscy, którzy uzyskali wykształcenie średnie za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez nich świadectwo uprawnia do podjęcia studiów wyższych w Polsce na podstawie art. 93 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).
   2. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli spełniają przesłanki określone w art. 69 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

   ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA CUDZOZIEMCÓW

   1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na warunkach określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Osoby te mogą ubiegać się o zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego. Decyzje w tej sprawie podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
   2. Kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, poza dokumentami określonymi w paragrafie 12 (dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego), zobowiązani są dodatkowo dołączyć:

   1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

   2) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w art. 69 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  w zakresie dyplomów wydawanych przez uczelnie zagraniczne odpowiednio stosuje się art.326 powołanej  ustawy.

   3) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne określa senat.
   2. Osoba przyjęta na studia niestacjonarne jest zobowiązana do uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne w terminach i wysokościach ustalonych przez rektora.
   3. Studia stacjonarne są bezpłatne. Osoba przyjęta na studia stacjonarne jest zobowiązana do uiszczenia opłat za świadczone usługi edukacyjne jedynie w przypadkach określonych w ustawie.
   1. Informacja o warunkach i trybie rekrutacji na studia zamieszczona zostanie na stronie internetowej uczelni.
   2. Wyniki rekrutacji są jawne.

   Studia I stopniaStudia II stopnia

   1. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

   1) Studia prowadzone na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

   Lp. Nazwa kierunku Forma studiów
   Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
   1. Administracja X X
   2. Architektura wnętrz X X
   3. Bezpieczeństwo i higiena pracy X X
   4. Filologia X X
   5. Kosmetologia X X
   6. Logistyka X X
   7. Pedagogika X X
   8. Pielęgniarstwo X
   9. Techniki dentystyczne X X

    

   2) Studia prowadzone na poziomie drugiego stopnia o profilu praktycznym

   Lp. Nazwa kierunku Forma studiów
   Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
   1. Administracja X X
   2. Logistyka X X

    

   1. Rekrutacja na kierunek „filologia” odbywa się na specjalność:

   – filologia angielska (studia stacjonarne, studia niestacjonarne).

   1. Zastrzega się możliwość nieogłoszenia naboru na dany kierunek, stopień lub formę studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.
   2. Przyjęcia na dany kierunek i formę studiów odbywają się w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat.
   3. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na dany kierunek lub kierunek i specjalność, nie zostaną one uruchomione. Senat w przypadku mniejszej liczby kandydatów pozostawia do dyspozycji rektora prawo decyzji o uruchomieniu studiów.

   Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Senatu.

   1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora.
   2. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych w niniejszej uchwale.

    TERMINY REKRUTACJI

   1. Rekrutacja kandydatów na studia może być przeprowadzona w naborze podstawowym oraz naborach uzupełniających. Nabory uzupełniające przeprowadzane są w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć.
   2. Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020:

   1) 01.06.2019-31.07.2019 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

   2) 31.07.2019 – warsztaty sprawdzające kreatywność i predyspozycje zawodowe kandydatów na studia Architektura wnętrz,

   3) 01.08.2019-02.08.2019 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

   4) 05.08.2019 – ogłoszenie wyników.

   1. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca:

   1) 05.08.2019-20.09.2019 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

   2) 20.09.2019 – warsztaty sprawdzające kreatywność i predyspozycje zawodowe kandydatów na studia Architektura wnętrz,

   3) 23.09.2019-24.09.2019 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

   4) 25.09.2019 – ogłoszenie wyników.

   1. Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020:

   1) 15.01.2020-12.02.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

   2) 13.02.2020 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

   3) 14.02.2020 – ogłoszenie wyników.

    REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

   1. Ustala się następujące warunki, tryb rekrutacji oraz zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i egzaminów wstępnych na I rok trzyletnich i trzyipółletnich studiów pierwszego stopnia:

   1) Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

   2) Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi zgodnie z ust. 5 za przedmioty określone w ust. 3, z których zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości.

   3) W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za wyniki z przedmiotów z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, zgodnie z poniższą tabelą:

   Kierunek Przedmioty
   Administracja 1. język obcy

   2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

   Architektura wnętrz 1. język obcy

   2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, historia sztuki, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

   3. Ocena predyspozycji zawodowych odbędzie się w formie 1,5 godzinnych  warsztatów sprawdzających kreatywność i predyspozycje zawodowe

   Bezpieczeństwo i higiena pracy 1. język obcy

   2. jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie

   Filologia – filologia angielska 1. język angielski

   2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

   Kosmetologia 1. język obcy

   2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

   Logistyka 1. język obcy

   2. jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie

   Pedagogika 1. język obcy

   2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

   Pielęgniarstwo 1. język obcy

   2. jeden z wybranych przedmiotów: biologia, chemia, matematyka lub fizyka

   Techniki dentystyczne 1. język obcy

   2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

    

   4) Jeżeli dla danego kierunku zostało wskazanych kilka przedmiotów z możliwością wyboru, kandydat otrzymuje punkty tylko za jeden przedmiot, z którego uzyskał najlepszy wynik.

   5) Kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne według następujących zasad:
   a) egzamin maturalny, egzamin dojrzałości

   Egzamin dojrzałości „Stara matura”(oceny) Egzamin maturalny„Nowa matura”poziom podstawowy Egzamin maturalny„Nowa matura”poziom rozszerzony Punkty
   rekrutacyjne
   2 30%-44% 20
   3 45%-58% 40
   4 59%-72% 30%-50% 60
   5 73%-86% 51%-69% 80
   6 87%-100% 70%-100% 100

   b) egzamin maturalny potwierdzony dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureat Organization w Genewie

   Poziom HL lub SL Punkty rekrutacyjne
   2 50
   3 60
   4 70
   5 80
   6 90
   7 100

   c) egzamin maturalny potwierdzony dyplomem EB (European Baccalaureate) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dn. 21.06.1994 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 3, poz. 10)

   Wynik na dyplomie EB Punkty rekrutacyjne
   0,00-5,99 0
   6,00-6,50 30
   6,51-7,00 40
   7,01-7,50 50
   7,51-8,00 60
   8,01-8,50 70
   8,51-9,00 80
   9,01-9,50 90
   9,51-10,00 100

   d) egzamin maturalny zagraniczny (np. Ukraina) – podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

   – Atestacie, wyrażone w skali 1–12, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym,

   – ZNO, wyrażone w skali 100–200), są przeliczane jako matura na poziomie rozszerzonym.
   e) w przypadku, gdy przy egzaminie maturalnym nie został określony jego poziom, kandydat otrzymuje punkty jak przy poziomie podstawowym.

   1. W przypadku, gdy kandydat na studia zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym pod uwagę brany jest poziom, z którego po przeliczeniu kandydat uzyska większą liczbę punktów rekrutacyjnych.
   2. Na studia stacjonarne przyjęci zostaną kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach ustalonego limitu miejsc. Osobom, które nie zostaną przyjęte na studia stacjonarne komisja może zaproponować podjęcie studiów w trybie niestacjonarnym.
   3. Osoby, które pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne, a nie zostaną przyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową, w kolejności uzyskanych punktów.

   1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
   2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek „logistyka” może ubiegać się kandydat, który posiada dyplom ukończenia studiów inżynierskich.
   3. Podstawą zakwalifikowania na studia jest średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
   4. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie średniej ocen, o której mowa w ust. 2, w ramach określonego limitu przyjęć na dany kierunek i formę studiów.
   5. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

   ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA

   W WYNIKU POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

   1. O przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, którym zgodnie z zasadami przyjętymi przez Senat, uczelnia potwierdziła efekty uczenia się.
   2. Kandydaci na studia z potwierdzonymi efektami uczenia się zobowiązani są do wzięcia udziału w poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego określonych w paragrafie 9 i  10 uchwały rekrutacyjnej.
   3. Kandydat poza dokumentami, o których mowa w paragrafie 11 jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o potwierdzeniu efektów uczenia się na określonym kierunku studiów, na który ubiega się o przyjęcie. Kandydat składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się w terminie i na zasadach określonych przez Senat.
   4. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają odrębnej procedurze kwalifikacyjnej.
   5. Dla kandydatów sporządza się, odrębnie na każdym kierunku i poziomie kształcenia, listę rankingową, biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
   6. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie średniej ocen, o której mowa w ust. 5, w ramach określonego limitu przyjęć na dany kierunek i poziom dla tych osób, z zastrzeżeniem art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

    ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

   1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w dwóch etapach.
   2. Etap pierwszy obejmuje:

   1) obowiązkową elektroniczną rejestrację kandydatów,

   2) wniesienie opłaty (85 zł) w terminie wskazanym przez uczelnię, za postępowanie związane z ubieganiem się o przyjęcie na studia.

   1. Etap drugi obejmuje:

   1) przyjęcie od kandydatów dokumentów, o których mowa w paragrafie 11 oraz  12, w terminie wskazanym w paragrafie 5,

   2) sprawdzenie poprawności wyliczeń punktów lub średniej z ocen oraz zgodności pozostałych danych kandydata z danymi podanymi przy rejestracji elektronicznej,

   3) przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, w tym list rezerwowych.

   1. Niezłożenie w drugim etapie rekrutacji przez kandydata wymaganych dokumentów, w terminie określonym przez uczelnię, jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.
   2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może ogłosić, wraz z listą zakwalifikowanych do przyjęcia na określony kierunek, stopień i formę studiów, listę rezerwową z nazwiskami kandydatów, którzy będą mogli znaleźć się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia, po zwolnieniu miejsc przez osoby przyjęte.

    ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW

   1. Obowiązkowa rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej (dalej zwanej ERK) na stronie internetowej www.pwsz.com.pl.
   2. Rejestracja kandydata poprzez ERK jest warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.
   3. W celu rejestracji kandydat:

   1) zakłada konto rejestracyjne,

   2) dokonuje wyboru kierunku,

   3) wypełnia i zatwierdza kwestionariusz kandydata zawierający dane osobowe oraz zamieszcza kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi,

   4) wpisuje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów, za które przysługują punkty rekrutacyjne lub w przypadku studiów drugiego stopnia uzyskaną średnią ocen,

   5) wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne (85 zł), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na numer konta bankowego uczelni wygenerowany przez system.

   1. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępniania hasła osobom trzecim.
   2. Rejestrację internetową na studia uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wymaganych danych, wniesieniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularza internetowego, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych danych ponosi kandydat.

    WYMAGANE DOKUMENTY

   1. Od kandydatów do przyjęcia na studia pierwszego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

   1) kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową według wzoru określonego przez uczelnię,

   2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni), o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

   3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

   4) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

   1. Od kandydatów do przyjęcia na studia drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

   1) kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową według wzoru określonego przez uczelnię,

   2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu uczelni),

   3) kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,

   4) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

   1. Złożenie zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5 z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
   2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
   3. Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty, o której mowa w ust. 4.
   4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.
   5. Dokumenty składane są w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, pokój 24-25).
   1. Obywatele polscy, którzy uzyskali wykształcenie średnie za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez nich świadectwo uprawnia do podjęcia studiów wyższych w Polsce na podstawie art. 93 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).
   2. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli spełniają przesłanki określone w art. 69 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

   ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA CUDZOZIEMCÓW

   1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na warunkach określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Osoby te mogą ubiegać się o zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego. Decyzje w tej sprawie podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
   2. Kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, poza dokumentami określonymi w paragrafie 12 (dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego), zobowiązani są dodatkowo dołączyć:

   1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

   2) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w art. 69 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  w zakresie dyplomów wydawanych przez uczelnie zagraniczne odpowiednio stosuje się art.326 powołanej  ustawy.

   3) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne określa senat.
   2. Osoba przyjęta na studia niestacjonarne jest zobowiązana do uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne w terminach i wysokościach ustalonych przez rektora.
   3. Studia stacjonarne są bezpłatne. Osoba przyjęta na studia stacjonarne jest zobowiązana do uiszczenia opłat za świadczone usługi edukacyjne jedynie w przypadkach określonych w ustawie.
   1. Informacja o warunkach i trybie rekrutacji na studia zamieszczona zostanie na stronie internetowej uczelni.
   2. Wyniki rekrutacji są jawne.

   Studia I stopniaStudia II stopnia

   Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia pierwszego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

   1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

   2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

   3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

   4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

   • Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
   • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
   • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

   Uwaga! Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

   Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia drugiego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

   1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

   2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu uczelni),

   3) kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,

   4) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami.

   • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
   • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

   Uwaga! Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

   Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020:

   1) 01.06.2019-31.07.2019 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

   2) 31.07.2019 – warsztaty sprawdzające kreatywność i predyspozycje zawodowe kandydatów na studia Architektura wnętrz,

   3) 01.08.2019-02.08.2019 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych.

   4) 05.08.2019 – ogłoszenie wyników.

   W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca:

   1) 05.08.2019-20.09.2019 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie dokumentów od kandydatów,

   2) 20.09.2019 – warsztaty sprawdzające kreatywność i predyspozycje zawodowe kandydatów na studia Architektura wnętrz,

   3) 23.09.2019-24.09.2019 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

   4) 25.09.2019 – ogłoszenie wyników.

   Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 (Logistyka II stopnia):

   1) 15.01.2020-12.02.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

   2) 13.02.2020 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych

   3) 14.02.2020 – ogłoszenie wyników.

   Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi. Wysokość odpłatności za studia niestacjonarne ustala corocznie Rektor. Dotychczas opłata ta była najniższa w całym regionie wałbrzyskim. Nie pobieramy dodatkowych opłat typu wpisowe lub za egzamin dyplomowy.

   Dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł wniesionej na konto Uczelni
   Bank Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

    

   Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 20/2018 z dnia 25 maja 2018 r. opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 (za jeden semestr) ustala się w następującej wysokości:

    

   Studia pierwszego stopnia
   Kierunek Opłata semestralna za usługi edukacyjne
   Administracja 1 400,00 zł
   Architektura wnętrz 1 400,00 zł
   Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 400,00 zł
   Filologia (angielska) 1 300,00 zł
   Kosmetologia 1 500,00 zł
   Logistyka 1 400,00 zł
   Pedagogika 1 300,00 zł
   Techniki dentystyczne 3 800,00 zł
   Studia drugiego stopnia
   Kierunek Opłata semestralna za usługi edukacyjne
   Administracja 1 400,00 zł
   Logistyka 1 400,00 zł

    

   Opłaty za usługi edukacyjne można wnieść w całości w następujących terminach:

   1) za semestr zimowy – do 15 października 2018 roku,

   2) za semestr letni – do 15 lutego 2019 roku, a w przypadku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od lutego – do 22 lutego 2019 roku.

   Studenci mogą dokonać opłaty za usługi edukacyjne w ratach wg następującego harmonogramu określającego wysokość rat i termin dokonania płatności:

   Semestr zimowy 2018/2019
   Wysokość opłaty semestralnej I rata II rata III rata IV rata
   Termin

   płatności do:

   15.10.2018 r.

   Termin

   płatności do:

   15.11.2018 r.

   Termin

   płatności do:

   17.12.2018 r.

   Termin

   płatności do:

   15.01.2019 r.

   1400,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 400,00 zł
   1300,00 zł 350,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 350,00 zł
   1500,00 zł 450,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 450,00 zł
   3800,00 zł 1140,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 1140,00 zł

    

   Semestr letni 2018/2019
   Wysokość opłaty semestralnej I rata II rata III rata IV rata V rata
   Termin płatności do:

   15.02.2019 r.

   Termin płatności do:

   15.03.2019 r.

   Termin płatności do:

   15.04.2019 r.

   Termin płatności do:

   15.05.2019 r.

   Termin płatności do:

   14.06.2019 r.

   1400,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł
   1300,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł
   1500,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł
   3800,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł

   Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 8/2017 z 22 marca 2017 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 17 zł.

   Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni
   Bank Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

   Dodatkowe informacje:
   tel. 74 641 92 03
   tel. 74 641 92 04
   tel. 74 641 92 24
   tel. 74 641 92 05

   email:  rekrutacja@pwsz.com.pl