Odpłatności dla cudzoziemców 2019/2020


Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 28 maja 2019 roku 

 w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych
od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2019/2020

 Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 5  i ust. 2 w związku z art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

Opłaty za zajęcia dydaktyczne  

§ 1
Dla cudzoziemców, nie wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) rozpoczynających studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2019/2020, ustala się opłaty w następującej wysokości:

Kierunek Rok studiów Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne
Opłata roczna Opłata semestralna Opłata

roczna

Opłata semestralna
Studia pierwszego stopnia
Administracja I 3700,00 zł 1850,00 zł 3700,00 zł 1850,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
Architektura wnętrz  I 3875,00 zł 1937,50 zł 3875,00 zł 1937,50 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy I 3700,00 zł 1850,00 zł 3700,00 zł 1850,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
IV 2125,00 zł 2125,00 zł
Filologia (angielska)  I 3700,00 zł 1850,00 zł 3700,00 zł 1850,00 zł
II 3875,00 zł 1937,50 zł 3875,00 zł 1937,50 zł
III 4125,00 zł 2062,60 zł 4125,00 zł 2062,60 zł
Kosmetologia  I 3750,00 zł 1875,00 zł 3750,00 zł 1875,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
Logistyka I 3750,00 zł 1875,00 zł 3750,00 zł 1875,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
IV 2125,00 zł 2125,00 zł
Pedagogika   I 3700,00 zł 1850,00 zł 3700,00 zł 1850,00 zł
II 3875,00 zł 1937,50 zł 3875,00 zł 1937,50 zł
III 4125,00 zł 2062,50 zł 4125,00 zł 2062,50 zł
Pielęgniarstwo I 9600,00 zł 4800,00 zł
II 10200,00 zł 5100,00 zł
III 10800,00 zł 5400,00 zł
Techniki dentystyczne I 10000,00 zł 5000,00 zł 10000,00 zł 5000,00 zł
II 10625,00 zł 5312,50 zł 10625,00 zł 5312,50 zł
III 11250,00 zł 5625,00 zł 11250,00 zł 5625,00 zł
IV 5625,00 zł 5625,00 zł
Studia drugiego stopnia
Administracja I 3875,00 zł 1937,50 zł 3875,00 zł 1937,50 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
Logistyka I 3875,00 zł 1937,50 zł 3875,00 zł 1937,50 zł
II 1937,50 zł 1937,50 zł

§ 2

 1. Opłatę roczną za usługi edukacyjne należy wnieść w całości w terminie do 15 października danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub do 15 marca danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.
 2. Opłatę semestralną za usługi edukacyjne należy wnieść w następujących terminach:
  • za semestr zimowy – do 15 października danego roku akademickiego,
  • za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego, a w przypadku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od lutego – do 20 lutego danego roku akademickiego.

 § 3

 1. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Uczelni.
 2. W przypadku, gdy student spóźni się z opłatą za studia dłużej niż 30 dni, Uczelnia wzywa studenta do uiszczenia opłaty powiększonej o odsetki ustawowe od dnia wymagalności w terminie 14 dni z pouczeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu student zostanie skreślony z listy studentów Uczelni.
 3. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałej na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
 4. Student otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, umożliwiający jego identyfikację w systemie finansowo-księgowym Uczelni. O indywidualnym numerze rachunku bankowego student zostaje poinformowany pisemnie.
 5. Student dokonuje opłaty rocznej lub semestralnej za usługi edukacyjne na indywidualny numer rachunku bankowego.
 6. Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko studenta, numer albumu, nazwę kierunku, którego dotyczy opłata.
 7. Studenci mają obowiązek okazania dowodów opłat na pisemne wezwanie Działu Nauczania i Spraw Studenckich, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

§ 4

 1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.). Decyzje w sprawie zwolnienia podejmuje rektor na pisemny wniosek studenta (cudzoziemca).
 2. Prawo do określonego w ust. 1 zwolnienia z opłat za studia nie dotyczy opłat za pierwszy semestr studiów.

Opłaty dodatkowe

§ 5

 1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce od roku akademickiego 2019/2020 ustala się w zależności od oszacowanej dla danego (jednego) przedmiotu liczby punktów ECTS (zgodnie z obowiązującym planem studiów w danym roku akademickim), tj.:
Liczba punktów ECTS  (przyznana dla jednego przedmiotu) Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć
do 2 punktów ECTS 150,00 zł
3-4 punkty ECTS 200,00 zł
5-9 punktów ECTS 300,00 zł
10 i powyżej punktów ECTS 400,00 zł

 

 1. W sytuacji, gdy student powtarza więcej niż jeden przedmiot kwotę określoną w § 6 ust. 1 sumuje się za poszczególne przedmioty.
 2. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za powtarzanie określonych zajęć (powtarzanie przedmiotu/przedmiotów) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

a) za semestr zimowy – do 15 października danego roku akademickiego,
b) za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego.

 1. Wpłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce student dokonuje na rachunek bankowy Uczelni:

Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393.

 Zwrot opłat
§ 6

 1. W przypadku skreślenia z listy studentów lub rezygnacji ze studiów do dnia 15. każdego miesiąca włącznie wniesiona opłata podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy zrealizowanych zajęć.
 2. W przypadku starania się o zwrot wpłaconej opłaty za usługi edukacyjne, student winien złożyć pisemny wniosek w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny rezygnacji ze studiów lub po skreśleniu z listy studentów.

§ 7

Traci moc Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2018/2019.

 § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2019/2020.

Odpłatności za usługi edukacyjne 2019/2020


Zarządzenie nr 31/2019

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz terminów ich wnoszenia dla osób rozpoczynających kształcenie
w roku akademickim 2019/2020

 Na podstawie art. 79 ust. 1  i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 Opłaty za usługi edukacyjne

  §1

 1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 (dla całego cyklu kształcenia), w tym dla cudzoziemców realizujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich ustala się w następującej wysokości:

Studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna Opłata ratalna – max. 8 rat

(semestr zimowy – 4 raty)

(semestr letni – 4 raty)

Administracja I 2960,00 zł 1480,00 zł 370,00 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
Architektura wnętrz   I 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy I 2960,00 zł 1480,00 zł 370,00 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
IV 1700,00 zł 425,00 zł
Filologia (angielska) I 2960,00 zł 1480,00 zł 370,00 zł
II 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
III 3300,00 zł 1650,00 zł 412,50 zł
Kosmetologia I 3000,00 zł 1500,00 zł 375,00 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
Logistyka I 3000,00 zł 1500,00 zł 375,00 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
IV 1700,00 zł 425,00 zł
Pedagogika     I 2960,00 zł 1480,00 zł 370,00 zł
II 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
III 3300,00 zł 1650,00 zł 412,50 zł
Techniki dentystyczne I 8000,00 zł 4000,00 zł 1000,00 zł
II 8500,00 zł 4250,00 zł 1062,50 zł
III 9000,00 zł 4500,00 zł 1125,00 zł
IV 4500,00 zł 1125,00 zł

Studia drugiego stopnia 

Kierunek studiów Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna Opłata ratalna = max. 8 rat

(semestr zimowy – 4 raty)

(semestr letni – 4 raty)

Administracja I 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
Logistyka I 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
II 1600,00 zł 400,00 zł
 1. Opłatę roczną za usługi edukacyjne należy wnieść w całości w terminie do 15 października danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub do 15 marca danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.
 2. Opłatę semestralną za usługi edukacyjne należy wnieść w następujących terminach:

1) za semestr zimowy – do 15 października danego roku akademickiego,

2) za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego, a w przypadku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od lutego – do 20 lutego danego roku akademickiego.

 1. Opłatę ratalną (max. 8 rat) za usługi edukacyjne należy wnieść w następujących terminach:
 2. za semestr zimowy (4 raty) – do 15 każdego miesiąca według zasady:
Terminy wnoszenia opłat ratalnych za usługi edukacyjne – semestr zimowy
I rata –

do 15 października

II rata –

do 15 listopada

III rata –

do 15 grudnia

IV rata –

do 15 stycznia

 1. za semestr letni (4 raty) – do 15 każdego miesiąca według zasady:
Terminy wnoszenia opłat ratalnych za usługi edukacyjne – semestr letni
I rata –

do 15 marca

II rata –

do 15 kwietnia

III rata –

do 15 maja

IV rata –

do 15 czerwca

Opłaty dodatkowe
§2

 1. Opłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce od roku akademickiego 2019/2020 ustala się w zależności od oszacowanej dla danego (jednego) przedmiotu liczby punktów ECTS (zgodnie z obowiązującym planem studiów w danym roku akademickim), tj.:
Liczba punktów ECTS

(przyznana dla jednego przedmiotu)

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć
do 2 punktów ECTS 150,00 zł
3-4 punkty ECTS 200,00 zł
5-9 punktów ECTS 300,00 zł
10 i powyżej punktów ECTS 400,00 zł
 1. W sytuacji, gdy student powtarza więcej niż jeden przedmiot kwotę określoną w 2 ust. 1 sumuje się za poszczególne przedmioty.
 2. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za powtarzanie określonych zajęć (powtarzanie przedmiotu/przedmiotów) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
 3. a) za semestr zimowy – do 15 października danego roku akademickiego,
 4. b) za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego.
 5. Wpłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce student dokonuje na rachunek bankowy Uczelni: Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393.

Warunki i zasady pobierania opłat
§3

 1. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Uczelni.
 2. W przypadku, gdy student spóźni się z opłatą za studia dłużej niż 30 dni, Uczelnia wzywa studenta do uiszczenia opłaty powiększonej o odsetki ustawowe od dnia wymagalności w terminie 14 dni z pouczeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu student zostanie skreślony z listy studentów Uczelni.
 3. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałej na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
 4. Student studiów niestacjonarnych:
 5. a) otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, umożliwiający jego identyfikację w systemie finansowo-księgowym Uczelni. O indywidualnym numerze rachunku bankowego student studiów niestacjonarnych zostaje poinformowany pisemnie;
 6. b) dokonuje opłaty rocznej, semestralnej, ratalnej za usługi edukacyjne na indywidualny numer rachunku.
 7. Student studiów stacjonarnych dokonuje wpłat na rachunek bankowy Uczelni:

Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

 1. Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko studenta, numer albumu, nazwę kierunku, którego dotyczy opłata.
 2. Studenci mają obowiązek okazania dowodów opłat na pisemne wezwanie Działu Nauczania i Spraw Studenckich, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.
 3. Student może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub części. Tryb i warunki zwalniania z opłat w całości lub w części określa Uchwała Senatu.

 Zwrot opłat
§4

 1. W przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów opłata podlega w całości zwrotowi.
 2. W przypadku skreślenia z listy studentów z innego powodu niż w ust. 1, w szczególności rezygnacji ze studiów, skreślenia z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce, nieuzyskania zaliczenia semestru, ukarania w trakcie semestru karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni, wniesiona opłata podlega zwrotowi zgodnie z zasadą;
  • w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów do dnia 15. każdego miesiąca włącznie student ma prawo do zwrotu opłaty, którą uiścił za dany miesiąc;
  • przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów po 15. dniu każdego miesiąca student nie ma prawa do zwrotu wniesionej opłaty za dany miesiąc.
 3. W przypadku starania się o zwrot wpłaconej opłaty, student winien złożyć pisemny wniosek w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny rezygnacji ze studiów lub po skreśleniu z listy studentów.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2019/2020.

Dla kandydata


Uwaga, rekrutacja na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021!
Rekrutacja na studia stacjonarne i studia niestacjonarne:

1) 01.06.2020-31.07.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,
2) 05.08.2020 – ogłoszenie wyników.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca:
1) 05.08.2020-18.09.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,
2) 23.09.2020 – ogłoszenie wyników.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami rekrutacji (Uchwała nr 16/2019 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu)

Odpłatna usługa edukacyjna  „potwierdzania efektów uczenia się zdobytych  poza formalną edukacją” (art. 2, ust. 1, p. 180,  Nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  - Dz. U. z 11 lipca 2014, poz. 1198).

Efekty uczenia się:
to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych zarówno w procesie kształcenia w systemie studiów, jak i w procesie uczenia się poza systemem studiów.

Zadania uczelni:

 • stwierdzenie - na podstawie jednoznacznych dowodów oraz w trybie jasnych procedur - czy i w jakim stopniu dorosła osoba, która nie ukończyła formalnego procesu kształcenia, opanowała określone efekty uczenia się, właściwe dla określonego procesu edukacji formalnej;
 • przyznanie punktów ECTS potwierdzających opanowanie tych efektów na określonym poziomie i profilu kształcenia w danej szkole wyższej (nie więcej niż 50%)

 

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 1. Osobie, która ubiega się o przyjęcie na:
  a) studia pierwszego stopnia i posiada świadectwo dojrzałości oraz co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego;
  b) studia drugiego stopnia, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata/inżyniera lub równorzędnym, i co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym;
  c) kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia, gdy osoba posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego.
 2. Na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia bądź kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia mogą ubiegać się również absolwenci kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych. W tych przypadkach nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

W roku akademickim 2018/2019 efekty uczenia się – zdobyte w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej - mogą zostać potwierdzone kandydatom, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunki:

- administracja, studia pierwszego i drugiego stopnia,
- logistyka pierwszego stopnia,
- filologia.

Szczegółowe informacje:

Uchwała nr 34/2015 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji procesu potwierdzania efektów uczenia się: http://www.bip.pwsz.com.pl/?app=uchwaly&nid=1289&y=2015

Zarządzenia Rektora:

rok akademicki 2015/2016: http://www.bip.pwsz.com.pl/?bip_id=1321&cid=101&q=walidacji
rok akademicki 2016/2017: http://www.bip.pwsz.com.pl/?bip_id=1414&cid=102&q=walidacji
rok akademicki 2017/2018: http://www.bip.pwsz.com.pl/?cid=107&bip_id=1644
rok akademicki 2018/2019: http://www.bip.pwsz.com.pl/?cid=110&bip_id=1896

Kontakt:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
Ul. Zamkowa 4, pokój nr 25, 27
rekrutacja@pwsz.com.pl
tel. (+48) 74 641 92 03, 74 641 92 04, 74 641 92 08, 74 641 92 25, 74 641 92 05

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4, pokój nr 24, 25, 27
rekrutacja@pwsz.com.pl
tel. (+48) 74 641-92-03,  74 641-92-04,  74 641-92-08, 74 641-92-25,  74 641-92-05

Baza dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiuisa w Wałbrzychu (PWSZ AS w Wałbrzychu) składa się z trzech, w pełni wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, budynków zlokalizowanych przy:

 • ul. Zamkowej 4 (gmach główny uczelni, budynek A),
 • ul. Piotra Skargi 14a (budynek B),
 • ul. Piotra Skargi 14a (sala Auditorium Novum, budynek C).

Budynki usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie, w centrum miasta Wałbrzycha. Gmach dawnego Pałacu Czettritzów (bud. A) o powierzchni użytkowej – 3.316 m2, poddany (w 2004 r.) kompleksowej renowacji, otoczony jest zabytkowym parkiem (o powierzchni 4 ha) na terenie, którego studenci spędzają swój wolny czas. Uczelnia dysponuje miejscami parkingowymi.

Więcej informacji tutaj.

Warto sprawdzić

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa  (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELS - elektroniczną legitymację studencką.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 54/2018 z 10 października 2018 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni
Bank: Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 05

Działalność studencka

Samorząd Studencki istnieje od 1999 roku. Jego celem jest reprezentowanie interesów studentów PWSZ. Głównym zadaniem  jest dbałość o prawa i przywileje studentów, organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, rozwiązywanie wszelkich problemów braci studenckiej. Samorząd czynnie współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, współdecydując w sprawach bezpośrednio dotyczących studentów oraz reprezentując Szkołę na zewnątrz (np. podczas Juvenaliów) i dbając o jej wizerunek. Opiniuje również przyznawanie stypendiów naukowych, socjalnych oraz wyróżnień za działalność na rzecz uczelni. Samorząd współpracuje z uczelnianym pismem „Humanistyczna Jazda” oraz licznymi organizacjami. Jest obecny właściwie we wszystkich dziedzinach życia uczelni. Cykliczne imprezy studenckie, takie jak otrzęsiny, połowinki, juwenalia, organizowane są przez Samorząd. W klubie studenckim, znajdującym się na terenie PWSZ AS, odbywają się kameralne wieczorki artystyczne oraz spotkania autorskie.

Skład Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca: Magdalena Manikowska

Zastępcy przewodniczącej: Klaudia Szpak, Jakub Wojnowski

Sekretarz: Marta Rosłoń

Członkowie Samorządu czekają na studentów w s. 315

(III piętro, budynek "A" przy ul. Zamkowej 4)

 Kontakt:  samorzad@pwsz.com.pl

Reaktywacja telewizji nastąpi w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Więcej informacji wkrótce. Materiały archiwalne Telewizji Zamkowej.

Rekrutacja dla cudzoziemców


Studia I stopniaStudia II stopnia

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA CUDZOZIEMCÓW

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na warunkach określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Osoby te mogą ubiegać się o zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego. Decyzje w tej sprawie podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 2. Kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, poza dokumentami określonymi w § 12  uchwały rekrutacyjnej (dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego), zobowiązani są dodatkowo dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w art. 69 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w zakresie dyplomów wydawanych przez uczelnie zagraniczne odpowiednio stosuje się art.326 powołanej  ustawy;
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

 

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

Lp. Nazwa kierunku

Forma studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1. Administracja

X

X

2. Architektura wnętrz

X

X

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

X

X

4. Filologia

X

X

5. Kosmetologia

X

X

6. Logistyka

X

X

7. Pedagogika

X

X

8. Pielęgniarstwo

X

9. Techniki dentystyczne

X

X

10. Zarządzanie*

X

X

11. Dietetyka*

X

X

*Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Rekrutacja na kierunek filologia odbywa się na specjalność:
  – filologia angielska (studia stacjonarne, studia niestacjonarne).
 • Zastrzega się możliwość nieogłoszenia naboru na dany kierunek, stopień lub formę studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

Lp. Nazwa kierunku Forma studiów
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1. Administracja X X
2. Logistyka X X

 

 

Studia I stopniaStudia II stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia pierwszego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

 • Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
 • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

Uwaga! Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

Uwaga, w przypadku niepełnoletnich cudzoziemców wymagane jest złożenie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego – zgody na podjęcie studiów i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów pierwszego stopnia:
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego cudzoziemca


Cudzoziemcy podejmujący studia pierwszego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (tj. posiadający Kartę Polaka) zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

5) dowód opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w wysokości 85 PLN.

Ważna informacja: dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego

Ponadto cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

2) potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa z polskim świadectwem,

3) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

5) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia drugiego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu uczelni),

3) kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,

4) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami.

 • Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
 • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

Uwaga!Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.


Cudzoziemcy podejmujący studia pierwszego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (tj. posiadający Kartę Polaka) zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

6) dowód opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w wysokości 85 PLN

Ważna informacja: dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego

Ponadto cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2) potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa z polskim świadectwem,

3) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

5) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

 

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021:

1) 01.06.2020-31.07.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 03.08.2020-04.08.2020 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych.

3) 05.08.2020 – ogłoszenie wyników.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca:

1) 05.08.2020-18.09.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie dokumentów od kandydatów,

2) 21.09.2020-22.09.2020 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

3) 23.09.2020 – ogłoszenie wyników.

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 (Logistyka II stopnia):

1) 11.01.2021-10.02.2021 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 11.02.2021 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych

3) 12.02.2021 – ogłoszenie wyników.

 • Opłata rekrutacyjna
  – 85 zł należy wpłacić na konto Uczelni:
  Bank Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Odpłatności za studia w roku akademickim 2019/2020

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 24
tel. 74 641 92 05

email:  rekrutacja@pwsz.com.pl

Zasady przyjęć na studia


Studia I stopniaStudia II stopnia

 1. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

1) Studia prowadzone na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Lp. Nazwa kierunku Forma studiów
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1. Administracja X X
2. Architektura wnętrz X X
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy X X
4. Filologia X X
5. Kosmetologia X X
6. Logistyka X X
7. Pedagogika X X
8. Pielęgniarstwo X
9. Techniki dentystyczne X X
10. Zarządzanie* X X
11. Dietetyka* X X

*Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

2) Studia prowadzone na poziomie drugiego stopnia o profilu praktycznym

Lp. Nazwa kierunku Forma studiów
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1. Administracja X X
2. Logistyka X X

 

 1. Rekrutacja na kierunek „filologia” odbywa się na specjalność:

– filologia angielska (studia stacjonarne, studia niestacjonarne).

 1. Zastrzega się możliwość nieogłoszenia naboru na dany kierunek, stopień lub formę studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.
 2. Przyjęcia na dany kierunek i formę studiów odbywają się w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat.
 3. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na dany kierunek lub kierunek i specjalność, nie zostaną one uruchomione. Senat w przypadku mniejszej liczby kandydatów pozostawia do dyspozycji rektora prawo decyzji o uruchomieniu studiów.

Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Senatu.

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora.
 2. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych w niniejszej uchwale.

 TERMINY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja kandydatów na studia może być przeprowadzona w naborze podstawowym oraz naborach uzupełniających. Nabory uzupełniające przeprowadzane są w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć.
 2. Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021:

1) 01.06.2020-31.07.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 03.08.2020-04.08.2020 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

3) 05.08.2020 – ogłoszenie wyników.

 1. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca:

1) 05.08.2020-18.09.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 21.09.2020-22.09.2020 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

3) 23.09.2020 – ogłoszenie wyników.

 1. Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021:

1) 11.01.2021-10.02.2021 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 11.02.2021 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

3) 12.02.2021 – ogłoszenie wyników.

 REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 1. Ustala się następujące warunki, tryb rekrutacji oraz zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i egzaminów wstępnych na I rok trzyletnich i trzyipółletnich studiów pierwszego stopnia:

1) Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

2) Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi zgodnie z ust. 5 za przedmioty określone w ust. 3, z których zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości.

3) W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za wyniki z przedmiotów z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, zgodnie z poniższą tabelą:

Kierunek Przedmioty
Administracja 1. język obcy

2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

Architektura wnętrz 1. język obcy

2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, historia sztuki, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

Bezpieczeństwo i higiena pracy 1. język obcy

2. jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie

Filologia – filologia angielska 1. język angielski

2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

Kosmetologia 1. język obcy

2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

Logistyka 1. język obcy

2. jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie

Pedagogika 1. język obcy

2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

Pielęgniarstwo 1. język obcy

2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, matematyka lub fizyka

Techniki dentystyczne 1. język obcy

2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

Zarządzanie 1. język obcy

2. jeden z wybranych przedmiotów: matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

Dietetyka 1. język obcy

2. jeden z wybranych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

 

4) Jeżeli dla danego kierunku zostało wskazanych kilka przedmiotów z możliwością wyboru, kandydat otrzymuje punkty tylko za jeden przedmiot, z którego uzyskał najlepszy wynik.

5) Kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne według następujących zasad:
a) egzamin maturalny, egzamin dojrzałości

Egzamin dojrzałości „Stara matura”(oceny) Egzamin maturalny„Nowa matura”poziom podstawowy Egzamin maturalny„Nowa matura”poziom rozszerzony Punkty
rekrutacyjne
2 30%-44% 20
3 45%-58% 40
4 59%-72% 30%-50% 60
5 73%-86% 51%-69% 80
6 87%-100% 70%-100% 100

b) egzamin maturalny potwierdzony dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureat Organization w Genewie

Poziom HL lub SL Punkty rekrutacyjne
2 50
3 60
4 70
5 80
6 90
7 100

c) egzamin maturalny potwierdzony dyplomem EB (European Baccalaureate) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dn. 21.06.1994 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 3, poz. 10)

Wynik na dyplomie EB Punkty rekrutacyjne
0,00-5,99 0
6,00-6,50 30
6,51-7,00 40
7,01-7,50 50
7,51-8,00 60
8,01-8,50 70
8,51-9,00 80
9,01-9,50 90
9,51-10,00 100

d) egzamin maturalny zagraniczny (np. Ukraina) – podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

– Atestacie, wyrażone w skali 1–12, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym,

– ZNO, wyrażone w skali 100–200), są przeliczane jako matura na poziomie rozszerzonym.
e) w przypadku, gdy przy egzaminie maturalnym nie został określony jego poziom, kandydat otrzymuje punkty jak przy poziomie podstawowym.

 1. W przypadku, gdy kandydat na studia zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym pod uwagę brany jest poziom, z którego po przeliczeniu kandydat uzyska większą liczbę punktów rekrutacyjnych.
 2. Na studia stacjonarne przyjęci zostaną kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach ustalonego limitu miejsc. Osobom, które nie zostaną przyjęte na studia stacjonarne komisja może zaproponować podjęcie studiów w formie niestacjonarnej.
 3. Osoby, które pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne, a nie zostaną przyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową, w kolejności uzyskanych punktów.

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek „logistyka” może ubiegać się kandydat, który posiada dyplom ukończenia studiów inżynierskich.
 3. Podstawą zakwalifikowania na studia jest średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
 4. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie średniej ocen, o której mowa w ust. 2, w ramach określonego limitu przyjęć na dany kierunek i formę studiów.
 5. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA

W WYNIKU POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 1. O przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, którym zgodnie z zasadami przyjętymi przez Senat, uczelnia potwierdziła efekty uczenia się.
 2. Kandydaci na studia z potwierdzonymi efektami uczenia się zobowiązani są do wzięcia udziału w poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego określonych w paragrafie 9 i  10 uchwały rekrutacyjnej.
 3. Kandydat poza dokumentami, o których mowa w paragrafie 11 jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o potwierdzeniu efektów uczenia się na określonym kierunku studiów, na który ubiega się o przyjęcie. Kandydat składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się w terminie i na zasadach określonych przez Senat.
 4. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają odrębnej procedurze kwalifikacyjnej.
 5. Dla kandydatów sporządza się, odrębnie na każdym kierunku i poziomie kształcenia, listę rankingową, biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
 6. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie średniej ocen, o której mowa w ust. 5, w ramach określonego limitu przyjęć na dany kierunek i poziom dla tych osób, z zastrzeżeniem art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w dwóch etapach.
 2. Etap pierwszy obejmuje:

1) obowiązkową elektroniczną rejestrację kandydatów,

2) wniesienie opłaty (85 zł) w terminie wskazanym przez uczelnię, za postępowanie związane z ubieganiem się o przyjęcie na studia.

 1. Etap drugi obejmuje:

1) przyjęcie od kandydatów dokumentów, o których mowa w paragrafie 11 oraz  12, w terminie wskazanym w paragrafie 5,

2) sprawdzenie poprawności wyliczeń punktów lub średniej z ocen oraz zgodności pozostałych danych kandydata z danymi podanymi przy rejestracji elektronicznej,

3) przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, w tym list rezerwowych.

 1. Niezłożenie w drugim etapie rekrutacji przez kandydata wymaganych dokumentów, w terminie określonym przez uczelnię, jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.
 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może ogłosić, wraz z listą zakwalifikowanych do przyjęcia na określony kierunek, stopień i formę studiów, listę rezerwową z nazwiskami kandydatów, którzy będą mogli znaleźć się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia, po zwolnieniu miejsc przez osoby przyjęte.

 ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW

 1. Obowiązkowa rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej (dalej zwanej ERK) na stronie internetowej www.pwsz.com.pl.
 2. Rejestracja kandydata poprzez ERK jest warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.
 3. W celu rejestracji kandydat:

1) zakłada konto rejestracyjne,

2) dokonuje wyboru kierunku,

3) wypełnia i zatwierdza kwestionariusz kandydata zawierający dane osobowe oraz zamieszcza kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi,

4) wpisuje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów, za które przysługują punkty rekrutacyjne lub w przypadku studiów drugiego stopnia uzyskaną średnią ocen,

5) wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne (85 zł), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na numer konta bankowego uczelni wygenerowany przez system.

 1. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępniania hasła osobom trzecim.
 2. Rejestrację internetową na studia uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wymaganych danych, wniesieniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularza internetowego, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych danych ponosi kandydat.

 WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Od kandydatów do przyjęcia na studia pierwszego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni), o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

4) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

 1. Od kandydatów do przyjęcia na studia drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata zawierający ankietę osobową według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu uczelni),

3) kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,

4) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 1. Złożenie zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5 z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
 3. Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty, o której mowa w ust. 4.
 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.
 5. Dokumenty składane są w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, pokój 24-25).
 1. Obywatele polscy, którzy uzyskali wykształcenie średnie za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez nich świadectwo uprawnia do podjęcia studiów wyższych w Polsce na podstawie art. 93 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).
 2. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli spełniają przesłanki określone w art. 69 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA CUDZOZIEMCÓW

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na warunkach określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Osoby te mogą ubiegać się o zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego. Decyzje w tej sprawie podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 2. Kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, poza dokumentami określonymi w paragrafie 12 (dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego), zobowiązani są dodatkowo dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

2) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w art. 69 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  w zakresie dyplomów wydawanych przez uczelnie zagraniczne odpowiednio stosuje się art.326 powołanej  ustawy.

3) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne określa senat.
 2. Osoba przyjęta na studia niestacjonarne jest zobowiązana do uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne w terminach i wysokościach ustalonych przez rektora.
 3. Studia stacjonarne są bezpłatne. Osoba przyjęta na studia stacjonarne jest zobowiązana do uiszczenia opłat za świadczone usługi edukacyjne jedynie w przypadkach określonych w ustawie.
 1. Informacja o warunkach i trybie rekrutacji na studia zamieszczona zostanie na stronie internetowej uczelni.
 2. Wyniki rekrutacji są jawne.

Studia I stopniaStudia II stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia pierwszego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

 • Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
 • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

Uwaga! Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia drugiego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu uczelni),

3) kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,

4) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami.

 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
 • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

Uwaga! Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021:

1) 01.06.2020-31.07.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 03.08.2020-04.08.2020 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych.

3) 05.08.2020 – ogłoszenie wyników.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca:

1) 05.08.2020-18.09.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie dokumentów od kandydatów,

2) 21.09.2020-22.09.2020 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

3) 23.09.2020 – ogłoszenie wyników.

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 (Logistyka II stopnia):

1) 11.01.2021-10.02.2021 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 11.02.2021 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych

3) 12.02.2021 – ogłoszenie wyników.

 • Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi. Wysokość odpłatności za studia niestacjonarne ustala corocznie Rektor. Dotychczas opłata ta była najniższa w całym regionie wałbrzyskim. Nie pobieramy dodatkowych opłat typu wpisowe lub za egzamin dyplomowy.
 • Dowód opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł wniesionej na konto Uczelni: Bank Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz terminów ich wnoszenia dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020

 Na podstawie art. 79 ust. 1  i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 Opłaty za usługi edukacyjne

  §1

 1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020 (dla całego cyklu kształcenia), w tym dla cudzoziemców realizujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich ustala się w następującej wysokości:

Studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna

Opłata ratalna – max. 8 rat (semestr zimowy – 4 raty) (semestr letni – 4 raty)

Administracja I 2960,00 zł 1480,00 zł 370,00 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
Architektura wnętrz   I 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy I 2960,00 zł 1480,00 zł 370,00 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
IV 1700,00 zł 425,00 zł
Filologia (angielska) I 2960,00 zł 1480,00 zł 370,00 zł
II 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
III 3300,00 zł 1650,00 zł 412,50 zł
Kosmetologia I 3000,00 zł 1500,00 zł 375,00 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
Logistyka I 3000,00 zł 1500,00 zł 375,00 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
IV 1700,00 zł 425,00 zł
Pedagogika     I 2960,00 zł 1480,00 zł 370,00 zł
II 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
III 3300,00 zł 1650,00 zł 412,50 zł
Techniki dentystyczne I 8000,00 zł 4000,00 zł 1000,00 zł
II 8500,00 zł 4250,00 zł 1062,50 zł
III 9000,00 zł 4500,00 zł 1125,00 zł
IV 4500,00 zł 1125,00 zł

Studia drugiego stopnia 

Kierunek studiów Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna Opłata ratalna = max. 8 rat (semestr zimowy – 4 raty) (semestr letni – 4 raty)
Administracja I 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
Logistyka I 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
II 1600,00 zł 400,00 zł
 1. Opłatę roczną za usługi edukacyjne należy wnieść w całości w terminie do 15 października danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub do 15 marca danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.
 2. Opłatę semestralną za usługi edukacyjne należy wnieść w następujących terminach:

1) za semestr zimowy – do 15 października danego roku akademickiego,

2) za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego, a w przypadku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od lutego – do 20 lutego danego roku akademickiego.

 1. Opłatę ratalną (max. 8 rat) za usługi edukacyjne należy wnieść w następujących terminach:
 2. za semestr zimowy (4 raty) – do 15 każdego miesiąca według zasady:
Terminy wnoszenia opłat ratalnych za usługi edukacyjne
– semestr zimowy
I rata – do 15 października II rata – do 15 listopada III rata – do 15 grudnia IV rata – do 15 stycznia
 1. za semestr letni (4 raty) – do 15 każdego miesiąca według zasady:
Terminy wnoszenia opłat ratalnych za usługi edukacyjne
– semestr letni
I rata – do 15 marca II rata – do 15 kwietnia III rata – do 15 maja IV rata – do 15 czerwca

Opłaty dodatkowe
§2

 1. Opłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce od roku akademickiego 2019/2020 ustala się w zależności od oszacowanej dla danego (jednego) przedmiotu liczby punktów ECTS (zgodnie z obowiązującym planem studiów w danym roku akademickim), tj.:

Liczba punktów ECTS (przyznana dla jednego przedmiotu)

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć
do 2 punktów ECTS 150,00 zł
3-4 punkty ECTS 200,00 zł
5-9 punktów ECTS 300,00 zł
10 i powyżej punktów ECTS 400,00 zł
 1. W sytuacji, gdy student powtarza więcej niż jeden przedmiot kwotę określoną w 2 ust. 1 sumuje się za poszczególne przedmioty.
 2. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za powtarzanie określonych zajęć (powtarzanie przedmiotu/przedmiotów) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
 3. a) za semestr zimowy – do 15 października danego roku akademickiego,
 4. b) za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego.
 5. Wpłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce student dokonuje na rachunek bankowy Uczelni: Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393.

Warunki i zasady pobierania opłat
§3

 1. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Uczelni.
 2. W przypadku, gdy student spóźni się z opłatą za studia dłużej niż 30 dni, Uczelnia wzywa studenta do uiszczenia opłaty powiększonej o odsetki ustawowe od dnia wymagalności w terminie 14 dni z pouczeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu student zostanie skreślony z listy studentów Uczelni.
 3. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałej na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
 4. Student studiów niestacjonarnych:
 5. a) otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, umożliwiający jego identyfikację w systemie finansowo-księgowym Uczelni. O indywidualnym numerze rachunku bankowego student studiów niestacjonarnych zostaje poinformowany pisemnie;
 6. b) dokonuje opłaty rocznej, semestralnej, ratalnej za usługi edukacyjne na indywidualny numer rachunku.
 7. Student studiów stacjonarnych dokonuje wpłat na rachunek bankowy Uczelni:

Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

 1. Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko studenta, numer albumu, nazwę kierunku, którego dotyczy opłata.
 2. Studenci mają obowiązek okazania dowodów opłat na pisemne wezwanie Działu Nauczania i Spraw Studenckich, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.
 3. Student może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub części. Tryb i warunki zwalniania z opłat w całości lub w części określa Uchwała Senatu.

 Zwrot opłat
§4

 1. W przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów opłata podlega w całości zwrotowi.
 2. W przypadku skreślenia z listy studentów z innego powodu niż w ust. 1, w szczególności rezygnacji ze studiów, skreślenia z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce, nieuzyskania zaliczenia semestru, ukarania w trakcie semestru karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni, wniesiona opłata podlega zwrotowi zgodnie z zasadą;
  • w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów do dnia 15. każdego miesiąca włącznie student ma prawo do zwrotu opłaty, którą uiścił za dany miesiąc;
  • przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów po 15. dniu każdego miesiąca student nie ma prawa do zwrotu wniesionej opłaty za dany miesiąc.
 3. W przypadku starania się o zwrot wpłaconej opłaty, student winien złożyć pisemny wniosek w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny rezygnacji ze studiów lub po skreśleniu z listy studentów.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2019/2020.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Od 5 sierpnia 2019 r. trwa rekrutacja uzupełniająca kandydatów na studia I i II stopnia na następujące kierunki i formy studiów:

studia I stopnia

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • architektura wnętrz, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, studia stacjonarne i studia niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • filologia* – specjalność filologia angielska, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie);
  specjalizacja: 1. język angielski w biznesie i administracji* 2. język angielski w turystyce*
 • kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • pielęgniarstwo, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • techniki dentystyczne, studia stacjonarne (3,5-letnie studia licencjackie)

studia II stopnia

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (2-letnie studia magisterskie)

* Specjalizacje będą wybierane po pierwszym semestrze studiów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Więcej informacji na temat naszej oferty rekrutacyjnej, stypendialnej, warunków studiowania oraz infrastruktury uczelni (np. akademik) można znaleźć na stronie „DLA KANDYDATA”:
www.pwsz.com.pl/dla-kandydata

Prosimy o zapoznanie się z warunkami rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2019/2020:
uchwała nr 15/2019 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w następujących etapach:
1)  05.08.2019 – 20.09.2019
– obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów na stronie:  www.pwsz.com.pl/system-rekrutacji-online 
– wniesienie opłaty rekrutacyjnej (85 zł)
2) do 20.09.2019 – składanie przez kandydatów dokumentów:
– wydruk kwestionariusza z systemu rekrutacji online
– dostarczenie wymaganych załączników do Działu Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, pok. 24)
3) 20.09.2019 – ocena predyspozycji zawodowych dla kandydatów na studia na kierunku „architektura wnętrz” (1,5 godzinne warsztaty odbędą się o godz. 11.00 w pracowni „Aquarium” w budynku B)
4) 25.09.2019 – ogłoszenie wyników rekrutacji


KONTAKT

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
(Uwaga, w okresie rekrutacji dział jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00)
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych (sprawdź na mapie)
pok. 24 lub pok. 25 (budynek A, parter)
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl
tel. (+ 48) 74 641 92 03, 74 641 92 04, 74 641 92 08, 74 641 92 25

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 25
tel. 74 641 92 05

email:  rekrutacja@pwsz.com.pl