Dla kandydata


 

Odpłatna usługa edukacyjna  „potwierdzania efektów uczenia się zdobytych  poza formalną edukacją” (art. 2, ust. 1, p. 180,  Nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  - Dz. U. z 11 lipca 2014, poz. 1198).

Efekty uczenia się:
to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych zarówno w procesie kształcenia w systemie studiów, jak i w procesie uczenia się poza systemem studiów.

Zadania uczelni:

 • stwierdzenie - na podstawie jednoznacznych dowodów oraz w trybie jasnych procedur - czy i w jakim stopniu dorosła osoba, która nie ukończyła formalnego procesu kształcenia, opanowała określone efekty uczenia się, właściwe dla określonego procesu edukacji formalnej;
 • przyznanie punktów ECTS potwierdzających opanowanie tych efektów na określonym poziomie i profilu kształcenia w danej szkole wyższej (nie więcej niż 50%)

 

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 1. Osobie, która ubiega się o przyjęcie na:
  a) studia pierwszego stopnia i posiada świadectwo dojrzałości oraz co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego;
  b) studia drugiego stopnia, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata/inżyniera lub równorzędnym, i co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym;
  c) kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia, gdy osoba posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego.
 2. Na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia bądź kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia mogą ubiegać się również absolwenci kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych. W tych przypadkach nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

W roku akademickim 2018/2019 efekty uczenia się – zdobyte w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej - mogą zostać potwierdzone kandydatom, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunki:

- administracja, studia pierwszego i drugiego stopnia,
- logistyka pierwszego stopnia,
- filologia.

Szczegółowe informacje:

Uchwała nr 34/2015 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji procesu potwierdzania efektów uczenia się

Zarządzenia Rektora:

rok akademicki 2015/2016
rok akademicki 2016/2017
rok akademicki 2017/2018
rok akademicki 2018/2019

Kontakt:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4, pokój nr 25, 27
rekrutacja@pwsz.com.pl
tel. (+48) 74 641 92 03, 74 641 92 04, 74 641 92 08, 74 641 92 25, 74 641 92 05

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4, pokój nr 24, 25, 27
rekrutacja@pwsz.com.pl
tel. (+48) 74 641-92-03,  74 641-92-04,  74 641-92-08, 74 641-92-25,  74 641-92-05

Baza dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ AS w Wałbrzychu) składa się z trzech, w pełni wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, budynków zlokalizowanych przy:

 • ul. Zamkowej 4 (gmach główny uczelni, budynek A),
 • ul. Piotra Skargi 14a (budynek B),
 • ul. Piotra Skargi 14a (sala Auditorium Novum, budynek C).

Więcej informacji tutaj.

Warto sprawdzić

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa  (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELS - elektroniczną legitymację studencką.

W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie ELS w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich oraz uiścić opłatę. Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 36/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni
Bank: Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 05

Działalność studencka

Samorząd Studencki istnieje od 1999 roku. Jego celem jest reprezentowanie interesów studentów PWSZ. Głównym zadaniem  jest dbałość o prawa i przywileje studentów, organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, rozwiązywanie wszelkich problemów braci studenckiej. Samorząd czynnie współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, współdecydując w sprawach bezpośrednio dotyczących studentów oraz reprezentując Szkołę na zewnątrz (np. podczas Juvenaliów) i dbając o jej wizerunek. Opiniuje również przyznawanie stypendiów naukowych, socjalnych oraz wyróżnień za działalność na rzecz uczelni. Samorząd współpracuje z uczelnianym pismem „Humanistyczna Jazda” oraz licznymi organizacjami. Jest obecny właściwie we wszystkich dziedzinach życia uczelni. Cykliczne imprezy studenckie, takie jak otrzęsiny, połowinki, juwenalia, organizowane są przez Samorząd. W klubie studenckim, znajdującym się na terenie PWSZ AS, odbywają się kameralne wieczorki artystyczne oraz spotkania autorskie.

Skład Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca: Klaudia Radomska

Zastępcy przewodniczącej: Katarzyna Poliksza, Michał Domagała

Sekretarz: Marta Rosłoń

Skarbnik: Krzysztof Brzyski Członkowie Samorządu czekają na studentów w s. 315

(III piętro, budynek "A" przy ul. Zamkowej 4)

 Kontakt:  samorzad@pwsz.com.pl

Materiały archiwalne Telewizji Zamkowej.

Zasady przyjęć na studia dla cudzoziemców i odpłatności


Studia I stopniaStudia II stopnia

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA CUDZOZIEMCÓW

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na warunkach określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Osoby te mogą ubiegać się o zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego. Decyzje w tej sprawie podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
 2. Kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, poza dokumentami określonymi w § 12  uchwały rekrutacyjnej (dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego), zobowiązani są dodatkowo dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w art. 69 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w zakresie dyplomów wydawanych przez uczelnie zagraniczne odpowiednio stosuje się art.326 powołanej  ustawy;
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

 

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

Lp. Nazwa kierunku

Forma studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1. Administracja

X

X

2. Architektura wnętrz

X

X

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

X

X

4. Filologia

X

X

5. Kosmetologia

X

X

6. Logistyka

X

X

7. Pedagogika

X

X

8. Pielęgniarstwo

X

9. Techniki dentystyczne

X

10. Zarządzanie

X

X

11. Dietetyka

X

X

 • Rekrutacja na kierunek filologia odbywa się na specjalność:
  – filologia angielska (studia stacjonarne, studia niestacjonarne).
 • Zastrzega się możliwość nieogłoszenia naboru na dany kierunek, stopień lub formę studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

Lp. Nazwa kierunku Forma studiów
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1. Administracja X X
2. Logistyka X X

 

 

Studia I stopniaStudia II stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia pierwszego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

 • Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
 • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

Uwaga! Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

Uwaga, w przypadku niepełnoletnich cudzoziemców wymagane jest złożenie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego – zgody na podjęcie studiów i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów pierwszego stopnia:
Oświadczenie przedstawiciela ustawowego


Cudzoziemcy podejmujący studia pierwszego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (tj. posiadający Kartę Polaka) zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

5) dowód opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w wysokości 85 PLN.

Ważna informacja: dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego

Ponadto cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

2) potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa z polskim świadectwem,

3) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

5) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

INFORMACJA O POSIADANYCH DOKUMENTACH (CUDZOZIEMCY)

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia drugiego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu uczelni),

3) kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,

4) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami.

 • Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
 • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

Uwaga!Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.


Cudzoziemcy podejmujący studia pierwszego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (tj. posiadający Kartę Polaka) zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

6) dowód opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w wysokości 85 PLN

Ważna informacja: dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego

Ponadto cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2) potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa z polskim świadectwem,

3) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

5) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

INFORMACJA O POSIADANYCH DOKUMENTACH (CUDZOZIEMCY)

Rekrutacja na studia

Dział Nauczania i Spraw Studenckich – pokój 12 lub 24

ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

GODZINY URZĘDOWANIA:
od poniedziałku do piątku 9.00-15:00

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021:

1) 15.06.2020-31.08.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 03.09.2020 – ogłoszenie wyników.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca:

1) 03.08.2020-02.10.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie dokumentów od kandydatów,

2) 06.10.2020 – ogłoszenie wyników.

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 (Logistyka II stopnia):

1) 18.01.2021-17.02.2021 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 18.02.2021 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych

3) 19.02.2021 – ogłoszenie wyników.

 1. Kiedy prowadzona jest rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021?

Rekrutacja trwa od 15.06.2020 do 31.08.2020. W tym czasie kandydat musi zarejestrować się w systemie rekrutacji, dokonać opłaty rekrutacyjnej i dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty do Działu Nauczania i Spraw Studenckich. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 03.09.2020. Dodatkowo, jeżeli limit miejsc na poszczególnych kierunkach nie zostanie osiągnięty, rekrutacja uzupełniająca odbędzie się od 03.09.2020 do 02.10.2020. Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone 06.10.2020.

 1. Jak zarejestrować się w systemie rekrutacji?

System rekrutacji wraz z filmem instruktażowym dostępny jest tutaj: https://www.pwsz.com.pl/rekrutacja/

 1. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85zł.

 1. Jak zapłacę opłatę rekrutacyjną?

Przelewem na konto uczelni: Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393.

 1. Dokonam przelewu za opłatę rekrutacyjną z banku zagranicznego. Jakie są numery numer IBAN i kod SWIFT banku obsługującego uczelnię?

Numer IBAN to PL 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393. Kod SWIFT banku to ALBPPLPW (lub w formacie  11 znaków ALBPPLPWXXX).

 1. Dokonałem przelewu za opłatę rekrutacyjną, ale chciałbym zrezygnować ze studiów. Czy opłata rekrutacyjna zostanie mi zwrócona?

Opłata zostanie zwrócona, jeżeli rezygnacja (wniosek o zwrot opłaty) wpłynie przed rozpoczęciem prac Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Dokonałem przelewu za opłatę rekrutacyjną, ale studia na moim kierunku nie zostały uruchomione z powodu braku wystarczającej liczby chętnych.Czy opłata rekrutacyjna zostanie mi zwrócona?

Tak, na pisemny wniosek kandydata.

 1. Ile wynosi opłata za semestr/rok studiów na moim kierunku?

Opłaty za rok/semestr studiów na poszczególnych kierunkach są ustalone przez rektora i opublikowane na stronie internetowej uczelni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 1. Kto jest zwolniony z opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych?

– obywatele państw Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii i Liechtensteinu oraz członkowie ich rodzin mieszkający w Polsce

– cudzoziemcy z prawem do pobytu stałego na terenie Polski i rezydenci długoterminowi Unii Europejskiej

– cudzoziemcy z prawem do pobytu czasowego celem połączenia się z rodziną lub prawem pobytu czasowego jako członek rodziny zamieszkujący w Polsce wspólnie z pracownikiem migrującym

– cudzoziemcy ze statusem uchodźcy lub korzystający z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terenie Polski

– cudzoziemcy z potwierdzoną certyfikatem znajomością języka polskiego na poziomie C1

– posiadacze Karty Polaka

– członkowie rodziny (małżonek, ojciec, matka, dziadek, babcia, pradziadek, prababcia, syn, córka, wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka) Polaka mieszkającego na terytorium Polski

– cudzoziemcy z prawem do pobytu czasowego lub wizą krajową celem prowadzenia badań naukowych.

 1. Jakie dokumenty są wymagane przy rekrutacji na studia?

– wydrukowany kwestionariusz kandydata generowany na koniec rejestracji w systemie rekrutacji online

– kopia świadectwa dojrzałości (rekrutacja na studia I stopnia) lub kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (rekrutacja na studia II stopnia); jeżeli świadectwo dojrzałości/dyplom ukończenia studiów zostały uzyskane zagranicą, powinny zostać zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate i European Baccalaureate)

– w przypadku, gdy świadectwo dojrzałości zostało uzyskane zagranicą, potwierdzenie uznania świadectwa w polskim systemie oświaty (rekrutacja na studia I stopnia)

– fotografia 35x45mm

– zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni)

– w przypadku ubiegania się o zwolnienie z opłat za zajęcia dydaktyczne na studia, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków (karta stałego pobytu, certyfikat znajomości języka polskiego, Karta Polaka itp.).

UWAGA: wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 1. Kiedy moje świadectwo/dyplom powinno zostać zalegalizowane, a kiedy opatrzone apostille?

Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu wydanego w innym państwie i obowiązuje w przypadku, kiedy państwo, w którym wydano dokument nie jest stroną Konwencji Haskiej (Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961r.).
Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej, legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw Konwencji Haskiej jest dostępna na stronie: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

 1. Gdzie mogę zalegalizować moje świadectwo/dyplom?

Świadectwo/dyplom może zostać zalegalizowane przez:

– konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom

– władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom

– placówkę dyplomatyczna lub placówkę konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Gdzie mogę uzyskać apostille dla mojego świadectwa/dyplomu?

Lista instytucji wydających apostille w poszczególnych państwach jest dostępna tutaj (punkt 6 w tabelce): https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

 1. Które zagraniczne świadectwa dojrzałości nie wymagają ich uznania w polskim systemie oświaty?

– dokumenty wydane w systemach oświaty następujących państw: Australia, Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

– dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie

– dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich.

Jak uzyskać potwierdzenie uznania zagranicznego świadectwa dojrzałości w polskim systemie oświaty w pozostałych przypadkach, niewymienionych powyżej?

Uznania zagranicznego świadectwa dojrzałości w polskim systemie oświaty dokonuje kurator oświaty właściwy dla danej uczelni, w tym wypadku Dolnośląski Kurator Oświaty:
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
tel. 71 340 63 36,
fax 71 340 63 22
poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Dokładne informacje na temat procedury uznania zagranicznego świadectwa dojrzałości można uzyskać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/uznanie-lub-potwierdzenie-wyksztalcenia-decyzja-kuratora-oswiaty .

 1. Jaki dyplom uzyskany na uczelni zagranicznej uprawnia do podjęcia studiów II stopnia w Polsce?

Dyplom uprawniający do podjęcia studiów II stopnia w państwie, w którym został on uzyskany, uprawnia również do podjęcia studiów II stopnia w Polsce. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/kontynuacja-nauki-w-polsce/studia-ii-stopnia

 1. Mieszkam zagranicą i nie mam możliwości przyjechania na uczelnię celem odebrania skierowania na badania. Czy mogę otrzymać skierowanie na badanie drogą mailową?

Tak. Po ukończeniu rejestracji w systemie rekrutacji online należy wysłać maila na rekrutacja@pwsz.com.pl z prośbą o przesłanie skierowania na badania drogą mailową. W mailu należy podać swoje dane osobowe oraz nazwę kierunku studiów.

 1. Gdzie należy dostarczyć wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Nauczania i Spraw Studenckich PWSZ AS w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych (pokój 24 lub 25).

 1. Mieszkam zagranicą i nie mam możliwości przyjechania na uczelnię celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych. Czy mogę wysłać dokumenty pocztą?

Tak. Dokumenty należy przesłać na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
POLAND

 1. Mieszkam poza granicami Polski i nie mam możliwości przyjechania na uczelnię celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych. Czy mogę wysłać skany dokumentów mailem/faxem?

W drodze wyjątku dokumenty mogą zostać wysłane mailem lub faxem. Należy jednak pamiętać o konieczności dostarczenia oryginałów niezwłocznie po przyjeździe do Wałbrzycha.

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 24
tel. 74 641 92 05

email:  rekrutacja@pwsz.com.pl

Rekrutacja osób niepełnosprawnych


Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy, którzy chcą studiować w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.

W sprawach wymagających doprecyzowania pomocy udziela:
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr inż. Ewa Dziubak
ul. Zamkowa 4, pok. 116
tel.: 74 641 92 11
e-mail: edziubak@pwsz.com.pl

Zasady przyjęć na studia i odpłatności


REKRUTACJA NA TRZYLETNIE I TRZYIPÓŁLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:
Lp. Nazwa kierunku Forma studiów
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1. Administracja X X
2. Architektura wnętrz X X
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy X X
4. Dietetyka X
5. Filologia * X X
6. Kosmetologia X X
7. Logistyka X X
8. Pedagogika X X
9. Pielęgniarstwo X
10. Techniki dentystyczne X
11. Zarządzanie X X

* Rekrutacja na kierunek „filologia” odbywa się na filologię angielską (studia stacjonarne, studia niestacjonarne).

 1. Przyjęcia na dany kierunek i formę studiów odbywają się w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat.
 2. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na dany kierunek lub kierunek i specjalność, nie zostaną one uruchomione. Senat w przypadku mniejszej liczby kandydatów pozostawia do dyspozycji rektora prawo decyzji o uruchomieniu studiów.
 3. Z postępowania rekrutacyjnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Senatu.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora.
 5. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych w niniejszej uchwale.

Warunki, tryb rekrutacji oraz zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i egzaminów wstępnych

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
 2. Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty określone w ust. 3, z których zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za wyniki z przedmiotów z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, zgodnie z poniższym zestawieniem:

ADMINISTRACJA

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, historia sztuki, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

DIETETYKA

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

FILOLOGIA – FILOLOGIA ANGIELSKA

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język angielski
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, język obcy, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

KOSMETOLOGIA

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

LOGISTYKA

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

PEDAGOGIKA

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

PIELĘGNIARSTWO

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

TECHNIKI DENTYSTYCZNE

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

ZARZĄDZANIE

 • PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
 • PRZEDMIOT DO WYBORU: matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Jeżeli dla danego kierunku zostało wskazanych kilka przedmiotów z możliwością wyboru, kandydat otrzymuje punkty tylko za jeden przedmiot, z którego uzyskał najlepszy wynik.

Kandydat otrzymuje punkty rekrutacyjne według następujących zasad:

 • egzamin maturalny, egzamin dojrzałości

Egzamin dojrzałości
„Stara matura”(oceny)

Egzamin maturalny
„Nowa matura”
poziom podstawowy

Egzamin maturalny
„Nowa matura”
poziom rozszerzony

Punkty

rekrutacyjne

2

30%-44%

20

3

45%-58%

40

4

59%-72%

30%-50%

60

5 73%-86% 51%-69%

80

6

87%-100%

70%-100%

100

 • egzamin maturalny potwierdzony dyplomem IB (International Baccalaureate) wydanym przez International Baccalaureat Organization w Genewie

Poziom HL lub SL

Punkty rekrutacyjne

2

50

3

60

4

70

5

80

6

90

7

100

 • egzamin maturalny potwierdzony dyplomem EB (European Baccalaureate) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dn. 21.06.1994 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 3, poz. 10)

Wynik na dyplomie EB

Punkty rekrutacyjne

0,00-5,99

0

6,00-6,50

30

6,51-7,00

40

7,01-7,50

50

7,51-8,00

60

8,01-8,50

70

8,51-9,00

80

9,01-9,50

90

9,51-10,00

100

 • egzamin maturalny zagraniczny (np. Ukraina) – podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

 • Atestacie, wyrażone w skali 1–12, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym,
 • ZNO, wyrażone w skali 100–200), są przeliczane jako matura na poziomie rozszerzonym.

 

 1. W przypadku, gdy przy egzaminie maturalnym nie został określony jego poziom, kandydat otrzymuje punkty jak przy poziomie podstawowym.
 2. W przypadku, gdy kandydat na studia zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym pod uwagę brany jest poziom, z którego po przeliczeniu kandydat uzyska większą liczbę punktów rekrutacyjnych.
 3. Na studia stacjonarne przyjęci zostaną kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach ustalonego limitu miejsc. Osobom, które nie zostaną przyjęte na studia stacjonarne komisja może zaproponować podjęcie studiów w formie niestacjonarnej.
 4. Osoby, które pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne, a nie zostaną przyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową, w kolejności uzyskanych punktów.

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA W WYNIKU POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 1. O przyjęcie na studia pierwszego lub drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, którym zgodnie z zasadami przyjętymi przez Senat, uczelnia potwierdziła efekty uczenia się.
 2. Kandydaci na studia z potwierdzonymi efektami uczenia się zobowiązani są do wzięcia udziału w poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego określonych w paragrafie 9 i  10 uchwały rekrutacyjnej.
 3. Kandydat poza dokumentami, o których mowa w paragrafie 11 jest zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o potwierdzeniu efektów uczenia się na określonym kierunku studiów, na który ubiega się o przyjęcie. Kandydat składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się w terminie i na zasadach określonych przez Senat.
 4. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają odrębnej procedurze kwalifikacyjnej.
 5. Dla kandydatów sporządza się, odrębnie na każdym kierunku i poziomie kształcenia, listę rankingową, biorąc pod uwagę średnią ocen uzyskaną w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
 6. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie średniej ocen, o której mowa w ust. 5, w ramach określonego limitu przyjęć na dany kierunek i poziom dla tych osób, z zastrzeżeniem art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w dwóch etapach.
 2. Etap pierwszy obejmuje:
 • obowiązkową elektroniczną rejestrację kandydatów,
 • wniesienie opłaty (85 zł) w terminie wskazanym przez uczelnię, za postępowanie związane z ubieganiem się o przyjęcie na studia.
 1. Etap drugi obejmuje:
 • przyjęcie od kandydatów dokumentów, o których mowa w paragrafie 11 oraz  12, w terminie wskazanym w paragrafie 5,
 • sprawdzenie poprawności wyliczeń punktów lub średniej z ocen oraz zgodności pozostałych danych kandydata z danymi podanymi przy rejestracji elektronicznej,
 • przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, w tym list rezerwowych.
 1. Niezłożenie w drugim etapie rekrutacji przez kandydata wymaganych dokumentów, w terminie określonym przez uczelnię, jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.
 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może ogłosić, wraz z listą zakwalifikowanych do przyjęcia na określony kierunek, stopień i formę studiów, listę rezerwową z nazwiskami kandydatów, którzy będą mogli znaleźć się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia, po zwolnieniu miejsc przez osoby przyjęte.

 ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW

 1. Obowiązkowa rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej (dalej zwanej ERK) na stronie internetowej www.pwsz.com.pl.
 2. Rejestracja kandydata poprzez ERK jest warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego.
 3. W celu rejestracji kandydat:
 • zakłada konto rejestracyjne,
 • dokonuje wyboru kierunku,
 • wypełnia i zatwierdza kwestionariusz kandydata zawierający dane osobowe oraz zamieszcza kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi,
 • wpisuje wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów, za które przysługują punkty rekrutacyjne lub w przypadku studiów drugiego stopnia uzyskaną średnią ocen,
 • wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne (85 zł), nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na numer konta bankowego uczelni wygenerowany przez system.
 1. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracji. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępniania hasła osobom trzecim.
 2. Rejestrację internetową na studia uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wymaganych danych, wniesieniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularza internetowego, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych danych ponosi kandydat.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne określa senat.
 2. Osoba przyjęta na studia niestacjonarne jest zobowiązana do uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne w terminach i wysokościach ustalonych przez rektora.
 3. Studia stacjonarne są bezpłatne. Osoba przyjęta na studia stacjonarne jest zobowiązana do uiszczenia opłat za świadczone usługi edukacyjne jedynie w przypadkach określonych w ustawie.
 4. Informacja o warunkach i trybie rekrutacji na studia zamieszczona zostanie na stronie internetowej uczelni.
 5. Wyniki rekrutacji są jawne.

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:
  Lp.

  Nazwa kierunku

  Forma studiów

  studia stacjonarne

  studia niestacjonarne

  1. Administracja

  X

  X

  2. Logistyka

  X

  X

 2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.
 3. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek „logistyka” może ubiegać się kandydat, który posiada dyplom ukończenia studiów inżynierskich.
 4. Podstawą zakwalifikowania na studia jest średnia ocen uzyskana podczas odbytych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
 5. O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie średniej ocen, o której mowa w ust. 2, w ramach określonego limitu przyjęć na dany kierunek i formę studiów.
 6. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, jeżeli legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Wymagane dokumenty Studia pierwszego stopnia Studia drugiego stopnia
kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię
kopia świadectwa dojrzałości
(oryginał do wglądu uczelni)
kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
(oryginał do wglądu uczelni)
kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu
jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami
dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku
(skierowanie dostępne w uczelni) *
opłata rekrutacyjna 85 zł – potwierdzenie wpłaty**

* Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

** Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.

Uwaga! Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

Rekrutacja na studia

Dział Nauczania i Spraw Studenckich – pokój 12 lub 24

ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

GODZINY URZĘDOWANIA:
od poniedziałku do piątku 9.00-15:00

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021:

1) 15.06.2020-31.08.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 03.09.2020 – ogłoszenie wyników.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca:

1) 03.09.2020-02.10.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie dokumentów od kandydatów,

2) 06.10.2020 – ogłoszenie wyników.

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 (Logistyka II stopnia):

1) 18.01.2021-17.02.2021 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

2) 18.02.2021 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych

3) 19.02.2021 – ogłoszenie wyników.


Wysokość opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021

 1. Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów na studiach niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021 (dla całego cyklu kształcenia), w tym dla studentów cudzoziemców realizujących kształcenie na zasadach obywateli polskich, ustala się w następującej wysokości:

Studia pierwszego stopnia

Kierunek studiów Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna Opłata ratalna – max. 8 rat

(semestr zimowy – 4 raty)

(semestr letni – 4 raty)

Administracja I 2960,00 zł 1480,00 zł 370,00 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
Architektura wnętrz           I 4000,00 zł 2000,00 zł 500,00 zł
II 4300,00 zł 2150,00 zł 537,50 zł
III 4500,00 zł 2250,00 zł 562,50 zł
Bezpieczeństwo
i higiena pracy
I 2960,00 zł 1480,00 zł 370,00 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
IV 1600,00 zł 400,00 zł
Filologia

(angielska)

I 2960,00 zł 1480,00 zł 370,00 zł
II 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
III 3300,00 zł 1650,00 zł 412,50 zł
Kosmetologia I 3000,00 zł 1500,00 zł 375,00 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
Logistyka I 3000,00 zł 1500,00 zł 375,00 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
III 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
IV 1700,00 zł 425,00 zł
Pedagogika I 2960,00 zł 1480,00 zł 370,00 zł
II 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
III 3300,00 zł 1650,00 zł 412,50 zł
Zarządzanie I 3500,00 1750,00 437,50 zł
II 3700,00 1850,00 462,50 zł
III 3900,00 1950,00 487,50 zł

Studia drugiego stopnia

Kierunek studiów Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna Opłata ratalna = max. 8 rat

(semestr zimowy – 4 raty)

(semestr letni – 4 raty)

Administracja I 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
II 3200,00 zł 1600,00 zł 400,00 zł
Logistyka I 3100,00 zł 1550,00 zł 387,50 zł
II 1600,00 zł 400,00 zł
 1. Opłatę roczną za usługi edukacyjne należy wnieść w całości w terminie do 20 października danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub do 15 marca danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.
 2. Opłatę semestralną za usługi edukacyjne należy wnieść w następujących terminach:

1) za semestr zimowy – do 20 października danego roku akademickiego,

2) za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego.

 1. Opłatę ratalną (max. 8 rat) za usługi edukacyjne należy wnieść w następujących terminach:
 2. za semestr zimowy (4 raty) – według zasady:

Terminy wnoszenia opłat ratalnych za usługi edukacyjne – semestr zimowy

I rata

– do 20 października

II rata

– do 15 listopada

III rata

– do 15 grudnia

IV rata

– do 15 stycznia

 1. za semestr letni (4 raty) – według zasady:

Terminy wnoszenia opłat ratalnych za usługi edukacyjne – semestr letni

I rata

– do 15 marca

II rata

– do 15 kwietnia

III rata

– do 15 maja

IV rata

– do 15 czerwca

Opłaty dodatkowe

Warunki i zasady pobierania opłat

 1. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Uczelni.
 2. W przypadku, gdy student spóźni się z opłatą za studia dłużej niż 30 dni, Uczelnia wzywa studenta do uiszczenia opłaty powiększonej o odsetki ustawowe od dnia wymagalności w terminie 14 dni z pouczeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu student zostanie skreślony z listy studentów Uczelni.
 3. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałej na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
 4. Student studiów niestacjonarnych:
 5. a) otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, umożliwiający jego identyfikację w systemie finansowo-księgowym Uczelni. O indywidualnym numerze rachunku bankowego student studiów niestacjonarnych zostaje poinformowany pisemnie;
 6. b) dokonuje opłaty rocznej, semestralnej, ratalnej za usługi edukacyjne na indywidualny numer rachunku.
 7. Student studiów stacjonarnych dokonuje wpłat na rachunek bankowy Uczelni:

Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

 1. Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko studenta, numer albumu, nazwę kierunku, którego dotyczy opłata.
 2. Studenci mają obowiązek okazania dowodów opłat na pisemne wezwanie Działu Nauczania i Spraw Studenckich, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.
 3. Student może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub części. Tryb i warunki zwalniania z opłat w całości lub w części określa Uchwała Senatu.

 Zwrot opłat

 1. W przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów opłata podlega w całości zwrotowi.
 2. W przypadku skreślenia z listy studentów z innego powodu niż w ust. 1, w szczególności rezygnacji ze studiów, skreślenia z powodu stwierdzenia braku postępów w nauce, nieuzyskania zaliczenia semestru, ukarania w trakcie semestru karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni, wniesiona opłata podlega zwrotowi zgodnie z zasadą;
  • w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów do dnia 15. każdego miesiąca włącznie student ma prawo do zwrotu opłaty, którą uiścił za dany miesiąc;
  • przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy studentów po 15. dniu każdego miesiąca student nie ma prawa do zwrotu wniesionej opłaty za dany miesiąc.
 3. W przypadku starania się o zwrot wpłaconej opłaty, student winien złożyć pisemny wniosek w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny rezygnacji ze studiów lub po skreśleniu z listy studentów.
 1. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w roku akademickim 2020/21 wynosi 85 zł.

 1. W jaki sposób należy uiścić opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek bankowy Uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Alior Bank: 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Ze względu na czas księgowania opłata rekrutacyjna pojawia się na koncie kandydata z reguły w ciągu 2-3 dni roboczych od zlecenia płatności. Kandydaci nie muszą przesyłać potwierdzenia opłaty na adres e-mail rekrutacji.

 1. Czy w przypadku rejestracji na dwa kierunki studiów opłatę rekrutacyjną wpłacam tylko raz?

Nie. Jeżeli kandydat na studia rejestruje się na więcej niż jeden kierunek studiów zobowiązany jest do dokonania opłaty rekrutacyjnej odrębnie dla każdego kierunku studiów.

 1. Czy opłatę rekrutacyjną mogę dokonać za pośrednictwem poczty?

Tak. Wpłata na poczcie jest jedną z możliwych form płatności, jednak zdarza się, że takie wpłaty księgowane są na koncie kandydata nieco dłużej niż 2-3 dni robocze.

 1. Czy zmiana kierunku studiów wymaga wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej?

Zmiana kierunku studiów, zmiana formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną lub odwrotnie nie wymagają kolejnych opłat.

 1. Opłata rekrutacyjna jeszcze nie została zaksięgowana. Dlaczego? Co należy w tej sytuacji zrobić?

Opłata rekrutacyjna (dokonywana przelewem bankowym lub na poczcie) księgowana jest na rachunku bankowym PWSZ Wałbrzych w terminie 2-3 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty. Jeśli opłata nie została zaksięgowana, należy:

 • sprawdzić poprawność numeru rachunku bankowego, na które została wysłana;
 • sprawdzić czy nie wróciła na rachunek bankowy, z którego została wysłana;
 • jeśli wróciła, należy interweniować we własnym banku.

Uwaga! W każdym przypadku kandydat obowiązany jest zachować dowód wpłaty i na życzenie okazać go w trakcie składania dokumentów.

 1. W jakim terminie od zarejestrowania się należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż do podanego w kalendarium rekrutacji ostatniego dnia wskazanego terminu obowiązkowej elektronicznej rejestracji i przyjmowania od kandydatów dokumentów na studia. Kandydaci czekający do ostatniej chwili i rejestrujący się ostatniego dnia, muszą tego samego dnia wnieść opłatę rekrutacyjną. Podczas kwalifikacji liczy się data wniesienia opłaty rekrutacyjnej, a nie jej zaksięgowania.

 1. Czy możliwy jest zwrot opłaty rekrutacyjnej?

Opłata rekrutacyjna może zostać zwrócona na pisemny wniosek kandydata w następujących przypadkach:

 1. kandydat dokonał opłaty rekrutacyjnej w niewłaściwej wysokości,
 2. kandydat zrezygnował z rekrutacji przed terminem kwalifikacji,
 3. kierunek studiów, na który kandydat aplikował, nie został uruchomiony.

9. Ile wynosi opłata na studiach niestacjonarnych na
poszczególne kierunki studiów?

Opłata za usługi edukacyjne (tzw. czesne) zawarta jest w zarządzeniu rektora na dany rok akademicki.

 1. Gdzie znajdę informacje o wysokości opłat na studiach niestacjonarnych?

Informacje o wysokości opłat na studiach niestacjonarnych można znaleźć na stronie internetowej Uczelni: www.pwsz.com.pl, zakładka: Dla kandydata

 1. Czy opłatę za studia mogę wnieść w ratach?

Tak. Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz terminów ich wnoszenia student może wnieść opłatę za studia:

 • jednorazowo (opłata roczna) – w terminie do 20 października danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub do 15 marca danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego;
 • semestralnie:
  1. za semestr zimowy do 20 października danego roku akademickiego;
  2. za semestr letni: do 15 marca danego roku akademickiego, a w przypadku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od lutego – do 20 lutego danego roku akademickiego;
 • w ratach (max 8 rat): za semestr zimowy (4 raty) – do 15 każdego miesiąca; za semestr letni (4 raty) – do 15 każdego miesiąca.
 1. Czy inna osoba może uiścić opłatę za studia lub opłatę rekrutacyjną (np. członek rodziny/pracodawca)?

Tak, wówczas należy w tytule przelewu podać poprawne dane studenta: imię i nazwisko, oraz kierunek studiów. W przypadku osób już przyjętych na studia numer albumu.

 1. Opłata jeszcze nie została zaksięgowana. Dlaczego? Co mam w tym przypadku zrobić?

Opłata dokonywana przelewem bankowym księgowana jest w terminie ok.1-2 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana, należy:

 1. sprawdzić poprawność numeru rachunku bankowego, na które opłata została przesłana,
 2. sprawdzić czy opłata nie wróciła na rachunek bankowy studenta/kandydata,
 3. jeśli opłata wróciła – należy interweniować w banku.
 1. Czy w ciągu toku studiów wysokość opłaty za studia może ulec zmianie?

Nie. Wysokość opłat ustalona w chwili podjęcia studiów obowiązuje przez cały okres kształcenia.

 1. Czy zaświadczenie od lekarza medycyny pracy jest obowiązkowe na wszystkich kierunkach studiów?

– Tak, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy musi dostarczyć kandydat na studia pierwszego stopnia niezależnie od wybranego kierunku studiów. Zaświadczenie nie jest wymagane od kandydatów, którzy chcą podjąć studia drugiego stopnia (magisterskie).

 1. Czy zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów może wystawić inny lekarz niż lekarz medycyny pracy?

-Nie, zaświadczenie musi być wystawione wyłącznie przez lekarza medycyny pracy.

 1. Czy otrzymam skierowanie na badania lekarskie?

– Tak, w tym celu należy zgłosić się z dowodem osobistym do Działu Nauczania i Spraw Studenckich, pok. 25, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie rekrutacji on-line.

 1. Gdzie mogę wykonać badania lekarskie, wymagane w procesie rekrutacji?

Badania lekarskie, na podstawie skierowania wydanego przez uczelnię można wykonać np. w wybranej przychodni w Wałbrzychu, w której przyjmuje lekarz medycyny pracy lub w przychodni w miejscu swojego zamieszkania.

– Przykładowe przychodnie w Wałbrzychu:

 1. Intermed. Gabinet medycyny pracy. Rogala Z., ul. Lubelska 1, Wałbrzych
 2. Poradnia medycyny pracy, ul. Uczniowska 21, Wałbrzych
 3. NSZOZ „Przychodnia Krzysztof”, ul. B. Chrobrego 2 Wałbrzych
 4. Poradnia medycyny pracy, ul. Kosteckiego 2, Wałbrzych

5. Czy mogę dostarczyć zaświadczenie lekarskie po zakończonej rekrutacji?

– Nie, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów pierwszego stopnia na wybranym kierunku studiów jest dokumentem obowiązkowym, a jego brak oznacza niedopełnienie wymogów formalnych w procesie rekrutacji i skutkuje nieprzyjęciem na studia w bieżącym roku akademickim.

 1. Czy mogę nie dostać się na studia, jeżeli lekarz medycyny pracy stwierdzi przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym przeze mnie kierunku?

– Tak, złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 25
tel. 74 641 92 05

email:  rekrutacja@pwsz.com.pl

SYSTEM REKRUTACJI ONLINE – studia I i II stopnia


Szanowni Kandydaci,

pragniemy poinformować, iż w procesie elektronicznej rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu należy pamiętać, że formularz rekrutacyjny będzie mógł zostać zarejestrowany dopiero w momencie podania numeru świadectwa dojrzałości (w wypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia) lub numeru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w wypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia).

W chwili, gdy oczekujecie Państwo na wyżej wymienione dokumenty zapraszamy do REJESTRACJI w naszym systemie. Dzięki temu będziemy mogli wysłać Państwu, np. skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 25
tel. 74 641 92 05

email:  rekrutacja@pwsz.com.pl