Bezpieczeństwo i higiena pracy


Rekrutacja od 20 lipca 2020 r. do 07 października 2020 r.

1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa: Bezpieczeństwo i higiena pracy

3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Efekty usługi/ efekty uczenia się

Student posiada wiedzę z zakresu prawa pracy, zna kompetencje organów oraz zasady odpowiedzialności wynikających z prawa pracy, zna wszystkie aspekty ochrony pracy, zna w zaawansowanym stopniu cele i zadania służb bhp, zna organizację służb bhp, zadania, uprawnienia i metody pracy. potrafi wykonywać zadania służby bhp. Potrafi posługiwać się dokumentami i przeprowadzić analizę stanu prawnego i technicznego. Potrafi przeprowadzić analizę bezpieczeństwa w zakładzie, umie motywować pracowników do bezpiecznej pracy. Umie posługiwać się przepisami, prawa określa podstawowe instytucje prawa pracy, interpretuje i przygotowuje dokumenty  z zakresu prawa pracy. Student ma podstawową wiedzę w zakresie: rozpoznawania czynników fizycznych i psychofizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku pracy, zna skutki działania czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych. Student ma podstawową wiedzę w zakresie: rozpoznawania w środowisku pracy, jakie czynniki środowiska pracy są szczególnie szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia człowieka pracy. Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu zagrożeń technicznych, oraz wiedzę niezbędną do identyfikowania zagrożeń na ocenianych stanowiskach pracy, aby zminimalizować zagrożenia w środowisku pracy. Zna przepisy prawa polskiego dotyczące maszyn i urządzeń, zna zagrożenia powodowane przez te maszyny i urządzenia. Zna podstawy ergonomii, zna przyczyny dolegliwości mięśniowo –szkieletowych, zna przyczyny i skutki monotypii, zna uwarunkowania pracy niepełnosprawnych. Student zna procedury i metody oceny ryzyka zawodowego, potrafi ocenić ryzyko zawodowe zna  zasady dokumentowania ryzyka zawodowego. Student  ma podstawową wiedzę w zakresie: analizy i badania wypadków, obowiązków pracodawcy i pracownika, przyczyn wypadków, potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do przeprowadzenia postępowania powypadkowego, przeprowadzenia analizy wypadku i badania wypadków, potrafi opracować dokumentację powypadkową. Umie postępować w przypadku podejrzenia choroby zawodowej lub wystąpienia choroby zawodowej. Zna przyczyny pożaru, zna przepisy p.poż., zna metody gaszenia pożaru i środki gaśnicze, zna metody ewakuacji,

potrafi wykorzystać wiedzę do identyfikacji sytuacji związanych z zagrożeniami pożarowymi. Student zna procedury systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, zna metody przeglądu zakładu pod kątem bezpieczeństwa pracy. Rozumie praktyki organizacyjne niezbędną do kształtowania kultury bezpieczeństwa. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, formułować i rozwiązywać nietypowe problemy, potrafi opracować dokumentację audytowania. Student zna środki ochrony indywidualnej i potrafi  wykorzystać posiadaną wiedzę do doboru środków ochrony indywidualnej SOI, oraz wykorzystać metody i programy komputerowe doboru Środki Ochrony Indywidualnej

5. Grupa docelowa

Studia podyplomowe skierowane są do osób zatrudnionych w komórkach BHP,  osób zamierzających podjąć pracę w tych komórkach bhp,  menedżerów, osób pełniących funkcję społecznych inspektorów pracy, osób, które chcą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

6. Czas trwania studiów: 2 semestry (od 19 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.)

7. Opłata: 2600 zł/całość


Więcej informacji:

tel. 74 641 92 24,
fax. 74 641 92 02
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • ksero dyplomu poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni;
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
Wymagane dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 24 i 25

Dla kandydata


Rekrutacja na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021

Rekrutacja na studia stacjonarne i studia niestacjonarne:
1) 15.06.2020-31.08.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,
Uwaga, rekrutacja kandydatów na nowy kierunek studiów „Zarządzanie” od 5 sierpnia 2020 r.
2) 03.09.2020 – ogłoszenie wyników.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca:
1) 03.09.2020-02.10.2020 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,
2) 06.10.2020 – ogłoszenie wyników.

Prosimy o zapoznanie się z  Warunkami rekrutacji (zał. nr 1 do Uchwały 21-2020 – zmiana uchwały rekrutacyjnej 2020-2021)

Odpłatna usługa edukacyjna  „potwierdzania efektów uczenia się zdobytych  poza formalną edukacją” (art. 2, ust. 1, p. 180,  Nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  - Dz. U. z 11 lipca 2014, poz. 1198).

Efekty uczenia się:
to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych zarówno w procesie kształcenia w systemie studiów, jak i w procesie uczenia się poza systemem studiów.

Zadania uczelni:

 • stwierdzenie - na podstawie jednoznacznych dowodów oraz w trybie jasnych procedur - czy i w jakim stopniu dorosła osoba, która nie ukończyła formalnego procesu kształcenia, opanowała określone efekty uczenia się, właściwe dla określonego procesu edukacji formalnej;
 • przyznanie punktów ECTS potwierdzających opanowanie tych efektów na określonym poziomie i profilu kształcenia w danej szkole wyższej (nie więcej niż 50%)

 

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 1. Osobie, która ubiega się o przyjęcie na:
  a) studia pierwszego stopnia i posiada świadectwo dojrzałości oraz co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego;
  b) studia drugiego stopnia, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata/inżyniera lub równorzędnym, i co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym;
  c) kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia, gdy osoba posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego.
 2. Na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia bądź kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia mogą ubiegać się również absolwenci kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych. W tych przypadkach nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

W roku akademickim 2018/2019 efekty uczenia się – zdobyte w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej - mogą zostać potwierdzone kandydatom, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunki:

- administracja, studia pierwszego i drugiego stopnia,
- logistyka pierwszego stopnia,
- filologia.

Szczegółowe informacje:

Uchwała nr 34/2015 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji procesu potwierdzania efektów uczenia się: http://www.bip.pwsz.com.pl/?app=uchwaly&nid=1289&y=2015

Zarządzenia Rektora:

rok akademicki 2015/2016: http://www.bip.pwsz.com.pl/?bip_id=1321&cid=101&q=walidacji
rok akademicki 2016/2017: http://www.bip.pwsz.com.pl/?bip_id=1414&cid=102&q=walidacji
rok akademicki 2017/2018: http://www.bip.pwsz.com.pl/?cid=107&bip_id=1644
rok akademicki 2018/2019: http://www.bip.pwsz.com.pl/?cid=110&bip_id=1896

Kontakt:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
Ul. Zamkowa 4, pokój nr 25, 27
rekrutacja@pwsz.com.pl
tel. (+48) 74 641 92 03, 74 641 92 04, 74 641 92 08, 74 641 92 25, 74 641 92 05

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4, pokój nr 24, 25, 27
rekrutacja@pwsz.com.pl
tel. (+48) 74 641-92-03,  74 641-92-04,  74 641-92-08, 74 641-92-25,  74 641-92-05

Baza dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ AS w Wałbrzychu) składa się z trzech, w pełni wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, budynków zlokalizowanych przy:

 • ul. Zamkowej 4 (gmach główny uczelni, budynek A),
 • ul. Piotra Skargi 14a (budynek B),
 • ul. Piotra Skargi 14a (sala Auditorium Novum, budynek C).

Budynki usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie, w centrum miasta Wałbrzycha. Gmach dawnego Pałacu Czettritzów (bud. A) o powierzchni użytkowej – 3.316 m2, poddany (w 2004 r.) kompleksowej renowacji, otoczony jest zabytkowym parkiem (o powierzchni 4 ha) na terenie, którego studenci spędzają swój wolny czas. Uczelnia dysponuje miejscami parkingowymi.

Więcej informacji tutaj.

Warto sprawdzić

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa  (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELS - elektroniczną legitymację studencką.

W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie ELS w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich oraz uiścić opłatę. Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 36/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni
Bank: Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 05

Działalność studencka

Samorząd Studencki istnieje od 1999 roku. Jego celem jest reprezentowanie interesów studentów PWSZ. Głównym zadaniem  jest dbałość o prawa i przywileje studentów, organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, rozwiązywanie wszelkich problemów braci studenckiej. Samorząd czynnie współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, współdecydując w sprawach bezpośrednio dotyczących studentów oraz reprezentując Szkołę na zewnątrz (np. podczas Juvenaliów) i dbając o jej wizerunek. Opiniuje również przyznawanie stypendiów naukowych, socjalnych oraz wyróżnień za działalność na rzecz uczelni. Samorząd współpracuje z uczelnianym pismem „Humanistyczna Jazda” oraz licznymi organizacjami. Jest obecny właściwie we wszystkich dziedzinach życia uczelni. Cykliczne imprezy studenckie, takie jak otrzęsiny, połowinki, juwenalia, organizowane są przez Samorząd. W klubie studenckim, znajdującym się na terenie PWSZ AS, odbywają się kameralne wieczorki artystyczne oraz spotkania autorskie.

Skład Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca: Magdalena Manikowska

Zastępcy przewodniczącej: Klaudia Szpak, Jakub Wojnowski

Sekretarz: Marta Rosłoń

Członkowie Samorządu czekają na studentów w s. 315

(III piętro, budynek "A" przy ul. Zamkowej 4)

 Kontakt:  samorzad@pwsz.com.pl

Reaktywacja telewizji nastąpi w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Więcej informacji wkrótce. Materiały archiwalne Telewizji Zamkowej.