Procedura wydawania publikacji w Wydawnictwie Uczelnianym PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


Informacje podstawowe

Koszt wydania publikacji – tj. honorarium recenzenta, wynagrodzenie grafika, koszt druku – w przypadku pracowników PWSZ w Wałbrzychu całkowity koszt wydania publikacji ponosi uczelnia;
Recenzja – czas realizacji do 90 dni; tekst kierowany jest do recenzji po złożeniu publikacji w Wydawnictwie PWSZ w Wałbrzychu;
Redakcja techniczna i językowa – przeprowadza Wydawnictwo PWSZ w Wałbrzychu;
Nakład – ustala dla każdej publikacji Rada Biblioteczno-Wydawnicza;
Sprzedaż publikacji – prowadzi sklep internetowy PWSZ w Wałbrzychu https://wydawnictwo.pwsz.com.pl

  1

Podstawą procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy przygotowany przez dyrektora Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego (dalej: Wydawnictwo) na podstawie zasad sporządzania i finansowania rocznego planu wydawniczego, wg zał. nr 3 Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego, który podlega opinii Rady Biblioteczno-Wydawniczej (dalej: Rada) i wymaga jej akceptacji, a następnie jest zatwierdzony przez rektora.

2
Umieszczenie pracy w planie nie oznacza decyzji o jej publikacji, a jedynie zarezerwowanie środków finansowych w razie rozpoczęcia procesu wydawniczego.

3
Prace zgłoszone do Wydawnictwa, ale nieumieszczone w planie wydawniczym na dany rok (np. rozprawy habilitacyjne, tomy okolicznościowe lub pokonferencyjne),
mogą zostać wydane na wniosek Rady po akceptacji rektora.

4
W Wydawnictwie mogą być wydawane prace zwarte oraz ciągłe o charakterze naukowym lub dydaktycznym, jeśli ich autorami są:
pracownicy zatrudnieni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (dalej: PWSZ AS),
uczestnicy konferencji naukowych, w przypadku publikacji materiałów pokonferencyjnych, dla których zasady wydawania określa rektor w odrębnym zarządzeniu (patrz: Zarządzenie w sprawie organizacji konferencji), w tomach zbiorowych (i w wydawnictwach ciągłych) procentowy udział osób niebędących pracownikami PWSZ AS wynosi nie więcej niż 30%.
Autorzy spoza uczelni mogą się ubiegać o wydanie pracy jedynie po podpisaniu z PWSZ AS stosownych umów o wykonanie usługi wydania publikacji, sporządzonych na podstawie obowiązującego cennika usług dla klientów zewnętrznych (recenzje, honoraria, weryfikacja językowa, adiustacja, korekta, skład komputerowy, druk itp.).

5
Pracę do rocznego planu wydawniczego może zgłosić każdy pracownik uczelni, za zgodą dyrektora instytutu, dostarczając poprawnie wypełniony
i kompletny wniosek do planu wydawniczego (zał. 1.1).

6
Dyrektor Wydawnictwa sporządza, na podstawie wniosku, wstępną kalkulację kosztów druku oraz przedstawia pracę członkom Rady, która opiniuje wpisanie pracy do planu wydawniczego oraz wyznacza recenzentów do pracy.

7
Po otrzymaniu decyzji Rady autor pracy przygotowuje ją w formie wydruku oraz na nośniku elektronicznym zgodnie z Instrukcją przygotowania materiałów do druku. Wskazówki dla autorów (zał. 1.2) i przekazuje ją dyrektorowi Wydawnictwa, który jest pierwszym weryfikatorem pracy i decyduje o rozpoczęciu procesu wydawniczego dla danego utworu. Prace, które nie będą miały formy zgodnej z wytycznymi edytorskimi, zostaną odrzucone już w pierwszej fazie pracy redakcyjnej (tj. przed recenzją).

8
Wszystkie prace (wraz z drukiem umowy oraz rachunkiem) są kierowane do recenzji, których procedura jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (zob. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011).

Liczbę koniecznych recenzji wydawniczych określa Regulamin organizacyjny BiWU (& 5 Procedury publikowania, pkt 6).

Pozytywny wynik kwalifikuje pracę do druku, negatywny – skutkuje odmową publikacji. Do ponownej recenzji kierowane są jedynie te prace, które mają na arkuszu oceny zapis: „poprawić i przekazać do ponownej oceny recenzyjnej”. W takim przypadku powoływany jest kolejny recenzent, którego ocena rozstrzyga o możliwości publikacji recenzowanego tekstu. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję o druku w formie pisemnej podejmuje:

w przypadku pracy autorskiej – prorektor,
w przypadku pracy zbiorowej – redaktor naukowy.

Na liście recenzentów współpracujących z Wydawnictwem są osoby o wysokich kompetencjach naukowych, legitymujące się stopniem doktora habilitowanego (lub doktora w przypadku afiliacji zagranicznej w kraju, w którym nie ma habilitacji). W przypadku tekstów napisanych w językach konferencyjnych, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Wydawnictwo preferuje model, w którym autor(-zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Dlatego też nie wymaga się od recenzentów i autorów pisemnej Deklaracji o braku konfliktu interesów między nimi.

Recenzenci i autorzy artykułów nie mogą:

być afiliowani do tej samej uczelni,
pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych, a tym bardziej stosunkach pokrewieństwa,
bezpośrednio współpracować naukowo w ciągu ostatnich dwóch lat,
recenzent nie powinien w czasie wykonywania recenzji być związany z uczelnią umową o pracę lub inną długotrwałą współpracą.

Wynikiem recenzji jest opinia recenzenta mająca formę pisemną (zał. 1.3), która zawiera jednoznaczny wniosek o:
dopuszczeniu pracy do publikacji bez poprawek,
dopuszczeniu do opublikowania po dokonaniu uzupełnień, poprawek wskazanych przez recenzenta,
odrzuceniu pracy.

Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

Recenzja wraz z wydrukiem pracy jest przesyłana do siedziby Wydawnictwa. Dyrektor zapoznaje się z recenzją i pozostawia jej oryginał w wydawnictwie, natomiast kopię wraz z wydrukiem pracy przekazuje właściwemu autorowi bądź redaktorowi (w przypadku pracy zbiorowej), który z kolei – po zapoznaniu się z nią – oddaje autorowi.

Autor jest informowany o wyniku recenzji, następnie ustosunkowuje się do zawartych w niej uwag (zał. 1.4). Jeśli autor nie zgadza się z uwagami recenzenta, musi to uzasadnić. Jeśli sprawy sporne są istotne, prorektor zdecyduje, czy ponownie wysłać pracę do recenzenta, czy jedynie autor ma wyjaśnić różnice zdań.

Nazwiska recenzentów poszczególnych prac są ujawniane na kartach tytułowych opublikowanej pracy.

9
Dopiero po otrzymaniu pozytywnych recenzji wydawniczych rozpoczyna się właściwy proces wydawniczy.
Od tego momentu autorzy mogą ubiegać się o wystawienie zaświadczenia o przyjęciu pracy do druku.

10
Etapy właściwego procesu wydawniczego:

Autor bądź redaktor pracy zbiorowej jest zobowiązany osobiście dostarczyć pracę do Wydawnictwa, poprawioną zgodnie z zaleceniami recenzentów, w formie wydruku i na nośniku elektronicznym, zgodnie z instrukcją przygotowywania materiałów do druku (zał. 1.2); ponadto autor winien przynieść pisemną odpowiedź na recenzję.

Autor zobowiązany jest do podpisania umowy wydawniczej (zał. 1.5) oraz oświadczeń:

dotyczącego własności intelektualnej całego dzieła oraz poszczególnych jego części wraz z materiałem ilustracyjnym (zał. 1.6),
dotyczącego deponowania prac w repozytorium naukowym, np. DBC (zał. 1.7).
W przypadku prac zbiorowych autorzy poszczególnych artykułów nie podpisują umów wydawniczych, a jedynie podpisują odpowiednie oświadczenia (zał. 1.8).

Autor zobowiązany jest podpisać umowę wydawniczą autorską lub złożyć odpowiednie oświadczenia, w których stwierdza, że praca nie była dotąd publikowana, a jej treść i materiał ilustracyjny nie naruszają autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Jeśli w pracy znajdują się jakiekolwiek cudze treści lub materiał ilustracyjny, autor przygotowywanej publikacji jest zobowiązany bezwzględnie podać źródło, a w niektórych wypadkach uzyskać pisemną zgodę posiadacza praw autorskich. Za naruszenie praw autorskich osób trzecich wszelkie konsekwencje prawne i finansowe ponosi autor.

Każdy z autorów, który jest pracownikiem uczelni (bez względu na rodzaj umowy), ma obowiązek afiliowania wydawanej pracy pełną nazwą uczelni (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu). Pracownicy zatrudnieni w więcej niż jednej uczelni zobowiązani są do jednoznacznego przypisania publikacji wyłącznie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (zgodnie z Zarządzeniem 44/2014 w sprawie dokumentowania dorobku naukowego pracowników).

Kiedy praca znajdzie się w Wydawnictwie, zakładana jest dla niej Karta publikacji, w której dyrektor Wydawnictwa zapisuje kolejne etapy prac redakcyjnych wraz z datami oraz nazwiskami osób odpowiedzialnych.

Opracowanie edytorskie wykonywane przez Wydawnictwo odbywa się na egzemplarzu autorskim, czyli na wydruku komputerowym utworu (w formacie A4) zawierającym tekst, rysunki, wzory i tabele. Wielkość rysunków w egzemplarzu autorskim powinna odpowiadać wielkości, w jakiej wystąpią one w wydrukowanej już książce. Wszelkie zmiany w utworze dokonane przez autora po omówieniu opracowania edytorskiego z Wydawnictwem powinny być dołączone (w postaci wydruku komputerowego) do stron, na których należy te zmiany wprowadzić.

Tak uzupełniony egzemplarz autorski, wraz z załączonymi do niego nośnikami zawierającymi elektroniczny zapis tekstu i oddzielne pliki z materiałem ilustracyjnym, zostaje poddany zabiegom redakcji i formatowania zgodnie z zasadami oraz normami z zakresu działalności poligraficznej oraz architektury książki.

Wydawnictwo wykonuje redakcję tekstu, która polega na kompleksowym opracowaniu tekstu pod kątem językowym. Redakcja tekstu obejmuje nie tylko poprawienie wszelkich błędów językowych (ortograficznych, interpunkcyjnych, składniowych, fleksyjnych, logicznych itd.), lecz także pracę nad stylistyką tekstu.

Poprawiony i wolny od błędów tekst poddaje się formatowaniu (skład komputerowy) w specjalistycznych programach edytorskich według wzoru przygotowanego przez Wydawnictwo (układ typograficzny uzależniony jest każdorazowo od rodzaju pracy i aktualnej wiedzy związanej z techniką i projektowaniem formy graficznej książki z typograficznego, jak i poligraficznego punktu widzenia).

Autor otrzymuje od Wydawnictwa egzemplarz I korekty, który jest wydrukiem komputerowym utworu, odpowiadającym rzeczywistemu formatowi książki i posiadającym właściwą numerację stron. Egzemplarz korekty, którą autor otrzymuje, zawiera często uwagi i pytania Wydawnictwa. Omówienie tych pytań i ustosunkowanie się do uwag stanowi część korekty autorskiej.

Na wydruku autor może wprowadzić drobne zmiany (w tekście, rysunkach, wzorach i tabelach). Na tym etapie nie należy wprowadzać poprawek, które spowodowałyby zmianę objętości książki (np. usuwanie lub dopisywanie fragmentów tekstu, wzorów, rysunków i tabel). Można wprowadzać jedynie drobne poprawki nienaruszające układu strony. Jeśli jednak autor uzna zasadnicze zmiany za konieczne, Wydawnictwo dokonuje kalkulacji kosztów wprowadzenia tych zmian i przedstawia je autorowi. Zmiany zostaną wprowadzone po ewentualnej akceptacji kalkulacji i pisemnego zobowiązania autora do poniesienia kosztów zmian. Zmiany te powinny być przekazane Wydawnictwu w formie wydruku komputerowego zawierającego zmienione fragmenty tekstu, wzory, rysunki lub tabele.

Konsultacje redaktorów z autorem mogą się odbywać na różnych etapach pracy redakcyjnej. Obowiązkowa korekta autorska dokonywana jest po opracowaniu redakcyjnym i komputerowym złamaniu tekstu według załączonej instrukcji (zał. 1.9). Autor może zabrać wydruk pracy z siedziby Wydawnictwa i oddać go, wraz ze swoimi uwagami, w uzgodnionym terminie.

Autor powinien wykonać korektę w terminie 1 dzień/1 ark. wyd. Zmiany w tekście wynikające z korekty autorskiej nie mogą przekraczać 1% zmian, w innym przypadku autor ponosi koszty ponownych prac redakcyjnych.

Egzemplarz II korekty wykonywanej w Wydawnictwie jest wydrukiem komputerowym utworu zawierającym wszystkie zmiany, które Autor i wydawnictwo wprowadzili w I korekcie. Wydruk całości utworu zostaje podpisany przez autora do druku. Egzemplarz wydruku podpisany przez autora jest dla Wydawnictwa gwarancją jego poprawności i powoduje przesłanie publikacji do druku.

Dzieło oddawane jest do drukarni, przy czym Wydawnictwo monitoruje proces druku. Nakład wydrukowanej książki składany jest w magazynie Wydawnictwa.

Rozliczenie końcowe wynikające z rzeczywistych kosztów wydania publikacji i ustalenie ceny jednostkowej książki kończy proces wydawniczy.

11
Autor jest zobowiązany – przed zakończeniem procesu wydawniczego – do napisania streszczenia lub noty o swojej pracy w języku polskim i angielskim, które Wydawnictwo wykorzystuje w celach promocyjnych, np. umieszcza na stronach internetowych.

12
Szczegółowe zasady wydania oraz przygotowania do druku prac ciągłych i materiałów pokonferencyjnych regulują osobne zarządzenia.

13
Wydawnictwo sporządza rozliczenie końcowe oraz propozycję ceny jednostkowej pracy, które są następnie zatwierdzane przez rektora.

14
Nakład książki magazynowany jest w przeznaczonych do tego pomieszczeniach i dystrybuowany na rynku krajowym i zagranicznym.

Podział nakładu publikacji finansowany przez uczelnię zależy od jego wielkości i jest ustalany indywidualnie dla każdego tytułu wg poniższego schematu: a) egzemplarze dla jednostki organizacyjnej autora, b) egzemplarze autorskie, c) egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek, d) egzemplarze na wymianę międzybiblioteczną, e) egzemplarze dla Biblioteki Uczelnianej, f) egzemplarze przeznaczone do dystrybucji.

15
Zasady dodrukowywania książek:
Propozycję dodruku książki, na podstawie zapotrzebowania odbiorców, składa dyrektor Wydawnictwa kanclerzowi, który też decyduje o wysokości nakładu.

 16
Zasady wznawiania książek:
Informację o pracy nad wydaniem poprawionym, uzupełnionym, zmienionym konkretnego tytułu Wydawnictwo otrzymuje od autora i po akceptacji Rady tytuł umieszcza w rocznym planie wydawniczym.

Jeśli wprowadzone przez autora zmiany, uzupełnienia przekraczają 30% treści (wraz z materiałem ilustracyjnym) wydrukowanej już książki, procedura wydania przebiega jak przy publikacji nowości. Jeśli dokonane zmiany nie przekraczają 30%, praca nie jest kierowana do recenzji zewnętrznej, a decyzję o wydaniu i wysokości nakładu podejmuje Rada.

Z autorem podpisywana jest nowa umowa wydawnicza.

  17
PWSZ AS korzysta z pierwszeństwa opublikowania pracy naukowej lub dydaktycznej napisanej przez pracownika w ramach wykonywania przez niego obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Uczelnia jest zobowiązana podpisać z autorem umowę wydawniczą w ciągu 6 miesięcy od otrzymania pozytywnej recenzji pracy warunkującej wydanie, w przeciwnym wypadku prawo pierwszeństwa wygasa. Prawo pierwszeństwa wygasa również w razie, gdy utwór nie został opublikowany w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy. Obsługą procesu wydawniczego prac naukowych i dydaktycznych pracowników uczelni oraz dystrybucją publikacji zajmuje się Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane.

18
O nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa decyzję może podjąć rektor.

19
PWSZ AS nabywa prawa autorskie majątkowe z chwilą podpisania z autorem umowy wydawniczej, a wydawane publikacje są jej własnością. Posiadają numer ISBN dla książek i ISSN dla czasopism. Na książkach umieszczana jest nota COPYRIGHT by Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu [data wydania].

 

Procedura recenzowania publikacji, obowiązująca w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


Procedura recenzowania publikacji,
obowiązująca w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 1. Autor/autorzy oraz recenzent/recenzenci w swoich działaniach kierują się obowiązującymi w Wydawnictwie Zasadami etyki publikacyjnej.
 2. Za wypełnienie standardów i wymogów w zakresie zakwalifikowania danej pracy jako monografia naukowa (i rozdziałów jako rozdziały w monografii naukowej) odpowiedzialność ponoszą autorzy i redaktorzy naukowi.
 3. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, dbając o jakość publikacji obligatoryjnie wprowadza obowiązek recenzowania wszystkich prac złożonych do druku.
 4. Recenzentem jest osoba niezależna, spoza jednostki afiliowanej autora/ów, posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, reprezentująca dziedzinę nauki spójna z tematyką publikacji/artykułu, niezatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
 5. Liczba recenzentów uzależniona jest od rodzaju publikacji; dla jednego artykułu – jeden recenzent, dla monografii – dwóch recenzentów (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się jednego recenzenta).
 6. Recenzje są anonimowe, dane autora/autorów są utajnione.
 7. Obowiązuje zasada nie ujawniania swoich tożsamości między autorem/autorami i recenzentami.
 8. Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzana na właściwym arkuszu recenzji.
 9. Recenzja kończy się jednoznacznym orzeczeniem, czy opracowanie autorskie może być opublikowane.
 10. W przypadkach pozytywnych recenzji z uwagami, autor/autorzy jest/są zobowiązany/-i do udzielenia odpowiedzi i naniesienia korekt w terminie wskazanym w Procedurze wydawniczej.
 11. Jednoznacznie negatywna recenzja może być podstawą do odrzucenia publikacji lub przekazania jej do kolejnego recenzenta.
 12. Po stwierdzeniu, że dzieło otrzymało pozytywne recenzje, a wszystkie uwagi/sugestie zostały uwzględnione przez autora/autorów, Wydawnictwo zawiera z autorem/autorami Umowę wydawniczą.
 13. Autor/autorzy może/mogą przekazać sugestie dotyczące wizualnych aspektów projektu publikacji (układ typograficzny książki, projekt okładki, inne).

 

 

Stypendia programu PO WER 2019/2020


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ
(Program PO WER)

 

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”

Studenci zakwalifikowani na wyjazdy finansowane z umów zawartych w roku akademickim 2019/2020 w programie Erasmus+, dla których uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” otrzymują zarówno „wsparcie indywidualne” jak i „dodatek socjalny” z projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” finansowanego ze środków PO WER.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+. Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN).

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu PO WER „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” w roku akademickim 2019/2020:

 • wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego
Grupa  Kraj Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 995 PLN
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 781 PLN
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 2 567 PLN

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd zgodnie z zasadami programu Erasmus+ i dla których uczelnia wysyłająca potwierdziła ich prawo do „dodatku socjalnego”

 • wyjazdy studentów niepełnosprawnych
Grupa  Kraj Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 139 PLN 2 567 PLN
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 1 925 PLN 2 353 PLN
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 1 711 PLN 2 139 PLN
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+

Zasady alokacji i wykorzystania środków na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus 2019/2020

Dowiedz się więcej o programie: www.power.gov.pl

Instytut Zdrowia


Opiekunowie lat w roku akademickim 2018/2019

 

 • Kierunek: kosmetologia

Studia stacjonarne:

I  rok – mgr Katarzyna Fitrzyk

II rok –  dr Krystian Niedojad

III rok –  mgr Jarosława Jarosz

 • Kierunek: kosmetologia

Studia niestacjonarne:

I, II  rok – mgr Jarosława Jarosz

 • Kierunek: techniki dentystyczne

Studia stacjonarne:

I  rok  – mgr Adam Stojak

II rok – mgr Krzysztof Żak

III rok, IV rok – mgr Joanna Świętkowska

 • Kierunek: pielęgniarstwo

Studia stacjonarne:

I  rok  – mgr Marzena Sapalska

II, III rok – mgr Małgorzata Kowalik

Instytut Społeczno-Prawny


Opiekunowie lat w roku akademickim 2018/2019

 

 • Administracja I stopnia

I rok  – st. stacjonarne i niestacjonarne –  dr Paweł Kuczma

II  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Paweł Selera

III rok – st. stacjonarne   – dr Łukasz Mikowski

 • Administracja II stopnia

I  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr hab. Piotr Szymaniec

II rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Klaudia Stelmaszczyk

 • Filologia

I rok st. stacjonarne –  mgr Blanka Gołębiowska

II rok st. stacjonarne – mgr Robert Pritchard

III rok st. stacjonarne – mgr Aleksandra Pawlak

 • Pedagogika

I rok  – st. stacjonarne  –  dr Antoni Kulpa

II  rok – st. stacjonarne – dr Małgorzata Radyńska

III rok – st. stacjonarne  – dr Anna Tutaj

Instytut Przyrodniczo-Techniczny


Opiekunowie lat w roku akademickim 2018/2019

 

 • LOGISTYKA

Studia stacjonarne I stopnia

I rok – dr inż. Andrzej Dyszewski

II rok – mgr Ewa Dziubak

III rok –dr inż. Mateusz Gorczyca

IV rok – mgr Piotr Sylwestrzak

Studia niestacjonarne I stopnia

I rok – dr Piotr Kowalski

II rok – dr Agnieszka Mroczek – Czetwertyńska

III rok – dr Tomasz Orzech

IV rok – dr Beata Detyna

Studia stacjonarne II stopnia

Dr inż. Marian Molasy

Studia niestacjonarne II stopnia

dr Beata Mucha

 

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ

I rok – st. stacjonarne – dr inż. arch. Łukasz Szatanek

II rok – st. stacjonarne  – dr Katarzyna Gemborys

III  rok – st. stacjonarne  – dr inż. arch. Piotr Kmiecik

 

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

I rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – mgr Kazimiera Marzec

II rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr inż. Adam Słomka

III  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr inż. Adam Słomka

IV rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr inż. Iwona Romanowska – Słomka

Organizacja roku akademickiego 2018/2019


Rok akademicki trwa od 29.09.2018 r. do 30.09.2019
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019
Semestr zimowy: 29.09.2018-27.01.2019
Zimowa sesja egzaminacyjna: 28.01.2019-10.02.2019
Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: 11.02.2019-17.02.2019
Przerwa świąteczna: 22.12.2018-01.01.2019
Przerwa zimowa: 11.02.2019-17.02.2019
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.2018, 02.11.2018
SEMESTR LETNI 2018/2019
Semestr letni: 18.02.2019-16.06.2019
Letnia sesja egzaminacyjna: 17.06.2019-30.06.2019
Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: 02.09.2019-15.09.2019
Przerwa świąteczna: 17.04.2019-23.04.2019
Przerwa letnia: 01.07.2019-30.09.2019
Dni rektorskie – wolne od zajęć dydaktycznych: 29.04.2019, 30.04.2019, 02.05.2019

Uchwała nr 6/2018 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019

Odpłatności za studia stacjonarne i niestacjonarne


Odpłatność za studia niestacjonarne

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 20/2018 z dnia 25 maja 2018 r. opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 (za jeden semestr) ustala się w następującej wysokości:

Studia pierwszego stopnia
Kierunek Opłata semestralna za usługi edukacyjne – I rok 
Administracja 1 400,00 zł
Architektura wnętrz 1 400,00 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 400,00 zł
Filologia (angielska) 1 300,00 zł
Kosmetologia 1 500,00 zł
Logistyka 1 400,00 zł
Pedagogika 1 300,00 zł
Techniki dentystyczne 3 800,00 zł
Studia drugiego stopnia
Kierunek Opłata semestralna za usługi edukacyjne – I rok 
Administracja 1 400,00 zł
Logistyka 1 400,00 zł

Opłaty za usługi edukacyjne można wnieść w całości w następujących terminach:
1) za semestr zimowy – do 15 października 2018 roku,
2) za semestr letni – do 15 lutego 2019 roku, a w przypadku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od lutego – do 22 lutego 2019 roku.

Studenci I roku studiów (studia I i II stopnia) mogą dokonać opłaty za usługi edukacyjne w ratach wg następującego harmonogramu określającego wysokość rat i termin dokonania płatności:

Semestr zimowy 2018/2019
Wysokość opłaty semestralnej I rata II rata III rata IV rata
Termin płatności do:

15.10.2018 r.

Termin płatności do:

15.11.2018 r.

Termin płatności do:

17.12.2018 r.

Termin płatności do:

15.01.2019 r.

1400,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 400,00 zł
1300,00 zł 350,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 350,00 zł
1500,00 zł 450,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 450,00 zł
3800,00 zł 1140,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 1140,00 zł

 

Semestr letni 2018/2019
Wysokość opłaty semestralnej I rata II rata III rata IV rata V rata
Termin płatności do:

15.02.2019 r.

Termin płatności do:

15.03.2019 r.

Termin płatności do:

15.04.2019 r.

Termin płatności do:

15.05.2019 r.

Termin płatności do:

14.06.2019 r.

1400,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł
1300,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł
1500,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł
3800,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł

 

 • Opłata za legitymację

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 8/2017 z 22 marca 2017 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 17 zł. Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni:
 Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393


Odpłatności za studia – cudzoziemcy

Zarządzenie Rektora PWSZ nr 21/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2018/2019

Stypendia programu PO WER 2018/2019


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ
(Program PO WER)

 

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych
oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2”

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+. Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN).

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu PO WER w roku akademickim 2018/2019:

 • wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego

Grupa 

Kraj

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”

 I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 3019 PLN

 II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2803 PLN

 III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2587 PLN

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego

 • wyjazdy studentów niepełnosprawnych

Grupa 

Kraj

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę

 I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2156 PLN

 2587 PLN

 II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

1940 PLN

2372 PLN

 III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 1725 PLN

2156 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE.

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych

Dowiedz się więcej o programie: www.power.gov.pl