Academic Search Complete


Wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, obejmuje ponad 7.100 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 6.100 czasopism recenzowanych naukowo.

Baza zawiera ponadto opisy i abstrakty artykułów z ponad 11.200 czasopism. Tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych dziedzin. Academic Search Complete oferuje kluczowe informacje z wielu unikalnych źródeł, dostępnych wyłącznie w tej kolekcji. Archiwa w formacie PDF sięgają 1887 roku. Baza obejmuje m.in. ok. 3.000 czasopism w pełnym tekście indeksowanych w bazie SCOPUS, ponad 800 czasopism pełnotekstowych z nauk ścisłych indeksowanych w bazie ISI Science Citation Index (biologia, chemia, fizyka, matermatyka, nauki techniczne i biomedyczne), ponad 700 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk społecznych indeksowanych w ISI Social Sciences Citation Index, ok. 900 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk medycznych i biomedycznych indeksowanych w bazie MEDLINE, ponad 700 czasopism z zakresu psychologii indeksowanych w specjalistycznej bazie PsycINFO, ponad 440 czasopism z zakresu pedagogiki i edukacji indeksowanych w specjalistycznej bazie ERIC i wiele innych.

Punkty za publikacje


Punkty za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się według wykazu czasopism naukowych obowiązującego na koniec roku, w którym ukazała się publikacja. Publikacja może być oceniana jako dorobek jednostki jeżeli autor podaje w publikacji afiliację w tej jednostce. W przypadku wielokrotnej afilacji punkty otrzymuje tylko jedna, wskazana przez autora jednostka (na podstawie oświadczenia autorskiego).
Do osiągnięć naukowych i twórczych nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach [nienaukowanych], skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowej.
Publikacjami nie są artykuły zamieszczone w suplementach, zeszytach specjalnych, materiałach konferencyjnych (z wyjątkiem indeksowanych w Web of Science dla grupy nauk ścisłych, inżynierskich i nauk o życiu) oraz artykuły popularnonaukowe i o nienaukowym charakterze.
Punktacji nie podlegają również: prace nieopublikowane, streszczenia, recenzje, sprawozdania, komunikaty, komentarze, raporty z badań, biogramy (z wyjątkiem zamieszczonych w słownikach biograficznych spełniających warunki monografii naukowej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 13.07.2012 r.), tłumaczenia (z wyjątkiem tłumaczeń publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym spełniających warunki monografii naukowej zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 13.07.2012 r.), głosy w dyskusji.
Poniżej odpowiednie Rozporządzenia MNiSW wraz z załącznikami.
2013
2011-2012
2010

Definicje


Afiliacja

Wskazana przez autora publikacji (najczęściej przy nazwisku) nazwa jednostki naukowej – miejsca realizacji badań, których wyniki stanowiły podstawę do opracowania publikacji.

Więcej niż jedna afiliacja lub brak afiliacji: autor zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że jego praca należy do dorobku wskazanej jednostki organizacyjnej.

Artykuł naukowy

Artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze.

Impact factor

Wskaźnik wpływu (oddziaływania) czasopisma, opracowywany co roku przez Thomson Reuters na podstawie prowadzonych indeksów cytowań (Science Citation Index oraz Social Science Citation Index).

Wzór do obliczenia impact factor:

IF = B / C

B – liczba cytowań, jakie zarejestrowano w danym roku kalendarzowym dla publikacji zawartych w numerach z ostatnich dwóch lat

C – liczba wszystkich publikacji zawartych w numerach, które ukazały się w ciągu ostatnich dwóch lat

 1. Aby obliczyć IF dla czasopisma za rok 2011, należy podzielić liczbę cytowań zarejestrowanych w roku 2011 dla publikacji z lat 2009-2010, przez liczbę tych publikacji.

Liczba N

Liczba pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej w poszczególnych latach przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, ustalana na podstawie corocznie składanych przez pracowników oświadczeń do celów ubiegania się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.

Monografia

Monografie naukowe to w szczególności edycje tekstów źródłówych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych.

Monografie zalicza się do osiąnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe,
 • zawierają bibliografię naukową,
 • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych (6 *40.000 znaków = ok. 132 s.),
 • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy,
 • przedstawiają określone zagadanienie w sposób oryginalny i twórczy.

Uwaga: do dorobku jednostki naukowej nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

Rozdział w monografii

Fragment, artykuł, referat w monografii. Rozdział w monografii brany jest pod uwagę przy ocenie parametrycznej, jeżeli jego objętość wynosi co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (20.000 znaków = ok. 10-11 stron znormalizowanego maszynopisu) lub odrębne mapy.

Uwaga: łączna liczba punktów przyznana jednostce naukowej za poszczególne rozdziały nie może przekraczać maksymalnej liczby punktów za całą monografię.

Wykaz czasopism naukowych

Wykaz czasopism wydawany przez MNiSW. Zawiera tytuły czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację. Składa się z 3 części:

 • Część A – czasopisma znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR, tzw. lista filadelfijska), posiadają współczynnik Impact Factor
 • Część B – czasopisma nie posiadające współczynnika Impact Factor
 • Część C – czasopisma znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Punkty za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się według wykazu czasopism naukowych obowiązującego na koniec roku, w którym ukazała się publikacja.

Publikacje z 2013 r. – wykaz ogłoszony 17 grudnia 2013 r.: część Aczęść Bczęść C

Publikacje z lat 2011-2012 – ostatni wykaz ogłoszony w 2012 r.: część Aczęść Bczęść C

Publikacje z 2010 r. – wykaz ogłoszony 25 czerwca 2010 r.: ujednolicony wykaz

Publikacje z 2009 r. – wykaz ogłoszony 18 czerwca 2009 r.: ujednolicony wykaz

Wyszukiwarki czasopism punktowanych:

Index Copernicus

Lista czasopism punktowanych MNiSW

Wyszukiwarka ARIANTA

Wyszukiwarka ERIH

Baza


Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Polska Bibliografia Naukowa umożliwia obecnie:

 • stworzenie publicznej bibliografii naukowej osób i instytucji,
 • zapoznanie się z dorobkiem polskich naukowców,
 • zapoznanie się z dorobkiem polskich instytucji naukowych,
 • złożenie ankiety czasopisma naukowego (w czasie tur ewaluacji czasopism naukowych),
 • deponowanie pełnych tekstów publikacji naukowej w cenralnym repozytorium PBN.

Wejście do bazy:

Informacje / dokumenty


W bazie PBN Polska Bibliografia Narodowa rejestrowane są publikacje naukowe pracowników, a także innych autorów, których prace posiadają afiliację Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Opis bibliograficzny pracy powstaje na podstawie dokumentu źródłowego (oryginału lub kopii publikacji).

Zasady funkcjonowania systemu reguluje Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia

Zaliczenie publikacji do dorobku jednostki naukowej

Do systemu wprowadzane są informacje o publikacjach naukowych zaliczanych do dorobku Uczelni. Zgodnie z regulacjami MNiSW do dorobku Uczelni (poszczególnych instytutów) zalicza się:

 • wszystkie prace autorów (współautorów), którzy uwzględnieni zostali przy określeniu liczby N i jednocześnie wskazali tę jednostkę w afiliacji,
 • prace autorów (współautorów), którzy wskazali tę jednostkę w afiliacji – z zastrzeżeniem, że liczba punktów przyznawanych jednostce nie może stanowić więcej niż 20% publikacji.

Zasady oceny dorobku naukowego określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz Rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowymjednostkom naukowym.

Rodzaj rejestrowanych publikacjj

W bazie dokumentowane są publikacje wydane w formie drukowanej lub elektronicznej. Rejestracji podlegają:

 • artykuły w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach ciągłych,
 • monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte (książki),
 • rozdział/fragment w książce naukowej,
 • redakcja naukowa monografii i prac zbiorowych,
 • referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych,
 • recenzje opublikowane w czasopismach,
 • patenty i wzory użytkowe,
 • tłumaczenia,
 • opracowania, przedmowy,
 • komunikaty, sprawozdania,
 • publikacje nie mające charakteru naukowego, np. prace dydaktyczne, popularyzatorskie, instruktażowe.

Zgłoszenie nowej publikacji

Autor nowej publikacji:

 1. wypełnia odpowiedni formularz, zgłaszając tym samym fakt opublikowania nowej pracy (obowiązek zgłoszenia w terminie do 30 dni od momentu ukazania się publikacji),
 2. jeśli publikacja nie jest dostępna w Bibliotece Uczelnianej: dostarcza do wglądu Redaktorowi bazy egzemplarz publikacji lub jego kopię.

Redaktor bazy wysyła drogą mailową potwierdzenie wprowadzenia danych o publikacji do systemu. Informuje autora o zaliczeniu publikacji do dorobku naukowego oraz liczbie punktów (zgodnie z obowiązującymi kryteriami MNiSW).

Oświadczenie autorskie

Oświadczenie autorskie

Oświadczenie wieloautorskie

Oświadczenie o afiliacji

Opis bibliograficzny każdej pracy zarejestrowanej w bazie oznaczony jest 2- lub 3- literowym kodem, charakteryzującym daną pracę pod względem piśmienniczo-formalnym.

Charakterystyka merytoryczna

 

CS

opis przypadku
KNK konferencja naukowa krajowa
KNM konferencja naukowa międzynarodowa
MON praca monograficzna
PAK podręcznik akademicki
PO praca oryginalna
PPN publikacja popularnonaukowa
PPO praca poglądowa
PPR praca przeglądowa
RAP raport
RCK redakcja czasopisma o zasięgu krajowym
RCM redakcja czasopisma o zasięgu międzynarodowym

Charakterystyka formalna

 

ACP

artykuł w czasopiśmie polskim
ACZ artykuł w czasopiśmie zagranicznym
AP artykuł popularnonaukowy/popularny
ASP artykuł w suplemencie polskim
ASZ artykuł w suplemencie zagranicznym
CPR czasopismo polskie (redaktor)
CZR czasopismo zagraniczne (redaktor)
DEP dokument elektroniczny polski
DEZ dokument elektroniczny zagraniczny
INN inne dokumenty
KM komentarz
KPA książka polska (autor)
KPR książka polska (redaktor)
KZA książka zagraniczna (autor)
KZR książka zagraniczna (redaktor)
MAP mapa
MKR materiały pokonferencyjne (redaktor)
MPA monografia polska (autor)
MPR monografia polska (redaktor)
MSP materiały szkoleniowe polskie
MZA monografia zagraniczna (autor)
MZR monografia zagraniczna (redaktor)
OPP opracowanie polskie
OPZ opracowanie zagraniczne
OS opracowanie statystyczne
PBP praca badawcza polska
PBZ praca badawcza zagraniczna
PDA podręcznik (autor)
PDO praca doktorska
PDR podręcznik (redaktor)
PHA praca habilitacyjna
PWS przedmowa, wstęp, wprowadzenie, posłowie
RAP raport z badań
RCP referat zjazdowy w czasopiśmie polskim
RCZ referat zjazdowy w czasopiśmie zagranicznym
REC recenzja
RKP rozdział w książce polskiej
RKZ rozdział w książce zagranicznej
RMP rozdział w monografii polskiej
RMZ rozdział w monografii zagranicznej
RPD rozdział w podręczniku
RSM referat zjazdowy w suplemencie międzynarodowym
RSP referat zjazdowy w suplemencie polskim
RZM referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
RZP referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
SPR sprawozdanie
SSP streszczenie zjazdowe w suplemencie polskim
SSZ streszczenie zjazdowe w suplemencie zagranicznym
SZM streszczenie zjazdowe międzynarodowe (książka streszczeń)
SZP streszczenie zjazdowe polskie (książka streszczeń)
VAR varia: list, wywiad, komentarz, ekspertyza, biogram, wspomnienie

Wraz z wypełnionym formularzem pracownicy mają obowiązek złożenia całości oryginału publikacji lub jej kopii (łącznie ze stroną tytułową źródła, stronami zawierającymi dokładne dane bibliograficzne niezbędne do sporządzenia opisu, spisem treści, wstępem i bibliografią załącznikową/literaturą przedmiotu). Nie dotyczy to publikacji ukazujących się w Wydawnictwie Uczelnianym.

Przy określaniu, czy publikacja powstała w ramach grantu/projektu prosimy podawać pełną nazwę grantu/projektu oraz źródło jego finansowania (np. Fundusz Grantu na Badania Własne).

Czasopisma online


Zachęcamy do korzystania z czasopism naukowych, którym MNiSW przyznało punkty w związku z oceną parametryczną jednostek naukowych. Szczególnie polecamy te, które udostępniają w formie pełnotekstowej wszystkie artykuły. Aby ułatwić Czytelnikom dostęp do poszczególnych czasopism pogrupowano je na obszary tematyczne oraz zamieszczono linki przekierowujące do pełnotekstowych wersji.

ANGLISTYKA I AMERYKANISTYKA

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
English Teaching-practice and Critique

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://edlinked.soe.waikato.ac.nz
Early Modern Literary Studiem

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://extra.shu.ac.uk/emls/emlsjour.html
PhiN.Philologie im Netz

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.fu-berlin.de/phin
Studia Anglica Posnaniensia. An International Review of English Studiem

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://versita.metapress.com/content/121643
TESL-EJ

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.tesl-ej.org/wordpress/
Atlantis. A journal of Spanish association for Anglo-American Studiem

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.atlantisjournal.org/
Brno Studies in English

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.phil.muni.cz/wkaa/home/publikace/bse-plone-verze
NJES. Nordic Journal of English Studies

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/njes/issue/archive
Revista alicantina de estudios ingleses

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1174
Shenandoah

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://shenandoahliterary.org/
Studia romanica et anglica zagrabienia

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://hrcak.srce.hr/
Teaching English with Technology

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://iatefl.org.pl/call/callnl.htm
ZAA – Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik: A Quartely or Language, Literature and Culture

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.zaa.uni-tuebingen.de

ARCHITEKTURA I INŻYNIERIA LĄDOWA

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
Materiales de Construccion

Punkty MNiSW: 25

http://materconstrucc.revistas.csic.es
Acta Geodynamica et Geomaterialia

Punkty MNiSW: 20

http://www.irsm.cas.cz

 

Chalcogenide Letters

Punkty MNiSW: 20

http://www.chalcogen.infim.ro/letters.html

 

EURASIP Journal on Image and Video Processing

Punkty MNiSW: 20

http://jivp.eurasipjournals.com/

 

Journal of Advanced Concrete Technology

Punkty MNiSW: 20

http://www.jstage.jst.go.jp

 

Boletim de Ciencias Geodesicas

Punkty MNiSW: 15

http://ojs.c3sl.ufpr.br

 

European Journal of Transport and Infrastructure Research

Punkty MNiSW: 15

http://www.ejtir.tbm.tudelft.nl

 

Geodetski List

Punkty MNiSW: 15

http://hrcak.srce.hr/

 

Geodetski Vestnik

Punkty MNiSW: 15

http://geodetski-vestnik.com

 

Gradevinar

Punkty MNiSW: 15

http://hrcak.srce.hr

 

Hydrologie Und Wasserbewirtschaftung

Punkty MNiSW: 15

http://www.hywa-online.de

 

Informes de La Construccion

Punkty MNiSW: 15

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es

 

Journal of Asian Architecture and Building Engineering

Punkty MNiSW: 15

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jaabe/

 

Journal of Hydrology and Hydromechanics

Punkty MNiSW: 15

http://versita.metapress.com

 

Journal of the South African Institution of Civil Engineering

Punkty MNiSW: 15

http://www.scielo.org.za

 

Materials Science

Punkty MNiSW: 15

http://www.matsc.ktu.lt

 

Revista de La Construccion

Punkty MNiSW: 15

http://www.redalyc.org

 

Kritische Berichte

Punkty MNiSW: 14

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de

 

Bauwelt

Punkty MNiSW: 10

http://www.bauwelt.de

 

Artificial

Punkty MNiSW: 8

http://versita.metapress.com

 

Coordinates, The Monthly Magazine on Positioning,
Navigation and BeyondPunkty MNiSW: 6
http://mycoordinates.org/

 

Ecohydrology and Hydrobiology

Punkty MNiSW: 6

http://ecohydro.pl/

 

Transport Problems

Punkty MNiSW: 6

http://www.transportproblems.polsl.pl

 

Archives of Transport

Punkty MNiSW: 5

http://versita.com/aot/

 

Studia Geotechnica et Mechanica

Punkty MNiSW: 5

http://www.degruyter.com/view/j/sgem

 

Architecture Civil Engineering Environment

Punkty MNiSW: 4

http://www.acee-journal.pl/

 

Architectus

Punkty MNiSW: 4

http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/

 

Architektura Krajobrazu

Punkty MNiSW: 4

http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/2018

 

Foundations of Civil and Environmental Engineering

Punkty MNiSW: 4

http://www.fcee.put.poznan.pl/

 

Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Punkty MNiSW: 4

http://icimb.pl/opole/wydawnictwa/prace-icimb

 

Wiadomości Konserwatorskie

Punkty MNiSW: 4

http://www.skz.pl/wiadomosci-konserwatorskie

 

Architecturae et Artibus

Punkty MNiSW: 3

http://aeawa.pb.edu.pl/

 

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Punkty MNiSW: 3

http://www.kaiu.pan.pl

 

Roczniki Inżynierii Budowlanej

Punkty MNiSW: 3

http://www.kfm.po.opole.pl

 

Budownictwo i Architektura

Punkty MNiSW: 2

http://www.bc.pollub.pl

 

Przestrzeń i Forma

Punkty MNiSW: 2

http://www.pif.zut.edu.pl/

 

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów
KrajobrazowychPunkty MNiSW: 2
http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa

 

Środowisko Mieszkaniowe

Punkty MNiSW: 1

http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/

 

GEOGRAFIA

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
Ecology and Society

Punkty MNiSW: 40

http://www.ecologyandsociety.org/issues/
Hydrology and Earth System Sciences

Punkty MNiSW: 40

http://www.hydrol-earth-syst-sci.net

 

Tellus Series A-dynamic Meteorology and Oceanography

Punkty MNiSW: 30

http://www.tellusa.net

 

Polar Research

Punkty MNiSW: 25

http://www.polarresearch.net/
Acta Geographica Slovenica

Punkty MNiSW: 15

http://giam.zrc-sazu.si

 

Atmosfera

Punkty MNiSW: 15

http://www.revistas.unam.mx

 

European Journal of Transport and Infrastructure Research

Punkty MNiSW: 15

http://www.ejtir.tbm.tudelft.nl/

 

Geographia Polonica

Punkty MNiSW: 10

http://www.geographiapolonica.pl/

 

Bulletin of Geography. Socio-Economic Series

Punkty MNiSW: 9

http://www.bulletinofgeography.umk.pl/

 

Hemispheres. Studies on Cultures and Societies

Punkty MNiSW: 7

http://www.iksio.pan.pl

 

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Punkty MNiSW: 7

http://www.prace-kgp.up.krakow.pl/

 

Acta Asiatica Varsoviensia

Punkty MNiSW: 6

http://www.iksio.pan.pl/aav

 

Turyzm / Tourism

Punkty MNiSW: 6

http://www.degruyter.com/view/j/tour
Europa XXI

Punkty MNiSW: 5

http://rcin.org.pl/igipz/publication/241
Miscellanea Geographica

Punkty MNiSW: 5

http://msg.wgsr.uw.edu.pl/
Prace Geograficzne

Punkty MNiSW: 5

http://www.pg.geo.uj.edu.pl
Przegląd Geograficzny

Punkty MNiSW: 5

http://rcin.org.pl/igipz/publication/162
Roczniki Bieszczadzkie

Punkty MNiSW: 5

http://www.bdpn.pl
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Punkty MNiSW: 5

http://skpzk.czasopisma.pan.pl/
Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie

Punkty MNiSW: 5

http://www.itep.edu.pl
Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum

Punkty MNiSW: 4

http://wydawnictwo.uwm.edu.pl
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B. Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

Punkty MNiSW: 4

http://annales.umcs.lublin.pl
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Punkty MNiSW: 4

http://bkpzk.czasopisma.pan.pl/
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG

Punkty MNiSW: 4

http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl
Problemy Klimatologii Polarnej

Punkty MNiSW: 4

http://ocean.am.gdynia.pl/
Studia Quaternaria

Punkty MNiSW: 4

http://www.studia.quaternaria.pan.pl
Acta Geographica Silesiana

Punkty MNiSW: 2

http://www.wnoz.us.edu.pl
Space-Society-Economy

Punkty MNiSW: 2

http://www.sse.geo.uni.lodz.pl

HISTORIA SZTUKI

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
Archivo Espanol de Arte

Punkty MNiSW: 14

http://xn--archivoespaoldearte-53b.revistas.csic.es
Kritische Berichte

Punkty MNiSW: 14

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de
Anales de Historia del Arte

Punkty MNiSW: 12

http://www.journals4free.com/
Artforum International

Punkty MNiSW: 12

http://www.artforum.com/inprint/section=archive

 

Images re-vues

Punkty MNiSW: 12

http://www.imagesrevues.org/

 

Institut za Povijest Umjetnosti. Radovi

Punkty MNiSW: 12

http://www.ipu.hr/izdanja/radovi-instituta
International Journal of Education & The Arts

Punkty MNiSW: 12

http://www.ijea.org/articles.html
Locus Amoenus

Punkty MNiSW: 12

http://ddd.uab.cat/record/27
Nineteenth-Century Art Worldwide

Punkty MNiSW: 12

http://www.19thc-artworldwide.org
Papers of Surrealism

Punkty MNiSW: 12

http://www.surrealismcentre.ac.uk
RACAR: Revue d’art canadienne

Punkty MNiSW: 12

http://journals.uvic.ca/
Revue roumaine d’histoire de l’art. Serie Beaux-Arts

Punkty MNiSW: 12

http://www.rrha.istoria-artei.ro
Temes de Disseny TdD

Punkty MNiSW: 12

http://www.raco.cat/index.php
Anuario de estudios atlánticos

Punkty MNiSW: 10

http://mdc.ulpgc.es/aea
Artecontexto

Punkty MNiSW: 10

http://www.artecontexto.com/es
Artigrama

Punkty MNiSW: 10

http://www.unizar.es
Journal of Conservation and Museum Studies

Punkty MNiSW: 10

http://www.jcms-journal.com
National Gallery Technical Bulletin

Punkty MNiSW: 10

http://www.nationalgallery.org.uk
Revista de História da Arte e Arqueologia

Punkty MNiSW: 10

http://www.unicamp.br
Rocznik Historii Sztuki

Punkty MNiSW: 10

http://digi.ub.uni-heidelberg.de
Zeszyty Artystyczne

Punkty MNiSW: 6

http://za.uap.edu.pl/
Wiadomości Konserwatorskie – Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Punkty MNiSW: 4

http://www.skz.pl/
Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska.Sectio L. Artes

Punkty MNiSW: 2

http://annales.umcs.lublin.pl/
Aspiracje

Punkty MNiSW: 2

http://www.asp.waw.pl

JĘZYKOZNAWSTWO

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
Computational Linguistics

Punkty MNiSW: 45 pkt

http://www.mitpressjournals.org/loi/coli
Language Learning & Technology

Punkty MNiSW: 45 pkt

http://llt.msu.edu/archives/index.html
Modern Language Journal

Punkty MNiSW: 40 pkt

http://www.jstor.org/journals/00267902.html
Journal of Literacy Research

Punkty MNiSW: 20 pkt

http://jlr.sagepub.com/content/current
Lexikos

Punkty MNiSW: 20 pkt

http://lexikos.journals.ac.za

 

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat / Estonian Papers in Applied Linguistics

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publication
Ibérica

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.aelfe.org
Language and Linguistics

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.ling.sinica.edu.tw
Linguistica Uralica

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.kirj.ee

 

Onomázein : Revista de Lingüística, Filología y Traducción

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.onomazein.net
Porta Linguarum

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.ugr.es/~portalin/
Poznan Studies in Contemporary Linguistics

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://wa.amu.edu.pl/psicl/Back_issues

 

RLA : Revista de Lingüística Teórica y Aplicada

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.scielo.cl
Romanticism on the Net

Punkty MNiSW: 14 pkt

http://www.erudit.org/revue/ravon/

 

Studies in African Linguistics

Punkty MNiSW: 14 pkt

http://www.elanguage.net
CALICO Journal

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://journals.sfu.ca/CALICO
CALL-EJ

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://callej.org/archives.html
CALL-EJ

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://callej.org/archives.html

 

Didactica (Lengua y Literatura)

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/issue/archive
English for Specific Purposes World

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://esp-world.info/
Image (&) Narrative

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.imageandnarrative.be/
JOSTRANS, the Journal of Specialised Translation

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.jostrans.org/archive.php
Journal of Intercultural Communication

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.immi.se/intercultural/
L1 Educational Studies in Languages and Literature

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://l1.publication-archive.com/start
Le simplegadi

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://all.uniud.it/simplegadi/
Lewis

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://revistas.pucp.edu.pe/lexis
Lewis

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://revistas.pucp.edu.pe/lexis
Linguistik Online

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.linguistik-online.de/
Metaphorik.de

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.metaphorik.de/
New Voices in Translation Studies

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.iatis.org/index.php
Orbis Tertius

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.orbistertius.unlp.edu.ar
PhiN.Philologie im Netz

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://web.fu-berlin.de/phin/
Revista de Literatura

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura
SKY Journal of Linguistics

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.ling.helsinki.fi/sky/skyjol-en.shtml
Traitement Automatique des Langues

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.atala.org
Translatio

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://fit-ift.org.dedi303.nur4.host-h.net/
ALSIC Apprentissage des langues & systemes d’information et de communication

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://alsic.revues.org/
Anuario de Estudios Filológicos

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://dialnet.unirioja.es
Argumentum (online)

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://argumentum.unideb.hu/
Baltistica

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica
Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning (Barnboken – journal on children’s literature research

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.barnboken.net/index.php/clr/issue/archive
Bohemistyka

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.bohemistyka.pl/
Bulletin Suisse de linguistique appliquée (VALS-ASLA)

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://doc.rero.ch/record/11876?ln=fr
Círculo de lingüística aplicada a la comunicación

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/circulo/info.htm
CLCWeb: Comparative Literature and Culture

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/
Creolica

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.creolica.net/
Folia onomastica Croatica

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://hrcak.srce.hr
Gesprachsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.gespraechsforschung-ozs.de/
Interlitteraria

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://ojs.utlib.ee/index.php/IL/
Intralinea

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.intralinea.it/
Jazykovedný časopis (Philological Journal)

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/
Jelenkor

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.jelenkor.net/archivum
Kwartalnik Neofilologiczny

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://kn.czasopisma.pan.pl/
Langage et société

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.revues.msh-paris.fr
Lingua Posnaniensis

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/j/linpo
Linguistica Pragensia

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/j
Literator

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.literator.org.za
Literator

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.literator.org.za
Literatüra

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.literatura.flf.vu.lt/
Lodz Papers in Pragmatics

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/j/lpp
Magyar Nyelv

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://epa.oszk.hu/html/
Magyar Nyelvőr

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.c3.hu/~nyelvor/archiv.htm
Nordlyd : Tromso University Working Papers on Language & Linguistics / Institutt for Sprak og Litteratur, Universitetet i Trompo

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7619
Philologia

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.philologia.org.rs
Post-Colonial Text

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://postcolonial.org/index.php/pct
Quaderns: Revista de traducció

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://ddd.uab.cat/record/40
Rasprave Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://hrcak.srce.hr/
Research in Language

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/j
Revista Chilena de Literatura

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.scielo.cl/
Revista de Linguistica y Lenguas Aplicadas

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://polipapers.upv.es/
Ruch Literacki

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://rl.czasopisma.pan.pl/
Scripta Manent. Journal of the Slovene Association of LSP Teachers

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.sdutsj.edus.si/
Sendebar : Revista de la faculdad de traducción e Interpretación

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://revistaseug.ugr.es/
Slavica TerGestina

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://slavica-ter.org
Stem-, spraak- en taalpathologie

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://rjh.ub.rug.nl/sstp/issue/archive
Studia islamica

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.studiaislamica.com/
Studia Rossica Posnaniensia

Punkty MNiSW: 10 pkt

https://repozytorium.amu.edu.pl
Studies in Logics, Grammar and Rethoric

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://logika.uwb.edu.pl/studies/
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja / Journal de la

Société Finno-Ougrienne

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.sgr.fi/susa/
Suvremena lingvistika

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.ceeol.com/
Teaching English with Technology

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://iatefl.org.pl/call/callnl.htm
Tidskrift för Litteraturvetenskap

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl
Tropelías

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://zaguan.unizar.es
Porównania

Punkty MNiSW: pkt

http://www.staff.amu.edu.pl
Etnolingwistyka

Punkty MNiSW: pkt

http://dlibra.umcs.lublin.pl
Itinerarios. Revista De Estudios Lingüísticos, Literarios, Históricos Y Antropológicos

Punkty MNiSW: pkt

http://www.itinerarios.uw.edu.pl/
Neophilologica

Punkty MNiSW: pkt

http://www.sbc.org.pl/
Psychology of Language and Communication

Punkty MNiSW: pkt

http://plc.psychologia.pl/
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Punkty MNiSW: pkt

http://www.filg.uj.edu.pl
Synergies Polotne

Punkty MNiSW: pkt

http://gerflint.eu/
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica

Punkty MNiSW: pkt

http://www.rusinst.uni.lodz.pl
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Punkty MNiSW: pkt

http://www.ptj.civ.pl
Colloquia Germanica Stetinensia

Punkty MNiSW: pkt

http://www.us.szc.pl
Investigationes Linguisticae

Punkty MNiSW: pkt

http://www.staff.amu.edu.pl
Multicultural Shakespeare

Punkty MNiSW: pkt

http://www.degruyter.com/view/j/
Postscriptum Polonistyczne

Punkty MNiSW: pkt

http://postscriptum.us.edu.pl/
Romanica Silesiaka

Punkty MNiSW: pkt

http://www.ceeol.com
Silva Iaponicarum

Punkty MNiSW: pkt

http://www.silvajp.amu.edu.pl/
Studies in Polish Linguistics

Punkty MNiSW: pkt

http://www.wuj.pl
Acta Polono-Ruthenica

Punkty MNiSW: pkt

http://www.uwm.edu.pl/
Kultura i Historia

Punkty MNiSW: pkt

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/
Studia Wschodniosłowiańskie

Punkty MNiSW: pkt

http://filologia.uwb.edu.pl/sw/
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Punkty MNiSW: pkt

http://litterariapolonica.online.uni.lodz.pl/
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

Punkty MNiSW: pkt

http://www.rossicalitteraria.uni.lodz.pl/
Prace Językoznawcze

Punkty MNiSW: pkt

http://www.uwm.edu.pl/polonistyka
Rocznik Komparatystyczny

Punkty MNiSW: pkt

http://www.us.szc.pl/
Studia Germanica Posnaniensia

Punkty MNiSW: pkt

https://repozytorium.amu.edu.pl/
Tekstualia. Palimpsesty Literackie Naukowe Artystyczne

Punkty MNiSW: pkt

http://www.tekstualia.pl/
Colloquium

Punkty MNiSW: pkt

http://www.publikacjeonline.wnhis.iq.pl/
Lingua ac Communitas

Punkty MNiSW: pkt

http://www.lingua.amu.edu.pl/
Studia Europaea Gnesnensia

Punkty MNiSW: pkt

http://steurgn.pl/
Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych

Punkty MNiSW: pkt

http://www.pan-ol.lublin.pl/
Tekst i Dyskurs

Punkty MNiSW: pkt

http://www.tekst-dyskurs.pl/
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia. International English Studies Journal

Punkty MNiSW: pkt

http://www.univ.rzeszow.pl
Acta Philologica

Punkty MNiSW: pkt

http://acta.neofilologia.uw.edu.pl/
Facta Simonides

Punkty MNiSW: pkt

http://www.pwszzamosc.pl
Geografický časopis

Punkty MNiSW: pkt

http://www.journals4free.com
Linguae Mundi

Punkty MNiSW: pkt

http://wsjo.pl/linguaemundi/
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury

Punkty MNiSW: pkt

http://kernel.bg.ajd.czest.pl/
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne

Punkty MNiSW: pkt

http://ifo.ajd.czest.pl/studianeo/
Świat Tekstów. Rocznik Słupski

Punkty MNiSW: pkt

http://www.slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury. Tematy i Konteksty

Punkty MNiSW: pkt

http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/index.php
Italica Wratislaviensia

Punkty MNiSW: pkt

http://www.marszalek.com.pl/
Symbolae Europaeae

Punkty MNiSW: pkt

http://in.tu.koszalin.pl/
Konteksty Kultury

Punkty MNiSW: pkt

http://kontekstykultury.kn.edu.pl/
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo

Punkty MNiSW: pkt

http://kernel.bg.ajd.czest.pl/

KOSMETOLOGIA

Tytuł czasopisma Wejście
Cabines www.cabines.pl

 

Dermatologia Estetyczna http://www.activ-press.2a.pl

 

Kosmetologia Estetyczna http://kosmetologiaestetyczna.com/

 

Beauty Forum http://www.beauty-forum.com.pl/

 

Dermatologia i Kosmetologia http://www.medph.pl

 

Uroda i Medycyna http://www.spaeden.pl/

 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia http://www.estetologia.pl/

 

 Magazyn Kosmetyki http://www.magazynkosmetyki.pl/magazyn_kosmetyki.php

 

LesNouwelesEstetiques www.lne.pl

 

Ekspert AntiAging http://www.derma-news.pl/ekspert/02.htm

 

LOGISTYKA

 

 

Tytuł czasopisma
Wejście
Log Forum www.logforum.net/pl
Logistyka Odzysku logistyka-odzysku.pl
Logistic and Transport www.logistics-and-transport.eu/pl/o-czasopismie/aktualny-numer
Management and Production Engineering Review www.mper.org/mper
Nowoczesny Magazyn nm.pl
Organizacja i Zarządzanie www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Strony/Kwartalnik_Naukowy.aspx
Problemy Jakości www.problemyjakosci.com.pl
Przedsiębiorczość i Zarządzanie piz.san.edu.pl/index.php?id=10
Studia Miejskie www.studiamiejskie.uni.opole.pl
Transport Problems www.transportproblems.polsl.pl/en/default.aspx
Transport i Komunikacja www.kolej.com.pl/abc_kolei/transport_i_komunikacja
Transport Samochodowy www.its.waw.pl/transportsamochodowy
Transport i Spedycja magazyn-tis.pl/wydania/1/
Zarządzanie Przedsiębiorstwem www.zp.ptzp.org.pl/czasopismo
ABC Jakości http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-journal-cbfbd2c3-cb7f-4c80-b695-fc9799ab440b
Bezpieczeństwo w Logistyce http://tsl-manager.pl/
Eurologistics http://www.eurologistics.pl/
Gospodarka Materiałowa i Logistyka http://www.gmil.pl/
Logistyka http://www.czasopismologistyka.pl/
Logistyka Produkcji http://eurologistics.pl/logistyka-produkcji/prasa-i-archiwum/
Marketing i Rynek http://www.marketingirynek.pl/archiwum
Opakowanie http://www.sigma-not.pl/czasopisma-42-czasopisma-wielobranzowe-opakowanie.html
Problemy Transportu i Logistyki http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6595
Quality. Production. Improvement https://www.qpi-journal.pl/
Research in Logistics & Production http://www.research.logistyka-produkcja.pl/
Towaroznawcze Problemy Jakości http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/
Transport Economics and Logistics http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil
Transport i Komunikacja http://kolej.com.pl/abc_kolei/transport_i_komunikacja
Transport, Logistyka, Porty http://sitkszczecin.org.pl/index.php/czasopismo-transport-logistyka-porty
Transport Problems http://transportproblems.polsl.pl/en/default.aspx

PIELĘGNIARSTWO

Tytuł czasopisma wejście
Anestezjologia, Intensywna Terapia https://journals.viamedica.pl/anaesthesiology_intensivetherapy/issue/current
American Journal of Medicine http://www.amjmed.com/
American Journal of Obsterics and Gynecology http://www.ajog.org/
Anestezjologia i Ratownictwo http://www.anestezjologiairatownictwo.pl/
European Journal of Internal Medicine https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-internal-medicine
Fizjoterapia Polska http://fizjoterapiapolska.pl/
Geriatria http://www.akademiamedycyny.pl/home-3-3/geriatria/
Ginekologia Polska https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/issue/view/3944
Healt Problems of Civilization https://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99
Internal medicine Journal http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1445-5994
Journal of Advanced Nursing http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2648
Journal of Medical Ethics http://jme.bmj.com/
Kardiologia Polska https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/issue/current
Medycyna Manualna http://www.ptmm.pl/content/section/5/50/
Medycyna Paliatywna https://www.termedia.pl/Czasopismo/Medycyna_Paliatywna-59
Obsterics, Gynaecology and Reproductive Medicine http://www.obstetrics-gynaecology-journal.com/
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja http://www.ortopedia.com.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=886707
Pediatria Polska https://www.journals.elsevier.com/pediatria-polska/
Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne http://www.pzp.umed.wroc.pl/pl/home/
Pielęgniarstwo Polskie http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/
Pielęgniarstwo XXI wieku http://www.piel21w.umlub.pl/
Problemy Pielęgniarstwa https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa
Psychiatria Polska http://www.psychiatriapolska.pl/51-1.html
Psychogeriatria Polska http://www.fozp.org.pl/index.php?p=97
Psychoterapia http://www.psychoterapiaptp.pl/
Reumatologia https://www.termedia.pl/Journal/Reumatologia-18
Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia http://www.tuiw.pl/index.php/aktualny-numer
Zakażenia http://www.zakazenia.org.pl/
Zdrowie Publiczne http://www.pjph.eu/

PRAWO I ADMINISTRACJA

Tytuł czasopisma
Wejście
Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
Czasopismo Prawno-Historyczne
Człowiek-Rodzina-Prawo
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
Biuletyn Urzędu Patentowego
Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
Fenix Pl
Biuletyn Prawny KGP
Archiwum Kryminologii
Elektroniczna Administracja
E-Przegląd Arbitrażowy
Folia Iuridica Wratislaviensis
Forum Prawnicze
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
Prokuratura i Prawo
Prawo Pomocy Publicznej
Studenckie Zeszyty Naukowe
Studia Prawnicze i Administracyjne
Wiedza Prawnicza

ROLNICTWO, LEŚNICTWO

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
Veterinary Research

Punkty MNiSW: 50

http://www.veterinaryresearch.org/
BMC Veterinary Research

Punkty MNiSW: 45

http://www.biomedcentral.com/bmcvetres
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety

Punkty MNiSW: 45

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/
Rice

Punkty MNiSW: 45

http://link.springer.com
Fisheries

Punkty MNiSW: 40

http://fisheries.org
Plant Method

Punkty MNiSW: 40

http://www.plantmethods.com/

 

Journal of the International Society of Sports Nutrition

Punkty MNiSW: 35

http://www.jissn.com/archive

 

Breeding Science

Punkty MNiSW: 30

http://www.jstage.jst.go.jp/

 

California Agriculture

Punkty MNiSW: 30

http://californiaagriculture.ucanr.org

 

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

Punkty MNiSW: 30

http://www.ijbnpa.org/home/
Journal of Veterinary Science

Punkty MNiSW: 30

http://www.vetsci.org
Pesquisa Agropecuaria Brasileira

Punkty MNiSW: 30

http://www.scielo.br
Scientia Agricola

Punkty MNiSW: 30

http://www.scielo.br/
Silva Fennica

Punkty MNiSW: 30

http://www.metla.fi/silvafennica/
Spanish Journal of Agricultural Research

Punkty MNiSW: 30

http://revistas.inia.es/index.php/sjar
Acta Scientiarum-agronomy

Punkty MNiSW: 25

http://periodicos.uem.br
Agricultural and Food Science

Punkty MNiSW: 25

http://ojs.tsv.fi/i
Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Punkty MNiSW: 25

http://www.aaem.pl/
Archiv Fur Tierzucht-archives of Animal Breeding

Punkty MNiSW: 25

http://www.archanimbreed.com
Australian Journal of Crop Science

Punkty MNiSW: 25

http://www.cropj.com/
Ciencia E Agrotecnologia

Punkty MNiSW: 25

http://www.scielo.br/scielo.php/
Ciencia E Investigacion Agraria

Punkty MNiSW: 25

http://agronomia.uc.cl/
Czech Journal of Animal Science

Punkty MNiSW: 25

http://www.agriculturejournals.cz/
Experimental Animals

Punkty MNiSW: 25

http://www.jstage.jst.go.jp
Jarq-japan Agricultural Research Quarterly

Punkty MNiSW: 25

http://www.jircas.affrc.go.jp/
Journal of Pesticide Science

Punkty MNiSW: 25

https://www.jstage.jst.go.jp/
Journal of Poultry Science

Punkty MNiSW: 25

http://www.jstage.jst.go.jp/
Journal of Reproduction and Development

Punkty MNiSW: 25

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jrd
Journal of the Japanese Society for Horticultural Science

Punkty MNiSW: 25

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjshs
Journal of Veterinary Medical Science

Punkty MNiSW: 25

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jvms/-char/en
Nutrition and Metabolism

Punkty MNiSW: 25

http://www.nutritionandmetabolism.com/
Nutrition Journal

Punkty MNiSW: 25

http://www.nutritionj.com/home/
Pesquisa Veterinária Brasileira

Punkty MNiSW: 25

http://www.scielo.br/scielo.php/
Plant Production Science

Punkty MNiSW: 25

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/pps
Plant Soil and Environment

Punkty MNiSW: 25

http://www.agriculturejournals.cz/web/pse.htm
Revista Brasileira de Zootecnia

Punkty MNiSW: 25

http://www.scielo.br/scielo.php
Scientia Marina

Punkty MNiSW: 25

http://www.icm.csic.es/scimar/
South African Journal of Animal Science

Punkty MNiSW: 25

http://ajol.info/index.php/sajas/index
Turkish Journal of Agriculture and Forestry

Punkty MNiSW: 25

http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/index.php
Veterinární Medicína

Punkty MNiSW: 25

http://vetmed.vri.cz/
World Rabbit Science

Punkty MNiSW: 25

http://ojs.upv.es/index.php/wrs/index
Acta Veterinaria Brno

Punkty MNiSW: 20

http://vfu-www.vfu.cz/acta-vet/index.html
Agrociencia

Punkty MNiSW: 20

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=302
Animal Science Papers and Reports

Punkty MNiSW: 20

http://www.ighz.edu.pl/?p0=5&p1=34
Archiv Fur Geflugelkunde

Punkty MNiSW: 20

http://www.ulmer.de/artikel.dll/afg
Archivos de Medicina Veterinaria

Punkty MNiSW: 20

http://www.scielo.cl
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia

Punkty MNiSW: 20

http://www.scielo.br
Biotechnologie Agronomie Societe et Environnement

Punkty MNiSW: 20

http://www.bib.fsagx.ac.be/base/
Brazilian Archives of Biology and Technology

Punkty MNiSW: 20

http://www.scielo.br

INNE

Proponujemy także korzystanie z bieżących czasopism naukowych, gazet, tygodników i dzienników urzędowych udostępnionych w wersji online. Poniżej zamieszczamy wykaz tytułów czasopism oraz linki przekierowujące do pełnotekstowych wersji elektronicznych czasopism (kolumna: wejście). Wersje elektroniczne czasopism udostępniane są w internecie na stronach wydawców – w wolnym dostępie, bez ograniczeń (czasopisma ogólnodostępne w Internecie – wydawca bezpłatnie udostępnia pełne teksty i archiwa; tytuł można przeglądać na dowolnym komputerze).

Tytuł czasopisma Wejście
Academia http://www.portalwiedzy.pan.pl

 

Acta Agrobotanica http://ptb.ib-pan.krakow.pl/

 

Aktywność Ekonomiczna Ludności Polskiej http://www.stat.gov.pl/gus

 

Analizy Rynkowe  http://www.ierigz.waw.pl/
Annales UMCS. Agricultura http://versita.com/science/agriculture/umcs_agri/
Annales UMCS. Horticultura http://versita.com/science/agriculture/umcs_hort/
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna http://www.ptfarm.pl/?pid=102
Dendrobiology http://www.idpan.poznan.pl/

 

Miesięcznik Finansowy Bank http://www.alebank.pl/
Bank i Kredyt

 

http://www.bankikredyt.nbp.pl
Bezpieczeństwo Pracy

 

http://www.ciop.pl/412.html
Bezpieczny Bank

 

http://www.bfg.pl/?m_id=797
Bezrobocie Rejestrowane w Polsce

 

http://www.stat.gov.pl/
Bibliotekarz

 

http://kpbc.umk.pl/
Biuletyn Bankowego Funduszu Gwarancyjnego http://www.bfg.pl/
Biuletyn Euroregionu Bałtyk

 

http://www.eurobalt.org.pl/
Biuletyn Informacyjny Agencji Rozwoju Regionalnego http://www.arr.gov.pl
Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Wsi http://www.arr.gov.pl/
Biuletyn Informacyjny NBP http://www.nbp.pl/
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej http://www.ipn.gov.pl/
Biuletyn Statystyczny

 

http://www.stat.gov.pl/
Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/
Dziennik Ustaw Głównego Urzędu Miar

 

http://bip.gum.gov.pl/pl/bip
Dziennik Ustaw Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

http://bip.men.gov.pl/
Dziennik Ustaw Ministerstwa Finansów

 

http://www.mf.gov.pl/
Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury

 

http://bip.mi.gov.pl/pl/bip
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

http://www.nauka.gov.pl/
Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego

 

http://www.nbp.pl/
Dziennik Ustaw

 

http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp
Electronic Journal of Polish Agricultural Universites http://www.ejpau.media.pl/
e-Mentor

 

http://www.e-mentor.edu.pl/index.php
Equilibrium

 

http://www.equilibrium.umk.pl/index.php
Europejski Doradca Samorządowy

 

www.doradcasamorzadowy.pl.
Finansowanie Nieruchomości http://www.alebank.pl/
Folia Biologica

 

http://www.isez.pan.krakow.pl/index_pl.html
Forum Akademickie

 

http://forumakademickie.pl/
Geologia Sudetica

 

http://www.ing.pan.pl/sudewww/
Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie

 

http://www.inepan.waw.pl/
Handel Nowoczesny

 

http://www.handelnowoczesny.pl/
Herba Polonica

 

http://www.iripz.pl/page.php/
Hodowla Roślin i Nasiennictwo

 

http://www.pin.org.pl/hrin/spis.htm
Hotel Profit

 

http://www.hotelprofit.pl/
Hurt & Detal

 

http://www.hurtidetal.pl/
INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze

 

http://www.bas.sejm.gov.pl/infos.php
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

 

http://www.infraeco.pl/pl/zeszyty/
Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 

http://www.inche.pwr.wroc.pl/
Journal of Agribusiness and Rural Development

 

http://www.jard.edu.pl/
Journal of Apicultural Science

 

http://www.jas.org.pl/
Journal of Applied Genetics

 

http://jag.igr.poznan.pl/
Journal of Elementology

 

http://www.uwm.edu.pl
Journal of Fruit and Ornamental Plant Reseaech

 

http://www.insad.pl/jofaop.html
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

 

http://www.pimr.poznan.pl/
Klucze do Oznaczania Owadów

 

http://pte.au.poznan.pl/klucze_pdf.htm
Kurier Finansowy http://www.alebank.pl
LogForum

 

http://www.logforum.net/
Monitor Polski

 

http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp
Monitor Sądowy i Gospodarczy

 

http://www.imsig.pl/
Monitoring Rynku Pracy. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

 

http://www.stat.gov.pl
Monographiae Botanicae

 

http://ptb.ib-pan.krakow.pl/
Nauka i Gospodarka

 

http://www.naukaigospodarka.pl
Nauka Przyroda Technologie

 

http://www.npt.up-poznan.net/
Nowoczesny Bank Spółdzielczy http://www.alebank.pl
Organizacja i Zarządzanie

 

http://www.polsl.pl/
PC Format

 

http://www.pcformat.pl/
Pestycydy

 

http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/
Polityka

 

http://archiwum.polityka.pl/
Polish Journal of Ecology

 

http://www.pol.j.ecol.cbe-pan.pl/
Polish Journal of Microbiology

 

http://www.pjm.microbiology.pl/
Polish Journal of Natural Sciences

 

http://versita.com/science/agriculture/pjns/
Portal

 

http://www.ue.wroc.pl/
Postępy Biochemii

 

http://www.postepybiochemii.pl/
Postępy Mikrobiologii

 

http://www.pm.microbiology.pl/
Postępy Nauk Rolniczych

 

http://www.instytucja.pan.pl/
Prewencja i Rehabilitacja

 

http://www.ue.wroc.pl/media_uczelniane
Print Partner http://www.vidart.com.pl/
Print & Publishing

 

http://www.printernet.pl
Przegląd Logistyczny http://www.polska-zbrojna.pl/i
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska http://iks_pn.sggw.pl/
Przegląd Sejmowy

 

http://www.sejm.gov.pl/
Roczniki PZH

 

http://www.pzh.gov.pl/
Sprawy Nauki

 

http://www.sprawynauki.waw.pl/
Studia Europejskie

 

http://www.ce.uw.edu.pl/
Studia Regionalne i Lokalne

 

http://www.studreg.uw.edu.pl/index.php
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna

 

http://www.pimr.poznan.pl/wydawn.html
Trade Marketer http://www.trademarketer.pl/?
Wiadomości Urzędu Patentowego

 

http://ipu.uprp.pl
Woda Środowisko Obszary Wiejskie

 

http://www.imuz.edu.pl/
Wprost

 

http://www.wprost.pl/
Zarządzanie Przedsiębiorstwem

 

http://www.ptzp.org.pl/
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

http://zzl.ipiss.com.pl/
Zdrowie Publiczne

 

http://www.zdrowiepubliczne.pl/
ZUS dla Ciebie

 

http://www.zus.pl/
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość http://www.pttz.org/zyw/

Książki online


IBUK.PL  

to pierwsza i największa w Polsce internetowa biblioteka-czytelnia online, w której znajdziesz książki elektroniczne: podręczniki akademickie i inne. Wystarczy, że wejdziesz na stronę http://libra.ibuk.pl, a możesz bezpłatnie czytać pozycje z zakresu nauk ekonomicznych, nauk humanistycznych, nauk matematyczno-przyrodniczych, nauk społecznych, informatyki, medycyny, prawa. Możesz także korzystać ze słowników, leksykonów czy kompediów, a także publikacji w języku angielskim i niemieckiem. 

Jeżeli chcesz korzystać z czytelni ibuk w domu zgłoś się do biblioteki i pobierz kod PIN (strona do logowania: http://libra.ibuk.pl).

POLSKIE

Wolne Lektury: http://wolnelektury.pl
biblioteka cyfrowa tworzona przez Fundację Nowoczesna Polska; oferująca lektury szkolne i inne książki. Lektury są uzupełnione o komentarze i – dla wygody uzytkownika – udostepniane w kilku formatach (w tym niektóre w mp3 – do odsłuchania).

Federacja Bibliotek Cyfrowych: http://fbc.pionier.net.pl
korzystając z zamieszczonej na stronie wyszukiwarki, przeszukujemy zasoby 60 bibliotek cyfrowych tworzonych przez biblioteki, uczelnie archiwa, muzea i ośrodki badawcze.

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona: http://polona.pl
biblioteka cyfrowa oferująca zdigitalizowane teksty literackie, naukowe, dokumenty historyczne, czasopisma, fotografie i inne, których oryginały znajdują się w Bibliotece Narodowej.

Otwórz Książkę: http://otworzksiazke.pl
cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych – przede wszystkim tych, do których dostęp jest utrudniony, np. przez brak dostępności na rynku w formie drukowanej.

Darmowe książki w sklepie cyfrowaszafa.pl:http://www.cyfrowaszafa.pl/bezplatne-c-15_17.html
zbiór darmowych e-booków dostępnych w sklepie internetowym cyfrowaszafa.pl; znajdziemy tam książki należące do klasyki literatury polskiej i światowej.

Polskie książki w Feedbooks.com: http://www.feedbooks.com/list/1915
lista darmowych polskich e-booków dostępnych w serwisie Feedbooks.com; w serwisie publikowana jest nowa literatura, umieszczana tam przez autorów książek.

ZAGRANICZNE

Europeana: http://europeana.eu
jedna z największych kolekcji e-książek oraz innych cyfrowych materiałów pochodzących z europejskich bibliotek, muzeów, archiwów i innych. Wśród zasobów można znaleźd między innymi pamiętniki, czasopisma, listy i książki z całej Europy.

Project Gutenberg: http://gutenberg.org
pierwszy w Internecie zbiór darmowych, pełnych e-booków. Znajdują się tu książki nieobjęte prawami autorskimi, a także materiały, których autorzy wyrazili zgodę na publikację.

Darmowe książki w FeedBooks: http://www.feedbooks.com/publicdomain
w serwisie publikowana jest nowa literatura, umieszczana tam przez autorów książek. Wiele z nich jest publikowanych za darmo.

Google Books: http://books.google.com/books
projekt firmy Google, skupiający się na gromadzeniu książek i czasopism w formie cyfrowej. Na stronie znajduje się wygodny czytnik, umożliwiający przeglądanie książek w przeglądarce. Niektóre materiały dostępne są do ściągnięcia w formie pliku PDF.

Open Library: http://openlibrary.org/
internetowy katalog książek oraz e-książek. Strona zawiera informacje o ich lokalizacji w bibliotekach (głównie amerykańskich), a oprócz tego umożliwia przeglądanie, pobieranie i czytanie ebooków.

Cervantes Virtual: http://www.cervantesvirtual.com/
wirtualna biblioteka Miguel de Cervantes to pierwszy w języku hiszpańskim portal zawierający katalog książek oraz e-książek. Gromadzi w formie cyfrowej dzieła literatury, historii, nauki itp.

NetLibrary: http://www.netlibrary.com/
wirtualna bilbioteka książek do czytania online. Wymaga rejestracji użytkownika.

Narzędzia do obsługi:
Bardzo prosty czytnik plików ePUB on-line: http://magicscroll.net (nie wymaga instalacji)
Do odczytywania plików DjVu można pobrać program lub wtyczkę ze strony: http://djvu.pl/

Wiley-Blackwell


Czasopisma Wiley-Blackwell są od roku 2012 udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje 1 367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM. Na serwerze Wydawcy oferowane są także 163czasopisma wydawane przez różne towarzystwa naukowe i nie należące do kolekcji Wiley-Blackwell.

Z bazy czasopism Wiley-Blackwell można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://onlinelibrary.wiley.com/

Web of Knowledge


Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citatin Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Report (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS), który jest archiwizowany i udostępniany na serwerze w ICM. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism, w tym dla SCIE – ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI – ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI – ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Web of Knowledge obejmująca pakiet WoS oraz bazy CPCI i JCR.
Z bazy można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.
Wejście do bazy  

 

Springer


Serwis umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów z około 1 600 czasopism wydawnictwa Springer.

Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są równolegle na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Springer obejmująca 1130 tytuły czasopism – są to te same tytuły, które były objęte dotychczasową licencją konsorcyjną (poza licencją pozostaje na razie pozostałe 725 tytułów).

Dostęp na serwerze SpringerLink obejmuje komplet roczników archiwalnych, a na serwerze w ICM zgromadzone są na razie roczniki od 1996 roku.

Z bazy czasopism SPRINGERA można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://vls.icm.edu.pl/ss.html

Zapraszamy także do korzystania z ponad 23 000 książek elektronicznych wydawnictwa  Springer. 
Aktualnie dostępna kolekcja obejmuje: 

 • 3 009 tytułów wydanych w roku 2005,
 • 9 983 anglojęzyczne tytuły opublikowane w latach 2009-2011,
 • 58 wydawnictw encyklopedycznych,
 • 26 serii książkowych

Aby skorzystać z bazy należy wejść na platformę SpringerLink.