Procedura wydawania publikacji w Wydawnictwie Uczelnianym PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


Informacje podstawowe

Koszt wydania publikacji – tj. honorarium recenzenta, wynagrodzenie grafika, koszt druku – w przypadku pracowników PWSZ w Wałbrzychu całkowity koszt wydania publikacji ponosi uczelnia;
Recenzja – czas realizacji do 90 dni; tekst kierowany jest do recenzji po złożeniu publikacji w Wydawnictwie PWSZ w Wałbrzychu;
Redakcja techniczna i językowa – przeprowadza Wydawnictwo PWSZ w Wałbrzychu;
Nakład – ustala dla każdej publikacji Rada Biblioteczno-Wydawnicza;
Sprzedaż publikacji – prowadzi sklep internetowy PWSZ w Wałbrzychu https://wydawnictwo.pwsz.com.pl

  1

Podstawą procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy przygotowany przez dyrektora Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego (dalej: Wydawnictwo) na podstawie zasad sporządzania i finansowania rocznego planu wydawniczego, wg zał. nr 3 Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego, który podlega opinii Rady Biblioteczno-Wydawniczej (dalej: Rada) i wymaga jej akceptacji, a następnie jest zatwierdzony przez rektora.

2
Umieszczenie pracy w planie nie oznacza decyzji o jej publikacji, a jedynie zarezerwowanie środków finansowych w razie rozpoczęcia procesu wydawniczego.

3
Prace zgłoszone do Wydawnictwa, ale nieumieszczone w planie wydawniczym na dany rok (np. rozprawy habilitacyjne, tomy okolicznościowe lub pokonferencyjne),
mogą zostać wydane na wniosek Rady po akceptacji rektora.

4
W Wydawnictwie mogą być wydawane prace zwarte oraz ciągłe o charakterze naukowym lub dydaktycznym, jeśli ich autorami są:
pracownicy zatrudnieni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (dalej: PWSZ AS),
uczestnicy konferencji naukowych, w przypadku publikacji materiałów pokonferencyjnych, dla których zasady wydawania określa rektor w odrębnym zarządzeniu (patrz: Zarządzenie w sprawie organizacji konferencji), w tomach zbiorowych (i w wydawnictwach ciągłych) procentowy udział osób niebędących pracownikami PWSZ AS wynosi nie więcej niż 30%.
Autorzy spoza uczelni mogą się ubiegać o wydanie pracy jedynie po podpisaniu z PWSZ AS stosownych umów o wykonanie usługi wydania publikacji, sporządzonych na podstawie obowiązującego cennika usług dla klientów zewnętrznych (recenzje, honoraria, weryfikacja językowa, adiustacja, korekta, skład komputerowy, druk itp.).

5
Pracę do rocznego planu wydawniczego może zgłosić każdy pracownik uczelni, za zgodą dyrektora instytutu, dostarczając poprawnie wypełniony
i kompletny wniosek do planu wydawniczego (zał. 1.1).

6
Dyrektor Wydawnictwa sporządza, na podstawie wniosku, wstępną kalkulację kosztów druku oraz przedstawia pracę członkom Rady, która opiniuje wpisanie pracy do planu wydawniczego oraz wyznacza recenzentów do pracy.

7
Po otrzymaniu decyzji Rady autor pracy przygotowuje ją w formie wydruku oraz na nośniku elektronicznym zgodnie z Instrukcją przygotowania materiałów do druku. Wskazówki dla autorów (zał. 1.2) i przekazuje ją dyrektorowi Wydawnictwa, który jest pierwszym weryfikatorem pracy i decyduje o rozpoczęciu procesu wydawniczego dla danego utworu. Prace, które nie będą miały formy zgodnej z wytycznymi edytorskimi, zostaną odrzucone już w pierwszej fazie pracy redakcyjnej (tj. przed recenzją).

8
Wszystkie prace (wraz z drukiem umowy oraz rachunkiem) są kierowane do recenzji, których procedura jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (zob. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011).

Liczbę koniecznych recenzji wydawniczych określa Regulamin organizacyjny BiWU (& 5 Procedury publikowania, pkt 6).

Pozytywny wynik kwalifikuje pracę do druku, negatywny – skutkuje odmową publikacji. Do ponownej recenzji kierowane są jedynie te prace, które mają na arkuszu oceny zapis: „poprawić i przekazać do ponownej oceny recenzyjnej”. W takim przypadku powoływany jest kolejny recenzent, którego ocena rozstrzyga o możliwości publikacji recenzowanego tekstu. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję o druku w formie pisemnej podejmuje:

w przypadku pracy autorskiej – prorektor,
w przypadku pracy zbiorowej – redaktor naukowy.

Na liście recenzentów współpracujących z Wydawnictwem są osoby o wysokich kompetencjach naukowych, legitymujące się stopniem doktora habilitowanego (lub doktora w przypadku afiliacji zagranicznej w kraju, w którym nie ma habilitacji). W przypadku tekstów napisanych w językach konferencyjnych, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Wydawnictwo preferuje model, w którym autor(-zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Dlatego też nie wymaga się od recenzentów i autorów pisemnej Deklaracji o braku konfliktu interesów między nimi.

Recenzenci i autorzy artykułów nie mogą:

być afiliowani do tej samej uczelni,
pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych, a tym bardziej stosunkach pokrewieństwa,
bezpośrednio współpracować naukowo w ciągu ostatnich dwóch lat,
recenzent nie powinien w czasie wykonywania recenzji być związany z uczelnią umową o pracę lub inną długotrwałą współpracą.

Wynikiem recenzji jest opinia recenzenta mająca formę pisemną (zał. 1.3), która zawiera jednoznaczny wniosek o:
dopuszczeniu pracy do publikacji bez poprawek,
dopuszczeniu do opublikowania po dokonaniu uzupełnień, poprawek wskazanych przez recenzenta,
odrzuceniu pracy.

Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

Recenzja wraz z wydrukiem pracy jest przesyłana do siedziby Wydawnictwa. Dyrektor zapoznaje się z recenzją i pozostawia jej oryginał w wydawnictwie, natomiast kopię wraz z wydrukiem pracy przekazuje właściwemu autorowi bądź redaktorowi (w przypadku pracy zbiorowej), który z kolei – po zapoznaniu się z nią – oddaje autorowi.

Autor jest informowany o wyniku recenzji, następnie ustosunkowuje się do zawartych w niej uwag (zał. 1.4). Jeśli autor nie zgadza się z uwagami recenzenta, musi to uzasadnić. Jeśli sprawy sporne są istotne, prorektor zdecyduje, czy ponownie wysłać pracę do recenzenta, czy jedynie autor ma wyjaśnić różnice zdań.

Nazwiska recenzentów poszczególnych prac są ujawniane na kartach tytułowych opublikowanej pracy.

9
Dopiero po otrzymaniu pozytywnych recenzji wydawniczych rozpoczyna się właściwy proces wydawniczy.
Od tego momentu autorzy mogą ubiegać się o wystawienie zaświadczenia o przyjęciu pracy do druku.

10
Etapy właściwego procesu wydawniczego:

Autor bądź redaktor pracy zbiorowej jest zobowiązany osobiście dostarczyć pracę do Wydawnictwa, poprawioną zgodnie z zaleceniami recenzentów, w formie wydruku i na nośniku elektronicznym, zgodnie z instrukcją przygotowywania materiałów do druku (zał. 1.2); ponadto autor winien przynieść pisemną odpowiedź na recenzję.

Autor zobowiązany jest do podpisania umowy wydawniczej (zał. 1.5) oraz oświadczeń:

dotyczącego własności intelektualnej całego dzieła oraz poszczególnych jego części wraz z materiałem ilustracyjnym (zał. 1.6),
dotyczącego deponowania prac w repozytorium naukowym, np. DBC (zał. 1.7).
W przypadku prac zbiorowych autorzy poszczególnych artykułów nie podpisują umów wydawniczych, a jedynie podpisują odpowiednie oświadczenia (zał. 1.8).

Autor zobowiązany jest podpisać umowę wydawniczą autorską lub złożyć odpowiednie oświadczenia, w których stwierdza, że praca nie była dotąd publikowana, a jej treść i materiał ilustracyjny nie naruszają autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Jeśli w pracy znajdują się jakiekolwiek cudze treści lub materiał ilustracyjny, autor przygotowywanej publikacji jest zobowiązany bezwzględnie podać źródło, a w niektórych wypadkach uzyskać pisemną zgodę posiadacza praw autorskich. Za naruszenie praw autorskich osób trzecich wszelkie konsekwencje prawne i finansowe ponosi autor.

Każdy z autorów, który jest pracownikiem uczelni (bez względu na rodzaj umowy), ma obowiązek afiliowania wydawanej pracy pełną nazwą uczelni (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu). Pracownicy zatrudnieni w więcej niż jednej uczelni zobowiązani są do jednoznacznego przypisania publikacji wyłącznie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (zgodnie z Zarządzeniem 44/2014 w sprawie dokumentowania dorobku naukowego pracowników).

Kiedy praca znajdzie się w Wydawnictwie, zakładana jest dla niej Karta publikacji, w której dyrektor Wydawnictwa zapisuje kolejne etapy prac redakcyjnych wraz z datami oraz nazwiskami osób odpowiedzialnych.

Opracowanie edytorskie wykonywane przez Wydawnictwo odbywa się na egzemplarzu autorskim, czyli na wydruku komputerowym utworu (w formacie A4) zawierającym tekst, rysunki, wzory i tabele. Wielkość rysunków w egzemplarzu autorskim powinna odpowiadać wielkości, w jakiej wystąpią one w wydrukowanej już książce. Wszelkie zmiany w utworze dokonane przez autora po omówieniu opracowania edytorskiego z Wydawnictwem powinny być dołączone (w postaci wydruku komputerowego) do stron, na których należy te zmiany wprowadzić.

Tak uzupełniony egzemplarz autorski, wraz z załączonymi do niego nośnikami zawierającymi elektroniczny zapis tekstu i oddzielne pliki z materiałem ilustracyjnym, zostaje poddany zabiegom redakcji i formatowania zgodnie z zasadami oraz normami z zakresu działalności poligraficznej oraz architektury książki.

Wydawnictwo wykonuje redakcję tekstu, która polega na kompleksowym opracowaniu tekstu pod kątem językowym. Redakcja tekstu obejmuje nie tylko poprawienie wszelkich błędów językowych (ortograficznych, interpunkcyjnych, składniowych, fleksyjnych, logicznych itd.), lecz także pracę nad stylistyką tekstu.

Poprawiony i wolny od błędów tekst poddaje się formatowaniu (skład komputerowy) w specjalistycznych programach edytorskich według wzoru przygotowanego przez Wydawnictwo (układ typograficzny uzależniony jest każdorazowo od rodzaju pracy i aktualnej wiedzy związanej z techniką i projektowaniem formy graficznej książki z typograficznego, jak i poligraficznego punktu widzenia).

Autor otrzymuje od Wydawnictwa egzemplarz I korekty, który jest wydrukiem komputerowym utworu, odpowiadającym rzeczywistemu formatowi książki i posiadającym właściwą numerację stron. Egzemplarz korekty, którą autor otrzymuje, zawiera często uwagi i pytania Wydawnictwa. Omówienie tych pytań i ustosunkowanie się do uwag stanowi część korekty autorskiej.

Na wydruku autor może wprowadzić drobne zmiany (w tekście, rysunkach, wzorach i tabelach). Na tym etapie nie należy wprowadzać poprawek, które spowodowałyby zmianę objętości książki (np. usuwanie lub dopisywanie fragmentów tekstu, wzorów, rysunków i tabel). Można wprowadzać jedynie drobne poprawki nienaruszające układu strony. Jeśli jednak autor uzna zasadnicze zmiany za konieczne, Wydawnictwo dokonuje kalkulacji kosztów wprowadzenia tych zmian i przedstawia je autorowi. Zmiany zostaną wprowadzone po ewentualnej akceptacji kalkulacji i pisemnego zobowiązania autora do poniesienia kosztów zmian. Zmiany te powinny być przekazane Wydawnictwu w formie wydruku komputerowego zawierającego zmienione fragmenty tekstu, wzory, rysunki lub tabele.

Konsultacje redaktorów z autorem mogą się odbywać na różnych etapach pracy redakcyjnej. Obowiązkowa korekta autorska dokonywana jest po opracowaniu redakcyjnym i komputerowym złamaniu tekstu według załączonej instrukcji (zał. 1.9). Autor może zabrać wydruk pracy z siedziby Wydawnictwa i oddać go, wraz ze swoimi uwagami, w uzgodnionym terminie.

Autor powinien wykonać korektę w terminie 1 dzień/1 ark. wyd. Zmiany w tekście wynikające z korekty autorskiej nie mogą przekraczać 1% zmian, w innym przypadku autor ponosi koszty ponownych prac redakcyjnych.

Egzemplarz II korekty wykonywanej w Wydawnictwie jest wydrukiem komputerowym utworu zawierającym wszystkie zmiany, które Autor i wydawnictwo wprowadzili w I korekcie. Wydruk całości utworu zostaje podpisany przez autora do druku. Egzemplarz wydruku podpisany przez autora jest dla Wydawnictwa gwarancją jego poprawności i powoduje przesłanie publikacji do druku.

Dzieło oddawane jest do drukarni, przy czym Wydawnictwo monitoruje proces druku. Nakład wydrukowanej książki składany jest w magazynie Wydawnictwa.

Rozliczenie końcowe wynikające z rzeczywistych kosztów wydania publikacji i ustalenie ceny jednostkowej książki kończy proces wydawniczy.

11
Autor jest zobowiązany – przed zakończeniem procesu wydawniczego – do napisania streszczenia lub noty o swojej pracy w języku polskim i angielskim, które Wydawnictwo wykorzystuje w celach promocyjnych, np. umieszcza na stronach internetowych.

12
Szczegółowe zasady wydania oraz przygotowania do druku prac ciągłych i materiałów pokonferencyjnych regulują osobne zarządzenia.

13
Wydawnictwo sporządza rozliczenie końcowe oraz propozycję ceny jednostkowej pracy, które są następnie zatwierdzane przez rektora.

14
Nakład książki magazynowany jest w przeznaczonych do tego pomieszczeniach i dystrybuowany na rynku krajowym i zagranicznym.

Podział nakładu publikacji finansowany przez uczelnię zależy od jego wielkości i jest ustalany indywidualnie dla każdego tytułu wg poniższego schematu: a) egzemplarze dla jednostki organizacyjnej autora, b) egzemplarze autorskie, c) egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek, d) egzemplarze na wymianę międzybiblioteczną, e) egzemplarze dla Biblioteki Uczelnianej, f) egzemplarze przeznaczone do dystrybucji.

15
Zasady dodrukowywania książek:
Propozycję dodruku książki, na podstawie zapotrzebowania odbiorców, składa dyrektor Wydawnictwa kanclerzowi, który też decyduje o wysokości nakładu.

 16
Zasady wznawiania książek:
Informację o pracy nad wydaniem poprawionym, uzupełnionym, zmienionym konkretnego tytułu Wydawnictwo otrzymuje od autora i po akceptacji Rady tytuł umieszcza w rocznym planie wydawniczym.

Jeśli wprowadzone przez autora zmiany, uzupełnienia przekraczają 30% treści (wraz z materiałem ilustracyjnym) wydrukowanej już książki, procedura wydania przebiega jak przy publikacji nowości. Jeśli dokonane zmiany nie przekraczają 30%, praca nie jest kierowana do recenzji zewnętrznej, a decyzję o wydaniu i wysokości nakładu podejmuje Rada.

Z autorem podpisywana jest nowa umowa wydawnicza.

  17
PWSZ AS korzysta z pierwszeństwa opublikowania pracy naukowej lub dydaktycznej napisanej przez pracownika w ramach wykonywania przez niego obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Uczelnia jest zobowiązana podpisać z autorem umowę wydawniczą w ciągu 6 miesięcy od otrzymania pozytywnej recenzji pracy warunkującej wydanie, w przeciwnym wypadku prawo pierwszeństwa wygasa. Prawo pierwszeństwa wygasa również w razie, gdy utwór nie został opublikowany w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy. Obsługą procesu wydawniczego prac naukowych i dydaktycznych pracowników uczelni oraz dystrybucją publikacji zajmuje się Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane.

18
O nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa decyzję może podjąć rektor.

19
PWSZ AS nabywa prawa autorskie majątkowe z chwilą podpisania z autorem umowy wydawniczej, a wydawane publikacje są jej własnością. Posiadają numer ISBN dla książek i ISSN dla czasopism. Na książkach umieszczana jest nota COPYRIGHT by Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu [data wydania].

 

Procedura recenzowania publikacji, obowiązująca w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


Procedura recenzowania publikacji,
obowiązująca w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 1. Autor/autorzy oraz recenzent/recenzenci w swoich działaniach kierują się obowiązującymi w Wydawnictwie Zasadami etyki publikacyjnej.
 2. Za wypełnienie standardów i wymogów w zakresie zakwalifikowania danej pracy jako monografia naukowa (i rozdziałów jako rozdziały w monografii naukowej) odpowiedzialność ponoszą autorzy i redaktorzy naukowi.
 3. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, dbając o jakość publikacji obligatoryjnie wprowadza obowiązek recenzowania wszystkich prac złożonych do druku.
 4. Recenzentem jest osoba niezależna, spoza jednostki afiliowanej autora/ów, posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, reprezentująca dziedzinę nauki spójna z tematyką publikacji/artykułu, niezatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
 5. Liczba recenzentów uzależniona jest od rodzaju publikacji; dla jednego artykułu – jeden recenzent, dla monografii – dwóch recenzentów (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się jednego recenzenta).
 6. Recenzje są anonimowe, dane autora/autorów są utajnione.
 7. Obowiązuje zasada nie ujawniania swoich tożsamości między autorem/autorami i recenzentami.
 8. Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzana na właściwym arkuszu recenzji.
 9. Recenzja kończy się jednoznacznym orzeczeniem, czy opracowanie autorskie może być opublikowane.
 10. W przypadkach pozytywnych recenzji z uwagami, autor/autorzy jest/są zobowiązany/-i do udzielenia odpowiedzi i naniesienia korekt w terminie wskazanym w Procedurze wydawniczej.
 11. Jednoznacznie negatywna recenzja może być podstawą do odrzucenia publikacji lub przekazania jej do kolejnego recenzenta.
 12. Po stwierdzeniu, że dzieło otrzymało pozytywne recenzje, a wszystkie uwagi/sugestie zostały uwzględnione przez autora/autorów, Wydawnictwo zawiera z autorem/autorami Umowę wydawniczą.
 13. Autor/autorzy może/mogą przekazać sugestie dotyczące wizualnych aspektów projektu publikacji (układ typograficzny książki, projekt okładki, inne).

 

 

Zasady etyki publikacyjnej w wydawnictwie Uczelnianym PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

stosowane w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Do podstawowych zadań, szczególnie istotnych w działalności publikacyjnej Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (dalej: Wydawnictwo), należy przestrzeganie standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacyjnego oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. W swoich działaniach Wydawnictwo kieruje się wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE, dostępnymi na stronie internetowej: https://publicationethics.org/

Przed akceptacją do publikacji prace zgłoszone do Wydawnictwa są również weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej. Przyjęta etyka wydawnicza obowiązuje autora/autorów, redakcję, recenzentów oraz wydawców.

Odpowiedzialność Wydawnictwa/wydawcy:

 • propozycje do planu wydawniczego na dany rok przyjmuje Rada Biblioteczno-Wydawnicza, powoływana przez rektora;
 • do planu wydawniczego przyjmowane są te propozycje, które spełniają warunki, określone regulaminem Biblioteki i Wydawnictwa PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
 • Rada Biblioteczno-Wydawnicza stosuje jednolite standardy kwalifikowania zgłoszonych propozycji wydawniczych do publikacji;
 • Wydawnictwo odpowiada za realizację rocznego planu wydawniczego;
 • Wydawnictwo zobowiązane jest do rzetelnego i profesjonalnego procesu wydawniczego;
 •  Wydawnictwo wykorzystuje wszystkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom oraz zapewnienia rzetelności i wartości naukowej publikacji;
 • Wydawnictwo w uzasadnionych przypadkach może korzystać z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, stosowanego w uczelni;
 • Wydawnictwo wskazuje recenzentów niezależnych i niezatrudnionych w uczelni;
 • Wydawnictwo zobowiązane jest do poszanowania autorskich praw osobistych autora/autorów;
 • Wydawnictwo zobowiązane jest do przestrzegania poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych;
 • Wydawnictwo dba o prawidłowy przebieg procesu recenzji, tzn. że w procesie akceptacji lub odrzucania tekstów nie występuje konflikt interesów, a rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpłyną na ocenę tekstów. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym;
 • Wydawnictwo nie pobiera od autora/autorów/redakcji żadnych należności finansowych;
 • Wydawnictwo ma prawo odmowy publikacji dostarczonych materiałów w przypadku gdy:

publikacja nie spełnia wymogów, określonych w zasadach wydawniczych;
publikacja zawiera wady prawne
publikacja nie uzyskała pozytywnej recenzji/pozytywnych recenzji
autor nie wniósł poprawek, zgodnie ze wskazaniami recenzentów w wyznaczonym terminie;

 •  Wydawnictwo jest zobligowane do przyjęcia odmowy wykonania recenzji w uzasadnionych przez recenzenta przypadkach (np. publikacja nie jest związana z jego zainteresowaniami badawczymi).

Zasady etyczne obowiązujące autora/autorów:

 • autor/autorzy składa/-ją w określonym terminie wniosek do planu wydawniczego;
 • autor/autorzy jest/są zobowiązany/-ni przekazać do Wydawnictwa dzieło oryginalne, które nie może stanowić plagiatu/autoplagiatu oraz nie może zawierać fałszywych danych;
 • autor/autorzy może/mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty, wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych powinny być oznaczone w zwyczajowo przyjęty sposób (cytat, przypis);
 • utwór przygotowany jest zgodnie z instrukcją dla autorów (zał. do Zasad wydawniczych – instrukcja przygotowywania materiałów do druku). Wskazówki dla autorów;
 • autor/autorzy zobowiązany/-ni jest/są wymienić w bibliografii publikacje, które zostały przez niego/nich wykorzystane przy tworzeniu tekstu;
 • autor/autorzy wypełniają odpowiednie oświadczenie o własności intelektualnej dzieła (zał. do Zasad wydawniczych – wzór oświadczenia o własności intelektualnej dzieła), tym samym przekazując prawa autorskie do utworu na rzecz Wydawnictwa;
 • autor/autorzy są zobowiązani do naniesienia sugerowanych w recenzji/recenzjach zmian i korekt, opcjonalnie ustosunkowanie się do nich i wyjaśnienie swojego stanowiska (zał. do Zasad wydawniczych – wzór odpowiedzi na uwagi recenzenta);
 • autor/autorzy dokonuje/-ją korekty autorskiej zgodnie z instrukcją (zał. do Zasad wydawniczych – instrukcja dokonywania korekty autorskiej);
 • w przypadku publikacji wieloautorskich autorzy są zobligowani do deklaracji dot. wkładu w powstanie utworu, wraz z podaniem afiliacji autorów;
 • autor/autorzy jest/są poinformowani o przejawach nierzetelności naukowej typu: plagiat, autoplagiat, ghostwriting, guest autorship oraz konsekwencjach stosowania tego typu praktyk, tzn. powiadomienie o takim fakcie właściwych instytucji;
 • autor/autorzy jest/są zobowiązany/-i do podpisania wszystkich oświadczeń, które obowiązują w procedurze wydawniczej;
 • przy wykryciu jakichkolwiek błędów, niejasności na etapie przygotowywania publikacji lub już po jej wydaniu, autor/autorzy jest/są zobowiązani do poinformowania Wydawnictwa i podjęcia wspólnie ustalonych działań (korekta, errata, wycofanie publikacji, inne);
 • autor/autorzy jest/są zobowiązani do ujawnienia nieprzetworzonych wyników badań, o ile pojawi się taka potrzeba;
 • autor/autorzy ujawnia/-ją wszelkie finansowe, osobiste związki z osobami, organizacjami, które w niewłaściwy sposób mogłyby wpłynąć na ich pracę;
 • autor/autorzy musi/muszą w utworze zawrzeć odpowiednio sformułowane podziękowania dla osób trzecich/ potwierdzenia wkładu osób trzecich;
 • autor/autor zachowuje/-ją prawo prezentowania swoich materiałów publikowanych przez Wydawnictwo na konferencjach i seminariach naukowych.

Zasady etyczne obowiązujące redaktora/redaktorów:

 • redaktora/redaktorów obowiązują te same zasady etyczne stosowane w Wydawnictwie wobec autorów;
 • redaktor/redaktorzy ma/mają możliwość współdobierania (z Wydawnictwem) recenzentów właściwych dla danej dziedziny/dyscypliny nauki oraz upewnienia się, że recenzenci działają zgodnie z zasadami etycznymi i nie występuje między żadną ze stron konflikt interesów;
 • redaktor/redaktorzy decyduje/-ją, które materiały, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane;
 • redaktor/redaktorzy odpowiada/-ją za rzetelność naukową publikowanych prac, a dla jej zachowania może/mogą nanosić stosowne zmiany i poprawki;
 • redaktor/redaktorzy rzetelnie przygotowują zgłoszone materiały (dbałość o spójność cytowań, zapisów bibliograficznych, dobór tematyki, podział utworu, tytułów poszczególnych części, inne);
 • w przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) redaktor/redaktorzy jest/są zobowiązany/-ni do poinformowania Wydawnictwa i podjęcia odpowiednich działań;
 • redaktor/redaktorzy ma/mają prawo, w porozumieniu z Wydawnictwem, wycofać tekst
  z publikacji, jeżeli:

istnieją dowody niewiarygodności wyników badań i/lub fałszowania danych, jak i w przypadku popełnienia błędów typu błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne, inne;
praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

Zasady etyczne obowiązujące recenzenta:

 • recenzent recenzuje utwór na zlecenie Wydawnictwa;
 • recenzent może mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Wydawnictwo;
 • recenzent może w porozumieniu z autorem, wpływać na ostateczny kształt utworu;
 • recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję, na określonym przez Wydawnictwie formularzu (zał. do Zasad wydawniczych – wzór arkusza recenzyjnego), w ustalonym terminie;
 • o ile wystąpią okoliczności wpływające na niedotrzymanie terminu, recenzent niezwłocznie informuje o tym fakcie Wydawnictwo, które w porozumieniu z recenzentem ustala dalsze działania (wydłużenie terminu dokonania recenzji, zmiana recenzenta, inne);
 • o ile istnieje podejrzenie, przesłanka o możliwości wystąpienia konfliktu interesów – każda z zainteresowanych stron ma prawo zgłoszenia tego faktu do Wydawnictwa, które podejmuje właściwe działania, aby podejrzenie to/ przesłankę tę wyeliminować;
 • wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac i/lub osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym);
 • recenzja powinna mieć charakter obiektywny;
 • recenzent dokonuje recenzji wyłącznie tych prac, które są zgodne z jego działalnością i dziedziną/dyscypliną nauki, którą reprezentuje;
 • recenzent ma prawo zgłoszenia danego utworu do przeprowadzenia procedury antyplagiatowej,
 • o ile w przekonaniu recenzenta istnieje podejrzenie o nierzetelne i nieetyczne praktyki dot. autora/autorów, w tym również utworu, recenzent informuje o tym fakcie Wydawnictwo i podejmowane są właściwe działania;
 • recenzent ma prawo wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu, niewykorzystane przez autora/autorów;
 • recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści.

W sytuacjach nieprzewidzianych w ZASADACH ETYKI PUBLIKACYJNEJ, stosowanych w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu istnieje możliwość wyjaśnienia pojawiających się niejasności w obecności każdej z zainteresowanych stron oraz władz uczelni.

Regulamin księgarni PWSZ im. A. Silesiusa


Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w księgarni
internetowej PWSZ im. A. Silesiusa

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

 1. Właścicielem księgarni internetowej PWSZ im. A. Silesiusa, dostępnej pod adresem www.pwsz.com.pl jest PWSZ im. A. Silesiusa z siedzibą przy ul. Zamkowej4, 58-300 Wałbrzych, posiadająca numer NIP 886 24 76 667.
 2. Księgarnia internetowa PWSZ im. A. Silesiusa prowadzi sprzedaż książek własnych wydanych w Wydawnictwie Uczelnianym, zamówienia można także składać telefonicznie. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Kontakt
 3. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, natomiast osoby niepełnoletnie – jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.
 4. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych wszystkich Klientów, są one wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia, nigdy nie udostępniamy ani nie sprzedajemy danych innym podmiotom.
 5. Klient wypełniając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza jego znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Do każdego zamówienia jest dołączona imienna faktura VAT. Koszty przesyłki wliczane są proporcjonalnie do poszczególnych produktów.
 7. Klient może anulować zamówienie pod numerem telefonu: 74 641 92 26 bądź e-mailem wydawnictwo@pwsz.com.pl. Anulowaniu nie podlega zamówienie, które zostało już wysłane do Klienta.
 8. Ceny towaru podane są w PLN i są cenami brutto. W momencie złożenia zamówienia ceny stają się wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen towarów występujących w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 9. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zależne od wartości zamówienia oraz wybranej formy płatności. Klient w formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy towaru.
 10. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar:
  • za pobraniem (płatne przy odbiorze listonoszowi, na poczcie)
  • przedpłata na konto
 11. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 (Dz.U.Nr.22 poz.271) O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient zakupujący towar w naszym sklepie może z niego zrezygnować bez podania przyczyn, w ciągu 10 dni. Jest to możliwe tylko wtedy kiedy zakupiony towar nie był używany, kopiowany i nie uległ zniszczeniu.
 12. Książki zwracane powinny być kompletne, tj. z wszelkimi załączonymi dodatkami. Towar zwracany należy przesłać listem poleconym wraz z przesłaną fakturą. Zapewniamy zwrot kosztów równowartości ceny towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 2 dni roboczych przelewem bankowym na konto podane przez Klienta. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zwrotowi nie podlega koszt dostawy i odesłania towaru.
 13. Reklamacje.
  Jeżeli Klient po otrzymaniu towaru znajdzie wady techniczne bądź uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien go odesłać przesyłką pocztową na adres sklepu: Wydawnictwo Uczelniane PWSZ im. A. Silesiusa
  ul. Zamkowa 4
  58-300 Wałbrzych
  Z towarem wadliwym Klient odsyła otrzymaną fakturę VAT. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu wydawniczego), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupionego towaru.
 14. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 16. PWSZ im. A. Silesiusa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.