Biblioteka Uczelniana


Bazy danych Biblioteki PWSZ AS udostępniane są najczęściej w wersji on-line – zakupione bazy dostępne są na podstawie zarejestrowanej domeny (adresów IP) na wszystkich stanowiskach komputerowych funkcjonujących w sieci Uczelni.

Istnieje również możliwość korzystania z baz on-line poza siecią Uczelni. O niezbędne hasła i loginy należy zwrócić się do pracowników Biblioteki Uczelnianej.

Academic Search Complete


Wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, obejmuje ponad 7.100 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 6.100 czasopism recenzowanych naukowo.

Baza zawiera ponadto opisy i abstrakty artykułów z ponad 11.200 czasopism. Tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych dziedzin. Academic Search Complete oferuje kluczowe informacje z wielu unikalnych źródeł, dostępnych wyłącznie w tej kolekcji. Archiwa w formacie PDF sięgają 1887 roku. Baza obejmuje m.in. ok. 3.000 czasopism w pełnym tekście indeksowanych w bazie SCOPUS, ponad 800 czasopism pełnotekstowych z nauk ścisłych indeksowanych w bazie ISI Science Citation Index (biologia, chemia, fizyka, matermatyka, nauki techniczne i biomedyczne), ponad 700 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk społecznych indeksowanych w ISI Social Sciences Citation Index, ok. 900 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk medycznych i biomedycznych indeksowanych w bazie MEDLINE, ponad 700 czasopism z zakresu psychologii indeksowanych w specjalistycznej bazie PsycINFO, ponad 440 czasopism z zakresu pedagogiki i edukacji indeksowanych w specjalistycznej bazie ERIC i wiele innych.

Punkty za publikacje


Punkty za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się według wykazu czasopism naukowych obowiązującego na koniec roku, w którym ukazała się publikacja. Publikacja może być oceniana jako dorobek jednostki jeżeli autor podaje w publikacji afiliację w tej jednostce. W przypadku wielokrotnej afiliacji punkty otrzymuje tylko jedna, wskazana przez autora jednostka (na podstawie oświadczenia autorskiego).
Do osiągnięć naukowych i twórczych nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach [nienaukowanych], skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowej.
Przydatne linki:

Baza


Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Polska Bibliografia Naukowa umożliwia obecnie:

 • stworzenie publicznej bibliografii naukowej osób i instytucji,
 • zapoznanie się z dorobkiem polskich naukowców,
 • zapoznanie się z dorobkiem polskich instytucji naukowych,
 • deponowanie pełnych tekstów publikacji naukowej w centralnym repozytorium PBN.

Wejście do bazy: Polska Bibliografia Naukowa (nauka.gov.pl)

Informacje / dokumenty


W bazie PBN Polska Bibliografia Naukowa rejestrowane są publikacje naukowe pracowników, a także innych autorów, których prace posiadają afiliację Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Opis bibliograficzny pracy powstaje na podstawie dokumentu źródłowego (oryginału lub kopii publikacji).

Zasady oceny dorobku naukowego określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

Rodzaj rejestrowanych publikacji

W bazie dokumentowane są publikacje wydane w formie drukowanej lub elektronicznej. Rejestracji podlegają:

 • artykuły w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach ciągłych,
 • monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte (książki),
 • rozdział/fragment w książce naukowej,
 • redakcja naukowa monografii i prac zbiorowych,
 • referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych,
 • recenzje opublikowane w czasopismach,
 • patenty i wzory użytkowe,
 • tłumaczenia,
 • opracowania, przedmowy,
 • komunikaty, sprawozdania,
 • publikacje nie mające charakteru naukowego, np. prace dydaktyczne, popularyzatorskie, instruktażowe.

Zgłoszenie nowej publikacji

Autor nowej publikacji:

 1. wypełnia odpowiedni formularz, zgłaszając tym samym fakt opublikowania nowej pracy (obowiązek zgłoszenia w terminie do 30 dni od momentu ukazania się publikacji),
 2. jeśli publikacja nie jest dostępna w Bibliotece Uczelnianej: dostarcza do wglądu Importerowi publikacji egzemplarz pokazowy lub jego kopię (łącznie ze stroną tytułową źródła, stronami zawierającymi dokładne dane bibliograficzne niezbędne do sporządzenia opisu, spisem treści, wstępem i bibliografią załącznikową/literaturą przedmiotu).

W celu wpisania publikacji do systemu autor zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia. Wzory poniżej:

Oświadczenie autorskie

Oświadczenie autorskie

Oświadczenie wieloautorskie

Oświadczenie o afiliacji

Czasopisma online


Zachęcamy do korzystania z czasopism naukowych, którym MNiSW przyznało punkty w związku z oceną parametryczną jednostek naukowych. Szczególnie polecamy te, które udostępniają w formie pełnotekstowej wszystkie artykuły. Aby ułatwić Czytelnikom dostęp do poszczególnych czasopism pogrupowano je na obszary tematyczne oraz zamieszczono linki przekierowujące do pełnotekstowych wersji.

ANGLISTYKA I AMERYKANISTYKA

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
English Teaching-practice and Critique http://edlinked.soe.waikato.ac.nz
Early Modern Literary Studiem http://extra.shu.ac.uk/emls/emlsjour.html
PhiN.Philologie im Netz http://www.fu-berlin.de/phin
Studia Anglica Posnaniensia. An International Review of English Studiem http://versita.metapress.com/content/121643
TESL-EJ http://www.tesl-ej.org/wordpress/
Atlantis. A journal of Spanish association for Anglo-American Studiem http://www.atlantisjournal.org/
Brno Studies in English http://www.phil.muni.cz/wkaa/home/publikace/bse-plone-verze
NJES. Nordic Journal of English Studies http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/njes/issue/archive
Revista alicantina de estudios ingleses http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1174
Shenandoah http://shenandoahliterary.org/
Studia romanica et anglica zagrabienia http://hrcak.srce.hr/
Teaching English with Technology News – IATEFL Poland
ZAA – Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik: A Quartely or Language, Literature and Culture http://www.zaa.uni-tuebingen.de

ARCHITEKTURA I INŻYNIERIA LĄDOWA

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
Materiales de Construccion http://materconstrucc.revistas.csic.es
Acta Geodynamica et Geomaterialia http://www.irsm.cas.cz
Chalcogenide Letters Chalcogenide Letters
EURASIP Journal on Image and Video Processing http://jivp.eurasipjournals.com/
Journal of Advanced Concrete Technology http://www.jstage.jst.go.jp
Boletim de Ciencias Geodesicas http://ojs.c3sl.ufpr.br
European Journal of Transport and Infrastructure Research http://www.ejtir.tbm.tudelft.nl
Geodetski List http://hrcak.srce.hr/
Geodetski Vestnik http://geodetski-vestnik.com
Gradevinar http://hrcak.srce.hr
Hydrologie Und Wasserbewirtschaftung http://www.hywa-online.de
Informes de La Construccion http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
Journal of Asian Architecture and Building Engineering https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jaabe/
Journal of Hydrology and Hydromechanics http://versita.metapress.com
Journal of the South African Institution of Civil Engineering http://www.scielo.org.za
Materials Science http://www.matsc.ktu.lt
Revista de La Construccion http://www.redalyc.org
Kritische Berichte http://archiv.ub.uni-heidelberg.de
Bauwelt http://www.bauwelt.de
Artificial http://versita.metapress.com
Coordinates, The Monthly Magazine on Positioning,
Navigation and Beyond
http://mycoordinates.org/
Ecohydrology and Hydrobiology http://ecohydro.pl/
Transport Problems http://www.transportproblems.polsl.pl
Archives of Transport http://versita.com/aot/
Studia Geotechnica et Mechanica http://www.degruyter.com/view/j/sgem
Architecture Civil Engineering Environment http://www.acee-journal.pl/
Architectus http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/
Architektura Krajobrazu http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/2018
Foundations of Civil and Environmental Engineering http://www.fcee.put.poznan.pl/
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych http://icimb.pl/opole/wydawnictwa/prace-icimb
Wiadomości Konserwatorskie http://www.skz.pl/wiadomosci-konserwatorskie
Architecturae et Artibus http://aeawa.pb.edu.pl/
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki http://www.kaiu.pan.pl
Roczniki Inżynierii Budowlanej http://www.kfm.po.opole.pl
Budownictwo i Architektura http://www.bc.pollub.pl
Przestrzeń i Forma http://www.pif.zut.edu.pl/
Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów
Krajobrazowych
http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa
Środowisko Mieszkaniowe http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/

GEOGRAFIA

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
Ecology and Society

Punkty MNiSW: 40

http://www.ecologyandsociety.org/issues/
Hydrology and Earth System Sciences

Punkty MNiSW: 40

http://www.hydrol-earth-syst-sci.net

 

Tellus Series A-dynamic Meteorology and Oceanography

Punkty MNiSW: 30

http://www.tellusa.net

 

Polar Research

Punkty MNiSW: 25

http://www.polarresearch.net/
Acta Geographica Slovenica

Punkty MNiSW: 15

http://giam.zrc-sazu.si

 

Atmosfera

Punkty MNiSW: 15

http://www.revistas.unam.mx

 

European Journal of Transport and Infrastructure Research

Punkty MNiSW: 15

http://www.ejtir.tbm.tudelft.nl/

 

Geographia Polonica

Punkty MNiSW: 10

http://www.geographiapolonica.pl/

 

Bulletin of Geography. Socio-Economic Series

Punkty MNiSW: 9

http://www.bulletinofgeography.umk.pl/

 

Hemispheres. Studies on Cultures and Societies

Punkty MNiSW: 7

http://www.iksio.pan.pl

 

Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Punkty MNiSW: 7

http://www.prace-kgp.up.krakow.pl/

 

Acta Asiatica Varsoviensia

Punkty MNiSW: 6

http://www.iksio.pan.pl/aav

 

Turyzm / Tourism

Punkty MNiSW: 6

http://www.degruyter.com/view/j/tour
Europa XXI

Punkty MNiSW: 5

http://rcin.org.pl/igipz/publication/241
Miscellanea Geographica

Punkty MNiSW: 5

http://msg.wgsr.uw.edu.pl/
Prace Geograficzne

Punkty MNiSW: 5

http://www.pg.geo.uj.edu.pl
Przegląd Geograficzny

Punkty MNiSW: 5

http://rcin.org.pl/igipz/publication/162
Roczniki Bieszczadzkie

Punkty MNiSW: 5

http://www.bdpn.pl
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Punkty MNiSW: 5

http://skpzk.czasopisma.pan.pl/
Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie

Punkty MNiSW: 5

http://www.itep.edu.pl
Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum

Punkty MNiSW: 4

http://wydawnictwo.uwm.edu.pl
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B. Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia

Punkty MNiSW: 4

http://annales.umcs.lublin.pl
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Punkty MNiSW: 4

http://bkpzk.czasopisma.pan.pl/
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG

Punkty MNiSW: 4

http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl
Problemy Klimatologii Polarnej

Punkty MNiSW: 4

http://ocean.am.gdynia.pl/
Studia Quaternaria

Punkty MNiSW: 4

http://www.studia.quaternaria.pan.pl
Acta Geographica Silesiana

Punkty MNiSW: 2

http://www.wnoz.us.edu.pl
Space-Society-Economy

Punkty MNiSW: 2

http://www.sse.geo.uni.lodz.pl

HISTORIA SZTUKI

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
Archivo Espanol de Arte

Punkty MNiSW: 14

http://xn--archivoespaoldearte-53b.revistas.csic.es
Kritische Berichte

Punkty MNiSW: 14

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de
Anales de Historia del Arte

Punkty MNiSW: 12

http://www.journals4free.com/
Artforum International

Punkty MNiSW: 12

http://www.artforum.com/inprint/section=archive

 

Images re-vues

Punkty MNiSW: 12

http://www.imagesrevues.org/

 

Institut za Povijest Umjetnosti. Radovi

Punkty MNiSW: 12

http://www.ipu.hr/izdanja/radovi-instituta
International Journal of Education & The Arts

Punkty MNiSW: 12

http://www.ijea.org/articles.html
Locus Amoenus

Punkty MNiSW: 12

http://ddd.uab.cat/record/27
Nineteenth-Century Art Worldwide

Punkty MNiSW: 12

http://www.19thc-artworldwide.org
Papers of Surrealism

Punkty MNiSW: 12

http://www.surrealismcentre.ac.uk
RACAR: Revue d’art canadienne

Punkty MNiSW: 12

http://journals.uvic.ca/
Revue roumaine d’histoire de l’art. Serie Beaux-Arts

Punkty MNiSW: 12

http://www.rrha.istoria-artei.ro
Temes de Disseny TdD

Punkty MNiSW: 12

http://www.raco.cat/index.php
Anuario de estudios atlánticos

Punkty MNiSW: 10

http://mdc.ulpgc.es/aea
Artecontexto

Punkty MNiSW: 10

http://www.artecontexto.com/es
Artigrama

Punkty MNiSW: 10

http://www.unizar.es
Journal of Conservation and Museum Studies

Punkty MNiSW: 10

http://www.jcms-journal.com
National Gallery Technical Bulletin

Punkty MNiSW: 10

http://www.nationalgallery.org.uk
Revista de História da Arte e Arqueologia

Punkty MNiSW: 10

http://www.unicamp.br
Rocznik Historii Sztuki

Punkty MNiSW: 10

http://digi.ub.uni-heidelberg.de
Zeszyty Artystyczne

Punkty MNiSW: 6

http://za.uap.edu.pl/
Wiadomości Konserwatorskie – Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Punkty MNiSW: 4

http://www.skz.pl/
Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska.Sectio L. Artes

Punkty MNiSW: 2

http://annales.umcs.lublin.pl/
Aspiracje

Punkty MNiSW: 2

http://www.asp.waw.pl

JĘZYKOZNAWSTWO

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
Computational Linguistics

Punkty MNiSW: 45 pkt

http://www.mitpressjournals.org/loi/coli
Language Learning & Technology

Punkty MNiSW: 45 pkt

http://llt.msu.edu/archives/index.html
Modern Language Journal

Punkty MNiSW: 40 pkt

http://www.jstor.org/journals/00267902.html
Journal of Literacy Research

Punkty MNiSW: 20 pkt

http://jlr.sagepub.com/content/current
Lexikos

Punkty MNiSW: 20 pkt

http://lexikos.journals.ac.za

 

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat / Estonian Papers in Applied Linguistics

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publication
Ibérica

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.aelfe.org
Language and Linguistics

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.ling.sinica.edu.tw
Linguistica Uralica

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.kirj.ee

 

Onomázein : Revista de Lingüística, Filología y Traducción

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.onomazein.net
Porta Linguarum

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.ugr.es/~portalin/
Poznan Studies in Contemporary Linguistics

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://wa.amu.edu.pl/psicl/Back_issues

 

RLA : Revista de Lingüística Teórica y Aplicada

Punkty MNiSW: 15 pkt

http://www.scielo.cl
Romanticism on the Net

Punkty MNiSW: 14 pkt

http://www.erudit.org/revue/ravon/

 

Studies in African Linguistics

Punkty MNiSW: 14 pkt

http://www.elanguage.net
CALICO Journal

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://journals.sfu.ca/CALICO
CALL-EJ

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://callej.org/archives.html
CALL-EJ

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://callej.org/archives.html

 

Didactica (Lengua y Literatura)

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/issue/archive
English for Specific Purposes World

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://esp-world.info/
Image (&) Narrative

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.imageandnarrative.be/
JOSTRANS, the Journal of Specialised Translation

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.jostrans.org/archive.php
Journal of Intercultural Communication

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.immi.se/intercultural/
L1 Educational Studies in Languages and Literature

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://l1.publication-archive.com/start
Le simplegadi

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://all.uniud.it/simplegadi/
Lewis

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://revistas.pucp.edu.pe/lexis
Lewis

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://revistas.pucp.edu.pe/lexis
Linguistik Online

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.linguistik-online.de/
Metaphorik.de

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.metaphorik.de/
New Voices in Translation Studies

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.iatis.org/index.php
Orbis Tertius

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.orbistertius.unlp.edu.ar
PhiN.Philologie im Netz

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://web.fu-berlin.de/phin/
Revista de Literatura

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://revistadeliteratura.revistas.csic.es/index.php/revistadeliteratura
SKY Journal of Linguistics

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.ling.helsinki.fi/sky/skyjol-en.shtml
Traitement Automatique des Langues

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://www.atala.org
Translatio

Punkty MNiSW: 12 pkt

http://fit-ift.org.dedi303.nur4.host-h.net/
ALSIC Apprentissage des langues & systemes d’information et de communication

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://alsic.revues.org/
Anuario de Estudios Filológicos

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://dialnet.unirioja.es
Argumentum (online)

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://argumentum.unideb.hu/
Baltistica

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica
Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning (Barnboken – journal on children’s literature research

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.barnboken.net/index.php/clr/issue/archive
Bohemistyka

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.bohemistyka.pl/
Bulletin Suisse de linguistique appliquée (VALS-ASLA)

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://doc.rero.ch/record/11876?ln=fr
Círculo de lingüística aplicada a la comunicación

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/circulo/info.htm
CLCWeb: Comparative Literature and Culture

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/
Creolica

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.creolica.net/
Folia onomastica Croatica

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://hrcak.srce.hr
Gesprachsforschung – Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.gespraechsforschung-ozs.de/
Interlitteraria

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://ojs.utlib.ee/index.php/IL/
Intralinea

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.intralinea.it/
Jazykovedný časopis (Philological Journal)

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/
Jelenkor

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.jelenkor.net/archivum
Kwartalnik Neofilologiczny

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://kn.czasopisma.pan.pl/
Langage et société

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.revues.msh-paris.fr
Lingua Posnaniensis

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/j/linpo
Linguistica Pragensia

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/j
Literator

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.literator.org.za
Literator

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.literator.org.za
Literatüra

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.literatura.flf.vu.lt/
Lodz Papers in Pragmatics

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/j/lpp
Magyar Nyelv

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://epa.oszk.hu/html/
Magyar Nyelvőr

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.c3.hu/~nyelvor/archiv.htm
Nordlyd : Tromso University Working Papers on Language & Linguistics / Institutt for Sprak og Litteratur, Universitetet i Trompo

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7619
Philologia

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.philologia.org.rs
Post-Colonial Text

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://postcolonial.org/index.php/pct
Quaderns: Revista de traducció

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://ddd.uab.cat/record/40
Rasprave Instituta za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://hrcak.srce.hr/
Research in Language

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.degruyter.com/view/j
Revista Chilena de Literatura

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.scielo.cl/
Revista de Linguistica y Lenguas Aplicadas

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://polipapers.upv.es/
Ruch Literacki

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://rl.czasopisma.pan.pl/
Scripta Manent. Journal of the Slovene Association of LSP Teachers

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.sdutsj.edus.si/
Sendebar : Revista de la faculdad de traducción e Interpretación

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://revistaseug.ugr.es/
Slavica TerGestina

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://slavica-ter.org
Stem-, spraak- en taalpathologie

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://rjh.ub.rug.nl/sstp/issue/archive
Studia islamica

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.studiaislamica.com/
Studia Rossica Posnaniensia

Punkty MNiSW: 10 pkt

https://repozytorium.amu.edu.pl
Studies in Logics, Grammar and Rethoric

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://logika.uwb.edu.pl/studies/
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja / Journal de la

Société Finno-Ougrienne

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.sgr.fi/susa/
Suvremena lingvistika

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://www.ceeol.com/
Teaching English with Technology

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://iatefl.org.pl/call/callnl.htm
Tidskrift för Litteraturvetenskap

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl
Tropelías

Punkty MNiSW: 10 pkt

http://zaguan.unizar.es
Porównania

Punkty MNiSW: pkt

http://www.staff.amu.edu.pl
Etnolingwistyka

Punkty MNiSW: pkt

http://dlibra.umcs.lublin.pl
Itinerarios. Revista De Estudios Lingüísticos, Literarios, Históricos Y Antropológicos

Punkty MNiSW: pkt

http://www.itinerarios.uw.edu.pl/
Neophilologica

Punkty MNiSW: pkt

http://www.sbc.org.pl/
Psychology of Language and Communication

Punkty MNiSW: pkt

http://plc.psychologia.pl/
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis

Punkty MNiSW: pkt

http://www.filg.uj.edu.pl
Synergies Polotne

Punkty MNiSW: pkt

http://gerflint.eu/
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica

Punkty MNiSW: pkt

http://www.rusinst.uni.lodz.pl
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Punkty MNiSW: pkt

http://www.ptj.civ.pl
Colloquia Germanica Stetinensia

Punkty MNiSW: pkt

http://www.us.szc.pl
Investigationes Linguisticae

Punkty MNiSW: pkt

http://www.staff.amu.edu.pl
Multicultural Shakespeare

Punkty MNiSW: pkt

http://www.degruyter.com/view/j/
Postscriptum Polonistyczne

Punkty MNiSW: pkt

http://postscriptum.us.edu.pl/
Romanica Silesiaka

Punkty MNiSW: pkt

http://www.ceeol.com
Silva Iaponicarum

Punkty MNiSW: pkt

http://www.silvajp.amu.edu.pl/
Studies in Polish Linguistics

Punkty MNiSW: pkt

http://www.wuj.pl
Acta Polono-Ruthenica

Punkty MNiSW: pkt

http://www.uwm.edu.pl/
Kultura i Historia

Punkty MNiSW: pkt

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/
Studia Wschodniosłowiańskie

Punkty MNiSW: pkt

http://filologia.uwb.edu.pl/sw/
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Punkty MNiSW: pkt

http://litterariapolonica.online.uni.lodz.pl/
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

Punkty MNiSW: pkt

http://www.rossicalitteraria.uni.lodz.pl/
Prace Językoznawcze

Punkty MNiSW: pkt

http://www.uwm.edu.pl/polonistyka
Rocznik Komparatystyczny

Punkty MNiSW: pkt

http://www.us.szc.pl/
Studia Germanica Posnaniensia

Punkty MNiSW: pkt

https://repozytorium.amu.edu.pl/
Tekstualia. Palimpsesty Literackie Naukowe Artystyczne

Punkty MNiSW: pkt

http://www.tekstualia.pl/
Colloquium

Punkty MNiSW: pkt

http://www.publikacjeonline.wnhis.iq.pl/
Lingua ac Communitas

Punkty MNiSW: pkt

http://www.lingua.amu.edu.pl/
Studia Europaea Gnesnensia

Punkty MNiSW: pkt

http://steurgn.pl/
Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych

Punkty MNiSW: pkt

http://www.pan-ol.lublin.pl/
Tekst i Dyskurs

Punkty MNiSW: pkt

http://www.tekst-dyskurs.pl/
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia. International English Studies Journal

Punkty MNiSW: pkt

http://www.univ.rzeszow.pl
Acta Philologica

Punkty MNiSW: pkt

http://acta.neofilologia.uw.edu.pl/
Facta Simonides

Punkty MNiSW: pkt

http://www.pwszzamosc.pl
Geografický časopis

Punkty MNiSW: pkt

http://www.journals4free.com
Linguae Mundi

Punkty MNiSW: pkt

http://wsjo.pl/linguaemundi/
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury

Punkty MNiSW: pkt

http://kernel.bg.ajd.czest.pl/
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Studia Neofilologiczne

Punkty MNiSW: pkt

http://ifo.ajd.czest.pl/studianeo/
Świat Tekstów. Rocznik Słupski

Punkty MNiSW: pkt

http://www.slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury. Tematy i Konteksty

Punkty MNiSW: pkt

http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/index.php
Italica Wratislaviensia

Punkty MNiSW: pkt

http://www.marszalek.com.pl/
Symbolae Europaeae

Punkty MNiSW: pkt

http://in.tu.koszalin.pl/
Konteksty Kultury

Punkty MNiSW: pkt

http://kontekstykultury.kn.edu.pl/
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo

Punkty MNiSW: pkt

http://kernel.bg.ajd.czest.pl/

KOSMETOLOGIA

Tytuł czasopisma Wejście
Cabines www.cabines.pl

 

Dermatologia Estetyczna http://www.activ-press.2a.pl

 

Kosmetologia Estetyczna http://kosmetologiaestetyczna.com/

 

Beauty Forum http://www.beauty-forum.com.pl/

 

Dermatologia i Kosmetologia http://www.medph.pl

 

Uroda i Medycyna http://www.spaeden.pl/

 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia http://www.estetologia.pl/

 

 Magazyn Kosmetyki http://www.magazynkosmetyki.pl/magazyn_kosmetyki.php

 

LesNouwelesEstetiques www.lne.pl

 

Ekspert AntiAging http://www.derma-news.pl/ekspert/02.htm

 

LOGISTYKA

 

 

Tytuł czasopisma
Wejście
Log Forum www.logforum.net/pl
Logistyka Odzysku logistyka-odzysku.pl
Logistic and Transport www.logistics-and-transport.eu/pl/o-czasopismie/aktualny-numer
Management and Production Engineering Review www.mper.org/mper
Nowoczesny Magazyn nm.pl
Organizacja i Zarządzanie www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Strony/Kwartalnik_Naukowy.aspx
Problemy Jakości www.problemyjakosci.com.pl
Przedsiębiorczość i Zarządzanie piz.san.edu.pl/index.php?id=10
Studia Miejskie www.studiamiejskie.uni.opole.pl
Transport Problems www.transportproblems.polsl.pl/en/default.aspx
Transport i Komunikacja www.kolej.com.pl/abc_kolei/transport_i_komunikacja
Transport Samochodowy www.its.waw.pl/transportsamochodowy
Transport i Spedycja magazyn-tis.pl/wydania/1/
Zarządzanie Przedsiębiorstwem www.zp.ptzp.org.pl/czasopismo
ABC Jakości http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-journal-cbfbd2c3-cb7f-4c80-b695-fc9799ab440b
Bezpieczeństwo w Logistyce http://tsl-manager.pl/
Eurologistics http://www.eurologistics.pl/
Gospodarka Materiałowa i Logistyka http://www.gmil.pl/
Logistyka http://www.czasopismologistyka.pl/
Logistyka Produkcji http://eurologistics.pl/logistyka-produkcji/prasa-i-archiwum/
Marketing i Rynek http://www.marketingirynek.pl/archiwum
Opakowanie http://www.sigma-not.pl/czasopisma-42-czasopisma-wielobranzowe-opakowanie.html
Problemy Transportu i Logistyki http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6595
Quality. Production. Improvement https://www.qpi-journal.pl/
Research in Logistics & Production http://www.research.logistyka-produkcja.pl/
Towaroznawcze Problemy Jakości http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/
Transport Economics and Logistics http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil
Transport i Komunikacja http://kolej.com.pl/abc_kolei/transport_i_komunikacja
Transport, Logistyka, Porty http://sitkszczecin.org.pl/index.php/czasopismo-transport-logistyka-porty
Transport Problems http://transportproblems.polsl.pl/en/default.aspx

PIELĘGNIARSTWO

Tytuł czasopisma wejście
Anestezjologia, Intensywna Terapia https://journals.viamedica.pl/anaesthesiology_intensivetherapy/issue/current
American Journal of Medicine http://www.amjmed.com/
American Journal of Obsterics and Gynecology http://www.ajog.org/
Anestezjologia i Ratownictwo http://www.anestezjologiairatownictwo.pl/
European Journal of Internal Medicine https://www.journals.elsevier.com/european-journal-of-internal-medicine
Fizjoterapia Polska http://fizjoterapiapolska.pl/
Geriatria http://www.akademiamedycyny.pl/home-3-3/geriatria/
Ginekologia Polska https://journals.viamedica.pl/ginekologia_polska/issue/view/3944
Healt Problems of Civilization https://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99
Internal medicine Journal http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1445-5994
Journal of Advanced Nursing http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2648
Journal of Medical Ethics http://jme.bmj.com/
Kardiologia Polska https://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/issue/current
Medycyna Manualna http://www.ptmm.pl/content/section/5/50/
Medycyna Paliatywna https://www.termedia.pl/Czasopismo/Medycyna_Paliatywna-59
Obsterics, Gynaecology and Reproductive Medicine http://www.obstetrics-gynaecology-journal.com/
Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja http://www.ortopedia.com.pl/abstracted.php?level=4&id_issue=886707
Pediatria Polska https://www.journals.elsevier.com/pediatria-polska/
Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne http://www.pzp.umed.wroc.pl/pl/home/
Pielęgniarstwo Polskie http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/
Pielęgniarstwo XXI wieku http://www.piel21w.umlub.pl/
Problemy Pielęgniarstwa https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa
Psychiatria Polska http://www.psychiatriapolska.pl/51-1.html
Psychogeriatria Polska http://www.fozp.org.pl/index.php?p=97
Psychoterapia http://www.psychoterapiaptp.pl/
Reumatologia https://www.termedia.pl/Journal/Reumatologia-18
Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia http://www.tuiw.pl/index.php/aktualny-numer
Zakażenia http://www.zakazenia.org.pl/
Zdrowie Publiczne http://www.pjph.eu/

PRAWO I ADMINISTRACJA

Tytuł czasopisma
Wejście
Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
Czasopismo Prawno-Historyczne
Człowiek-Rodzina-Prawo
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
Biuletyn Urzędu Patentowego
Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
Fenix Pl
Biuletyn Prawny KGP
Archiwum Kryminologii
Elektroniczna Administracja
E-Przegląd Arbitrażowy
Folia Iuridica Wratislaviensis
Forum Prawnicze
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
Prokuratura i Prawo
Prawo Pomocy Publicznej
Studenckie Zeszyty Naukowe
Studia Prawnicze i Administracyjne
Wiedza Prawnicza

ROLNICTWO, LEŚNICTWO

Tytuł czasopisma/liczba punktów Wejście
Veterinary Research

Punkty MNiSW: 50

http://www.veterinaryresearch.org/
BMC Veterinary Research

Punkty MNiSW: 45

http://www.biomedcentral.com/bmcvetres
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety

Punkty MNiSW: 45

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/
Rice

Punkty MNiSW: 45

http://link.springer.com
Fisheries

Punkty MNiSW: 40

http://fisheries.org
Plant Method

Punkty MNiSW: 40

http://www.plantmethods.com/

 

Journal of the International Society of Sports Nutrition

Punkty MNiSW: 35

http://www.jissn.com/archive

 

Breeding Science

Punkty MNiSW: 30

http://www.jstage.jst.go.jp/

 

California Agriculture

Punkty MNiSW: 30

http://californiaagriculture.ucanr.org

 

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity

Punkty MNiSW: 30

http://www.ijbnpa.org/home/
Journal of Veterinary Science

Punkty MNiSW: 30

http://www.vetsci.org
Pesquisa Agropecuaria Brasileira

Punkty MNiSW: 30

http://www.scielo.br
Scientia Agricola

Punkty MNiSW: 30

http://www.scielo.br/
Silva Fennica

Punkty MNiSW: 30

http://www.metla.fi/silvafennica/
Spanish Journal of Agricultural Research

Punkty MNiSW: 30

http://revistas.inia.es/index.php/sjar
Acta Scientiarum-agronomy

Punkty MNiSW: 25

http://periodicos.uem.br
Agricultural and Food Science

Punkty MNiSW: 25

http://ojs.tsv.fi/i
Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Punkty MNiSW: 25

http://www.aaem.pl/
Archiv Fur Tierzucht-archives of Animal Breeding

Punkty MNiSW: 25

http://www.archanimbreed.com
Australian Journal of Crop Science

Punkty MNiSW: 25

http://www.cropj.com/
Ciencia E Agrotecnologia

Punkty MNiSW: 25

http://www.scielo.br/scielo.php/
Ciencia E Investigacion Agraria

Punkty MNiSW: 25

http://agronomia.uc.cl/
Czech Journal of Animal Science

Punkty MNiSW: 25

http://www.agriculturejournals.cz/
Experimental Animals

Punkty MNiSW: 25

http://www.jstage.jst.go.jp
Jarq-japan Agricultural Research Quarterly

Punkty MNiSW: 25

http://www.jircas.affrc.go.jp/
Journal of Pesticide Science

Punkty MNiSW: 25

https://www.jstage.jst.go.jp/
Journal of Poultry Science

Punkty MNiSW: 25

http://www.jstage.jst.go.jp/
Journal of Reproduction and Development

Punkty MNiSW: 25

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jrd
Journal of the Japanese Society for Horticultural Science

Punkty MNiSW: 25

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjshs
Journal of Veterinary Medical Science

Punkty MNiSW: 25

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jvms/-char/en
Nutrition and Metabolism

Punkty MNiSW: 25

http://www.nutritionandmetabolism.com/
Nutrition Journal

Punkty MNiSW: 25

http://www.nutritionj.com/home/
Pesquisa Veterinária Brasileira

Punkty MNiSW: 25

http://www.scielo.br/scielo.php/
Plant Production Science

Punkty MNiSW: 25

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/pps
Plant Soil and Environment

Punkty MNiSW: 25

http://www.agriculturejournals.cz/web/pse.htm
Revista Brasileira de Zootecnia

Punkty MNiSW: 25

http://www.scielo.br/scielo.php
Scientia Marina

Punkty MNiSW: 25

http://www.icm.csic.es/scimar/
South African Journal of Animal Science

Punkty MNiSW: 25

http://ajol.info/index.php/sajas/index
Turkish Journal of Agriculture and Forestry

Punkty MNiSW: 25

http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/index.php
Veterinární Medicína

Punkty MNiSW: 25

http://vetmed.vri.cz/
World Rabbit Science

Punkty MNiSW: 25

http://ojs.upv.es/index.php/wrs/index
Acta Veterinaria Brno

Punkty MNiSW: 20

http://vfu-www.vfu.cz/acta-vet/index.html
Agrociencia

Punkty MNiSW: 20

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=302
Animal Science Papers and Reports

Punkty MNiSW: 20

http://www.ighz.edu.pl/?p0=5&p1=34
Archiv Fur Geflugelkunde

Punkty MNiSW: 20

http://www.ulmer.de/artikel.dll/afg
Archivos de Medicina Veterinaria

Punkty MNiSW: 20

http://www.scielo.cl
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia

Punkty MNiSW: 20

http://www.scielo.br
Biotechnologie Agronomie Societe et Environnement

Punkty MNiSW: 20

http://www.bib.fsagx.ac.be/base/
Brazilian Archives of Biology and Technology

Punkty MNiSW: 20

http://www.scielo.br

INNE

Proponujemy także korzystanie z bieżących czasopism naukowych, gazet, tygodników i dzienników urzędowych udostępnionych w wersji online. Poniżej zamieszczamy wykaz tytułów czasopism oraz linki przekierowujące do pełnotekstowych wersji elektronicznych czasopism (kolumna: wejście). Wersje elektroniczne czasopism udostępniane są w internecie na stronach wydawców – w wolnym dostępie, bez ograniczeń (czasopisma ogólnodostępne w Internecie – wydawca bezpłatnie udostępnia pełne teksty i archiwa; tytuł można przeglądać na dowolnym komputerze).

Tytuł czasopisma Wejście
Academia http://www.portalwiedzy.pan.pl

 

Acta Agrobotanica http://ptb.ib-pan.krakow.pl/

 

Aktywność Ekonomiczna Ludności Polskiej http://www.stat.gov.pl/gus

 

Analizy Rynkowe  http://www.ierigz.waw.pl/
Annales UMCS. Agricultura http://versita.com/science/agriculture/umcs_agri/
Annales UMCS. Horticultura http://versita.com/science/agriculture/umcs_hort/
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna http://www.ptfarm.pl/?pid=102
Dendrobiology http://www.idpan.poznan.pl/

 

Miesięcznik Finansowy Bank http://www.alebank.pl/
Bank i Kredyt

 

http://www.bankikredyt.nbp.pl
Bezpieczeństwo Pracy

 

http://www.ciop.pl/412.html
Bezpieczny Bank

 

http://www.bfg.pl/?m_id=797
Bezrobocie Rejestrowane w Polsce

 

http://www.stat.gov.pl/
Bibliotekarz

 

http://kpbc.umk.pl/
Biuletyn Bankowego Funduszu Gwarancyjnego http://www.bfg.pl/
Biuletyn Euroregionu Bałtyk

 

http://www.eurobalt.org.pl/
Biuletyn Informacyjny Agencji Rozwoju Regionalnego http://www.arr.gov.pl
Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Wsi http://www.arr.gov.pl/
Biuletyn Informacyjny NBP http://www.nbp.pl/
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej http://www.ipn.gov.pl/
Biuletyn Statystyczny

 

http://www.stat.gov.pl/
Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization http://www.discuss.wmie.uz.zgora.pl/
Dziennik Ustaw Głównego Urzędu Miar

 

http://bip.gum.gov.pl/pl/bip
Dziennik Ustaw Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

http://bip.men.gov.pl/
Dziennik Ustaw Ministerstwa Finansów

 

http://www.mf.gov.pl/
Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury

 

http://bip.mi.gov.pl/pl/bip
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

http://www.nauka.gov.pl/
Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego

 

http://www.nbp.pl/
Dziennik Ustaw

 

http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp
Electronic Journal of Polish Agricultural Universites http://www.ejpau.media.pl/
e-Mentor

 

http://www.e-mentor.edu.pl/index.php
Equilibrium

 

http://www.equilibrium.umk.pl/index.php
Europejski Doradca Samorządowy

 

www.doradcasamorzadowy.pl.
Finansowanie Nieruchomości http://www.alebank.pl/
Folia Biologica

 

http://www.isez.pan.krakow.pl/index_pl.html
Forum Akademickie

 

http://forumakademickie.pl/
Geologia Sudetica

 

http://www.ing.pan.pl/sudewww/
Gospodarka Polski – Prognozy i Opinie

 

http://www.inepan.waw.pl/
Handel Nowoczesny

 

http://www.handelnowoczesny.pl/
Herba Polonica

 

http://www.iripz.pl/page.php/
Hodowla Roślin i Nasiennictwo

 

http://www.pin.org.pl/hrin/spis.htm
Hotel Profit

 

http://www.hotelprofit.pl/
Hurt & Detal

 

http://www.hurtidetal.pl/
INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze

 

http://www.bas.sejm.gov.pl/infos.php
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

 

http://www.infraeco.pl/pl/zeszyty/
Inżynieria Chemiczna i Procesowa

 

http://www.inche.pwr.wroc.pl/
Journal of Agribusiness and Rural Development

 

http://www.jard.edu.pl/
Journal of Apicultural Science

 

http://www.jas.org.pl/
Journal of Applied Genetics

 

http://jag.igr.poznan.pl/
Journal of Elementology

 

http://www.uwm.edu.pl
Journal of Fruit and Ornamental Plant Reseaech

 

http://www.insad.pl/jofaop.html
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

 

http://www.pimr.poznan.pl/
Klucze do Oznaczania Owadów

 

http://pte.au.poznan.pl/klucze_pdf.htm
Kurier Finansowy http://www.alebank.pl
LogForum

 

http://www.logforum.net/
Monitor Polski

 

http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp
Monitor Sądowy i Gospodarczy

 

http://www.imsig.pl/
Monitoring Rynku Pracy. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

 

http://www.stat.gov.pl
Monographiae Botanicae

 

http://ptb.ib-pan.krakow.pl/
Nauka i Gospodarka

 

http://www.naukaigospodarka.pl
Nauka Przyroda Technologie

 

http://www.npt.up-poznan.net/
Nowoczesny Bank Spółdzielczy http://www.alebank.pl
Organizacja i Zarządzanie

 

http://www.polsl.pl/
PC Format

 

http://www.pcformat.pl/
Pestycydy

 

http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/
Polityka

 

http://archiwum.polityka.pl/
Polish Journal of Ecology

 

http://www.pol.j.ecol.cbe-pan.pl/
Polish Journal of Microbiology

 

http://www.pjm.microbiology.pl/
Polish Journal of Natural Sciences

 

http://versita.com/science/agriculture/pjns/
Portal

 

http://www.ue.wroc.pl/
Postępy Biochemii

 

http://www.postepybiochemii.pl/
Postępy Mikrobiologii

 

http://www.pm.microbiology.pl/
Postępy Nauk Rolniczych

 

http://www.instytucja.pan.pl/
Prewencja i Rehabilitacja

 

http://www.ue.wroc.pl/media_uczelniane
Print Partner http://www.vidart.com.pl/
Print & Publishing

 

http://www.printernet.pl
Przegląd Logistyczny http://www.polska-zbrojna.pl/i
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska http://iks_pn.sggw.pl/
Przegląd Sejmowy

 

http://www.sejm.gov.pl/
Roczniki PZH

 

http://www.pzh.gov.pl/
Sprawy Nauki

 

http://www.sprawynauki.waw.pl/
Studia Europejskie

 

http://www.ce.uw.edu.pl/
Studia Regionalne i Lokalne

 

http://www.studreg.uw.edu.pl/index.php
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna

 

http://www.pimr.poznan.pl/wydawn.html
Trade Marketer http://www.trademarketer.pl/?
Wiadomości Urzędu Patentowego

 

http://ipu.uprp.pl
Woda Środowisko Obszary Wiejskie

 

http://www.imuz.edu.pl/
Wprost

 

http://www.wprost.pl/
Zarządzanie Przedsiębiorstwem

 

http://www.ptzp.org.pl/
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

http://zzl.ipiss.com.pl/
Zdrowie Publiczne

 

http://www.zdrowiepubliczne.pl/
ZUS dla Ciebie

 

http://www.zus.pl/
Żywność. Nauka. Technologia. Jakość http://www.pttz.org/zyw/

Wiley-Blackwell


Czasopisma Wiley-Blackwell są od roku 2012 udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje 1 367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM. Na serwerze Wydawcy oferowane są także 163czasopisma wydawane przez różne towarzystwa naukowe i nie należące do kolekcji Wiley-Blackwell.

Z bazy czasopism Wiley-Blackwell można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://onlinelibrary.wiley.com/

Web of Knowledge


Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citatin Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Report (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS), który jest archiwizowany i udostępniany na serwerze w ICM. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism, w tym dla SCIE – ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI – ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI – ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Web of Knowledge obejmująca pakiet WoS oraz bazy CPCI i JCR.
Z bazy można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.
Wejście do bazy  

 

Springer


Serwis umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów z około 1 600 czasopism wydawnictwa Springer.

Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są równolegle na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Springer obejmująca 1130 tytuły czasopism – są to te same tytuły, które były objęte dotychczasową licencją konsorcyjną (poza licencją pozostaje na razie pozostałe 725 tytułów).

Dostęp na serwerze SpringerLink obejmuje komplet roczników archiwalnych, a na serwerze w ICM zgromadzone są na razie roczniki od 1996 roku.

Z bazy czasopism SPRINGERA można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://vls.icm.edu.pl/ss.html

Zapraszamy także do korzystania z ponad 23 000 książek elektronicznych wydawnictwa  Springer. 
Aktualnie dostępna kolekcja obejmuje: 

 • 3 009 tytułów wydanych w roku 2005,
 • 9 983 anglojęzyczne tytuły opublikowane w latach 2009-2011,
 • 58 wydawnictw encyklopedycznych,
 • 26 serii książkowych

Aby skorzystać z bazy należy wejść na platformę SpringerLink.