Pomoc materialna – krok po kroku


O jaką formę pomocy materialnej mogę się ubiegać w Uczelni?

Studenci PWSZ AS studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

– stypendium rektora;
– stypendium socjalne;
– stypendium dla osób niepełnosprawnych;
– zapomogę.

Studenci mogą ubiegać się o każdą z w/w form pomocy materialnej pod warunkiem spełnienia kryteriów, określonych w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ AS w Wałbrzychu, obowiązującym w danym roku akademickim.

Czy mogę wnioskować o kilka form pomocy materialnej?

Tak, o ile student spełnia przesłanki, o których mowa w Regulaminie pomocy materialnej.

Na jaki okres czasu przyznawane jest stypendium?

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora przyznawane są w danym roku akademickim na okres:

– 9 miesięcy – od października do czerwca, lub
– 5 miesięcy – w przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr (np. na kierunkach: BHP, logistyka, techniki dentystyczne).

W przypadku studentów rozpoczynających studia od semestru letniego (np. na kierunku logistyka II stopnia), stypendium rektora jest przyznawane na poszczególne semestry, tj.:
1) w semestrze letnim na 4 miesiące – od marca do czerwca,
2) w semestrze zimowym na 5 miesięcy – od października do lutego.

Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Jeżeli posiadam tytuł zawodowy licencjata czy mogę ubiegać się o przyznanie stypendium?

Zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów świadczenia pomocy materialnej, tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomoga:
– przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Czy jeśli powtarzam semestr studiów, czy mogę ubiegać się o stypendium?

Zgodnie z § 10 Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Wałbrzychu świadczenia pomocy materialnej nie są przyznawane studentom, którzy posiadają status studenta powtarzającego (czyli powtarzającego kolejny raz semestr/rok studiów).

Co zrobić jeżeli nie mam któregoś z załączników?

W przypadku stwierdzenia braku wymaganych dokumentów (załączników), Uczelniana Komisja Stypendialna, wzywa studenta do uzupełnienia braków, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

W przypadku nieudzielenia wyjaśnień lub niedostarczenia niezbędnych dokumentów  w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni od odebrania pisemnego wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Kto może ubiegać się o stypendium rektora?

Stypendium rektora może otrzymać student, który:
– zaliczył co najmniej I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub jest studentem studiów drugiego stopnia;
zaliczył przedmioty wynikające z planu studiów danego semestru w sesji podstawowej i tym samym uzyskał wpis na semestr kolejny;
– nie powtarza i/lub nie będzie powtarzał żadnego z przedmiotów (tzw. deficyt) w roku akademickim, którego dotyczy wypłata stypendium;
– nie posiada statusu studenta powtarzającego (tzn. nie powtarza kolejny raz tego samego semestru/roku studiów);
– uzyskał w poprzednim roku akademickim: wyróżniające wyniki w nauce (średnią ocen co najmniej 4,20) i/lub posiada osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;
– złożył wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, potwierdzającymi osiągnięcia wskazane we wniosku.

Uwaga: student jest zobowiązany do przygotowania załączników do wniosku w formie kserokopii zaświadczeń/dyplomów/certyfikatów itp. Nie ma możliwości wykonania ksero w DNiSS. Oryginały zaświadczeń należy przedłożyć do wglądu osobie przyjmującej wniosek.

Jakie osiągnięcia są brane pod uwagę do stypendium rektora?

Przykładowe osiągnięcia naukowe / artystyczne / sportowe:

Osiągniecia naukowe – publikacja naukowa w książce lub czasopiśmie recenzowanym
– czynny udział w konferencji lub sympozjum naukowym (wystąpienie lub poster), z zastrzeżeniem, że udział w kolejnej konferencji lub sympozjum naukowym, z tym samym wystąpieniem nie będzie dodatkowo punktowany
– udział w pracach komitetu organizacyjnego konferencji/sympozjum/konwersatorium naukowego
– czynny udział (wystąpienie/poster) w wydarzeniach promujących naukę (Dzień Kariery, Dolnośląski Festiwal Nauki)
– uczestnik projektu badawczego realizowanego (poza obowiązkowym planem studiów) przez koło naukowe
– uczestnik mobilności międzynarodowej
Osiągnięcia artystyczne Zajęcie w przeglądach, festiwalach artystycznych miejsca od:
– 1. do 3. miejsca (50 pkt.)
– 4. do 8. miejsca (25 pkt.)·   prezentacja własnego dzieła artystycznego – indywidualny wernisaż:
– 1 wystawa/prezentacja (30 pkt.)
– 2 wystawy/prezentacje (40 pkt.)
– 3 lub więcej (50 pkt.)
Osiągnięcia

sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym

Olimpiada, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Świata, Akademickie Mistrzostwa Europy, Uniwersjada:
– miejsca medalowe (60 pkt.)
– miejsca 4-8 (40 pkt.)
Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski:
– miejsca medalowe (50 pkt.)
– miejsca 4-8 (40 pkt.)
Akademickie Mistrzostwa Polski w grupie Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych:
– miejsca medalowe (40 pkt.)
– miejsca 4-8 (30 pkt.)

Czy z deficytem punktowym mogę ubiegać się o stypendium rektora?

Nie, student, który powtarza i/lub będzie powtarzał przedmiot (tzw. deficyt) w roku akademickim, którego dotyczy wypłata stypendium nie może ubiegać się o stypendium rektora.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o stypendium rektora?

Wnioski o przyznanie stypendium rektora składa się w dwóch wyznaczonych terminach:

 1. termin pierwszy – do 30 października 2020 roku,
 2. termin drugi – do 15 marca 2021 roku – w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego.

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego?

O przyznanie stypendium socjalnego może ubiegać się student, który:
–  posiada status studenta PWSZ (a zatem już od 1 semestru studiów), z tym, że świadczenia socjalne nie są przyznawane tym studentom pierwszego roku studiów, którzy nie podpisali ślubowania (DNiSS, budynek A, pok. 25);
– nie powtarza semestru/roku studiów (nie oznacza to, że nie może realizować  deficyt/ów);
– znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;
–  gdy dochód netto na osobę w jego rodzinie nie przewyższa kwoty określonej zarządzeniem rektora na rok akademicki 2020/2021, czyli 1050 złotych na osobę.

Czy z deficytem punktowym mogę ubiegać się o stypendium socjalne?

Tak, student, który powtarza i/lub będzie powtarzał przedmiot (tzw. deficyt) w roku akademickim, którego dotyczy wypłata stypendium może ubiegać się o stypendium socjalne.

Czy osoba powtarzająca semestr może otrzymać stypendium socjalne?

Student powtarzający semestr posiada status studenta powtarzającego, zatem w świetle Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych nie może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

Jakie dokumenty należy złożyć przy ubieganiu się o stypendium socjalne?

Ubiegając  się o stypendium socjalne, należy złożyć wniosek (załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów) wraz z załącznikami obrazującymi sytuację finansową studenta: Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom paragraf 16, pkt. 1.

Rodzaje i liczba załączników dołączonych do wniosku są uzależnione od rzeczywistej sytuacji finansowej studenta.

Czy załączniki do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego muszę złożyć w oryginale?

W oryginale należy przedłożyć:
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta;
– zaświadczenie studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2018 rok;
– zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zapłaconych składkach zdrowotnych za 2018 rok, studenta;
– zaświadczenie z ZUS o zapłaconych składkach zdrowotnych za 2018 roku członków rodziny studenta, którzy na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego mają wykazany dochód.

Pozostałe dokumenty (wskazane w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów paragraf 16, pkt. 1), obrazujące indywidualną sytuację finansową należy dołączyć do wniosku w formie kserokopii dokumentów, a ich oryginały przedłożyć do wglądu osobie przyjmującej wniosek.

Uwaga: student jest zobowiązany do przygotowania kserokopii dokumentów. Nie ma możliwości wykonania ksero w DNiSS.

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości?

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może starać się student, który:
1) tymczasowo zamieszkuje na terenie Wałbrzycha, a odległość pomiędzy uczelnią a stałym miejscem zamieszkania wynosi co najmniej 70;
2) jest sierotą – wówczas do wniosku należy dołączyć akt/akty zgonu rodzica/rodziców i dokumenty potwierdzające wychowanie w pieczy zastępczej lub wychowanie w domu dziecka.

Kto może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium dla osób niepełnosprawnych otrzymuje student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu, tj.:
1) zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, lub
2) orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym uznano studenta za osobę o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy, lub
3) orzeczenia ZUS o przyznaniu grupy inwalidzkiej lub o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Kto może ubiegać się o zapomogę?

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, na przykład w wyniku:
– nieszczęśliwego wypadku;
– urodzenia dziecka;
– nagłej i/lub poważnej choroby studenta lub członka jego rodziny, wymagającej zakupu kosztownych leków;
– śmierci członka rodziny prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe;
– klęski żywiołowej (np. pożar, powódź).

Uwaga: z tytułu jednego zdarzenia  można otrzymać tylko jedną zapomogę.
Wniosek ze wskazaniem jednego zdarzenia  losowego student składa w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.
Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o stypendium socjalne/ stypendium dla osób niepełnosprawnych/zapomogę?

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać w trakcie całego roku akademickiego.
Wniosek o zapomogę losową student składa w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

W jaki sposób dowiem się, czy otrzymam stypendium?

Uczelniana Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu wniosków stypendialnych przygotowuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium.

Decyzje o przyznaniu stypendium za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zostaną wydane w wyznaczonym terminie w DNiSS – pok. 24 i/lub 26 (przybliżony termin to koniec listopada-początek grudnia).

Decyzje odmowne są wysyłane pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeszcze w listopadzie).

Kiedy nastąpi wypłata stypendium?

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów wypłacane są co miesiąc, jednak nie później niż w ostatnim dniu każdego miesiąca, w którym przysługuje świadczenie.
Świadczenia przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez studenta we wniosku o przyznanie świadczenia.
Wypłata przysługującego stypendium za miesiąc październik i listopad w roku akademickim 2020/2021 może nastąpić nie później niż w terminie do 15-stego grudnia.
Wypłata przyznanego świadczenia realizowana jest pod warunkiem odebrania przez studenta decyzji w tej sprawie (DNiSS, budynek A, pok. 24 i/lub 26).

Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Wałbrzychu?

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów dostępny jest na stronie internetowej Uczelni: https://www.pwsz.com.pl/regulamin-2/

Wzory dokumentów, stanowiące załączniki do Regulaminu dostępne są na stronie internetowej Uczelni: https://www.pwsz.com.pl/wzory-dokumentow/

Ponadto informacji w sprawie stypendiów udziela:
– pani Joanna Augustyniak
Dział Nauczania i Spraw Studenckich, budynek A, pok. 24
tel. 74 6419225, email: jaugustyniak@pwsz.com.pl
Dyżury:
poniedziałek: nieczynne
od wtorku do piątku: godz. 9.00-15.00
sobota: godz. 7.30-13.30*
*tylko w wybrane soboty w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Druki stypendialne


Druki dot. pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2021/2022 (obowiązujące od 1 października 2021 r.):

Załączniki niezbędne przy składaniu wniosku o stypendium socjalne 2021/2022 (obowiązujące od 1 października 2021 r.):

Wszelkich informacji w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów udziela:
mgr Joanna Augustyniak
Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4, bud. A, pok. 24
tel.: 74 641-92-25, e-mail: jaugustyniak@pwsz.com.pl

Regulamin pomocy materialnej


Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obowiązujący od 01.10.2021 r., stanowiący załącznik 1 do zarządzenia 38/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 30 czerwca 2021 r.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obowiązujący do 30.09.2021, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 2 lipca 2019 r.: Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ AS w Wałbrzychu
Zmiany w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii: Zarządzenie 26/2020 z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; Zarządzenie 57/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Pomoc materialna w roku akademickim 2021/2022


 1. Wnioski o przyznanie stypendium rektora składa się tylko w dwóch wyznaczonych terminach:
 • termin pierwszy – corocznie do 20 października,
 • termin drugi – corocznie do 15 marca – w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego.
 1. Jeżeli dzień 20 października lub 15 marca przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten ulega przesunięciu na następujący po nim dzień roboczy.
 2. Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać w trakcie roku akademickiego.
 3. W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych po upływie terminów wskazanych w ust. 2, student otrzymuje stypendium od następnego miesiąca po złożeniu wniosku, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez studenta, po upływie terminów wskazanych w ust. 2, uzależnione jest od tego, czy w puli środków przeznaczonych na stypendium, o które ubiega się student, pozostały środki pieniężne do rozdysponowania.