Pomoc materialna – krok po kroku


O jaką formę pomocy materialnej mogę się ubiegać w Uczelni?

Studenci PWSZ AS studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

– stypendium rektora;
– stypendium socjalne;
– stypendium dla osób niepełnosprawnych;
– zapomogę.

Studenci mogą ubiegać się o każdą z w/w form pomocy materialnej pod warunkiem spełnienia kryteriów, określonych w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ AS w Wałbrzychu, obowiązującym w danym roku akademickim.

Czy mogę wnioskować o kilka form pomocy materialnej?

Tak, o ile student spełnia przesłanki, o których mowa w Regulaminie pomocy materialnej.

Na jaki okres czasu przyznawane jest stypendium?

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora przyznawane są w danym roku akademickim na okres:

– 9 miesięcy – od października do czerwca, lub
– 5 miesięcy – w przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr (np. na kierunkach: BHP, logistyka, techniki dentystyczne).

W przypadku studentów rozpoczynających studia od semestru letniego (np. na kierunku logistyka II stopnia), stypendium rektora jest przyznawane na poszczególne semestry, tj.:
1) w semestrze letnim na 4 miesiące – od marca do czerwca,
2) w semestrze zimowym na 5 miesięcy – od października do lutego.

Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Jeżeli posiadam tytuł zawodowy licencjata czy mogę ubiegać się o przyznanie stypendium?

Zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów świadczenia pomocy materialnej, tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomoga:
– przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Czy jeśli powtarzam semestr studiów, czy mogę ubiegać się o stypendium?

Zgodnie z § 10 Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Wałbrzychu świadczenia pomocy materialnej nie są przyznawane studentom, którzy posiadają status studenta powtarzającego (czyli powtarzającego kolejny raz semestr/rok studiów).

Co zrobić jeżeli nie mam któregoś z załączników?

W przypadku stwierdzenia braku wymaganych dokumentów (załączników), Uczelniana Komisja Stypendialna, wzywa studenta do uzupełnienia braków, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

W przypadku nieudzielenia wyjaśnień lub niedostarczenia niezbędnych dokumentów  w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni od odebrania pisemnego wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Kto może ubiegać się o stypendium rektora?

Stypendium rektora może otrzymać student, który:
– zaliczył co najmniej I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub jest studentem studiów drugiego stopnia;
zaliczył przedmioty wynikające z planu studiów danego semestru w sesji podstawowej i tym samym uzyskał wpis na semestr kolejny;
– nie powtarza i/lub nie będzie powtarzał żadnego z przedmiotów (tzw. deficyt) w roku akademickim, którego dotyczy wypłata stypendium;
– nie posiada statusu studenta powtarzającego (tzn. nie powtarza kolejny raz tego samego semestru/roku studiów);
– uzyskał w poprzednim roku akademickim: wyróżniające wyniki w nauce (średnią ocen co najmniej 4,20) i/lub posiada osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;
– złożył wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, potwierdzającymi osiągnięcia wskazane we wniosku.

Uwaga: student jest zobowiązany do przygotowania załączników do wniosku w formie kserokopii zaświadczeń/dyplomów/certyfikatów itp. Nie ma możliwości wykonania ksero w DNiSS. Oryginały zaświadczeń należy przedłożyć do wglądu osobie przyjmującej wniosek.

Jakie osiągnięcia są brane pod uwagę do stypendium rektora?

Przykładowe osiągnięcia naukowe / artystyczne / sportowe:

Osiągniecia naukowe – publikacja naukowa w książce lub czasopiśmie recenzowanym
– czynny udział w konferencji lub sympozjum naukowym (wystąpienie lub poster), z zastrzeżeniem, że udział w kolejnej konferencji lub sympozjum naukowym, z tym samym wystąpieniem nie będzie dodatkowo punktowany
– udział w pracach komitetu organizacyjnego konferencji/sympozjum/konwersatorium naukowego
– czynny udział (wystąpienie/poster) w wydarzeniach promujących naukę (Dzień Kariery, Dolnośląski Festiwal Nauki)
– uczestnik projektu badawczego realizowanego (poza obowiązkowym planem studiów) przez koło naukowe
– uczestnik mobilności międzynarodowej
Osiągnięcia artystyczne Zajęcie w przeglądach, festiwalach artystycznych miejsca od:
– 1. do 3. miejsca (50 pkt.)
– 4. do 8. miejsca (25 pkt.)·   prezentacja własnego dzieła artystycznego – indywidualny wernisaż:
– 1 wystawa/prezentacja (30 pkt.)
– 2 wystawy/prezentacje (40 pkt.)
– 3 lub więcej (50 pkt.)
Osiągnięcia

sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym

Olimpiada, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Świata, Akademickie Mistrzostwa Europy, Uniwersjada:
– miejsca medalowe (60 pkt.)
– miejsca 4-8 (40 pkt.)
Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski:
– miejsca medalowe (50 pkt.)
– miejsca 4-8 (40 pkt.)
Akademickie Mistrzostwa Polski w grupie Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych:
– miejsca medalowe (40 pkt.)
– miejsca 4-8 (30 pkt.)

Czy z deficytem punktowym mogę ubiegać się o stypendium rektora?

Nie, student, który powtarza i/lub będzie powtarzał przedmiot (tzw. deficyt) w roku akademickim, którego dotyczy wypłata stypendium nie może ubiegać się o stypendium rektora.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o stypendium rektora?

Wnioski o przyznanie stypendium rektora składa się w dwóch wyznaczonych terminach:

 1. termin pierwszy – do 30 października 2020 roku,
 2. termin drugi – do 15 marca 2021 roku – w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego.

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego?

O przyznanie stypendium socjalnego może ubiegać się student, który:
–  posiada status studenta PWSZ (a zatem już od 1 semestru studiów), z tym, że świadczenia socjalne nie są przyznawane tym studentom pierwszego roku studiów, którzy nie podpisali ślubowania (DNiSS, budynek A, pok. 25);
– nie powtarza semestru/roku studiów (nie oznacza to, że nie może realizować  deficyt/ów);
– znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;
–  gdy dochód netto na osobę w jego rodzinie nie przewyższa kwoty określonej zarządzeniem rektora na rok akademicki 2020/2021, czyli 1050 złotych na osobę.

Czy z deficytem punktowym mogę ubiegać się o stypendium socjalne?

Tak, student, który powtarza i/lub będzie powtarzał przedmiot (tzw. deficyt) w roku akademickim, którego dotyczy wypłata stypendium może ubiegać się o stypendium socjalne.

Czy osoba powtarzająca semestr może otrzymać stypendium socjalne?

Student powtarzający semestr posiada status studenta powtarzającego, zatem w świetle Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych nie może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

Jakie dokumenty należy złożyć przy ubieganiu się o stypendium socjalne?

Ubiegając  się o stypendium socjalne, należy złożyć wniosek (załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów) wraz z załącznikami obrazującymi sytuację finansową studenta: Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom paragraf 16, pkt. 1.

Rodzaje i liczba załączników dołączonych do wniosku są uzależnione od rzeczywistej sytuacji finansowej studenta.

Czy załączniki do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego muszę złożyć w oryginale?

W oryginale należy przedłożyć:
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta;
– zaświadczenie studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2018 rok;
– zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zapłaconych składkach zdrowotnych za 2018 rok, studenta;
– zaświadczenie z ZUS o zapłaconych składkach zdrowotnych za 2018 roku członków rodziny studenta, którzy na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego mają wykazany dochód.

Pozostałe dokumenty (wskazane w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów paragraf 16, pkt. 1), obrazujące indywidualną sytuację finansową należy dołączyć do wniosku w formie kserokopii dokumentów, a ich oryginały przedłożyć do wglądu osobie przyjmującej wniosek.

Uwaga: student jest zobowiązany do przygotowania kserokopii dokumentów. Nie ma możliwości wykonania ksero w DNiSS.

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości?

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może starać się student, który:
1) tymczasowo zamieszkuje na terenie Wałbrzycha, a odległość pomiędzy uczelnią a stałym miejscem zamieszkania wynosi co najmniej 70;
2) jest sierotą – wówczas do wniosku należy dołączyć akt/akty zgonu rodzica/rodziców i dokumenty potwierdzające wychowanie w pieczy zastępczej lub wychowanie w domu dziecka.

Kto może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium dla osób niepełnosprawnych otrzymuje student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu, tj.:
1) zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, lub
2) orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym uznano studenta za osobę o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy, lub
3) orzeczenia ZUS o przyznaniu grupy inwalidzkiej lub o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Kto może ubiegać się o zapomogę?

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, na przykład w wyniku:
– nieszczęśliwego wypadku;
– urodzenia dziecka;
– nagłej i/lub poważnej choroby studenta lub członka jego rodziny, wymagającej zakupu kosztownych leków;
– śmierci członka rodziny prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe;
– klęski żywiołowej (np. pożar, powódź).

Uwaga: z tytułu jednego zdarzenia  można otrzymać tylko jedną zapomogę.
Wniosek ze wskazaniem jednego zdarzenia  losowego student składa w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.
Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o stypendium socjalne/ stypendium dla osób niepełnosprawnych/zapomogę?

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać w trakcie całego roku akademickiego.
Wniosek o zapomogę losową student składa w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

W jaki sposób dowiem się, czy otrzymam stypendium?

Uczelniana Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu wniosków stypendialnych przygotowuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium.

Decyzje o przyznaniu stypendium za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zostaną wydane w wyznaczonym terminie w DNiSS – pok. 24 i/lub 26 (przybliżony termin to koniec listopada-początek grudnia).

Decyzje odmowne są wysyłane pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeszcze w listopadzie).

Kiedy nastąpi wypłata stypendium?

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów wypłacane są co miesiąc, jednak nie później niż w ostatnim dniu każdego miesiąca, w którym przysługuje świadczenie.
Świadczenia przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez studenta we wniosku o przyznanie świadczenia.
Wypłata przysługującego stypendium za miesiąc październik i listopad w roku akademickim 2020/2021 może nastąpić nie później niż w terminie do 15-stego grudnia.
Wypłata przyznanego świadczenia realizowana jest pod warunkiem odebrania przez studenta decyzji w tej sprawie (DNiSS, budynek A, pok. 24 i/lub 26).

Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Wałbrzychu?

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów dostępny jest na stronie internetowej Uczelni: https://www.pwsz.com.pl/regulamin-2/

Wzory dokumentów, stanowiące załączniki do Regulaminu dostępne są na stronie internetowej Uczelni: https://www.pwsz.com.pl/wzory-dokumentow/

Ponadto informacji w sprawie stypendiów udziela:
– pani Joanna Augustyniak
Dział Nauczania i Spraw Studenckich, budynek A, pok. 24
tel. 74 6419225, email: jaugustyniak@pwsz.com.pl
Dyżury:
poniedziałek: nieczynne
od wtorku do piątku: godz. 9.00-15.00
sobota: godz. 7.30-13.30*
*tylko w wybrane soboty w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Druki stypendialne


Uwaga, dla wszystkich wniosków dot. przyznania pomocy materialnej obowiązkowym załącznikiem jest tzw. klauzula RODO:

Druki dot. pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2020/2021

Załączniki niezbędne przy składaniu wniosku o stypendium socjalne 2020/2021

Wszelkich informacji w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów udziela:
mgr Joanna Augustyniak
Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4, bud. A, pok. 24
tel.: 74 641-92-25, e-mail: jaugustyniak@pwsz.com.pl

Regulamin pomocy materialnej


Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 2 lipca 2019 r.:

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ AS w Wałbrzychu

Uwaga! Zmiany w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii:

Zarządzenie 26/2020 z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Zarządzenie 57/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Pomoc materialna w roku akademickim 2020/2021


1. Wnioski o przyznanie stypendium rektora składa się tylko w dwóch wyznaczonych terminach:

 • termin pierwszy – do 30 października 2020 roku,
 • termin drugi – do 15 marca 2021 roku – w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego.

2. Jeżeli dzień 30 października lub 15 marca przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten ulega przesunięciu na następujący po nim dzień roboczy.
3. Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać w trakcie roku akademickiego.
4. W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych po upływie terminów wskazanych w ust. 2, student otrzymuje stypendium od następnego miesiąca po złożeniu wniosku,
z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez studenta, po upływie terminów wskazanych w ust. 2, uzależnione jest od tego, czy w puli środków przeznaczonych na stypendium, o które ubiega się student, pozostały środki pieniężne do rozdysponowania.

Uwaga! Zmiany w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Stypendium socjalne

Pobierz wniosek

par. 15

 1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Student, o którym mowa w ust. 1 składa oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami (załącznik nr 2a).
 3. Student, o którym mowa w ust. 1 może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, gdy dochód netto na osobę w rodzinie studenta nie przewyższa kwoty określonej zarządzeniem rektora.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości:
  a) z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie;
  b) z tytułu sieroctwa, tj. faktu nieposiadania obojga rodziców lub jednego rodzica z wyniku śmierci i wychowywania w domu dziecka lub w rodzinie zastępczej, gdzie osiągnął pełnoletność.
 5. O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może starać się student, który tymczasowo zamieszkuje na terenie Wałbrzycha, a odległość pomiędzy uczelnią a stałym miejscem zamieszkania wynosi co najmniej 70 km.
 6. O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu sieroctwa może starać się student, który do wniosku dołączy akt/akty zgonu rodzica/rodziców i dokumenty potwierdzające wychowanie w pieczy zastępczej lub wychowanie w domu dziecka.
 7. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości dołącza do wniosku:
  1) dokument potwierdzający zamieszkanie studenta w domu studenckim, bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny lub podmiot gospodarczy, lub
  2) umowę najmu lokalu lub dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie, przy czym umowa najmu powinna zawierać wszystkie niezbędne dane osobowe oraz okres na jaki została zawarta,
  3) oświadczenie (załącznik nr 2g).
 8. W przypadku, gdy dokumenty dotyczące tymczasowego zamieszkania na terenie Wałbrzycha obejmują część roku akademickiego, zwiększenie stypendium socjalnego przyznawane jest tylko na okres wskazany w dokumentach. Jeżeli student przedłoży kolejny dokument potwierdzający tymczasowe zamieszkanie w Wałbrzychu, może ponownie otrzymać zwiększone stypendium, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
 9. Student traci prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w przypadku wykwaterowania się z domu studenckiego lub obiektu innego niż dom studencki od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wykwaterowanie.
 10. Student jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia uczelni o zmianie miejsca zamieszkania.

Zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego

par. 16

 1. Student starający się o stypendium socjalne składa komplet dokumentów, które uzależnione są od jego indywidualnej sytuacji, tj.:
  1) wniosek (załącznik nr 2);
  2) student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej jest zobowiązany do złożenia niezbędnych oświadczeń, których wzory stanowią załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g;
  3) zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierające informacje o wysokości:
  a) dochodu,
  b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
  c) należnego podatku.
  4) w przypadku uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego, z którego wynika, że podatnik nie złożył zeznania za dany rok podatkowy bądź nie figuruje w ewidencji tego urzędu, należy do wniosku dołączyć oświadczenie potwierdzające, że w danym roku, członek rodziny nie uzyskał żadnego dochodu i nie rozliczył się w innym urzędzie skarbowym (załącznik nr 2d);
  5) zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń społecznych lub inne dokumenty zawierające informacje o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, tych członków rodziny studenta, którzy na zaświadczeniu z urzędu skarbowego mają wykazany dochód;
  6) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  a) formie opłacanego podatku,
  b) wysokości przychodu,
  c) stawce podatku,
  d) wysokości opłacanego podatku
  – w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
  7) zaświadczenie z właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych oraz hektarach fizycznych ogólnej powierzchni w roku poprzednim;
  8) umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (jest to umowa pisemna zawarta co najmniej na 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem umów zawartych z osobami najbliższymi, o których mowa w art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
  9) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
  10) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
  11) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:
  a) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem;
  b) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem;
  c) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
  12) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny;
  13) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
  14) akt/akty zgonu rodzica/rodziców;
  15) zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta;
  16) akt małżeństwa;
  17) w przypadku osób, których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej student obowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny;
  18) w przypadku utraty dochodu – dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;
  19) w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki -dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany;
  20) w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki -dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany;
  21) zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie lub uczących się dzieciach, które ukończyły 18 rok życia;
  22) skrócone lub zupełne akty urodzenia rodzeństwa lub dzieci albo inny dokument urzędowy potwierdzający ich wiek, jeżeli nie przekroczyli 18 roku życia;
  23) odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
  24) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
  25) orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
  26) oświadczenie o nie rejestrowaniu się w Urzędzie Pracy oraz nie osiąganiu żadnych dochodów (załącznik nr 2c);
  27) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (załącznik nr 2f);
  28) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym niepodlegającego opodatkowaniu (załącznik 2e), tj.:
  a) alimenty na rzecz dzieci;
  b) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
  c) świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
  d) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego;
  e) renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  f) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
  g) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne;
  h) kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich;
  i) świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
  j) należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób;
  k) dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;
  l) świadczenia rodzicielskie;
  m) zasiłek macierzyński, którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  n) stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
  o) oraz inne dochody niepodlegające opodatkowaniu, wymienione szczegółowo w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oraz w pouczeniu do oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.
 2. Student ubiegający się o świadczenie pomocy materialnej przedkłada oryginały zaświadczeń oraz oryginały pozostałych dokumentów lub uwierzytelnioną kopię tych dokumentów. Kserokopię dokumentu uwierzytelnić może pracownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich podczas przyjmowania wniosku o przyznanie świadczeń pod warunkiem okazania oryginału dokumentu. Formularze podpisywane przez studenta i członków rodziny muszą być przedstawione w oryginale.
 3. Uczelniana Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Uczelniana Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
 4. Uczelniana Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Uczelniana Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Stypendium socjalne – zasady ustalania dochodu

par. 17

 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu, uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne,
  1) uwzględnia się dochody osiągane przez:
  a) studenta,
  b) małżonka studenta,
  c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 2. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
  1) ukończył 26. rok życia;
  2) pozostaje w związku małżeńskim;
  3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d;
  4) osiągnął pełnoletność, przebywać w pieczy zastępczej;
  5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. Student, o którym mowa w ust. 3, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych (załącznik nr 2b).
 5. Stałe źródło dochodu studenta oznacza nieprzerwane źródło dochodu przez 12 miesięcy w poprzednim roku kalendarzowym oraz w roku bieżącym (tj. od początku roku kalendarzowego do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej). Stałym źródłem dochodu jest wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renty z tytułu niezdolności do pracy, dochód z tytułu alimentów, cyklicznie zawierane umowy o dzieło i zlecenie itp. Ciężar udowodnienia posiadanego stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.
 6. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym odejmuje się kwotę zapłaconych alimentów w ubiegłym roku kalendarzowym.
 7. W przypadku, gdy rodzina ponosi opłatę za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, od dochodu rodziny uzyskanego przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym odejmuje się kwotę ponoszonej opłaty za pobyt w tej instytucji za ubiegły rok kalendarzowy.
 8. W przypadku, gdy studentowi lub osobie samotnie wychowującej dziecko, tj. rodzicowi studenta, nie zostało zasądzone sądownie świadczenie alimentacyjne na rzecz studenta od jego rodzica, stypendium nie przysługuje, chyba że:
  1) rodzice studenta nie żyją lub jedno z rodziców studenta nie żyje,
  2) ojciec studenta jest nieznany,
  3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania studenta i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz studenta,
  5) student, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

par. 18

 1. Stypendia przyznawane są na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta (lub studenta samodzielnego finansowo) z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane, z zastrzeżeniem § 23 i 24. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując przeciętne miesięczne dochody członków rodziny studenta, a następnie dzieląc je przez liczbę osób w rodzinie studenta (w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy materialnej).
 2. Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów poszczególnych członków jego rodziny, po odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu kwot odprowadzonych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku (dochód netto).
 3. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
 4. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, znajdującego się w posiadaniu rodziny w poprzednim roku kalendarzowym, przyjmuje się, ze z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 oraz z2018 r. poz. 1588 i 1669).
 5. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:
  1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
  2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
  3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 6. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 5, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
 7. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się.

Stypendium socjalne – dochody niepodlegające wliczeniu

par. 19

 1. Do dochodów rodziny studenta nie wlicza się:
  1) świadczeń dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy;
  2) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów, doktorantów w ramach:
  a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
  3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
  4) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przyznawanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
  5) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).
 2. Ponadto do dochodu nie wlicza się:
  1) świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych;
  2) świadczeń z pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych, celowych, okresowych itd.;
 3. dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
 4. W przypadku śmierci rodzica lub współmałżonka, i innego członka rodziny, nie bierze się pod uwagę zarówno osoby nieżyjącej, jak i dochodu przez nią uzyskanego.

Stypendium socjalne – dochody uzyskane poza granicami kraju

par. 20

 1. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut, ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do pomocy materialnej.
 2. W przypadku, gdy członek rodziny uzyskał poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do stypendium, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.
 3. Dokumenty w języku obcym muszą być obowiązkowo przetłumaczone na język polski.

Stypendium socjalne – utrata lub uzyskanie dochodu

par. 21

 1. Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu spowodowaną:
  1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
  2) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
  3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty lub renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r. poz. 303),
  5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16B ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. z 2019 r. Dz. U. poz. 299) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. z 2019 r.  U. poz. 300).
  6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych wskutek bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
  8) utrata świadczenia rodzicielskiego;
  9) utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  10) utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 2. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
 3. Za dochód uzyskany uważa się uzyskanie dochodu spowodowane:
  1) zakończenia urlopu wychowawczego,
  2) uzyskania zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
  3) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  4) uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
  5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
  8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 4. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieka opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego po opieka opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód, dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczenia.
 5. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń.
 6. Zmiana warunków zatrudnienia w ramach tego samego stosunku pracy nie jest traktowana jako utrata i uzyskanie dochodu.
 7. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek rodziny utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
 8. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

par. 22

 1. W przypadku zmiany w trakcie roku akademickiego wysokości dochodu w rodzinie studenta, mającej wpływ na wysokość i prawo do otrzymywania stypendium socjalnego, wynikającej z utraty dochodu, uzyskania dochodu, zmiany liczby członków rodziny, student zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie uczelnię poprzez złożenie odpowiednich dokumentów wraz z wnioskiem korygującym (załącznik nr 3).
 2. Prawo do świadczeń ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
 3. W przypadku uzyskania dochodu w trakcie roku akademickiego, UKS ustala go na podstawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli jest on uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia.
 4. W przypadku zmiany liczby członków rodziny, UKS ponownie ustala dochód na jednego członka rodziny od miesiąca następującego od złożenia wniosku.

Uwaga! Zmiany w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Pobierz wniosek

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu, tj.:
  1) zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z którym zaliczono go do grupy osób o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, lub
  2) orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym uznano studenta za osobę o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy, lub
  3) orzeczenia ZUS o przyznaniu grupy inwalidzkiej lub o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
 2. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 3. Student starający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych musi przedłożyć:
  1) wniosek (załącznik nr 4),
  2) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.
 4. Stypendium dla osób niepełnosprawnych UKS przyznaje w różnej wysokości, w zależności od określonego stopnia niepełnosprawności. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511) wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:
  1) znaczny, który jest równoznaczny z:
  a) całkowitą niezdolnością do pracy oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji ustaloną na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. z 2018 r. Dz. U. poz.1270),
  b) I grupą inwalidów,
  c) stałą lub długotrwałą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
  2) umiarkowany, który jest równoznaczny z:
  a) całkowitą niezdolnością do pracy ustaloną na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  b) II grupą inwalidów,
  3) lekki, który jest równoznaczny z:
  a) częściową niezdolnością do pracy ustaloną na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  b) III grupą inwalidzką,
  c) długotrwałą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym.

Uwaga! Zmiany w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Stypendium rektora

Pobierz wniosek

 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:
  1) złożył wniosek (załącznik nr 5),
  2) zaliczył co najmniej I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub jest studentem studiów drugiego stopnia,
  3) uzyskał w poprzednim roku akademickim:
  a) wyróżniające wyniki w nauce (średnią ocen co najmniej 4,20) i/lub posiada,
  b) osiągnięcia naukowe lub
  c) osiągnięcia artystyczne lub
  d) osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
 2. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi.
 3. Przy ustalaniu średniej określonej w ust. 1 pkt 3 lit. a stosuje się następujące zasady:
  1) średnią ocen oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z przedmiotów w poprzednim roku akademickim, zaokrągloną do 0,01;
  2) uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów przewidziane w planie studiów do zaliczenia w poprzednim roku akademickim lub
  3) uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów przewidzianych w planie studiów do zaliczenia przez studenta w poprzednim roku akademickim, w tym oceny niedostateczne.
 4. W przypadku studentów rozpoczynających studia na I roku studiów drugiego stopnia, średnia ocen, o której mowa w 1 pkt 5 lit. a, wyliczana jest przez uczelnię, na której student ukończył studia pierwszego stopnia, z uwzględnieniem następujących postanowień:
  1) nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej oraz oceny z egzaminu dyplomowego,
  2) uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów przewidzianych w planie studiów do zaliczenia przez studenta w ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, z zastrzeżeniem ust. 4 lub
  3) uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów przewidzianych w planie studiów do zaliczenia przez studenta w ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, w tym oceny niedostateczne,
  4) średnią ocen oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z przedmiotów w poprzednim roku akademickim, zaokrągloną do 0,01.
 5. Stypendium rektora przyznawane jest w wysokości określonej, odrębnym zarządzeniem rektora.
 6. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 1. Punkty za uzyskaną średnią ocen wylicza się mnożąc średnią ocen x 10 punktów. Maksymalnie student może uzyskać 50 punktów z tytułu wysokiej średniej.
 2. Student, o którym mowa w ust. 6 może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów w następujących progach:
  1) laureat olimpiady międzynarodowej albo laureat lub finalista olimpiady stopnia centralnego – I próg; ogólnopolskiej – I próg,
  2)finalista olimpiady ogólnopolskiej – II próg.
 1. Stypendium rektora w danym roku akademickim może otrzymać nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów (semestr zimowy – wg stanu na dzień 15 października; semestr letni – wg stanu na dzień 15 marca). Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi. Studentów, o których mowa w ust. 6, nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora.
 2. Na liście nie więcej niż 10% wyróżniających się studentów danego kierunku rezerwuje się stypendia celem zapewnienia środków na ewentualne, pozytywne rozstrzygnięcie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, z zastrzeżeniem ust. 11.
 3. Nie stosuje się przepisów ust 10. w przypadku, gdy na danym kierunku liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium rektora nie przekroczy 10% liczby studentów tego kierunku.
 4. Przyznanie stypendium rektora w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy/odwołania możliwe jest tylko w sytuacji, gdy studentowi błędnie obliczono punkty, co spowodowało zaniżenie jego pozycji na liście rankingowej.
 5. Lista rankingowa najlepszych studentów jest ustalana odrębnie dla studentów studiujących na danym kierunku, a w sytuacji, gdy na danym kierunku prowadzony była rekrutacja na semestr zimowy oraz rekrutacja na semestr letni, odrębnie dla tych naborów.
 6. Lista rankingowa wyróżniających się studentów danego kierunku studiów sporządzona jest na podstawie uzyskanej przez studenta sumy punktów z tytułu uzyskanej średniej ocen oraz udokumentowanych osiągnięć.
 7. Jeżeli zamknięcie listy wyróżniających się studentów, zgodnie z przyjętymi zasadami, nie jest możliwe z powodu uzyskania takiej samej liczby punktów, należy zastosować kryteria podane w ust. 16.
 8. Na liście wyróżniających się studentów pozostają osoby, które oprócz punktów za średnią ocen uzyskały więcej punktów za osiągnięcia: naukowe, sportowe lub artystyczne. Skreślane natomiast są kolejno osoby, które:
  1)uzyskały niższą średnią ocen, liczoną bez zaokrągleń,
  2) uzyskały więcej ocen dostatecznych, dostatecznych plus, dobrych, dobrych plus.

par. 26

 1. Uczelniana Komisja Stypendialna przyznaje punkty studentom mającym udokumentowane osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz osiągnięcia artystyczne według następujących kryteriów:
 Kryterium Charakterystyka Punkty
Wyróżniające wyniki w nauce  Średnia ocen (średnia arytmetyczna) – minimum 4,20

średnia x 10 pkt.
(max. 50 pkt.)

Osiągnięcia naukowe publikacja naukowa w książce lub czasopiśmie recenzowanym 25 punktów
czynny udział w konferencji lub sympozjum naukowym (wystąpienie lub poster),
z zastrzeżeniem, że udział w kolejnej konferencji lub sympozjum naukowym z tym samym wystąpieniem nie będzie dodatkowo punktowany
10 punktów
·  udział w pracach komitetu organizacyjnego  konferencji/sympozjum naukowego/konwersatorium naukowego

·  czynny udział (wystąpienie/poster) w wydarzeniach  promujących naukę (Dzień Kariery, Dolnośląski Festiwal Nauki)

·  uczestnik projektu badawczego realizowanego (poza obowiązkowym planem studiów) przez koło naukowe

·     udział w mobilności międzynarodowej

5 punktów
Osiągnięcia artystyczne zajęcie w przeglądach, festiwalach artystycznych miejsca od:
– 1. do 3. miejsca (50 pkt.)
– 4. do 8. miejsca (25 pkt.)
max. 50 punktów
prezentacja własnego dzieła artystycznego – indywidualny wernisaż:
– 1 wystawa/prezentacja (30 pkt.)
– 2 wystawy/prezentacje (40 pkt.)
– 3 lub więcej (50 pkt.)
max. 50 punktów
Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym ·     Olimpiada, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Świata, Akademickie Mistrzostwa Europy, Uniwersjada:
– miejsca medalowe (60 pkt.)
– miejsca 4-8 (40 pkt.)
max. 60 punktów
·     Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski:

– miejsca medalowe (50 pkt.)
– miejsca 4-8 (40 pkt.)

max. 50 punktów
·         Akademickie Mistrzostwa Polski w grupie Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych:
– miejsca medalowe (40 pkt.)
– miejsca 4-8 (30 pkt.)
max. 40 punktów

2. Wszystkie formy aktywności muszą być udokumentowane oraz dotyczyć roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym ma być przyznane stypendium. W przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawanych od semestru letniego (dotyczy studiów II stopnia, nabór zimowy) osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe muszą dotyczyć ostatniego semestru studiów.
a) Osiągnięcia naukowe:
1) wszystkie publikacje muszą mieć charakter naukowy lub popularnonaukowy;
2) w przypadku, gdy student jest współautorem artykułu liczba przewidzianych za artykuł punktów zostanie proporcjonalnie rozdzielona między współautorów;
3) publikacja może również zostać wydana w postaci elektronicznej i będzie punktowana jak publikacja w formie papierowej, o ile spełni te same wymogi (recenzja, numer ISBN/ ISSN);
4) za publikację można traktować także tekst przyjęty do druku (po pozytywnej recenzji);
5) publikacja musi być odpowiednio udokumentowana, np. poświadczona przez redaktora lub recenzenta albo inną uprawnioną do tego osobę;
6) współautorstwo referatu lub innej aktywności liczonej, jako udział czynny jest punktowane proporcjonalnie do liczby współautorów;
7) do wniosku o przyznanie stypendium rektora należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe (np. zaświadczenie organizatora konferencji lub sympozjum naukowego o czynnym udziale w konferencji lub sympozjum naukowym), kserokopie okładki i spisu treści publikacji; potwierdzenie organizatora/opiekuna/prorektora dot. udziału w pracach komitetu organizacyjnego konferencji/sympozjum/konwersatorium naukowego i/lub czynnego udziału w wydarzeniach promujących naukę i/lub uczestnictwo w projekcie badawczym i/lub mobilności międzynarodowej;
b) Osiągnięcia artystyczne:
1) festiwale, przeglądy artystyczne muszą być sformalizowane tzn. mieć określone warunki uczestnictwa;
2) zajęcie miejsca w przeglądach, festiwalach artystycznych oraz prezentacja własnego dzieła artystycznego –indywidualny wernisaż (organizowany w galeriach, instytucjach kultury) muszą być udokumentowane zaświadczeniem, dyplomem lub certyfikatem wydanym przez organizatora wydarzenia.
c) Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym:
1) muszą zostać pisemnie potwierdzone dyplomem, zaświadczeniem wydanym przez organizatora wydarzenia sportowego lub prezesa KU AZS PWSZ Wałbrzych;
2) dopuszcza się przedłożenie kserokopii wyników ogłoszonych na stronie organizatora wydarzenia sportowego.

Uwaga, zgodnie z par. 10 Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2019/2020:

Stypendium rektora jest przyznawane studentom, którzy zaliczyli przedmioty wynikające z planu studiów danego semestru w sesji podstawowej oraz nie powtarzają i/lub nie będą powtarzać żadnego z przedmiotów (tzw. deficyt) w roku akademickim, którego dotyczy wypłata stypendium.

Uwaga! Zmiany w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Zapomoga

Pobierz wniosek

par. 27

 1. Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta (załącznik nr 6).
 2. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 3. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.
 4. Student przebywający na urlopie udzielonym z powodów zdrowotnych lub z tytułu urodzenia dziecka może ubiegać się o zapomogę.
 5. Z tytułu jednego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę.
 6. Student może ubiegać się o przyznanie zapomogi w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.
 7. Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student.

par. 28

 1. O przyznanie zapomogi może ubiegać się każdy student, który jest narażony na doraźne wydatki wynikające z:
  1) nieszczęśliwego wypadku;
  2) nagłej i/lub poważnej choroby studenta lub członka jego rodziny, wymagającej zakupu kosztownych leków;
  3) śmierci członka rodziny prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe;
  4) klęski żywiołowej (np. pożar, powódź);
  5) urodzenia dziecka.

par. 29

Wniosek studenta ubiegającego się o przyznanie zapomogi powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi zaistniałą sytuację (np. zaświadczenia lekarskie, karty informacyjne leczenia, faktury potwierdzające poniesienie kosztów na leczenie i rehabilitację, zaświadczenia o bieżących dochodach).

Uwaga! Zmiany w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.