Formularze, dokumenty, komunikaty


Wyjazdy pracowników


EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)

Cel wyjazdu

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi PWSZ AS w Wałbrzychu podpisała umowę o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej danego kierunku, w ramach Programu Erasmus+, w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów.
W kontakcie z uczelnią zagraniczną należy zaproponować i przygotować Porozumienie o programie nauczania (wykłady, seminaria, warsztaty, etc.) – tzw. Mobility Agreement For Teaching. Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać kilka dni (praktykowany w PWSZ okres pobytu to 2-5 dni). Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych, jeśli wyjazd trwa od 2 do 5 dni (jeżeli dłużej, to większa liczba godzin zajęć).
Uwaga: do kategorii STA zalicza się także przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw, którzy przyjeżdżają na zaproszenie uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zapraszającej. Chęć realizacji takiego zaproszenia powinna być każdorazowo zgłoszona do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Wsparcie finansowe

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STA (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży) w roku akademickim 2020/2021:

Grupa  Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w EUR przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140

Uczelnie partnerskie

Wykładowcy PWSZ mogą zrealizować zajęcia w jednym z przeszło trzydziestu europejskich ośrodków partnerskich (uniwersytetów, politechnik).

Formularze, dokumenty i komunikaty

Zasady finansowania i kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu

Wyszukiwarka „International Staff Week”Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT)

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (przedsiębiorstw, organizacji) w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy (szkolenie, seminarium, warsztaty, wizyta studyjna etc.).
Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni (praktykowany w PWSZ okres pobytu to 5 dni). Wyjazd tego typu wymaga przygotowania Porozumienia o programie szkolenia – tzw. Mobility Agreement For Training zaakceptowanego przez trzy strony: uczestnika, PWSZ AS w Wałbrzychu i instytucję przyjmującą. Jest to jeden z warunków ubiegania się o wyjazd. Porozumienie o programie szkolenia określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w miesiącu październiku roku akademickiego, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STT są identyczne jak przy wyjazdach wykładowców (patrz tabela wyżej).

Formularze, dokumenty i komunikaty
Zasady finansowania i kwalifikacji pracowników na wyjazdy szkoleniowe (STT) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu

Wyszukiwarka „Erasmus Staff Training”

Wyjazdy na praktyki


EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

Wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+

Swoją praktykę zawodową możesz także zrealizować za granicą. Odbycie takiej praktyki jest bardzo cenione przez pracodawców – w ich opinii procentuje bowiem unikalnymi umiejętnościami, których nie można zdobyć w żaden inny sposób. Zdaniem przedsiębiorców osoby, które w swoim CV mogą pochwalić się praktykami w obcym kraju są:

 • samodzielne,
 • aktywne,
 • potrafią odnaleźć się w trudnych sytuacjach,
 • dobrze zorganizować sobie pracę,
 • współpracować w środowisku międzynarodowym.

Przed wyjazdem należy uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships) zatwierdzanego przez studenta, instytucję przyjmującą i naszą uczelnię.

Gdzie mogę wyjechać?

Sprawdź ofertę wyjazdową dla Twojego kierunku studiów:
Instytucje partnerskie PWSZ AS w Wałbrzychu
Uczelnie partnerskie

Praktyki w Grecji

Studenci kierunków, takich jak np.: turystyka i rekreacja, kosmetologia, pedagogika mogą realizować wakacyjne praktyki w hotelach i resortach SPA w Grecji. Wyjazdy aranżowane są i monitorowane przez partnerską firmę – JOB TRUST.
Rekrutacja na praktyki odbywa się za pośrednictwem strony:
www.jobtrust.gr
Prezentacja dot. stanowisk oraz miejsc wyjazdowych w Grecji


Inne wyjazdy

Istnieje także możliwość realizacji 2-miesięcznej praktyki w innym kraju UE – poprzez samodzielne wyszukanie przez studenta stosownego miejsca realizacji praktyki! Skontaktuj się z koordynatorem programu Erasmus w celu ustalenia szczegółów.

Serwisy internetowe wspomagające wyszukiwanie potencjalnych miejsc odbywania praktyk przez studentów:

Wsparcie finansowe

Na zrealizowanie wyjazdu student otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+.
Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach na praktykę do poszczególnych krajów w roku akademickim 2020/2021 przedstawiają się następująco:

Grupa  Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium

w euro

 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 620
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy  600
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 550

Uwaga, Studenci niepełnosprawni i/lub znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują wsparcie finansowe z budżetu PO WER.

Jak ubiegać się o wyjazd?

Możesz starać się o stypendium na wyjazd na praktykę w semestrze zimowym, letnim lub w wakacje. Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2020/2021 trwa:

– do 31 października 2020,
– do 31 stycznia 2021 –
rekrutacja uzupełniająca (jedynie tam, gdzie zostaną wolne miejsca).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
Formularz zgłoszeniowy – wyjazd na_praktykę_2020/2021

Formularze przyjmowane są przez:
mgr Justynę Jaskólską, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus
adres: ul. Zamkowa 4, pok. 27
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl
tel. 74 6419205


Formularze, dokumenty i komunikaty dla studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach Programu Erasmus+

Formularze do pobrania
Zasady udziału w programie Erasmus+

Przewodnik nt. mobilności przygotowany przez ESN:
esn.org/studentguidebook

 

Zostałeś zakwalifikowany na wyjazd na praktyki w ramach Programu Erasmus+?

Sprawdź procedurę wyjazdu:

ETAP 1 – ZANIM WYJEDZIESZ
Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships)
to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i instytucją przyjmującą, określająca program praktyki oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie.
ETAP 2 – PO AKCEPTACJI ZE STRONY INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCEJ
Zaświadczenie
Otrzymujesz potwierdzenie z instytucji partnerskiej o przyjęciu na deklarowany okres praktyki. Udajesz się więc do biura Koordynatora Erasmusa, gdzie na podstawie tego potwierdzenia/zaproszenia otrzymasz zaświadczenie, potwierdzające Twój status studenta programu Erasmus+ oraz przyznanie Ci stypendium.Informacja o koncie osobistym W trakcie wypełniania formularzy aplikacyjnych koniecznie p a m i ę t a j o wypełnieniu formularza „Dane bankowe studenta”, który należy złożyć zanim zostanie podpisana umowa z PWSZ. Podaj w nim: pełną nazwę banku, oddział banku, numer konta osobistego (złotówkowe i walutowe). Jeżeli nie masz swojego konta osobistego, to koniecznie się o nie postaraj. Ubezpieczenia Osoby, opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie – rolę tę pełni Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. W niektórych krajach Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej, w innych trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl/ue/. O wydanie Karty wnioskuje się w Polsce, przed wyjazdem na stypendium.W każdym z państw UE/EOG obowiązują inne zasady udzielania świadczeń. Jeżeli jednak w danym kraju obowiązuje zasada pokrywania części kosztów świadczeń medycznych przez pacjenta (np. w Belgii, Francji, Niemczech czy Szwecji), polski obywatel będzie musiał najpierw zapłacić odpowiednią kwotę, a po powrocie do kraju ubiegać się o jej zwrot. Polacy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej, uprawnieni są do korzystania ze wszystkich usług medycznych, niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się przez okres nauki. Oznacza to, że będą mogli leczyć się nie tylko w nagłych przypadkach (jak turyści), ale otrzymają pomoc w przypadku przewlekłej choroby czy konieczności skorzystania z porad lekarzy specjalistów, jak również wykonania – na koszt ubezpieczalni – niezbędnych badań okresowych. Aby uzupełnić ubezpieczenie obowiązkowe o bardzo przydatne w podróży lub podczas pobytu dodatkowe warianty ubezpieczenia: OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków proponujemy aby każdy student lub wykładowca wyjeżdżający za granicę wykupił dodatkowo Kartę Euro < 26 lub legitymację ubezpieczeniową – ISIC – International Student Identity Card. Pamiętaj o podpisaniu oświadczenia o ubezpieczeniu, które dostarczysz do koordynatora w dniu podpisania umowy finansowej.Test biegłości językowej i kurs językowy (Online Linguistic Support) Udział w teście stanowi warunek wstępny udziału w  mobilności studentów wyjeżdżających na praktyki, jeżeli jeden z dostępnych w OLS języków jest językiem pracy (angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski). Test biegłości językowej online w programie Erasmus+ ocenia umiejętności: kompetencję gramatyczną, kompetencję leksykalną, kompetencję semantyczną, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem. Test składa się z 70 pytań i trwa od 40 do 50 minut.Umowa zawarta pomiędzy PWSZ a beneficjentem W wyznaczonym terminie (na około 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem) zgłaszasz się do Koordynatora Erasmusa w celu podpisania umowy dotyczącej warunków przyznania stypendium na realizację praktyki za granicą. Umowa ta zobowiązuje Cię m.in. do:

 • odbycia praktyki w deklarowanym okresie,
 • niezwłocznego powiadomienia uczelni o wszelkich planowanych zmianach w programie praktyki itp.,
 • dostarczenia z instytucji przyjmującej dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki,
 • nie ubiegania się o inne stypendium finansowane z funduszu Komisji Europejskiej,
 • złożenia ankiety dotyczącej okresu praktyki zagranicznej po powrocie do kraju (sprawozdanie on-line).

Kwota stypendium W programie Erasmus+ miesięczne stawki dla stypendystów są ustalane przez Narodową Agencję (FRSE). Student przeznacza uzyskane w formie stypendium Erasmus+ fundusze na dofinansowanie kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w kraju docelowym. PWSZ z budżetu ogólnouczelnianego na wniosek studenta dofinansowuje koszty podróży (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 31/2014).
ETAP 3 – POBYT ZAGRANICĄ
Masz już niezbędne dokumenty, załatwiłeś zakwaterowanie, kupiłeś bilet, pakujesz się i ruszasz w drogę. Nie zapomnij zabrać ze sobą kilku aktualnych zdjęć paszportowych. Mogą się okazać potrzebne, na przykład do biletu miesięcznego. Po przybyciu na miejsce, zgłaszasz się do opiekuna praktyki w instytucji zagranicznej. Pamiętaj też, że zawsze możesz liczyć na radę i pomoc koordynatorów uczelni macierzystej. Najlepiej kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, więc zadbaj o to, aby dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób możesz korzystać z poczty w instytucji przyjmującej. Po przyjeździe na miejsce może się okazać, że któregoś z elementów zaplanowanego i zatwierdzonego programu praktyki nie możesz zrealizować. Modyfikujesz więc ten program i poprawki nanosisz na drugiej stronie formularza Learning Agreement. Musisz uzyskać akceptację dla tych zmian miejscowego opiekuna praktyki oraz powiadomić o tym swojego koordynatora w PWSZ, przesyłając do niego podpisany formularz zmienionego porozumienia o programie praktyki.Przekraczanie granicy i legalizacja pobytu Po 1 maja 2004 r. obywatele polscy mogą swobodnie poruszać się po terytorium krajów wspólnoty oraz państw związanych z Unią Europejską układem o Europejskim Obszarze Gospodarczym – EOG (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). Nie zniknie jednak kontrola naszych obywateli wjeżdżających do pozostałych krajów UE i EOG. Polacy podróżujący do innych krajów Unii Europejskiej i EOG przekraczają granicę na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno starego, ważnego maksymalnie do 31 grudnia 2007 r., jak i nowego typu). Z dniem 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przy wyjazdach do państw UE i EOG – niezależnie od celu i czasu trwania pobytu. Należy jednak pamiętać, że na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia, a w przypadku niektórych państw formalności trzeba będzie załatwić jeszcze przed wyjazdem. Warunkiem koniecznym do legalizacji pobytu jest poświadczenie przez instytucję przyjęcia na praktykę w ramach programu Erasmus+, posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienie posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum socjalnego danego kraju). Zezwolenie na pobyt wystawiane jest na okres do jednego roku i przedłużane na kolejne lata studiów. Studenci z krajów członkowskich UE mają prawo do podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze określonym przez ustawodawstwo danego kraju. Jeśli chodzi o wyjazdy na stypendium do Turcji w tym przypadku wymagane jest posiadanie wizy. W celu zdobycia najbardziej aktualnych informacji dotyczących przepisów meldunkowych oraz legalizacji pobytu za granicą po 1 maja 2004 r. radzimy odwiedzić stronę www.msz.gov.pl („Informacje Konsularne”, tu znaleźć „Informacje Wizowo-Paszportowe dla Obywateli Polskich i Cudzoziemców”) lub też skontaktować się z ambasadami lub przedstawicielstwami konsularnymi.Test biegłości językowej (OLS) Na dwa tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego testu do wypełnienia w ciągu 10 dni.
ETAP 4 – PO POWROCIE, ROZLICZENIE STYPENDIUM
Po powrocie do kraju przedstawiasz koordynatorowi dokumenty wydane przez instytucję zagraniczną poświadczające odbycie i zaliczenie okresu praktyki.Sprawozdanie stypendysty Jednym z warunków rozliczenia się ze stypendium jest wypełnienie ankiety studenta, oceniającej Twój pobyt zagraniczny. Link do sprawozdania online otrzymasz drogą mailową zaraz po powrocie ze stypendium. Pamiętaj, w ciągu 7 dni musisz wypełnić ankietę.Podziel się doświadczeniami Na pewno młodsi koledzy, którzy dopiero wybierają się na stypendium programu Erasmus+ zwrócą się do Ciebie o radę lub informacje. Doświadczenia zebrane przez Ciebie być może pomogą im łatwiej przebrnąć przez całą procedurę. Dzięki Tobie unikną tych problemów, na jakie sam się natknąłeś. Podziel się z nimi swoimi doświadczeniami.Z pamiętnika Erasmusa…
Adrianna, studentka pedagogiki skorzystała z możliwości realizacji praktyki zawodowej w ramach Programu Erasmus+. Swoje dwa miesiące praktyk postanowiła odbyć w szkole – IES LUIS Seoane w Pontevedra w Hiszpanii. Oprócz zajęć obowiązkowych miała także okazję podróżować. Zachęcamy do zapoznania się z jej relacją:„Wyobraźcie sobie miejsce, w którym na każdym kroku znajdują się kafejki, restauracje. Ludzie codziennie siedzą w ogródkach piwnych, spotykają się ze przyjaciółmi rodziną i głośno dzielą się swoimi wrażeniami, codziennymi sprawami. Zamawiasz ‚cafe con leche’ za symboliczne euro i zaczynasz celebrować poranny rytuał śniadania, jak miejscowi. Z kawką dostajesz darmowe słodycze, a tak zapoczątkowany dzień procentuje świetnym humorem na cały dzień.
Wszyscy mówią, że Erasmus to niezapomniane wrażenia. Ja szczerze mówiąc średnio w to wierzyłam, ale kocham Hiszpanię i postanowiłam przekonać się na własnej skórze, jak wygląda życie na wymianie. Wcześniej przed wyjazdem wyszukałam w grafice google miasto, w którym miałam spędzić 2 miesiące i szczerze mówiąc, nie zrobiło na mnie spektakularnego wrażenia. Gdy tylko przyjechałam, odkryłam jak bardzo się myliłam. Pontevedra – miasto mostów, urzekło mnie zapierającym dech w piersiach starym miastem, trzema ogromnymi kościołami z XVI wieku i uliczkami wąskimi jak w turystycznych, włoskich miejscowościach. Zapomniałabym o rzece Lerez, ogromnej, przecinającej Pontevedrę na dwie części i łączącą się z oceanem. Dla amatorów zwiedzania muszę dodać, że miasto jest świetnie skomunikowane z Santiago de Compostelą (gdzie znajduje się słynna na cały świat katedra) i z Vigo zwanym miastem oliwnym, z pięknymi plażami i dwoma imponującymi parkami oraz ogromnym portem. Jednak to nie wszystkie atrakcje. Godzina drogi samochodem do Portugalii, Park Narodowy Islas Cies znajdujący się pośrodku Oceanu Atlantyckiego, a nawet istnieje możliwość wykąpania się w termach w niedalekim Ourense.
Jeśli chcesz się dowiedzieć jaka jest różnica między empanadą a empanadillą, odkryć bogactwo kulturowe Galicji i poznać wielu fantastycznych ludzi, zapraszam Cię w podróż do Hiszpanii!”
zdjęcie7AdaiEva

Erasmus + wsparcie językowe (OLS)


Online Linguistic Support (OLS)

Jest to narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+ (sektory: kształcenie i szkolenia zawodowe, młodzież i szkolnictwo wyższe). Online Linguistic Support jest dostępny pod adresem:
www.erasmusplusols.eu

OLS jest obowiązkowy do stosowania dla mobilności studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/ roboczym (praktyki) jest:

 • angielski,
 • czeski,
 • duński,
 • francuski,
 • grecki,
 • hiszpański,
 • niderlandzki,
 • niemiecki,
 • portugalski,
 • szwedzki
 • lub włoski.

Oznacza to dla studentów wyjeżdżający w ramach Erasmus+:

 • wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej

Test biegłości językowej OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników działań mobilnościowych w programie Erasmus+ trwających minimum 2 miesiące (studia/praktyki/staże/wolontariat w ramach EVS), którzy wybrali jeden z poniższych języków jako główny język nauki, pracy albo wolontariatu (za wyjątkiem native speakerów). Uczestnicy mobilności w programie Erasmus+ muszą podejść do testu dwukrotnie: przed rozpoczęciem oraz pod koniec okresu trwania mobilności, w celu sprawdzenia postępów, jakie poczynili w zakresie znajomości języka mobilności. Test online ocenia ich umiejętności językowe – słuchanie, czytanie i pisanie – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

 • udział w kursie językowym on-line w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej

Student uczestniczący w mobilności, który w pierwszym teście biegłości językowej Erasmus+ OLS uzyskał wynik na poziomie pomiędzy A1 a B1 według ESOKJ, automatycznie zostanie zaproszony (drogą e-mailową) do udziału w kursie językowym Erasmus+ OLS w swoim języku nauki lub pracy. Jeśli uzyska wynik na poziomie pomiędzy B2 a C2 według ESOKJ, będzie mógł wziąć udział w kursie językowym OLS albo w swoim głównym języku nauki lub pracy, albo w języku lokalnym kraju docelowego mobilności w programie Erasmus+, pod warunkiem, że jest on dostępny na platformie OLS. Od swojej uczelni wysyłającej otrzyma e-mail z zaproszeniem do udziału w kursie językowym OLS. Na zalogowanie się na stronę Erasmus+ OLS i rozpoczęcie kursu językowego będzie miał miesiąc, licząc od daty otrzymania powiadomienia.

 • na dwa tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego obowiązkowego testu do wypełnienia w ciągu 10 dni.

 

Dowiedz się więcej: http://erasmusplusols.eu/pl/

Karta Programu Erasmus+


EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

KARTA PROGRAMU ERASMUS+ dla PWSZ AS w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała w dniu 11 grudnia 2013 r. decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu na lata 2014-2020 Karty Programu Erasmus+ upoważniającej m.in. do prowadzenia wymiany międzynarodowej studentów oraz pracowników. Warunkiem uzyskania takich uprawnień jest przede wszystkim przygotowanie strategii i polityki umiędzynarodowienia, wysoka ocena dotychczasowych przedsięwzięć oraz posiadanie pakietu informacyjnego zgodnego z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów opracowanym w języku polskim i angielskim.

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 

Erasmus Policy Statement 2014-2020

 

PROGRAM ERASMUS+

Od 1 stycznia 2014 roku ruszył program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe
w całej Europie. Nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo program wspiera współpracę około 115 tys. instytucji i organizacji działających we wszystkich sektorach edukacji.

Erasmus+ zastąpił siedem wcześniejszych programów i wprowadził wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Program został oficjalnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. W połączeniu różnych programów i inicjatyw architekci programu pokładają nadzieję na bardziej wydajne finansowanie przedsięwzięć beneficjentów i łatwiejszy dostęp do funduszy edukacyjnych.

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży realizują trzy kluczowe akcje:

 • Akcja 1: Mobilność edukacyjna
 • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
 • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

Oprócz wymienionych wyżej akcji program dotyczy specyficznych działań w obszarze edukacji na poziomie wyższym pod nazwą Jean Monnet oraz w obszarze sportu. Działania te są realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Wyjazdy i przyjazdy studentów:

 • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni
 • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie, w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów

Wyjazdy i przyjazdy pracowników uczelni:

 • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni
 • w celach szkoleniowych

Źródło: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/
Dowiedz się więcej o Programie: www.erasmusplus.org.pl

Oferta wyjazdowa PWSZ:
Erasmus+ uczelnie partnerskie

Program Erasmus+


Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic

Please follow the current annuoncements on the website:

Statement 10 (22.05.2020)
Dear Students, we would like to inform you about changes in University’s operation:
1) Classes continue to take place online on the Moodle platform. However, effective from June 1st, it is allowed to conduct some classes at the University (after obtaining permission from Vice-rector for teaching and student affairs). This applies particularly to practical classes and classes in laboratories. Additionally, exams who can’t be conducted online, might also take place in the University buildings. Please refer to the information given to you by your lecturers and check updated information in Moodle platform. For students coming to University buildings for classes or exams following restrictions apply:
– students are obliged to maintain at least 2 meter distance to other people and wear mask while in the University building, including classroom;
– before entering the classroom students are obliged to leave their personal belongings (bag, backpack, jacket, cell phone) in the cloakroom;
– before entering the classroom students are obliged to wash their hands properly and disinfect them;
– students showing signs of a contagious disease are not allowed to enter the classroom;
– only students and lecturers are allowed to stay in the classroom during the class;
– students are only allowed to use their own school supplies (ballpen, pencil etc.); in any case of borrowing school supplies they have to be disinfected before using;
– moving around University buildings should be limited to classrooms and restrooms only.
2) Student ID cards are valid in the time of suspension of the University and 60 days after.
3) From May 25th on direct student service in Institutes and Department of Education and Student Affairs has been restored. However, students are only accepted after setting an appointment beforehand via phone or email. Service hours are Monday to Friday from 9am until 3pm in room 12 in building A (for Department of Education and Student Affairs) or in the respective Institute. Students are obliged to wear gloves and mask, bring own ballpen and disinfect hands before entering.

Statement 10 (20.04.2020)
Dear Students, our government announced the first stage of lifting coronavirus restrictions in Poland, effective from April 20th:

 • entrance to parks and forests is permitted, however, the usage of playgrounds and camps remains prohibited
 • limit of people in stores up to 100m2 is set at max. 4 people per cash desk
 • limit of people in stores over 100m2 is set at 1 person for every 15m2 of surface
 • it is not allowed to stay closer to each other than 15m2 in places of religious worship
 • children up to 13 years of age outside home require adult supervision.

All other restrictions set in previous announcements remain valid.

Statement 9 (14.04.2020)
Dear Students, please be informed, that by the decision of our rector the suspension of classes at our University is extended until May 17, 2020. For attending classes chosen in your study programme please continue using our e-learning platform Moodle (“Erasmus” section).

Statement 8 (10.04.2020)
Dear Students, please be informed, that by the decision of our government covering the nose and mouth in public places is obligatory from April 16th. Everyone in a public place will have to wear a mask, scarf or handkerchief. This obligation applies to everyone who is on the streets, in offices, shops, workplaces or places of providing services.
The operation of universities remains suspended until April 26.
Following restrictions are extended to April 19:

 • limit of people in stores (max. 3 people per cash desk); for example: if there are 4 cash desks in a store (it doesn’t matter, if they are open or closed), a maximum number of 12 people can stay in the store at the same time
 • limit of people at post office (max. 2 people per post box)
 • limit of people at market and bazaar (max. 3 people buying within the position)
 • obligation for customers to wear protective gloves in stores (stores are obliged to provide customers with protective gloves)
 • hours reserved for seniors in shops and service points (10am-12pm)
 • closing of beauty salons (hairdressers, cosmetics, piercing and tattoo salons)
 • closing of restaurants, bars and cafes (for dine-in)
 • closing of large-scale construction stores (on weekends)
 • limiting the work of hotels and accommodation (except for business stays)
 • a distance of at least 2 meters from person to person is required (exceptions: children under 13 years of age and dependent persons)
 • children and young people up to 18 years of age outside home require adult supervision
 • driving ban for the so-called “city bikes”
 • restrictions in access to parks, boulevards and promenades
 • rules for using public transport (every second seat must remain free).

Furthermore:

 • international air and rail traffic remains suspended until April 26
 • crossing of borders by foreigners is limited until May 3
 • the current quarantine policy applies until May 3
 • restrictions on mass events apply until further notice.

Please also notice, that restrictions on movement still apply except:
– routes to/from work,
– volunteering in the fight against coronavirus,
– essential matters of everyday life (shopping, visiting a drugstore, seeing a doctor, walking the dog).
Please comply with this rules.

Statement 7 (06.04.2020)
Dear Students, please watch important video message from Deputy Minister prof. Wojciech Maksymowicz: https://www.facebook.com/watch/?v=246045009858496

Statement 6 (01.04.2020)
Dear Students, please be informed, that our government has introduced next restrictions against the spread of coronavirus effective from April 1st:

 • limit of people in stores (max. 3 people per cash desk); for example: if there are 4 cash desks in a store (it doesn’t matter, if they are open or closed), a maximum number of 12 people can stay in the store at the same time
 • limit of people at post office (max. 2 people per post box)
 • limit of people at market and bazaar (max. 3 people buying within the position)
 • obligation for customers to wear protective gloves in stores (stores are obliged to provide customers with protective gloves)
 • hours reserved for seniors in shops and service points (10am-12pm)
 • closing of beauty salons (hairdressers, cosmetics, piercing and tattoo salons)
 • closing of large-scale construction stores (on weekends)
 • limiting the work of hotels and accommodation (except for business stays)
 • a distance of at least 2 meters from person to person is required (exceptions: children under 13 years of age and dependent persons)
 • children and young people up to 18 years of age outside home require adult supervision
 • driving ban for the so-called “city bikes”
 • restrictions in access to parks, boulevards and promenades.

Previous restrictions continue to apply. Please comply with this rules.

Statement 5 (26.03.2020)
We would like to inform you that by the decision of Polish Minister of Health new rules for protection against coronavirus apply from March 25:

 1. meetings and events are not allowed (except for events involving only family members or people who are living together)
 2. limiting the numbers of passengers in public transport (every second seating must remain free)
 3. restrictions on movement except:
  – routes to/from work
  – volunteering in the fight against coronavirus
  – essential matters of everyday life (shopping, visiting a drugstore, seeing a doctor, walking the dog).
 4. Previous limitations shall continue to apply:
  a. 14-day quarantine for returnees from abroad
  b. maintaining restrictions in shopping malls, gastronomic and entertainment activities.
  Please comply with this rules.

Statement 4 (23.03.2020)
Dear Erasmus+ incoming students, we would like to inform you, that according to the decision of the Minister of Science and Higher Education from March 21, 2020 the operation of all universities in Poland remains suspended until April 10, 2020. For attending classes chosen in your study programme please use our e-learning platform Moodle (“Erasmus” section). Our University has also decided to suspend direct service for our students in all departments. Service of our students is limited to phone calls and emails, so please use this means of communication exclusively. Please be informed also, that according to the decision of the Minister of Science and Higher Education from March 12, 2020 the validation of student ID cards is extended until May 31, 2020.
Please notice, that on March 13, 2020 our government has introduced a state of epidemic threat, which means:

 • foreign rail and air services are suspended
 • functioning of the shopping malls is restricted to pharmacies, groceries and laundry points
 • pubs, coffee shops, restaurants (excluding delivery orders) and night clubs are closed
 • mass gatherings are limited to 50 people
 • controls on all Polish borders have been restored
 • foreigners are not allowed to cross the Polish border, with an exception of those who work in Poland (such people will have to be put under 14 days of quarantine).

Due to the increasing number of COVID-19 cases in Poland we strongly recommend you to follow protective measures:

 • wash your hands frequently: regularly and thoroughly clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water
 • maintain social distancing: maintain at least 1 metre (3 feet) distance between yourself and anyone who is coughing or sneezing
 • avoid touching eyes, nose and mouth
 • practice respiratory hygiene: make sure you, and the people around you, follow good respiratory hygiene (this means covering your mouth and nose with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze, then dispose of the used tissue immediately)
 • if you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early: stay home if you feel unwell; if you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention and call in advance; follow the directions of your local health authority
 • avoid mass gatherings
 • avoid going out unless necessary.

If you consider the possibility of returning to your home country, kindly contact your country’s Embassy in Warsaw if travel restrictions with your home country have been put into effect (borders already closed), or else investigate the feasibility of travelling to your home country by conventional means of transport (plane, bus or train).
After your return to your home country, you should watch your health closely for 14 days and stay in isolation at home! If you develop fever and/or respiratory symptoms such as shortness of breath or cough 14 days after you have returned, it is recommended that you stay indoors and immediately seek medical attention mentioning your recent trip, or contact your National Public Health Organization.

Statement 3 (17.03.2020)
Dear Erasmus Students, our IT specialist already created an account for you in Moodle  and sent you login and password. Our lecturers were asked to upload there materials for learning for students. Some classes might be also done online. There is special section there titled “Erasmus”. Please check it.

Statement 2 (11.03.2020)
We would like to inform you, that due to the constantly increasing SARS-CoV-2 virus incidence rate and areas of its active transmission, the Rector of the Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych decreed that all mobilities and lectures are cancelled.

Statement 1 (05.03.2020)
We would like to inform you about official rector’s decision (made on 05.03.2020) according to the global health situation (COVID-19): the mobility of students and staff have to be cancelled until further notice.


If you have any further questions, please do not hesitate to contact:
Erasmus+ Institutional Coordinator
erasmus@pwsz.com.pl, tel. +48 746419205

Online Linguistic Support (OLS)

Jest to narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+ (sektory: kształcenie i szkolenia zawodowe, młodzież i szkolnictwo wyższe). Online Linguistic Support jest dostępny pod adresem: www.erasmusplusols.eu

OLS jest obowiązkowy do stosowania dla mobilności studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/ roboczym (praktyki) jest:
 • angielski,
 • czeski,
 • duński,
 • francuski,
 • grecki,
 • hiszpański,
 • niderlandzki,
 • niemiecki,
 • portugalski,
 • szwedzki
 • lub włoski.
Oznacza to dla studentów wyjeżdżający w ramach Erasmus+:
 • wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej
Test biegłości językowej OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników działań mobilnościowych w programie Erasmus+ trwających minimum 2 miesiące (studia/praktyki/staże/wolontariat w ramach EVS), którzy wybrali jeden z poniższych języków jako główny język nauki, pracy albo wolontariatu (za wyjątkiem native speakerów). Uczestnicy mobilności w programie Erasmus+ muszą podejść do testu dwukrotnie: przed rozpoczęciem oraz pod koniec okresu trwania mobilności, w celu sprawdzenia postępów, jakie poczynili w zakresie znajomości języka mobilności. Test online ocenia ich umiejętności językowe - słuchanie, czytanie i pisanie - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
 • udział w kursie językowym on-line w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej
Student uczestniczący w mobilności, który w pierwszym teście biegłości językowej Erasmus+ OLS uzyskał wynik na poziomie pomiędzy A1 a B1 według ESOKJ, automatycznie zostanie zaproszony (drogą e-mailową) do udziału w kursie językowym Erasmus+ OLS w swoim języku nauki lub pracy. Jeśli uzyska wynik na poziomie pomiędzy B2 a C2 według ESOKJ, będzie mógł wziąć udział w kursie językowym OLS albo w swoim głównym języku nauki lub pracy, albo w języku lokalnym kraju docelowego mobilności w programie Erasmus+, pod warunkiem, że jest on dostępny na platformie OLS. Od swojej uczelni wysyłającej otrzyma e-mail z zaproszeniem do udziału w kursie językowym OLS. Na zalogowanie się na stronę Erasmus+ OLS i rozpoczęcie kursu językowego będzie miał miesiąc, licząc od daty otrzymania powiadomienia.
 • na dwa tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego obowiązkowego testu do wypełnienia w ciągu 10 dni.
  Dowiedz się więcej: http://erasmusplusols.eu/pl/

Dear Erasmus+ Incoming Students, please read the information (check updates about the situation):
Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic

EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

ERASMUS+ PROGRAMME

Erasmus+ is the programme of the EU for the fields of Education, Training, Youth and Sport for the period 2014-2020. Erasmus+ replaces seven programmes bringing together: the Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius and Grundtvig), the Youth in Action programme and five international cooperation programmes. It also includes a new section for sport actions.

Erasmus+ encourages individual mobility and will provide opportunities for over 4 million Europeans to study, train, gain work experience and volunteer abroad. It also promotes transnational partnerships and alliances among Education, Training, and Youth institutions and organisations to foster cooperation, stimulate knowledge and innovation and bridge the worlds of Education and work in order to tackle the skills gaps we are facing in Europe. Moreover, Erasmus+ will also support national efforts to modernise Education, Training, and Youth systems. The new action of sport will support grassroots projects and cross-border challenges such as combating match-fixing, doping, violence and racism.

You can read much more about it in the website of the Programme and you can get support from the National Agencies of the Programme in each country.


ERASMUS+ at The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych
(Erasmus code: PL WALBRZY04)

1) student mobility:

 • studies abroad
 • work placements abroad

2) staff mobility:

 • teaching assignements abroad for staff of HEI or entreprises in HEI
 • HEI staff training abroad

Have you ever wanted to get to know a different European culture, study at a foreign university, do a traineeship in an enterprise abroad, make new friends, and learn another language? Then Erasmus+ may be what you are looking for!
Please contact our Erasmus+ Institutional Coordinator: erasmus@pwsz.com.pl

Read more: www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus

INFORMATION FOR INCOMING STUDENTS

 • APPLICATION PROCEDURE
Academic year Winter semester Summer semester
2020/2021 10.2020 - 02.2021 02.2021 - 06.2021
Application deadlines July 31st December 15th

 

APPLICATION  FORMS

The application forms should be filled by computer. Next, signed and stamped forms have to be forwarded to Erasmus+ Institutional Coordinator to acceptance (documents with original signatures by regular post, and also scans to our email).
On reception of the above-mentioned documents we will send a letter of acceptance to your coordinator via regular mail.

 

ECTS CATALOGUE

GENERAL INFORMATION FOR STUDENTS

INFORMATION ON THE INSTITUTION


CONTACT


- Erasmus+ Institutional Coordinator

Justyna Jaskólska
The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych
Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Poland
(Building A, room 27)
phone/fax: +48 74 641 92 05
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl

ECTS coordinators

STAFF MOBILITY FOR TEACHING

Foreign teachers applying to give lectures at The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych in the framework of Erasmus+ programme are obliged to send filled out Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching to Erasmus+ Institutional Coordinator (erasmus@pwsz.com.pl).

Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching:
– must be complete (all charts must be filled out),
– must be signed by the person responsible in sending institution and the teaching staff member,
– the minimum number of teaching hours is 8 (4 lectures – 1,5h each).

Complete Mobility Agreement is forwarded to a proper department. The lectures must be relevant to our field of study. Only when the Mobility Agreement is accepted by the person responsible in the Receiving Institution invitation letter may be issued.

The minimum level of English of a lecturer is B2.

STAFF MOBILITY FOR TRAINING

Foreign staff members applying for a training at The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych in the framework of Erasmus+ programme are obliged to send filled out Mobility Agreement – Staff Mobility for Training to Erasmus+ Institutional Coordinator (erasmus@pwsz.com.pl).

Mobility Agreement – Staff Mobility for Training:
– must be complete (all charts must be filled out),
– activities to be carried out must be specified (we need detailed plan of your training),
– must be signed by the person responsible in sending institution and the training staff member.

Complete Mobility Agreement is forwarded to a proper department. Only when the Mobility Agreement is accepted by the person responsible in the Receiving Institution invitation letter may be issued.

The minimum level of English of a trainee is B1.

CONTACT

The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych
Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Poland
Erasmus+ Institutional Coordinator: Justyna Jaskólska
(Zamkowa 4, Building A, room 27)
phone/fax: +48 74 641 92 05
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl

MENTOR dla Studenta Erasmusa

Nie stać Cię na wykupienie drogich kursów językowych?
A może wróciłeś z zagranicy i dostrzegasz jak powoli zapominasz, czego się nauczyłeś?
Nie czekaj bezradnie!

W nowym roku akademickim do PWSZ AS kolejny raz przyjadą zagraniczni studenci w ramach Programu Erasmus+. Masz niepowtarzalną szansę ich poznać, a z jednym z nich się zaprzyjaźnić. Zagraniczni studenci przyjeżdżają najczęściej bez znajomości języka polskiego. Potrzebują osoby, która ich odbierze z dworca, oprowadzi po mieście, a w razie potrzeby będzie służyć radą i pomocą. Przyjeżdżają do kraju, w którym nie znają nikogo, Ty możesz stać się ich kumplem lub nawet przyjacielem. Nie przejmuj się jeżeli Twój angielski nie jest perfekcyjny, ich angielski często jest na podobnym poziomie, a wcale się tym nie przejmują. Liczy się tylko to czy jesteś osobą godną zaufania.

Kto może zostać Mentorem?

 • Każdy student PWSZ AS, znający język obcy, najlepiej ten, którym posługuje się student Erasmusa.
 • Mentor musi być dyspozycyjny (zwłaszcza pod koniec września, głównie wtedy przyjeżdżają studenci zagraniczni).
 • Dobrze jest, gdy Mentor ma stały dostęp do Internetu. Na początku bowiem dostanie adres swojego Erasmusa i będzie z nim korespondował aż do jego przyjazdu.
 • Kompetencje Mentora nie obejmują spraw administracyjnych, jak załatwianie miejsca w akademiku, immatrykulacja, zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Są to sprawy zastrzeżone dla Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

Jeśli chcesz zostać Mentorem dla studenta Erasmusa, wypełnij kwestionariusz i zgłoś się do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:
Justyna Jaskólska, ul. Zamkowa 4 (budynek A, pok. 27)
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl

MENTOR - formularz zgłoszeniowy

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

mgr Justyna Jaskólska
tel.: +48 74641 92 05
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl


Uczelniany Koordynator ECTS
dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, amroczek-czetwertynska@pwsz.com.pl

Instytutowi Koordynatorzy ECTS w roku akademickim 2019/2020:

 1. dr hab. Piotr Szymaniec, pszymaniec@pwsz.com.pl
  – dla kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. dr inż. arch. Agnieszka Włostowska, awlostowska@pwsz.com.pl
  – dla kierunku: Architektura wnętrz
 3. dr hab. Anna Szemik-Hojniak, aszemik-hojniak@pwsz.com.pl
  - dla kierunków: Kosmetologia, Techniki dentystyczne, Pielęgniarstwo
 4. mgr Daniel Sierakowski, dsierakowski@pwsz.com.pl
  – dla kierunków: Filologia (specjalność: filologia angielska), Pedagogika
 5. dr inż. Marian Molasy, mmolasy@pwsz.com.pl
  – dla kierunku: Logistyka

Wyjazdy na studia


EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

Wyjazd na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

Nie musisz opuszczać kraju na kilka lat, żeby posmakować nauki za granicą. Erasmus+ umożliwia realizację części Twoich studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej.
Celem stypendium jest pobyt w jednej z uczelni partnerskich PWSZ AS w Wałbrzychu w celu zrealizowania uzgodnionego i zatwierdzonego przez Koordynatora ECTS programu studiów, a długość indywidualnego stypendium i dokładny termin jego rozpoczęcia zależy od ustaleń z wybraną uczelnią partnerską.

Dlaczego warto?

Wśród wartości najbardziej zachęcających przyszłych stypendystów, a wymienianych przez osoby, które wyjechały na stypendium zagraniczne są:

 • nauka i uzyskanie nowych kompetencji,
 • pogłębienie znajomości języków obcych,
 • poznanie innego systemu edukacji,
 • przygoda i szkoła życia,
 • poznanie innych kultur,
 • nawiązanie znajomości i przyjaźni z osobami z całej Europy a nawet świata,
 • możliwość zwiedzenia innego kraju,
 • podniesienie swojej wartości na rynku pracy oraz szansa na zdobycie unikalnej wiedzy – niemożliwej do uzyskania w innym miejscu.

Kto może wyjechać?

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli minimum pierwszy rok studiów I stopnia.

Ile razy można wyjechać?

Wielokrotnie, łącznie do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. Czas wyjazdów na studia i praktyki sumuje się. Stypendia zrealizowane wcześniej w ramach programów LLP-Erasmus, FSS, Erasmus+ są uwzględniane w powyższym „kapitale”, np. jeśli ktoś wcześniej zrealizował 5-miesięczny wyjazd na studia lub praktykę na studiach I stopnia, to może wyjechać jeszcze na maksimum 7 miesięcy na I stopniu, ale już na 12 miesięcy na II stopniu studiów.

Gdzie można wyjechać?

Sprawdź ofertę wyjazdową dla Twojego kierunku studiów

Stypendium programu Erasmus+

Na zrealizowanie wyjazdu student otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+.

Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach do poszczególnych krajów w  roku akademickim 2020/2021 przedstawiają się następująco:

Kraj

Miesięczna stawka obowiązująca
w programie Erasmus+(studia/SMS)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520 euro

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500 euro

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 euro

Uwaga, Studenci niepełnosprawni i/lub znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują wsparcie finansowe (stypendia) z budżetu PO WER.


Jak ubiegać się o wyjazd?

Możesz starać się o stypendium na wyjazd w semestrze zimowym, letnim lub na cały rok akademicki. Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa się głównie wiosną. Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w przypadku wyjazdów na studia w roku akademickim 2020/2021:
– do 31 października 2020,
– do 31 stycznia 2021 – rekrutacja uzupełniająca (jedynie tam, gdzie zostaną wolne miejsca).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:
Formularz zgłoszeniowy – wyjazd na studia_2020/2021

Formularze przyjmowane są przez:
mgr Justynę Jaskólską, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+
adres: ul. Zamkowa 4, pok. 27
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl
tel. 74 6419205

Koniecznie zapoznaj się z zasadami rekrutacji i finansowania wyjazdów studentów PWSZ AS w Wałbrzychu na studia:
Formularze, dokumenty i komunikaty dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach Programu Erasmus+

Informacje dla studentów wyjeżdżających do Turcji:
www.ankara.msz.gov.pl


Zostałeś zakwalifikowany na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+?
Sprawdź procedurę wyjazdu:


ETAP 1 – ZANIM WYJEDZIESZ

Zbieranie informacji o uczelni partnerskiej

Teraz powinieneś dowiedzieć się czegoś o uczelni przyjmującej, jej ofercie programowej, zasadach studiowania i zaliczania przedmiotów, systemie ECTS i o wszelkich innych kwestiach, które po pierwsze – pomogą Ci podjąć decyzję na temat programu studiów w uczelni przyjmującej, a po drugie – pozwolą Ci się zorientować, z jakimi warunkami finansowo-bytowymi będziesz musiał sobie radzić. Skorzystaj z adresów internetowych uczelni partnerskich PWSZ, a także przyjdź na spotkanie informacyjne organizowane przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Formularze aplikacyjne

Na stronach internetowych możesz znaleźć standardowe formularze programu Erasmus+. Wystarczy je dokładnie wypełnić, uzyskać akceptację programu zajęć ze strony koordynatora ECTS – następnie zaopatrzone w odpowiednie podpisy oraz w Twoje zdjęcie, złożyć w biurze koordynatora Erasmusa (pok. 27).
Ponieważ te dokumenty będą wysyłane do zagranicznej uczelni przyjmującej, powinny one być wypełnione w języku obcym czytelnie, najlepiej drukowanymi literami, bez pominięcia istotnych szczegółów dotyczących Twoich danych osobowych. Nie martw się, zostaniesz zaproszony przez naszego uczelnianego koordynatora na spotkanie organizacyjne, na którym m.in. nauczysz się, jak przygotować dokumenty związane z realizacją mobilności.

Application Form – czyli formularz zgłoszeniowy
Tu powinieneś podać dane dotyczące:
· koordynatora instytutowego oraz uczelnianego,
· uniwersytetu, do którego się wybierasz,
· terminu pobytu na zagranicznej uczelni (może być orientacyjny, z zaznaczeniem okrągłych miesięcy),
· Twoich kompetencji językowych,
· Twojego doświadczenia zawodowego,
· roku studiów, który będziesz miał ukończony w dniu wyjazdu.
Uwaga! Warto zapytać o oryginalne formularze z uczelni zagranicznej. Są one podobne, ale często i tak dodatkowo wymaga ich strona przyjmująca, zwłaszcza dotyczy to osobnych podań o miejsce w akademiku. Dokumenty możesz znaleźć na stronach internetowych danej uczelni.

Transcript of Records
Jest to wykaz wszystkich najważniejszych zaliczeń uzyskanych w uczelni macierzystej, powinien być również załączony do formularza zgłoszeniowego. W formularzu powinny być zawarte wszystkie stopnie ze zdanych przez Ciebie egzaminów w dotychczasowym okresie studiów oraz przypisane poszczególnym przedmiotom punkty ECTS.

Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for Studies, Recognition)
Porozumienie o programie studiów to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Program swoich studiów za granicą uzgadniasz z instytutowym koordynatorem ECTS.
W tym formularzu wypełniasz nazwy przedmiotów, które zamierzasz studiować oraz liczbę punktów ECTS tym przedmiotom przyporządkowaną. W poszukiwaniu wybranych przedmiotów zawsze dobrze jest zajrzeć na stronę internetową danej uczelni.
Porozumienie musi zostać podpisane przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron. Ty zobowiązujesz się do zaliczenia wybranych przedmiotów w sposób przewidziany dla studentów danej uczelni, Koordynator ECTS potwierdza swoim podpisem, iż przedmioty przez Ciebie wybrane stanowić będą część Twojego programu studiów w PWSZ oraz, że po ich zaliczeniu okres studiów za granicą zostanie zaliczony do okresu studiów w PWSZ (tzw. pełna uznawalność akademicka). Koordynator w uczelni przyjmującej zaś stwierdza, iż możesz studiować wybrane przedmioty w uczelni partnerskiej na takich samych zasadach jak studenci tejże uczelni. Do porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane przez obie uczelnie i studenta (zmiany te powinny mieć formę pisemną).

Accommodation Form (zakwaterowanie)
Informacje o możliwościach zakwaterowania za granicą przekazuje koordynator podczas spotkania organizacyjnego. Najdogodniejszą formą zakwaterowania jest pokój w akademiku, toteż należy skontaktować się z Działem Współpracy Zagranicznej (International Relations Office) lub podobną jednostką uczelni przyjmującej, która zajmuje się przydziałem miejsc w domach studenckich. Wówczas koniecznie pamiętaj, aby wypełnić stosowny formularz (tzw. accommodation form). Jednostka ta zazwyczaj posiada także informacje o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajem pokoi, mieszkań).

ETAP 2 – PO AKCEPTACJI ZE STRONY UCZELNI PARTNERSKIEJ

Letter of Acceptance – zaświadczenie o przyjęciu studenta na studia
Oczekujesz na potwierdzenie przyjęcia na studia zagraniczne z uczelni. Powinno ono nadejść na wskazany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy. Może je również otrzymać Twój koordynator. Bądź zatem z nim w kontakcie.

Zaświadczenie
Otrzymujesz potwierdzenie z uczelni partnerskiej o przyjęciu na deklarowany okres studiów. Udajesz się więc do biura koordynatora Erasmusa, gdzie na podstawie tego potwierdzenia/zaproszenia otrzymasz zaświadczenie, potwierdzające Twój status studenta programu Erasmus+ oraz wysokość przyznanego Ci stypendium. Zaświadczenie to jest często wymagane przez samą uczelnię partnerską oraz przy wypełnianiu obowiązków meldunkowych za granicą.

Informacja o koncie osobistym
W trakcie wypełniania formularzy aplikacyjnych koniecznie pamiętaj o wypełnieniu formularza „Dane bankowe studenta”, który należy złożyć zanim zostanie podpisana umowa z PWSZ. Podaj w nim: pełną nazwę banku, oddział banku, numer konta osobistego (złotówkowe i walutowe).
Jeżeli nie masz swojego konta osobistego, to koniecznie się o nie postaraj.

Ubezpieczenia

Osoby, opłacające składki na NFZ, podróżujące po krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mają prawo do korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Udając się do lekarza poza granicami kraju należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający ubezpieczenie – rolę tę pełni Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. W niektórych krajach Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przedstawia się bezpośrednio w placówce medycznej, w innych trzeba przed wizytą u lekarza zarejestrować się w instytucji ubezpieczeniowej, która wyda zaświadczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy medycznej. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań przyjętych w danym kraju dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl/ue/. O wydanie Karty wnioskuje się w Polsce, przed wyjazdem na stypendium.

W każdym z państw UE/EOG obowiązują inne zasady udzielania świadczeń. Jeżeli jednak w danym kraju obowiązuje zasada pokrywania części kosztów świadczeń medycznych przez pacjenta (np. w Belgii, Francji, Niemczech czy Szwecji), polski obywatel będzie musiał najpierw zapłacić odpowiednią kwotę, a po powrocie do kraju ubiegać się o jej zwrot.
Polacy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej, uprawnieni są do korzystania ze wszystkich usług medycznych, niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się przez okres nauki. Oznacza to, że będą mogli leczyć się nie tylko w nagłych przypadkach (jak turyści), ale otrzymają pomoc w przypadku przewlekłej choroby czy konieczności skorzystania z porad lekarzy specjalistów, jak również wykonania – na koszt ubezpieczalni – niezbędnych badań okresowych.
Aby uzupełnić ubezpieczenie obowiązkowe o bardzo przydatne w podróży lub podczas pobytu dodatkowe warianty ubezpieczenia: OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków proponujemy aby każdy student wyjeżdżający za granicę wykupił dodatkowo Kartę Euro<26 lub legitymację ubezpieczeniową ISIC – International Student Identity Card.
Pamiętaj o podpisaniu oświadczenia o ubezpieczeniu, które dostarczysz do koordynatora w dniu podpisania umowy finansowej.

Test biegłości językowej i kurs językowy (OLS – Online Linguistic Support)
Udział w teście stanowi warunek wstępny udziału w  mobilności studentów wyjeżdżających na studia, jeżeli jeden z dostępnych w OLS języków jest językiem nauki lub praktyki (angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski). Test biegłości językowej online w programie Erasmus+ ocenia umiejętności: kompetencję gramatyczną, kompetencję leksykalną, kompetencję semantyczną, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem.
Student, który w pierwszym teście biegłości językowej Erasmus+ OLS uzyskał wynik na poziomie pomiędzy A1 a B1 według ESOKJ, automatycznie zostanie zaproszony (drogą e-mailową) do udziału w kursie językowym Erasmus+ OLS w swoim języku nauki lub pracy. Jeśli uzyska wynik na poziomie pomiędzy B2 a C2 według ESOKJ, będzie mógł wziąć udział w kursie językowym OLS albo w swoim głównym języku nauki lub pracy, albo w języku lokalnym kraju docelowego mobilności w programie Erasmus+, pod warunkiem, że jest on dostępny na platformie OLS. Od swojej uczelni wysyłającej otrzyma e-mail z zaproszeniem do udziału w kursie językowym OLS.

Umowa zawarta pomiędzy PWSZ a beneficjentem
W wyznaczonym terminie (na około 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem) zgłaszasz się do koordynatora Erasmusa w celu podpisania umowy dotyczącej warunków przyznania stypendium na studia za granicą. Umowa ta zobowiązuje Cię m.in. do:

 • odbycia studiów w deklarowanym okresie,
 • niezwłocznego powiadomienia uczelni o wszelkich planowanych zmianach w programie studiów itp.,
 • dostarczenia z uczelni przyjmującej dokumentu potwierdzającego odbycie studiów oraz uzyskanie odpowiednich zaliczeń,
 • nie ubiegania się o inne stypendium finansowane z funduszu Komisji Europejskiej,
 • złożenia raportu uczestnika (sprawozdanie on-line),
 • wykonania drugiego testu biegłości językowej.

Kwota stypendium
W programie Erasmus+ miesięczne stawki dla stypendystów są ustalane przez Narodową Agencję (FRSE). Student przeznacza uzyskane w formie stypendium Erasmusa+ fundusze na dofinansowanie kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w kraju docelowym.
Należy pamiętać, iż stypendium Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie różnicy kosztów utrzymania i studiowania w kraju ojczystym i kraju przyjmującym. Na pokrycie kosztów pobytu za granicą stypendysta programu Erasmus+ powinien zatem poza stypendium Erasmusowym przeznaczyć środki, jakie normalnie przeznacza na utrzymanie w kraju, np. dotację wypłacaną przez rodziców, otrzymywane stypendium naukowe (lub/i socjalne) itp.
PWSZ z budżetu ogólnouczelnianego na wniosek studenta dofinansowuje koszty podróży (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 31/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia kwoty dofinansowania kosztów podróży w ramach realizacji programu Erasmus+).

ETAP 3 – POBYT ZAGRANICĄ

Masz już niezbędne dokumenty, załatwiłeś zakwaterowanie, kupiłeś bilet, pakujesz się i ruszasz w drogę. Nie zapomnij zabrać ze sobą kilku aktualnych zdjęć paszportowych. Mogą się okazać potrzebne, na przykład do biletu miesięcznego.
Po przybyciu na miejsce, zgłaszasz się do DWZ uczelni zagranicznej (International Relations Office) i koordynatora wydziałowego na uczelni. Oni najlepiej poinformują Cię o niezbędnych formalnościach, np. związanych z zakwaterowaniem, uczestnictwem w kursach językowych, legalizacji pobytu itp.
Pamiętaj też, że zawsze możesz liczyć na radę i pomoc koordynatorów uczelni macierzystej. Najlepiej kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, więc zadbaj o to, aby dowiedzieć się, gdzie i w jaki sposób możesz korzystać z poczty na uniwersytecie przyjmującym.
Po przyjeździe na miejsce może się okazać, że któregoś z elementów zaplanowanego i zatwierdzonego programu studiów nie możesz zrealizować. Modyfikujesz więc ten program studiów i poprawki nanosisz na drugiej stronie formularza Learning Agreement for Studies. Musisz uzyskać akceptację dla tych zmian miejscowego koordynatora programu oraz powiadomić o tym swojego koordynatora instytutowego w PWSZ, przesyłając do niego podpisany formularz zmienionego porozumienia o programie studiów.
Pamiętaj również o swoim statusie, statusie stypendysty programu Erasmus+. Zgodnie z zasadami tego programu możesz cieszyć się takimi samymi prawami jak studenci lokalni. Masz jednak również takie same obowiązki. Czekają Cię takie same wymagania i rygory egzaminacyjne.
A więc uczęszczasz na zajęcia, spotykasz się z tutorem/opiekunem i uzyskujesz zaliczenia oraz zdajesz egzaminy. Wszystkie Twoje osiągnięcia akademickie rejestrowane są następnie w dokumencie wykaz zaliczeń (Transcript of Records). Dokument ten musi być podpisany przez koordynatora programu Erasmus+ uczelni przyjmującej.

Podróż, przekraczanie granicy, legalizacja pobytu
W celu zdobycia najbardziej aktualnych informacji dla podróżujących, przepisów konsularnych, legalizacji pobytu za granicą radzimy odwiedzić strony:

 • www.msz.gov.pl (informacje konsularne)
 • polakzagranica.msz.gov.pl (poradnik)
 • iPolak (bezpłatna aplikacja mobilna MSZ)
 • odyseusz.msz.gov.pl (rejestracja podróży)

Od roku 2016 wyjeżdżający studenci  są proszeni o rejestrację w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć kontakt ze studentem, a także udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.


Test biegłości językowej (OLS)

Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności uczestnik, z wyjątkiem osób, dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line test biegłości językowej. Wypełnienie tego zobowiązania jest warunkiem koniecznym do pozytywnego rozliczenia studenta z wyjazdu.

Przedłużenie/skrócenie pobytu
Jeżeli Twój pobyt sprawił Ci satysfakcję, zarówno naukową jak i osobistą oraz spotkałeś się z przyjaznym przyjęciem partnerskiego uniwersytetu możesz przedłużyć swój pobyt o kolejny semestr. Jest to możliwe, ale tylko z semestru zimowego na letni. Nie możesz przedłużyć swojego stypendium z semestru letniego na zimowy, ponieważ jest to już nowy rok akademicki. Podanie o przedłużenie pobytu należy pobrać ze strony: www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus
Jeżeli uczestnik zakończy pobyt wcześniej, niż uzgodniono w umowie, a inne warunki umowy będą spełnione, będzie wymagany zwrot części stypendium proporcjonalnej do skróconego pobytu. Zwrot nie będzie wymagany jedynie w sytuacji, jeżeli student nie mógł ukończyć planowanych działań (z porozumienia o programie studiów) za granicą z powodu działania „siły wyższej”; wówczas uczestnik będzie uprawniony do otrzymania kwoty proporcjonalnej do rzeczywistego czasu trwania mobilności, a pozostała część stypendium będzie podlegała zwrotowi. Takie przypadki muszą być zgłoszone przez uczestnika do uczelni bezpośrednio po zajściu zdarzenia oraz podlegają zatwierdzeniu przez Narodową Agencję.

ETAP 4 – PO POWROCIE, ROZLICZENIE STYPENDIUM

Transcript of Records (wraz z aneksem) i 
Recognition Outcomes
Po powrocie do kraju przedstawiasz uczelnianemu koordynatorowi dokumenty wydane przez uniwersytet zagraniczny poświadczające odbycie i zaliczenie okresu studiów – oryginał wykazu zaliczeń (transcript of records) oraz aneks do TR, potwierdzony podpisem i pieczęcią uniwersytetu zagranicznego. Zaliczone przez Ciebie przedmioty wpisywane są do karty egzaminacyjnej  w języku angielskim – przepisania ocen i punktów ECTS dokonuje koordynator ECTS.
Aneks do Transcript of Records: www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus

Raport uczestnika
Jednym z warunków rozliczenia się ze stypendium jest wypełnienie indywidualnego raportu uczestnika, oceniającego Twój pobyt zagraniczny. Link do raportu online otrzymasz drogą mailową zaraz po powrocie ze stypendium (wiadomość generowana automatycznie przez system EU Survey). Pamiętaj, w ciągu 7 dni musisz wypełnić ankietę.

Podziel się doświadczeniami
Na pewno młodsi koledzy, którzy dopiero wybierają się na stypendium programu Erasmus+ zwrócą się do Ciebie o radę lub informacje. Doświadczenia zebrane przez Ciebie być może pomogą im łatwiej przebrnąć przez całą procedurę. Dzięki Tobie unikną tych problemów, na jakie sam się natknąłeś. Podziel się z nimi swoimi doświadczeniami.

Przewodnik nt. mobilności przygotowany przez ESN:
esn.org/studentguidebook


Media o Programie Erasmus+ w PWSZ:

„Studiuj za granicą!”
„Spełnij swoje marzenia”