Koło Naukowe PromoTECH


Koło naukowe utworzone przy Instytucie Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, dedykowane studentom kierunku Techniki dentystyczne.

Cele Koła:

 • propagowanie i poszerzanie wiedzy w zakresie nauk dentystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin protetyczno-ortodontycznych
 • poznawanie nowoczesnych rozwiązań i technologii zawodowych
 • rozpowszechnianie wiedzy i zasad etyki zawodowej z zakresu protetyki i ortodoncji
 • współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi z kraju i z zagranicy, w trym organizowanie tematycznych eventów, spotkań szkoleniowych, wizyt studyjnych i patronackich
 • integracja środowiska techników dentystycznych
 • integracja środowiska studenckiego zainteresowanego problematyką działalności Koła.

Opiekunem naukowym Koła jest mgr Elżbieta Lis.

Koło Naukowe Anglistów TeaTime


Koło Naukowe Anglistów o nazwie TeaTime powstało na kierunku filologia. Nie oznacza to jednak, że jego członkami mogą być tylko studenci filologii. Czekamy na każdego studenta PWSZ im Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,  który zainteresowany jest pogłębianiem swojej wiedzy w dziedzinach związanych z filologią angielską.

Koło zajmuje się organizowaniem wydarzeń propagujących szeroko pojętą kulturę krajów anglojęzycznych, tj.: wieczorki poetyckie poezji anglojęzycznej, szerzenie wiedzy dotyczącej zwyczajów i świąt anglojęzycznych różnych kręgów kulturowych, np. Halloween, podczas którego organizowano Kącik Grozy. 

Ponadto Koło bierze czynny udział w wydarzeniach ogólnouczelnianych: dni kariery, konferencje naukowe czy webinaria.

Ogólne cele KNA TeaTime to:

 • ułatwienie lepszego startu zawodowego członków,
 • integracja środowiska studenckiego,
 • rozwijanie osobowości i zainteresowań studentów.

Ze względu na pandemię działalność Koła przeniosła się w strefę online.
KNA TeaTime posiada własny profil na Facebooku: Tea time | Facebook

Wpadnijcie do nas!

Opiekunem koła jest dr Anna Pełczyńska.

Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time”


Misja Koła:
Poprzez swoją działalność chcemy rozbudzić wśród studentów zainteresowanie zagadnieniami logistyki i ułatwić im start w „wyścigu” na rynku pracy.

Jesteśmy organizacją studencką działającą przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym PWSZ AS w Wałbrzychu. Zrzeszamy studentów zainteresowanych dziedziną logistyki. Celem naszej działalności jest poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań uczestników Koła oraz nabywanie praktycznych umiejętności pod kątem rynku pracy. Obszar badawczy naszych analiz obejmuje w szczególności przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku lokalnym. Koncentrujemy się na problematyce logistykochłonności regionu oraz tematyce logistyki miasta. Aktywność Członków Koła przejawia się w czynnym uczestnictwie w życiu studenckim i naukowym:

 • udział w konferencjach naukowych i wyjazdach studialnych,
 • współpraca z organizacjami studenckimi,
 • studia przypadków,
 • publikacje naukowe.

Członkiem KNML JiT może zostać student PWSZ AS w Wałbrzychu, który wypełni wniosek i deklaracje członkowską oraz zapozna się z regulaminem działalności Koła. Spotkania Koła odbywają się średnio co dwa tygodnie i są prowadzone w różnych formach, np. „burzy mózgów”.

Opiekunem naukowym Koła jest dr Beata Detyna.

Zapraszamy na stronę internetową: www.justintime.pwsz.com.pl

oraz forum studentów logistyki PWSZ AS: logistykawalbrzych.eev.pl

Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości „EVENTUS”


Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości „EVENTUS” powstało w Instytucie Przyrodniczo – Technicznym PWSZ AS w Wałbrzychu z inicjatywy studentów 2 i 3 roku kierunku Logistyka oraz dr Beaty Detyny, Z – cy Dyrektora IPT.

Misja Koła: Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości „EVENTUS” inkubatorem młodych liderów, którzy nie tylko potrafią nakreślić wizje swojej przyszłości, ale przede wszystkim organizować działania zmierzające ku ich realizacji.
 

Koło „EVENTUS” jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności i bezinteresownej aktywności jego członków. Koło działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 81 Rozdz. 6 Statutu  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, z dnia 30 maja 2007r. (Uchwała Senatu nr 18/2007).

 

Działalność w ramach Koła ma na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie działań przedsiębiorczych, organizacyjnych oraz interpersonalnych. Celem jest współpraca z przedstawicielami biznesu (szczególnie w Regionie Wałbrzyskim), a także z Kołami Naukowymi PWSZ AS i  innymi uczelniami. Studenci zobowiązują się do aktywności  na zasadach wolontariatu (prowadzenie seminariów, szkoleń, korepetycji itp.) na rzecz społeczności akademickiej PWSZ AS oraz społeczności lokalnej. Ważnym celem jest rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów, z jednoczesnym wspieraniem ich działalności publikacyjnej. Koło „EVENTUS” pragnie prowadzić działania na rzecz integracji środowiska akademickiego oraz promować PWSZ AS.

 

Cele Koła będą realizowane m.in. poprzez:

 1. organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji;
 2. prowadzenie badań własnych, przygotowywanie referatów i dyskusji;
 3. udział w szkoleniach i konferencjach;
 4. organizowanie spotkań z przedstawicielami środowiska biznesowego;
 5. organizowanie „wycieczek dydaktycznych” do przedsiębiorstw;
 6. prowadzenie badań własnych oraz publikowanie wyników tych badań;
 7. prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej;
 8. organizowanie akcji propagującej zachowania przedsiębiorcze wśród studentów oraz młodzieży szkół średnich;
 9. współpracę z instytucjami samorządowymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi.

Członkiem Koła może zostać każdy student, który pragnie się czegoś nowego nauczyć, chce być aktywny i wyrazi wolę uczestnictwa poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej.

Opiekunem Studenckiego Naukowego Koła Eventus jest dr inż. Andrzej Dyszewski.

Facebook: https://www.facebook.com/Studenckie-Koło-Naukowe-Przedsiębiorczości-Eventus-680530251978716/
Strona uczelni: http://www.pwsz.com.pl/studenckie-kolo-naukowe-przedsiebiorczosci-eventus/

Studenckie Koło Naukowe MINISTRARE


Koło jest organizacją naukową zrzeszającą studentów kierunku Administracja i działa przy Instytucie Społeczno-Prawnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Chcesz poznać podobnych ludzi do siebie studiujących na tej samej uczelni i jednocześnie rozszerzyć swoje horyzonty w zakresie administracji publicznej i prywatnej???

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi TAK!!!

Zapraszamy do Koła Naukowego MINISTRARE!!

Znajdziesz nas pod adresem email skn.ministrare@gmail.com lub na www.facebook.com/ministrare.pwsz  – to proste !!!


Trzy kroki aby do nas dołączyć:

 1. Napisz do nas i poproś o deklarację.
 2. My powiadomimy Cię o najbliższym spotkaniu.
 3. Jeśli po odwiedzeniu nas, spodoba Ci się taka forma aktywności studenckiej, chętnie przyjmiemy Cię do Naszej Drużyny

Opiekunem koła jest dr Łukasz Mikowski.

Główne cele i zadania Koła to:

 • Stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i indywidualnych zainteresowań członków Koła związanych z administracją.
 • Popularyzacja wiedzy związanej z administracją publiczną i prywatną wśród studentów uczelni, a także poza uczelnią.
 • Integracja środowiska studenckiego.
 • Organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym, w tym organizowanie pracy naukowej w sekcjach tematycznych, rozwijających zainteresowania członków Koła.
 • Inspirowanie współpracy z innymi kołami naukowymi i organizacjami, zarówno działającymi przy PWSZ A.S. w Wałbrzychu, jak i poza nią.
 • Organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe, spotkania i obozy naukowe w kraju i za granicą.
 • Organizowanie odczytów, sympozjów, prelekcji i seminariów naukowych.
 • Rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej studentów

 

Studenckie Koło Naukowe Humanitas


Celami Studenckiego Koła Naukowego „Humanitas” jest:

 •  szeroko pojęta działalność prospołeczna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • włączanie się do działań na rzecz środowiska lokalnego,
 •  udział w różnego typu imprezach charytatywnych,
 • organizowanie konkursów okolicznościowych, happeningów, spotkań z ludźmi kultury i sztuki, projekcja ciekawych filmów.

Opiekunem naukowym Koła jest dr Anna Tutaj.

Studenckie Koło Naukowe BHPergo


Jesteśmy młodym kołem, które dopiero zaczyna swoją działalność.
Chcesz poznać podobnych ludzi do siebie studiujących na tej samej uczelni i jednocześnie rozszerzyć swoje horyzonty w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy???

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi TAK!!!

Zapraszamy do Koła Naukowego BHPergo!!!

znajdziesz nas pod adresem email bhpergo@gmail.com

To proste !!!

Trzy kroki aby do nas dołączyć:

 1. Napisz do nas i poproś o deklarację.
 2. My powiadomimy Cię o najbliższym spotkaniu.
 3. Jeśli po odwiedzeniu nas, spodoba Ci się taka forma aktywności studenckiej, chętnie przyjmiemy Cię do Naszej Drużyny 😉

Opiekunem koła jest dr inż. Iwona Romanowska-Słomka

Celem koła BHPergo jest poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, poznanie specyfikacji zawodu Inspektora ds. BHP, a także propagowanie zdobytej wiedzy w środowisku studenckim i pozauczelnianym.

Jako koło chcemy:

 • czynnie uczestniczyć w życiu uczelni,
 • rozpocząć działalność naukową,
 • organizować spotkania/ konferencje o tematyce bhp, ppoż. i pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • brać udział w zjazdach/konferencjach ogólnopolskich o tematyce bhp, ppoż., itp.,
 • organizować wyjazdy, które pokażą nam pracę bhp-owca i innych służb z nim współpracujących od podszewki ;-).

Studenckie Koło Naukowe Iuvenum


Studenckie koło naukowe Iuvenum powstało w 2013 roku i jego aktywności są realizowane pod opieką mgr Katarzyny Fitrzyk przy Instytucie Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
Cele Koła:
a) poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów i pracowników naukowych;
b) rozwijanie życia naukowego wśród studentów i pracowników naukowych;
c) rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi;
d) promowanie kierunku Kosmetologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
e) popularyzacja wiedzy z zakresu kosmetologii;
f) promocja kierunku wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
g) poszerzanie wiedzy na temat kierunku wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
Cele te realizowane są poprzez:
a) organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji;
b) prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji;
c) prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności Koła w postaci witryny internetowej;
d) wyjazdy na seminaria i konferencje;
e) spotkania i współpracę z organizacjami o podobnych celach;
f) organizowanie i udział w obozach naukowych;
g) prezentowanie osiągnięć Koła;
h) organizowanie spotkań z przedstawicielami środowiska biznesowego;
i) inne formy działalności zgodne ze statutem.
Koło Naukowe w roku akademickim 2013/2014 zajmowało się głównie sprawami organizacyjnymi, nawiązywaniem współpracy z firmami kosmetycznymi, promocją uczelni w Polsce.
październik/listopad: Zarejestrowanie Koła Naukowego Instytutu Zdrowia Wydziału Kosmetologii   w PWSZ w Wałbrzychu – Nawiązanie współpracy z firmami kosmetycznymi.
listopad: Reprezentowanie Uczelni podczas 28 Międzynarodowego Kongresu i Targów LNE&SPA w Krakowie. Zwiedzanie   Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona oraz wielokrotnie nagrodzonego SPA Farmona.
Udział reprezentantek Koła Naukowego w Ogólnopolskim 1 Biegu Kosmetyczek – 2 miejsce!
marzec: „Beauty rooms” podczas Dni Otwartych PWSZ AS – wykonywanie masaży, diagnozy skóry, manicure spa,
marzec: Pomoc przy organizacji 1 Mistrzostw Kosmetyczek PWSZAS
kwiecień: Reprezentowanie Uczelni na III Targi Kosmetyczno – Fryzjerskie Dni Urody i Spa, udział w Kongresie Makijażu i w III Konferencji Dni Urody i Spa, w Konferencji Podologicznej.
Promowanie Uczelni na stoisku targowym podczas targów kosmetycznych.
Pomoc w organizacji przygotowań reprezentantek Uczelni do Mistrzostw Polski Szkół Kosmetycznych – zajęcie 1 miejsca przez reprezentantki PWSZ AS w Wałbrzychu.
kwiecień: Wyjazd reprezentantek Koła Naukowego na Forum Kosmetyki Profesjonalnej Beauty Vision – Poznań. Udział w licznych pokazach i szkleniach kosmetycznych.
czerwiec: Pomoc organizacyjna w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zdrowie dla Regionu.” PWSZ w Wałbrzychu.
Projekty badawcze Koła Naukowego 2015/2016
1. „ Styl życia i zachowania prozdrowotne studentów PWSZ AS Wałbrzych”.
2. „ Stan skóry studentów PWSZ AS – badanie przedmiotowe i podmiotowe”.
3. „Zmienność wybranych parametrów skóry po stosowaniu terapii łączonej (terapia płatkowym kwasem Luminex z 20% kwasem salicylowym).

Zapraszamy na naszą stronę facebook : www.facebook.com/koloiuvenum