Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Koło Naukowe PromoTECH


Koło naukowe utworzone przy Instytucie Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, dedykowane studentom kierunku Techniki dentystyczne.

Cele Koła:

 • propagowanie i poszerzanie wiedzy w zakresie nauk dentystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin protetyczno-ortodontycznych
 • poznawanie nowoczesnych rozwiązań i technologii zawodowych
 • rozpowszechnianie wiedzy i zasad etyki zawodowej z zakresu protetyki i ortodoncji
 • współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami naukowymi z kraju i z zagranicy, w trym organizowanie tematycznych eventów, spotkań szkoleniowych, wizyt studyjnych i patronackich
 • integracja środowiska techników dentystycznych
 • integracja środowiska studenckiego zainteresowanego problematyką działalności Koła.

Opiekunem naukowym Koła jest mgr Elżbieta Lis.

Organizacja roku akademickiego 2020/2021


Rok akademicki trwa od 07.10.2020 r. do 30.09.2021
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021
Semestr zimowy: 07.10.2020-05.02.2021
Zimowa sesja egzaminacyjna: 06.02.2021-14.02.2021
Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: 15.02.2021-21.02.2021
Przerwa świąteczna: 24.12.2020-06.01.2021
Przerwa zimowa: 15.02.2021-21.02.2021
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12.11.2020, 13.11.2020, 04.01.2021, 05.01.2021
SEMESTR LETNI 2020/2021
Semestr letni: 22.02.2021-20.06.2021
Letnia sesja egzaminacyjna: 21.06.2021-04.07.2021
Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: 01.09.2021-15.09.2021
Przerwa świąteczna: 01.04.2021-07.04.2021
Przerwa letnia: 05.07.2021-30.09.2021
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 01.04.2021, 02.04.2021, 06.04.2021, 07.04.2021, 04.05.2021, 05.05.2021, 04.06.2021

Stypendia programu PO WER 2020/2021


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ
(Program PO WER)

 

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”

Studenci zakwalifikowani na wyjazdy finansowane z umów zawartych w roku akademickim 2020/2021 w programie Erasmus+, dla których uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” otrzymują zarówno „wsparcie indywidualne” jak i „dodatek socjalny” z projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” finansowanego ze środków PO WER.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+. Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN).

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu PO WER „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” w roku akademickim 2020/2021:

 • WYJAZDY STUDENTÓW POBIERAJĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNE
Grupa  Kraj Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego
na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3 069 PLN
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 984 PLN
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2 771 PLN

Dokumenty dla studentów pobierających stypendium socjalne:

 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego [PL]
 • Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [PL]
 • Formularze i dokumenty w PWSZ

 

 • WYJAZDY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grupa  Kraj Miesięczna stawka stypendium
w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia
Miesięczna stawka stypendium
w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 217 PLN 2 643 PLN
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 131 PLN 2 558 PLN
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 1 918 PLN 2 345 PLN
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

Dokumenty dla niepełnosprawnych:

Koło Naukowe Anglistów TeaTime


Koło Naukowe Anglistów o nazwie TeaTime powstało na kierunku filologia. Nie oznacza to jednak, że jego członkami mogą być tylko studenci filologii. Czekamy na każdego studenta PWSZ im Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,  który zainteresowany jest pogłębianiem swojej wiedzy w dziedzinach związanych z filologią angielską.

Koło zajmuje się organizowaniem wydarzeń propagujących szeroko pojętą kulturę krajów anglojęzycznych, tj.: wieczorki poetyckie poezji anglojęzycznej, szerzenie wiedzy dotyczącej zwyczajów i świąt anglojęzycznych różnych kręgów kulturowych, np. Halloween, podczas którego organizowano Kącik Grozy. 

Ponadto Koło bierze czynny udział w wydarzeniach ogólnouczelnianych: dni kariery, konferencje naukowe czy webinaria.

Ogólne cele KNA TeaTime to:

 • ułatwienie lepszego startu zawodowego członków,
 • integracja środowiska studenckiego,
 • rozwijanie osobowości i zainteresowań studentów.

Ze względu na pandemię działalność Koła przeniosła się w strefę online.
KNA TeaTime posiada własny profil na Facebooku: Tea time | Facebook

Wpadnijcie do nas!

Opiekunem koła jest dr Anna Pełczyńska.

Pomoc materialna – krok po kroku


O jaką formę pomocy materialnej mogę się ubiegać w Uczelni?

Studenci PWSZ AS studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

– stypendium rektora;
– stypendium socjalne;
– stypendium dla osób niepełnosprawnych;
– zapomogę.

Studenci mogą ubiegać się o każdą z w/w form pomocy materialnej pod warunkiem spełnienia kryteriów, określonych w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ AS w Wałbrzychu, obowiązującym w danym roku akademickim.

Czy mogę wnioskować o kilka form pomocy materialnej?

Tak, o ile student spełnia przesłanki, o których mowa w Regulaminie pomocy materialnej.

Na jaki okres czasu przyznawane jest stypendium?

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora przyznawane są w danym roku akademickim na okres:

– 9 miesięcy – od października do czerwca, lub
– 5 miesięcy – w przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr (np. na kierunkach: BHP, logistyka, techniki dentystyczne).

W przypadku studentów rozpoczynających studia od semestru letniego (np. na kierunku logistyka II stopnia), stypendium rektora jest przyznawane na poszczególne semestry, tj.:
1) w semestrze letnim na 4 miesiące – od marca do czerwca,
2) w semestrze zimowym na 5 miesięcy – od października do lutego.

Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Jeżeli posiadam tytuł zawodowy licencjata czy mogę ubiegać się o przyznanie stypendium?

Zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów świadczenia pomocy materialnej, tj. stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomoga:
– przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Czy jeśli powtarzam semestr studiów, czy mogę ubiegać się o stypendium?

Zgodnie z § 10 Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Wałbrzychu świadczenia pomocy materialnej nie są przyznawane studentom, którzy posiadają status studenta powtarzającego (czyli powtarzającego kolejny raz semestr/rok studiów).

Co zrobić jeżeli nie mam któregoś z załączników?

W przypadku stwierdzenia braku wymaganych dokumentów (załączników), Uczelniana Komisja Stypendialna, wzywa studenta do uzupełnienia braków, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

W przypadku nieudzielenia wyjaśnień lub niedostarczenia niezbędnych dokumentów  w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni od odebrania pisemnego wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Kto może ubiegać się o stypendium rektora?

Stypendium rektora może otrzymać student, który:
– zaliczył co najmniej I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub jest studentem studiów drugiego stopnia;
zaliczył przedmioty wynikające z planu studiów danego semestru w sesji podstawowej i tym samym uzyskał wpis na semestr kolejny;
– nie powtarza i/lub nie będzie powtarzał żadnego z przedmiotów (tzw. deficyt) w roku akademickim, którego dotyczy wypłata stypendium;
– nie posiada statusu studenta powtarzającego (tzn. nie powtarza kolejny raz tego samego semestru/roku studiów);
– uzyskał w poprzednim roku akademickim: wyróżniające wyniki w nauce (średnią ocen co najmniej 4,20) i/lub posiada osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;
– złożył wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, potwierdzającymi osiągnięcia wskazane we wniosku.

Uwaga: student jest zobowiązany do przygotowania załączników do wniosku w formie kserokopii zaświadczeń/dyplomów/certyfikatów itp. Nie ma możliwości wykonania ksero w DNiSS. Oryginały zaświadczeń należy przedłożyć do wglądu osobie przyjmującej wniosek.

Jakie osiągnięcia są brane pod uwagę do stypendium rektora?

Przykładowe osiągnięcia naukowe / artystyczne / sportowe:

Osiągniecia naukowe – publikacja naukowa w książce lub czasopiśmie recenzowanym
– czynny udział w konferencji lub sympozjum naukowym (wystąpienie lub poster), z zastrzeżeniem, że udział w kolejnej konferencji lub sympozjum naukowym, z tym samym wystąpieniem nie będzie dodatkowo punktowany
– udział w pracach komitetu organizacyjnego konferencji/sympozjum/konwersatorium naukowego
– czynny udział (wystąpienie/poster) w wydarzeniach promujących naukę (Dzień Kariery, Dolnośląski Festiwal Nauki)
– uczestnik projektu badawczego realizowanego (poza obowiązkowym planem studiów) przez koło naukowe
– uczestnik mobilności międzynarodowej
Osiągnięcia artystyczne Zajęcie w przeglądach, festiwalach artystycznych miejsca od:
– 1. do 3. miejsca (50 pkt.)
– 4. do 8. miejsca (25 pkt.)·   prezentacja własnego dzieła artystycznego – indywidualny wernisaż:
– 1 wystawa/prezentacja (30 pkt.)
– 2 wystawy/prezentacje (40 pkt.)
– 3 lub więcej (50 pkt.)
Osiągnięcia

sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym

Olimpiada, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Świata, Akademickie Mistrzostwa Europy, Uniwersjada:
– miejsca medalowe (60 pkt.)
– miejsca 4-8 (40 pkt.)
Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski:
– miejsca medalowe (50 pkt.)
– miejsca 4-8 (40 pkt.)
Akademickie Mistrzostwa Polski w grupie Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych:
– miejsca medalowe (40 pkt.)
– miejsca 4-8 (30 pkt.)

Czy z deficytem punktowym mogę ubiegać się o stypendium rektora?

Nie, student, który powtarza i/lub będzie powtarzał przedmiot (tzw. deficyt) w roku akademickim, którego dotyczy wypłata stypendium nie może ubiegać się o stypendium rektora.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o stypendium rektora?

Wnioski o przyznanie stypendium rektora składa się w dwóch wyznaczonych terminach:

 1. termin pierwszy – do 30 października 2020 roku,
 2. termin drugi – do 15 marca 2021 roku – w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego.

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego?

O przyznanie stypendium socjalnego może ubiegać się student, który:
–  posiada status studenta PWSZ (a zatem już od 1 semestru studiów), z tym, że świadczenia socjalne nie są przyznawane tym studentom pierwszego roku studiów, którzy nie podpisali ślubowania (DNiSS, budynek A, pok. 25);
– nie powtarza semestru/roku studiów (nie oznacza to, że nie może realizować  deficyt/ów);
– znajduje się w trudnej sytuacji materialnej;
–  gdy dochód netto na osobę w jego rodzinie nie przewyższa kwoty określonej zarządzeniem rektora na rok akademicki 2020/2021, czyli 1050 złotych na osobę.

Czy z deficytem punktowym mogę ubiegać się o stypendium socjalne?

Tak, student, który powtarza i/lub będzie powtarzał przedmiot (tzw. deficyt) w roku akademickim, którego dotyczy wypłata stypendium może ubiegać się o stypendium socjalne.

Czy osoba powtarzająca semestr może otrzymać stypendium socjalne?

Student powtarzający semestr posiada status studenta powtarzającego, zatem w świetle Regulaminu przyznawania świadczeń materialnych nie może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

Jakie dokumenty należy złożyć przy ubieganiu się o stypendium socjalne?

Ubiegając  się o stypendium socjalne, należy złożyć wniosek (załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów) wraz z załącznikami obrazującymi sytuację finansową studenta: Regulamin przyznawania świadczeń materialnych studentom paragraf 16, pkt. 1.

Rodzaje i liczba załączników dołączonych do wniosku są uzależnione od rzeczywistej sytuacji finansowej studenta.

Czy załączniki do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego muszę złożyć w oryginale?

W oryginale należy przedłożyć:
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta;
– zaświadczenie studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2018 rok;
– zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zapłaconych składkach zdrowotnych za 2018 rok, studenta;
– zaświadczenie z ZUS o zapłaconych składkach zdrowotnych za 2018 roku członków rodziny studenta, którzy na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego mają wykazany dochód.

Pozostałe dokumenty (wskazane w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów paragraf 16, pkt. 1), obrazujące indywidualną sytuację finansową należy dołączyć do wniosku w formie kserokopii dokumentów, a ich oryginały przedłożyć do wglądu osobie przyjmującej wniosek.

Uwaga: student jest zobowiązany do przygotowania kserokopii dokumentów. Nie ma możliwości wykonania ksero w DNiSS.

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości?

stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może starać się student, który:
1) tymczasowo zamieszkuje na terenie Wałbrzycha, a odległość pomiędzy uczelnią a stałym miejscem zamieszkania wynosi co najmniej 70;
2) jest sierotą – wówczas do wniosku należy dołączyć akt/akty zgonu rodzica/rodziców i dokumenty potwierdzające wychowanie w pieczy zastępczej lub wychowanie w domu dziecka.

Kto może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium dla osób niepełnosprawnych otrzymuje student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu, tj.:
1) zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, lub
2) orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym uznano studenta za osobę o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy, lub
3) orzeczenia ZUS o przyznaniu grupy inwalidzkiej lub o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Kto może ubiegać się o zapomogę?

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, na przykład w wyniku:
– nieszczęśliwego wypadku;
– urodzenia dziecka;
– nagłej i/lub poważnej choroby studenta lub członka jego rodziny, wymagającej zakupu kosztownych leków;
– śmierci członka rodziny prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe;
– klęski żywiołowej (np. pożar, powódź).

Uwaga: z tytułu jednego zdarzenia  można otrzymać tylko jedną zapomogę.
Wniosek ze wskazaniem jednego zdarzenia  losowego student składa w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.
Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o stypendium socjalne/ stypendium dla osób niepełnosprawnych/zapomogę?

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych można składać w trakcie całego roku akademickiego.
Wniosek o zapomogę losową student składa w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

W jaki sposób dowiem się, czy otrzymam stypendium?

Uczelniana Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu wniosków stypendialnych przygotowuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium.

Decyzje o przyznaniu stypendium za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zostaną wydane w wyznaczonym terminie w DNiSS – pok. 24 i/lub 26 (przybliżony termin to koniec listopada-początek grudnia).

Decyzje odmowne są wysyłane pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeszcze w listopadzie).

Kiedy nastąpi wypłata stypendium?

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów wypłacane są co miesiąc, jednak nie później niż w ostatnim dniu każdego miesiąca, w którym przysługuje świadczenie.
Świadczenia przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez studenta we wniosku o przyznanie świadczenia.
Wypłata przysługującego stypendium za miesiąc październik i listopad w roku akademickim 2020/2021 może nastąpić nie później niż w terminie do 15-stego grudnia.
Wypłata przyznanego świadczenia realizowana jest pod warunkiem odebrania przez studenta decyzji w tej sprawie (DNiSS, budynek A, pok. 24 i/lub 26).

Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje dotyczące przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Wałbrzychu?

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów dostępny jest na stronie internetowej Uczelni: https://www.pwsz.com.pl/regulamin-2/

Wzory dokumentów, stanowiące załączniki do Regulaminu dostępne są na stronie internetowej Uczelni: https://www.pwsz.com.pl/wzory-dokumentow/

Ponadto informacji w sprawie stypendiów udziela:
– pani Joanna Augustyniak
Dział Nauczania i Spraw Studenckich, budynek A, pok. 24
tel. 74 6419225, email: jaugustyniak@pwsz.com.pl
Dyżury:
poniedziałek: nieczynne
od wtorku do piątku: godz. 9.00-15.00
sobota: godz. 7.30-13.30*
*tylko w wybrane soboty w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Zakwaterowanie w Domu Studenta


Informuję, iż osoby, którym w roku akademickim 2020/2021 przyznano miejsca w Domu Studenta „AS”, mogą kwaterować się od dnia 5 października br. w godzinach od 8:00 do 15:00. Wszelkie formalności z tym związane należy załatwić  w pokoju nr 12 (parter budynek A  ul.  Zamkowa 4). W sobotę i niedzielę nie ma możliwości zakwaterowania w DS.

Osoby zgłaszające się do zameldowania (BUDYNEK A p.12) zobowiązane są do przedstawienia następujących dokumentów:

 1. Dowód osobisty
 2. Podpisana umowa wynajmu pokoju. Umowę podpisujemy w pokoju nr 12 (BUDYNEK A parter)
 3. Potwierdzenie zameldowania. Po podpisaniu umowy należy udać się do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 pokój nr 19 celem zameldowania się na pobyt czasowy
 4. Dowód wpłaty kaucji  (kaucja w wysokości jednomiesięcznej opłaty za przyznany pokój)

Dom Studenta „AS” zlokalizowany jest w dwóch budynkach przy ul. Zamkowej 6 (bud E) i Zamkowej 8 (bud F). DS posiada 63 miejsca w pokojach 1,2 oraz 3-osobowych. Obecnie, z uwagi na sytuacje związaną z COVID 2019,  ilość miejsc została ograniczona do 31. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 62/2020 z dnia 16.09.2020 wprowadza się obowiązek zakwaterowania jednej osoby w pokojach wieloosobowych. W każdym pokoju znajduje się biurko, łóżko (kołdra, poduszka i koc), szafa ubraniowa i lodówka. Obiekty posiadają dostęp do Internetu. W każdym z dwóch budynków studenci mogą korzystać  z kuchni pralni i suszarni. Uczelnia nie zapewnia pościeli, sztućców, garnków, naczyń, środków czystości, środków do higieny osobistej, itp.

Numer konta bankowego, na który należy wpłacać wszystkie opłaty związane z pobytem w Domu Studenta:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa

ul. Zamkowa 4

58-300 Wałbrzych

nr 08 2490 0005 0000 4600 6147 0831

Opłaty

 

 

Procedura wydawania publikacji w Wydawnictwie Uczelnianym PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


Informacje podstawowe

Koszt wydania publikacji – tj. honorarium recenzenta, wynagrodzenie grafika, koszt druku – w przypadku pracowników PWSZ w Wałbrzychu całkowity koszt wydania publikacji ponosi uczelnia;
Recenzja – czas realizacji do 90 dni; tekst kierowany jest do recenzji po złożeniu publikacji w Wydawnictwie PWSZ w Wałbrzychu;
Redakcja techniczna i językowa – przeprowadza Wydawnictwo PWSZ w Wałbrzychu;
Nakład – ustala dla każdej publikacji Rada Biblioteczno-Wydawnicza;
Sprzedaż publikacji – prowadzi sklep internetowy PWSZ w Wałbrzychu https://wydawnictwo.pwsz.com.pl

  1

Podstawą procesu wydawniczego jest roczny plan wydawniczy przygotowany przez dyrektora Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego (dalej: Wydawnictwo) na podstawie zasad sporządzania i finansowania rocznego planu wydawniczego, wg zał. nr 3 Regulaminu organizacyjnego Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego, który podlega opinii Rady Biblioteczno-Wydawniczej (dalej: Rada) i wymaga jej akceptacji, a następnie jest zatwierdzony przez rektora.

2
Umieszczenie pracy w planie nie oznacza decyzji o jej publikacji, a jedynie zarezerwowanie środków finansowych w razie rozpoczęcia procesu wydawniczego.

3
Prace zgłoszone do Wydawnictwa, ale nieumieszczone w planie wydawniczym na dany rok (np. rozprawy habilitacyjne, tomy okolicznościowe lub pokonferencyjne),
mogą zostać wydane na wniosek Rady po akceptacji rektora.

4
W Wydawnictwie mogą być wydawane prace zwarte oraz ciągłe o charakterze naukowym lub dydaktycznym, jeśli ich autorami są:
pracownicy zatrudnieni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (dalej: PWSZ AS),
uczestnicy konferencji naukowych, w przypadku publikacji materiałów pokonferencyjnych, dla których zasady wydawania określa rektor w odrębnym zarządzeniu (patrz: Zarządzenie w sprawie organizacji konferencji), w tomach zbiorowych (i w wydawnictwach ciągłych) procentowy udział osób niebędących pracownikami PWSZ AS wynosi nie więcej niż 30%.
Autorzy spoza uczelni mogą się ubiegać o wydanie pracy jedynie po podpisaniu z PWSZ AS stosownych umów o wykonanie usługi wydania publikacji, sporządzonych na podstawie obowiązującego cennika usług dla klientów zewnętrznych (recenzje, honoraria, weryfikacja językowa, adiustacja, korekta, skład komputerowy, druk itp.).

5
Pracę do rocznego planu wydawniczego może zgłosić każdy pracownik uczelni, za zgodą dyrektora instytutu, dostarczając poprawnie wypełniony
i kompletny wniosek do planu wydawniczego (zał. 1.1).

6
Dyrektor Wydawnictwa sporządza, na podstawie wniosku, wstępną kalkulację kosztów druku oraz przedstawia pracę członkom Rady, która opiniuje wpisanie pracy do planu wydawniczego oraz wyznacza recenzentów do pracy.

7
Po otrzymaniu decyzji Rady autor pracy przygotowuje ją w formie wydruku oraz na nośniku elektronicznym zgodnie z Instrukcją przygotowania materiałów do druku. Wskazówki dla autorów (zał. 1.2) i przekazuje ją dyrektorowi Wydawnictwa, który jest pierwszym weryfikatorem pracy i decyduje o rozpoczęciu procesu wydawniczego dla danego utworu. Prace, które nie będą miały formy zgodnej z wytycznymi edytorskimi, zostaną odrzucone już w pierwszej fazie pracy redakcyjnej (tj. przed recenzją).

8
Wszystkie prace (wraz z drukiem umowy oraz rachunkiem) są kierowane do recenzji, których procedura jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego (zob. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011).

Liczbę koniecznych recenzji wydawniczych określa Regulamin organizacyjny BiWU (& 5 Procedury publikowania, pkt 6).

Pozytywny wynik kwalifikuje pracę do druku, negatywny – skutkuje odmową publikacji. Do ponownej recenzji kierowane są jedynie te prace, które mają na arkuszu oceny zapis: „poprawić i przekazać do ponownej oceny recenzyjnej”. W takim przypadku powoływany jest kolejny recenzent, którego ocena rozstrzyga o możliwości publikacji recenzowanego tekstu. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję o druku w formie pisemnej podejmuje:

w przypadku pracy autorskiej – prorektor,
w przypadku pracy zbiorowej – redaktor naukowy.

Na liście recenzentów współpracujących z Wydawnictwem są osoby o wysokich kompetencjach naukowych, legitymujące się stopniem doktora habilitowanego (lub doktora w przypadku afiliacji zagranicznej w kraju, w którym nie ma habilitacji). W przypadku tekstów napisanych w językach konferencyjnych, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Wydawnictwo preferuje model, w którym autor(-zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Dlatego też nie wymaga się od recenzentów i autorów pisemnej Deklaracji o braku konfliktu interesów między nimi.

Recenzenci i autorzy artykułów nie mogą:

być afiliowani do tej samej uczelni,
pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych, a tym bardziej stosunkach pokrewieństwa,
bezpośrednio współpracować naukowo w ciągu ostatnich dwóch lat,
recenzent nie powinien w czasie wykonywania recenzji być związany z uczelnią umową o pracę lub inną długotrwałą współpracą.

Wynikiem recenzji jest opinia recenzenta mająca formę pisemną (zał. 1.3), która zawiera jednoznaczny wniosek o:
dopuszczeniu pracy do publikacji bez poprawek,
dopuszczeniu do opublikowania po dokonaniu uzupełnień, poprawek wskazanych przez recenzenta,
odrzuceniu pracy.

Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

Recenzja wraz z wydrukiem pracy jest przesyłana do siedziby Wydawnictwa. Dyrektor zapoznaje się z recenzją i pozostawia jej oryginał w wydawnictwie, natomiast kopię wraz z wydrukiem pracy przekazuje właściwemu autorowi bądź redaktorowi (w przypadku pracy zbiorowej), który z kolei – po zapoznaniu się z nią – oddaje autorowi.

Autor jest informowany o wyniku recenzji, następnie ustosunkowuje się do zawartych w niej uwag (zał. 1.4). Jeśli autor nie zgadza się z uwagami recenzenta, musi to uzasadnić. Jeśli sprawy sporne są istotne, prorektor zdecyduje, czy ponownie wysłać pracę do recenzenta, czy jedynie autor ma wyjaśnić różnice zdań.

Nazwiska recenzentów poszczególnych prac są ujawniane na kartach tytułowych opublikowanej pracy.

9
Dopiero po otrzymaniu pozytywnych recenzji wydawniczych rozpoczyna się właściwy proces wydawniczy.
Od tego momentu autorzy mogą ubiegać się o wystawienie zaświadczenia o przyjęciu pracy do druku.

10
Etapy właściwego procesu wydawniczego:

Autor bądź redaktor pracy zbiorowej jest zobowiązany osobiście dostarczyć pracę do Wydawnictwa, poprawioną zgodnie z zaleceniami recenzentów, w formie wydruku i na nośniku elektronicznym, zgodnie z instrukcją przygotowywania materiałów do druku (zał. 1.2); ponadto autor winien przynieść pisemną odpowiedź na recenzję.

Autor zobowiązany jest do podpisania umowy wydawniczej (zał. 1.5) oraz oświadczeń:

dotyczącego własności intelektualnej całego dzieła oraz poszczególnych jego części wraz z materiałem ilustracyjnym (zał. 1.6),
dotyczącego deponowania prac w repozytorium naukowym, np. DBC (zał. 1.7).
W przypadku prac zbiorowych autorzy poszczególnych artykułów nie podpisują umów wydawniczych, a jedynie podpisują odpowiednie oświadczenia (zał. 1.8).

Autor zobowiązany jest podpisać umowę wydawniczą autorską lub złożyć odpowiednie oświadczenia, w których stwierdza, że praca nie była dotąd publikowana, a jej treść i materiał ilustracyjny nie naruszają autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Jeśli w pracy znajdują się jakiekolwiek cudze treści lub materiał ilustracyjny, autor przygotowywanej publikacji jest zobowiązany bezwzględnie podać źródło, a w niektórych wypadkach uzyskać pisemną zgodę posiadacza praw autorskich. Za naruszenie praw autorskich osób trzecich wszelkie konsekwencje prawne i finansowe ponosi autor.

Każdy z autorów, który jest pracownikiem uczelni (bez względu na rodzaj umowy), ma obowiązek afiliowania wydawanej pracy pełną nazwą uczelni (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu). Pracownicy zatrudnieni w więcej niż jednej uczelni zobowiązani są do jednoznacznego przypisania publikacji wyłącznie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (zgodnie z Zarządzeniem 44/2014 w sprawie dokumentowania dorobku naukowego pracowników).

Kiedy praca znajdzie się w Wydawnictwie, zakładana jest dla niej Karta publikacji, w której dyrektor Wydawnictwa zapisuje kolejne etapy prac redakcyjnych wraz z datami oraz nazwiskami osób odpowiedzialnych.

Opracowanie edytorskie wykonywane przez Wydawnictwo odbywa się na egzemplarzu autorskim, czyli na wydruku komputerowym utworu (w formacie A4) zawierającym tekst, rysunki, wzory i tabele. Wielkość rysunków w egzemplarzu autorskim powinna odpowiadać wielkości, w jakiej wystąpią one w wydrukowanej już książce. Wszelkie zmiany w utworze dokonane przez autora po omówieniu opracowania edytorskiego z Wydawnictwem powinny być dołączone (w postaci wydruku komputerowego) do stron, na których należy te zmiany wprowadzić.

Tak uzupełniony egzemplarz autorski, wraz z załączonymi do niego nośnikami zawierającymi elektroniczny zapis tekstu i oddzielne pliki z materiałem ilustracyjnym, zostaje poddany zabiegom redakcji i formatowania zgodnie z zasadami oraz normami z zakresu działalności poligraficznej oraz architektury książki.

Wydawnictwo wykonuje redakcję tekstu, która polega na kompleksowym opracowaniu tekstu pod kątem językowym. Redakcja tekstu obejmuje nie tylko poprawienie wszelkich błędów językowych (ortograficznych, interpunkcyjnych, składniowych, fleksyjnych, logicznych itd.), lecz także pracę nad stylistyką tekstu.

Poprawiony i wolny od błędów tekst poddaje się formatowaniu (skład komputerowy) w specjalistycznych programach edytorskich według wzoru przygotowanego przez Wydawnictwo (układ typograficzny uzależniony jest każdorazowo od rodzaju pracy i aktualnej wiedzy związanej z techniką i projektowaniem formy graficznej książki z typograficznego, jak i poligraficznego punktu widzenia).

Autor otrzymuje od Wydawnictwa egzemplarz I korekty, który jest wydrukiem komputerowym utworu, odpowiadającym rzeczywistemu formatowi książki i posiadającym właściwą numerację stron. Egzemplarz korekty, którą autor otrzymuje, zawiera często uwagi i pytania Wydawnictwa. Omówienie tych pytań i ustosunkowanie się do uwag stanowi część korekty autorskiej.

Na wydruku autor może wprowadzić drobne zmiany (w tekście, rysunkach, wzorach i tabelach). Na tym etapie nie należy wprowadzać poprawek, które spowodowałyby zmianę objętości książki (np. usuwanie lub dopisywanie fragmentów tekstu, wzorów, rysunków i tabel). Można wprowadzać jedynie drobne poprawki nienaruszające układu strony. Jeśli jednak autor uzna zasadnicze zmiany za konieczne, Wydawnictwo dokonuje kalkulacji kosztów wprowadzenia tych zmian i przedstawia je autorowi. Zmiany zostaną wprowadzone po ewentualnej akceptacji kalkulacji i pisemnego zobowiązania autora do poniesienia kosztów zmian. Zmiany te powinny być przekazane Wydawnictwu w formie wydruku komputerowego zawierającego zmienione fragmenty tekstu, wzory, rysunki lub tabele.

Konsultacje redaktorów z autorem mogą się odbywać na różnych etapach pracy redakcyjnej. Obowiązkowa korekta autorska dokonywana jest po opracowaniu redakcyjnym i komputerowym złamaniu tekstu według załączonej instrukcji (zał. 1.9). Autor może zabrać wydruk pracy z siedziby Wydawnictwa i oddać go, wraz ze swoimi uwagami, w uzgodnionym terminie.

Autor powinien wykonać korektę w terminie 1 dzień/1 ark. wyd. Zmiany w tekście wynikające z korekty autorskiej nie mogą przekraczać 1% zmian, w innym przypadku autor ponosi koszty ponownych prac redakcyjnych.

Egzemplarz II korekty wykonywanej w Wydawnictwie jest wydrukiem komputerowym utworu zawierającym wszystkie zmiany, które Autor i wydawnictwo wprowadzili w I korekcie. Wydruk całości utworu zostaje podpisany przez autora do druku. Egzemplarz wydruku podpisany przez autora jest dla Wydawnictwa gwarancją jego poprawności i powoduje przesłanie publikacji do druku.

Dzieło oddawane jest do drukarni, przy czym Wydawnictwo monitoruje proces druku. Nakład wydrukowanej książki składany jest w magazynie Wydawnictwa.

Rozliczenie końcowe wynikające z rzeczywistych kosztów wydania publikacji i ustalenie ceny jednostkowej książki kończy proces wydawniczy.

11
Autor jest zobowiązany – przed zakończeniem procesu wydawniczego – do napisania streszczenia lub noty o swojej pracy w języku polskim i angielskim, które Wydawnictwo wykorzystuje w celach promocyjnych, np. umieszcza na stronach internetowych.

12
Szczegółowe zasady wydania oraz przygotowania do druku prac ciągłych i materiałów pokonferencyjnych regulują osobne zarządzenia.

13
Wydawnictwo sporządza rozliczenie końcowe oraz propozycję ceny jednostkowej pracy, które są następnie zatwierdzane przez rektora.

14
Nakład książki magazynowany jest w przeznaczonych do tego pomieszczeniach i dystrybuowany na rynku krajowym i zagranicznym.

Podział nakładu publikacji finansowany przez uczelnię zależy od jego wielkości i jest ustalany indywidualnie dla każdego tytułu wg poniższego schematu: a) egzemplarze dla jednostki organizacyjnej autora, b) egzemplarze autorskie, c) egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek, d) egzemplarze na wymianę międzybiblioteczną, e) egzemplarze dla Biblioteki Uczelnianej, f) egzemplarze przeznaczone do dystrybucji.

15
Zasady dodrukowywania książek:
Propozycję dodruku książki, na podstawie zapotrzebowania odbiorców, składa dyrektor Wydawnictwa kanclerzowi, który też decyduje o wysokości nakładu.

 16
Zasady wznawiania książek:
Informację o pracy nad wydaniem poprawionym, uzupełnionym, zmienionym konkretnego tytułu Wydawnictwo otrzymuje od autora i po akceptacji Rady tytuł umieszcza w rocznym planie wydawniczym.

Jeśli wprowadzone przez autora zmiany, uzupełnienia przekraczają 30% treści (wraz z materiałem ilustracyjnym) wydrukowanej już książki, procedura wydania przebiega jak przy publikacji nowości. Jeśli dokonane zmiany nie przekraczają 30%, praca nie jest kierowana do recenzji zewnętrznej, a decyzję o wydaniu i wysokości nakładu podejmuje Rada.

Z autorem podpisywana jest nowa umowa wydawnicza.

  17
PWSZ AS korzysta z pierwszeństwa opublikowania pracy naukowej lub dydaktycznej napisanej przez pracownika w ramach wykonywania przez niego obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Uczelnia jest zobowiązana podpisać z autorem umowę wydawniczą w ciągu 6 miesięcy od otrzymania pozytywnej recenzji pracy warunkującej wydanie, w przeciwnym wypadku prawo pierwszeństwa wygasa. Prawo pierwszeństwa wygasa również w razie, gdy utwór nie został opublikowany w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy. Obsługą procesu wydawniczego prac naukowych i dydaktycznych pracowników uczelni oraz dystrybucją publikacji zajmuje się Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane.

18
O nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa decyzję może podjąć rektor.

19
PWSZ AS nabywa prawa autorskie majątkowe z chwilą podpisania z autorem umowy wydawniczej, a wydawane publikacje są jej własnością. Posiadają numer ISBN dla książek i ISSN dla czasopism. Na książkach umieszczana jest nota COPYRIGHT by Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu [data wydania].