Procedura recenzowania publikacji, obowiązująca w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


Procedura recenzowania publikacji,
obowiązująca w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 1. Autor/autorzy oraz recenzent/recenzenci w swoich działaniach kierują się obowiązującymi w Wydawnictwie Zasadami etyki publikacyjnej.
 2. Za wypełnienie standardów i wymogów w zakresie zakwalifikowania danej pracy jako monografia naukowa (i rozdziałów jako rozdziały w monografii naukowej) odpowiedzialność ponoszą autorzy i redaktorzy naukowi.
 3. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, dbając o jakość publikacji obligatoryjnie wprowadza obowiązek recenzowania wszystkich prac złożonych do druku.
 4. Recenzentem jest osoba niezależna, spoza jednostki afiliowanej autora/ów, posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, reprezentująca dziedzinę nauki spójna z tematyką publikacji/artykułu, niezatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
 5. Liczba recenzentów uzależniona jest od rodzaju publikacji; dla jednego artykułu – jeden recenzent, dla monografii – dwóch recenzentów (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się jednego recenzenta).
 6. Recenzje są anonimowe, dane autora/autorów są utajnione.
 7. Obowiązuje zasada nie ujawniania swoich tożsamości między autorem/autorami i recenzentami.
 8. Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzana na właściwym arkuszu recenzji.
 9. Recenzja kończy się jednoznacznym orzeczeniem, czy opracowanie autorskie może być opublikowane.
 10. W przypadkach pozytywnych recenzji z uwagami, autor/autorzy jest/są zobowiązany/-i do udzielenia odpowiedzi i naniesienia korekt w terminie wskazanym w Procedurze wydawniczej.
 11. Jednoznacznie negatywna recenzja może być podstawą do odrzucenia publikacji lub przekazania jej do kolejnego recenzenta.
 12. Po stwierdzeniu, że dzieło otrzymało pozytywne recenzje, a wszystkie uwagi/sugestie zostały uwzględnione przez autora/autorów, Wydawnictwo zawiera z autorem/autorami Umowę wydawniczą.
 13. Autor/autorzy może/mogą przekazać sugestie dotyczące wizualnych aspektów projektu publikacji (układ typograficzny książki, projekt okładki, inne).

 

 

Stypendia programu PO WER 2019/2020


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ
(Program PO WER)

 

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”

Studenci zakwalifikowani na wyjazdy finansowane z umów zawartych w roku akademickim 2019/2020 w programie Erasmus+, dla których uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” otrzymują zarówno „wsparcie indywidualne” jak i „dodatek socjalny” z projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” finansowanego ze środków PO WER.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+. Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN).

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu PO WER „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” w roku akademickim 2019/2020:

 • wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego
Grupa  Kraj Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 995 PLN
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 781 PLN
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 2 567 PLN

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd zgodnie z zasadami programu Erasmus+ i dla których uczelnia wysyłająca potwierdziła ich prawo do „dodatku socjalnego”

 • wyjazdy studentów niepełnosprawnych
Grupa  Kraj Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 139 PLN 2 567 PLN
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 1 925 PLN 2 353 PLN
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 1 711 PLN 2 139 PLN
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+

Zasady alokacji i wykorzystania środków na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus 2019/2020

Dowiedz się więcej o programie: www.power.gov.pl

Instytut Zdrowia


Opiekunowie lat w roku akademickim 2020/2021

 

 • Kierunek: kosmetologia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

I  rok – mgr Katarzyna Fitrzyk

II rok – dr Marlena Przewłocka-Gągała

III rok – dr Daria Kaczmarczyk

 • Kierunek: techniki dentystyczne (studia stacjonarne)

I  rok  – dr n. med. Maciej Żak

II rok – mgr Krzysztof Żak

III rok – mgr Adam Stojak

IV rok – mgr Joanna Świętkowska-Kolej

 • Kierunek: pielęgniarstwo (studia stacjonarne)

I rok –  mgr Małgorzata Kowalik

II rok – mgr Barbara Chabab

III rok -mgr Marzena Sapalska

 

Instytut Społeczno-Prawny


Opiekunowie lat w roku akademickim 2020/2021

Administracja I stopnia

I rok  – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Łukasz Mikowski

II  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Grzegorz Kamieński

III rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Paweł Selera

 

Administracja II stopnia

I  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Małgorzata Sosnowska

II rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr hab. Piotr Szymaniec

 

Filologia angielska 

I rok st. stacjonarne – dr Ewa Rychter

II rok st. stacjonarne – mgr Robert Pritchard

III rok st. stacjonarne – dr Anna Pełczyńska

 

Pedagogika

I rok  – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Małgorzata Radyńska

II  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Małgorzata Radyńska

III rok – st. stacjonarne i niestacjonarne  – dr Jarosław Zagrobelny

Instytut Przyrodniczo-Techniczny


Opiekunowie lat w roku akademickim 2020/2021

 

 • LOGISTYKA

Studia stacjonarne I stopnia

I rok – dr inż. Andrzej Dyszewski

II rok – dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska

III rok – mgr Piotr Sylwestrzak

IV rok – mgr inż. Mateusz Łangowski

Studia niestacjonarne I stopnia

I rok – dr Piotr Kowalski

II rok – dr Beata Detyna

III rok – dr Tomasz Orzech

IV rok – dr inż. Joanna Nowicka

 

Studia stacjonarne II stopnia

dr  Agnieszka Kazun

Studia niestacjonarne II stopnia

dr Beata Mucha

 

 • ARCHITEKTURA WNĘTRZ

I rok – st. stacjonarne – mgr Jolanta Golubińska

II rok – st. stacjonarne  – dr Agnieszka Włostowska

III  rok – st. stacjonarne  – dr inż. arch. Łukasz Szatanek

 

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

II rok – st. stacjonarne i st. niestacjonarne – dr Wojciech Chmura

III rok – st. stacjonarne i st. niestacjonarne  – mgr Kazimiera Marzec

IV  rok – st. stacjonarne  – dr inż. Iwona Romanowska-Słomka

IV rok – st. niestacjonarne – dr Maciej Niedźwiecki

Odpłatności za studia stacjonarne i niestacjonarne


Odpłatność za studia niestacjonarne

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 20/2018 z dnia 25 maja 2018 r. opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 (za jeden semestr) ustala się w następującej wysokości:

Studia pierwszego stopnia
Kierunek Opłata semestralna za usługi edukacyjne – I rok 
Administracja 1 400,00 zł
Architektura wnętrz 1 400,00 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 400,00 zł
Filologia (angielska) 1 300,00 zł
Kosmetologia 1 500,00 zł
Logistyka 1 400,00 zł
Pedagogika 1 300,00 zł
Techniki dentystyczne 3 800,00 zł
Studia drugiego stopnia
Kierunek Opłata semestralna za usługi edukacyjne – I rok 
Administracja 1 400,00 zł
Logistyka 1 400,00 zł

Opłaty za usługi edukacyjne można wnieść w całości w następujących terminach:
1) za semestr zimowy – do 15 października 2018 roku,
2) za semestr letni – do 15 lutego 2019 roku, a w przypadku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od lutego – do 22 lutego 2019 roku.

Studenci I roku studiów (studia I i II stopnia) mogą dokonać opłaty za usługi edukacyjne w ratach wg następującego harmonogramu określającego wysokość rat i termin dokonania płatności:

Semestr zimowy 2018/2019
Wysokość opłaty semestralnej I rata II rata III rata IV rata
Termin płatności do:

15.10.2018 r.

Termin płatności do:

15.11.2018 r.

Termin płatności do:

17.12.2018 r.

Termin płatności do:

15.01.2019 r.

1400,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 400,00 zł
1300,00 zł 350,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 350,00 zł
1500,00 zł 450,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 450,00 zł
3800,00 zł 1140,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 1140,00 zł

 

Semestr letni 2018/2019
Wysokość opłaty semestralnej I rata II rata III rata IV rata V rata
Termin płatności do:

15.02.2019 r.

Termin płatności do:

15.03.2019 r.

Termin płatności do:

15.04.2019 r.

Termin płatności do:

15.05.2019 r.

Termin płatności do:

14.06.2019 r.

1400,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł
1300,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł
1500,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł
3800,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł

 

 • Opłata za legitymację

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 8/2017 z 22 marca 2017 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 17 zł. Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni:
 Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393


Odpłatności za studia – cudzoziemcy

Zarządzenie Rektora PWSZ nr 21/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2018/2019

Stypendia programu PO WER 2018/2019


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ
(Program PO WER)

 

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych
oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2”

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+. Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN).

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu PO WER w roku akademickim 2018/2019:

 • wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego

Grupa 

Kraj

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”

 I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 3019 PLN

 II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2803 PLN

 III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2587 PLN

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego

 • wyjazdy studentów niepełnosprawnych

Grupa 

Kraj

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę

 I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2156 PLN

 2587 PLN

 II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

1940 PLN

2372 PLN

 III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 1725 PLN

2156 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE.

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych

Dowiedz się więcej o programie: www.power.gov.pl

Валбжих – навчайся, працюй, живи!


Валбжих – навчайся, працюй, живи!
Ознайомтесь з напрямками навчання, вакансіями та проживайте у Валбжисі
Про Валбжих!

Тут ви знайдете путівник нашого університету

Валбжих розташований у південно-західній частині Польщі в Судетах Центральних, воєводство Нижня Сілезія, біля кордонів з Чехією та Німеччиною. Місто лежить на висоті 450–500 м н.р.м. у мальовничій долині, над якою розляглися лісові пасма Валбиських гір. Валбжих має статус муніципалітету (гміни), адміністративні кордони охоплюють площу 85 км2 з населенням понад 120 000 жителів.

Через своє розташування та низькі витрати на проживання, Валбжих є привабливою альтернативою для великих навчальних закладів. Приклад основних витрат:

 • Оренда 2-кімнатної квартири: 800-1000 зл./місяць
 • Проїзд по місту: 50 зл./місяць
 • Обід в барі приблизно 15 зл.

 

ВАЛБЖИХ В ЦЕНТРІ ЄВРОПИ!

Відстані до кордонних перетинів:
Кудова-Слоне – 90 км, Голінськ/Мезімксті – 17 км, Любавка – 29 км, Згожелець – 120 км

Відстань до європейських столиць:
Варшава – 420 км, Прага – 200 км, Відень – 434 км, Берлін – 449 км

Відстань до аеропортів:
Вроцлав – Міжнародний аеропорт 78 км
Свебодзіце – злітно-посадкова смуга для авіонеток 10 км

Прямі залізничні з’єднання:
Прага, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін, Гданськ, Катовіце, Лодзь, Бидгощ, Торунь

 

Кампус Державного Вищого Професійного Навчального Закладу

Академічна база Державної Вищої Школи Професійної Освіти ім. Ангелуса Сілезіуса в Валбжисі складається з трьох повністю оснащених та пристосованих до проведення занять будинків, що знаходяться за адресою:

вул. Замкова 4 (головний корпус A),
вул. Петра Скарги 14a (корпус B),
вул. Петра Скарги 14a (зал Аудиторіум Новум, корпус C).

Корпуси розташовані один біля одного, в центрі Валбжиха. Будинок колишнього палацу Четтриц (корпус A) з корисною площею – 3316 м2, повністю реставрований в 2004 р., оточений історичним парком (площею 4 га), на території якого студенти проводять свій вільний час. Навчальний заклад має у своєму розпорядженні місця для паркування.

Студенти (в тому числі іноземці) на території кампусу можуть користуватися Студентським Будинком „AS”, що був переданий в 2013 р., з 66 (1-, 2- та 3-х містними) кімнатами (з загальною кухнею та пральнею), з доступом до Інтернету.

Вартість проживання у студентському будинку за людину:

 • 1-містна кімната з ванною кімнатою – 375,00 зл./м-ць
 • 1-містна кімната з загальною ванною кімнатою – 350,00 зл./м-ць
 • 2-містна кімната з ванною кімнатою – 325,00 зл./м-ць
 • 2-містна кімната з загальною ванною кімнатою – 300,00 зл./м-ць
 • 3-містна кімната з ванною кімнатою – 300,00 зл./м-ць
 • 3-містна кімната з загальною ванною кімнатою – 280 зл./м-ць

 

НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ:
ПЕРШИЙ СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЯ – стаціонарна та заочна форма навчання (у вихідні дні)

3 роки, 6 семестрів
Присвоюється ступінь: бакалавра
Вартість навчання – 1850 зл./семестр
Безкоштовне навчання для іноземців, що мають Карту Поляка!

ВНУТРІШНЯ АРХІТЕКТУРА – стаціонарна та заочна форма навчання (у вихідні дні)

3 роки, 6 семестрів
Присвоюється ступінь: бакалавра
Вартість навчання – 2500 зл./семестр
Безкоштовне навчання для іноземців, що мають Карту Поляка!


ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНА ПРАЦІ – стаціонарна та заочна форма інженерського навчання (у вихідні дні)

3 роки, 7 семестрів
Присвоюється ступінь: інженера

Вартість навчання – 1850 зл./семестр
Безкоштовне навчання для іноземців, що мають Карту Поляка!


АНГЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ
– стаціонарна та заочна форма навчання (у вихідні дні)

3 роки, 6 семестрів
Присвоюється ступінь: бакалавра

Вартість навчання – 1850 зл./семестр
Безкоштовне навчання для іноземців, що мають Карту Поляка!

 

КОСМЕТОЛОГІЯ – стаціонарна та заочна форма навчання (у вихідні дні)

3 роки, 6 семестрів
Присвоюється ступінь: бакалавра

Вартість навчання – 1875 зл./семестр
Безкоштовне навчання для іноземців, що мають Карту Поляка!

 

ЛОГІСТИКА – стаціонарна та заочна форма інженерського навчання (у вихідні дні)

3 роки, 7 семестрів
Присвоюється ступінь: інженера

Вартість навчання – 1875 зл./семестр
Безкоштовне навчання для іноземців, що мають Карту Поляка!

 

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА – стаціонарна форма навчання

3 роки, 6 семестрів
Присвоюється ступінь: бакалавра

Вартість навчання – 4800 зл./семестр
Безкоштовне навчання для іноземців, що мають Карту Поляка!

 

ПЕДАГОГІКА – стаціонарна та заочна форма навчання (у вихідні дні)

3 роки, 6 семестрів
Присвоюється ступінь: бакалавра

 

Вартість навчання – 1850 зл./семестр
Безкоштовне навчання для іноземців, що мають Карту Поляка!

 

ЗУБНИЙ ТЕХНІК – стаціонарна та заочна форма навчання

3 роки, 7 семестрів
Присвоюється ступінь: бакалавра

Вартість навчання – 5000 зл./семестр
Безкоштовне навчання для іноземців, що мають Карту Поляка!

 

ДРУГИЙ СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЯ – стаціонарна та заочна форма навчання (у вихідні дні)

2 роки, 4 семестри
Присвоюється ступінь: магістра

Вартість навчання – 1937,50 зл./семестр
Безкоштовне навчання для іноземців, що мають Карту Поляка!

 

ЛОГІСТИКА стаціонарна та заочна форма навчання (у вихідні дні)

1,5 року, 3 семестри
Присвоюється ступінь: магістра

Вартість навчання – 1937,50 зл./семестр
Безкоштовне навчання для іноземців, що мають Карту Поляка!

 

НАБІР СТУДЕНТІВ

Обов’язкова реєстрація абітурієнтів на навчання здійснюється в електронній формі на веб-сайті www.rekrutacja.pwsz.com.pl

Вартість рекрутингової оплати – 85 зл.
Необхідні документи:

Перший ступінь вищої освіти (документи слід перекласти на польську мову присяжним перекладачем (нотаріальне завірення)):

 1. анкета абітурієнта, заповнена на веб-сайті rekrutacja.pwsz.com.pl,
 2. копія атестату про повну загальну середню освіту (оригінал для пред’явлення в навчальному закладі),
 3. одна фотографія 35×45 мм, виконана відповідно до вимог, що застосовуються при видачі ID-карт, крім того, обов’язково розмістити фото в електронній формі (20 мм x 25 мм з роздільною здатністю мінімум 300dpi) на веб-сайті набору студентів відповідно до вимог,
 4. копія документу, що засвідчує особистість абітурієнта,
 5. документ, що підтверджує знання польської мови
 6. Інші документи, що підтверджують виконання умов, зазначених в ст. 43 п. 2, ст. 5 або ст. 5a закону про Право на навчання в ВНЗ (напр., Карта Поляка)
 7. додатково для навчання на напрямках: внутрішня архітектура,техніка безпеки та гігієна праці, англійська філологія, косметологія, логістика, педагогіка, сестринська справа та зубний технік слід долучити медичну довідку про проходження медогляду, в якій зазначено відсутні протипоказання для навчання у вибраному напрямку (направлення на медогляд слід взяти у навчальному закладі).

 

Другий ступінь вищої освіти:

 1. анкета абітурієнта, заповнена відповідно до зразку Навчального закладу,
 2. копія диплому про завершення навчання першого ступеню, другого ступеню чи отримання ступеню магістра (оригінал для пред’явлення в навчальному закладі),
 3. копія додатку до диплому (оригінал для пред’явлення в навчальному закладі) – стосується випускників, що закінчили навчання в роках, коли він видавався, в інших випадках – копія з індексу,
 4. одна фотографія 35×45 мм, виконана відповідно до вимог, що застосовуються при видачі ID-карт, крім того, обов’язково розмістити фото в електронній формі (20 мм x 25 мм з роздільною здатністю мінімум 300dpi) на веб-сайті набору студентів відповідно до вимог,
 5. копія документу, що засвідчує особистість абітурієнта,
 6. документ, що підтверджує знання польської мови,
 7. інші документи, що підтверджують виконання умов, зазначених в ст. 43 п. 2, ст. 5 або ст. 5a закону про Право на навчання в ВНЗ (напр., Карта Поляка).

 

ВАЖЛИВІ АДРЕСИ ТА КОНТАКТИ

Державна Вища Школа Професійної Освіти ім. Ангелуса Сілезіуса в Валбжисі
вул. Замкова 4, 58-300 Валбжих
тел. 74 641 92 00, 74 641 92 01, факс: 74 641 92 02
e-mail: pwsz@pwsz.com.pl

 

ВСТУПНА КАМПАНІЯ

Відділ з Навчання та Питань Студентства вул. Замкова 4, 58-300 Валбжих
тел. 74 641 92 08, 74 641 92 03, 74 641 92 04, e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl
on-line набір студентів: www.rekrutacja.pwsz.com.pl
МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ! 🙂

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym


Współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym – podpisane porozumienia

Uczelnie:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego
  w Oświęcimiu (23.01.2014 r.);
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (23.01.2013);
 • DPFA Hochschule Sachsen (Niemcy) (25.04.2012);
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (11.03.2010);
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (03.12.2008 r.);
 • Uniwersytet Wrocławski (25.11.2008 r.);
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (16.04.2007 r.);
 • Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie (03.01.2007 r.);
 • Tulski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. L.N. Tołstoja;

Szkoły ponadgimnazjalne:

 • Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalny nr 1 w Środzie Śląskiej (25.04.2012 r.)
 •  Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu (25.04.2012 r.);
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół nr 4 w Wałbrzychu (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu (16..03.2011 r.);
 • Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich (Technikum Architektury Krajobrazu) (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie (16..03.2011 r.);
 • Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół w Głuszycy (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze (27.03.2013 r.);
 • Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałbrzychu (21.05.2014 r.);
 • Publiczna Szkoła Zawodowa nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu (14.06.2017 r.).
 • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie (ZS), z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (14.03.2018 r.).

Przedsiębiorstwa i instytucje:

 • Muzeum w Wałbrzychu (19.12.2012);
 • Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu (19.12.2012);
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu (6.06.2012);
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii „STOMAX” Sp. z o.o. (29.02.2012 r.);
 • Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu (11.01.2012 r.);
 • Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu (8 czerwca 2011 r.);
 • Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości – Forum Aktywności Lokalnej (11.05.2011 r.);
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (29.04.2009 r.);
 • Gmina Miasto Świdnica (19.02.2009 r.);
 • Uzdrowisko „Szczawno-Jedlina” S.A. (30.01.2009 r.);
 • Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu (20.01.2009 r.);
 • Gmina Walim (27.03.2013 r.);
 • Sudecki Związek Pracodawców (23.01.2014 r.);
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” (19.03.2014 r.);
 • Fundacja „MUSEION” (19.03.2014 r.);
 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. (29.09.2014 r.);
 • Gmina Boguszów-Gorce (12.11.2014 r.);
 • Tesco Polska sp. Z o.o. (5.11.2014 r.) – list intencyjny;
 • Marrodent Sp. Z.o. z siedzibą w Bielsku Białej (18.02.2015 r.);
 • Dom Seniora „Rusinowa” (9.03.2015 r.);
 • Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wałbrzych – PWSZ AS – Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” (7.10.2015 r.);
 • Porozumienie o współpracy pomiędzy Toyota Manufacturing Poland – Fundacją Edukacji Europejskiej – PWSZ AS (15.10.2015 r.);
 • Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego (2.12.2015 r.);
 • Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego
  w Wałbrzychu (7.12.2015 r.);
 • SP ZOZ Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym „Latawiec” w Świdnicy;
 • Stowarzyszenie Rzemiosło Innowacyjne z siedzibą w Opolu (17.02.2016 r.);
 • Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu (3.06.2016 r.);
 • Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu (3.06.2016 r.);
 • Urząd Miasta Wałbrzycha (30.06.2016 r.);
 • Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Krzysztof” (30.06.2016 r.);
 • Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wałbrzych i Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu (16.11.2016 r.);
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu (22.02.2017 r.);
 • Mando Corporation Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu (8.03.2017 r.);
 • Mineral Polska Sp. z o.o., Oddział EE w Czarnym Borze (15.03.2017 r.);
 • Fundacja „Czemu Nie?!” (24.03.2017 r.);
 • NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z.o.o. w Wałbrzychu (05.04.2017 r.);
 • RONAL Polska Sp. z o.o. w Wałbrzychu (19.05.2017 r.);
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu (11.10.2017 r.);
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział Wałbrzych (11.10.2017 r.);
 • Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej – Oddział Wałbrzych (09.10.2017 r.);
 • Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (12.02.2018 r).

Praktyki – krok po kroku


Jak znaleźć właściwe miejsce realizacji praktyki zawodowej?

Miejsca realizacji praktyk (typowe instytucje) są wskazane w kierunkowym regulaminie praktyk, obowiązującym dla każdego kierunku studiów, zamieszczonym w zakładce: Praktyki studenckie/ Formularze do pobrania/Kierunkowy regulamin praktyk.

Student samodzielnie poszukuje instytucji, w której będzie realizował praktykę lub wybiera ofertę ze strony uczelni:
– z Bazy praktyk https://www.pwsz.com.pl/baza-miejsc-praktyk/
– lub ofert praktyk i staży zamieszczanych systematycznie w Biurze Karier https://www.pwsz.com.pl/biuro-karier/

W przypadku wystąpienia trudności w znalezieniu miejsca praktyk lub wątpliwości przy wyborze instytucji pomocy udziela Koordynator ds. praktyk studenckich.

Czy można wybrać miejsce realizacji praktyk spoza Bazy praktyk?

Tak, student samodzielnie poszukuje instytucji, w której będzie realizował praktykę lub wybiera ofertę ze strony uczelni.

Jakie dokumenty muszę przygotować, by rozpocząć praktykę?

Po wybraniu instytucji oraz uzgodnieniu terminu praktyk z przyszłym Praktykodawcą, student pobiera ze strony Uczelni, zakładka: Praktyki studenckie/ Formularze i dokumenty do pobrania:

 • Skierowanie na praktykę (1 egzemplarz),
 • Umowę o realizacji praktyk studenckich (2 egzemplarze).

Powyższe dokumenty należy wypełnić i zgłosić się do DNiSS, pok. 27 w celu ich podpisania ze strony Uczelni.

Następnie student przedkłada umowę do podpisu w instytucji, w której będzie realizował praktykę. Tam też pozostawia skierowanie oraz jeden egzemplarz umowy (po podpisaniu przez Uczelnię i Praktykodawcę). Drugi egzemplarz umowy student będzie składał w Dziale Praktyk Studenckich i Karier (pok. 307) wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do zaliczenia praktyk, w wyznaczonym terminie zaliczenia (po zakończeniu realizacji praktyk).

Gdzie znajdę terminy realizacji praktyk?

Terminy realizacji praktyk dla każdego kierunku studiów znajdują się w zakładce Harmonogramy praktyk oraz w gablotach informacyjnych przy poszczególnych instytutach.

Ile godzin praktyk muszę zrealizować?

Liczbę godzin praktyk podano w Harmonogramie praktyk w wymiarze jednostek zegarowych i dydaktycznych.

Przykładowo:
Jedna godzina dydaktyczna to 45 minut, a zatem:
120 godzin zegarowych = 160 godzin dydaktycznych

W dzienniku praktyk stosujemy zapis godzin zegarowych, w karcie zaliczeniowej zapis godzin dydaktycznych.

Jakie dokumenty muszę przedłożyć, aby rozliczyć praktykę w danym semestrze?

Aby uzyskać zaliczenie z praktyk należy złożyć w Dziale Praktyk Studenckich i Karier (pok. 307) w terminie zgodnym z obowiązującym Harmonogramem praktyk następujące dokumenty (do pobrania dla każdego kierunku osobno: Praktyki studenckie/ Formularze i dokumenty do pobrania):

 • Umowa o realizację praktyki studenckiej (podpisana przez Praktykodawcę i Uczelnię);
 • Dziennik praktyk (zatwierdzony przez Praktykodawcę);
 • Raport studenta z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej (zatwierdzony przez Praktykodawcę);
 • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej (wypełnione przez Praktykodawcę);
 • Ankieta dla Pracodawcy.

Niezłożenie w/w dokumentów w terminie skutkuje brakiem zaliczenia oraz koniecznością powtarzania przedmiotu Praktyka zawodowa w kolejnym semestrze.

Czy "ankieta dla pracodawcy" jest obowiązkowa?

Ankieta dla Pracodawcy jest obowiązkowa i musi być złożona z pozostałymi dokumentami z praktyk. Dotyczy to również osób, które zwalniają się z praktyki na podstawie zatrudnienia.

Ankieta jest anonimowa, osoba, która ją wypełnia nie podpisuje jej, ale wymagana jest pieczątka firmy. Bez właściwej pieczątki uznaje się Ankietę za nieważną.

Co zrobić, jeśli pracodawca nie chce wypełnić ankiety?

W takim przypadku, prosimy o adnotację: Odmawiam wypełnienia i potwierdzenie Ankiety pieczątką firmową.

Jakie dokumenty powinni składać studenci kierunku Pielęgniarstwo?

Dokumenty obowiązujące studentów kierunku Pielęgniarstwo to:

 • Skierowanie na praktykę (1 egzemplarz)
 • Umowa o realizacji praktyk studenckich

Studenci realizujący praktykę w Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu  mają przygotowaną umowę ogólną, jednakże chęć realizacji praktyki w w/w szpitalu student zgłasza w Instytucie Zdrowia. W przypadku wyboru innego szpitala niż wałbrzyski należy pobrać formularz umowy (w dwóch egzemplarzach) ze strony Uczelni, wypełnić go i przedłożyć do podpisu w Uczelni (Dziale Praktyk Studenckich i Karier, pok.307), a następnie w wybranym Szpitalu.

 • Dziennik praktyk
 • Dziennik Kształcenia Praktycznego (z wypełnionym przez opiekuna w szpitalu zaświadczeniem zaliczenia praktyki)

Umowę należy złożyć w Dziale Praktyk Studenckich i Karier (pok. 307) jeszcze przed rozpoczęciem realizacji praktyk zawodowych,  pozostałe dokumenty po ich zrealizowaniu w terminie zgodnym z Harmonogramem praktyk.

Czy dokumenty rozliczeniowe trzeba złożyć oddzielnie dla każdego etapu/semestru praktyki?

Realizacja praktyk jest podzielona na etapy, przypisane do kolejnych semestrów studiów. Każdy etap jest rozliczany na oddzielnych dokumentach, nawet jeśli student realizuje praktykę bez przerwy i w tej samej Instytucji. W tym wypadku można jedynie zawrzeć jedną umowę obejmującą np. wszystkie etapy praktyk oraz jedną ankietę dla Pracodawcy, podsumowującą wszystkie etapy praktyk.

Uwaga, pozostałe dokumenty, tj.:

 • Dziennik praktyk (zatwierdzony przez Praktykodawcę)
 • Raport studenta z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej (zatwierdzony przez Praktykodawcę)
 • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej (wypełnione przez Praktykodawcę)

należy złożyć oddzielnie dla każdego etapu praktyki.

Gdzie składam dokumenty, aby rozliczyć praktykę?

Po zrealizowaniu praktyki (etapów) dokumenty należy złożyć w Dziale Praktyk Studenckich i Karier (pok. 307) w terminie zgodnym z obowiązującym Harmonogramem praktyk.

Co oznacza niezrealizowanie praktyki w terminie?

Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje brakiem uzyskania zaliczenia oraz koniecznością powtarzania przedmiotu Praktyka zawodowa w kolejnym semestrze lub w przypadku nieuzyskania wymaganej w bieżącym semestrze liczby punktów ECTS – skreśleniem ze studiów.

Co oznacza niezłożenie dokumentów dot. praktyk w terminie?

Niezłożenie dokumentów dot. praktyk w terminie skutkuje brakiem uzyskania zaliczenia oraz koniecznością powtarzania przedmiotu Praktyka zawodowa (tzw. deficyt) w kolejnym semestrze lub w przypadku nieuzyskania wymaganej w bieżącym semestrze liczby punktów ECTS – skreśleniem ze studiów.

Wzór podania jest do pobrania tu: Powtarzanie niezaliczonych przedmiotów z kontynuacją studiów (tzw. deficyt)

Czy mogę wnioskować o zmianę terminu zaliczenia praktyki?

Student może ubiegać się o zmianę terminu zaliczenia praktyki, jeśli najpóźniej w terminie jej rozliczenia, podanym w Harmonogramie praktyk złoży podanie, w którym poda przyczynę zmiany terminu. Druki podań można pobrać w Sekretariacie Instytutu, Dział Praktyk Studenckich i Karier (pok. 307) lub na stronie Uczelni.

Czy mogę zwolnić się z odbywania praktyk studenckich?

Student może ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia lub zrealizowanego stażu, jeśli zajmowane stanowisko i zakres obowiązków są zgodne z Kierunkowym Regulaminem Praktyk (zamieszczonym w zakładce w zakładce: Praktyki studenckie/ Formularze i dokumenty do pobrania/Kierunkowy regulamin praktyk).
W przypadku wnioskowania o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia/stażu student składa w Dziale Praktyk Studenckich i Karier (pok. 307) w terminie zgodnym z obowiązującym Harmonogramem praktyk następujące dokumenty (do pobrania ze strony uczelni, zakładka: Praktyki studenckie/ Zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia), tj. :

Powyższe dokumenty należy składać oddzielnie do każdego semestru, w którym jest realizowana praktyka studencka.

Czy mogę zwolnić się z odbywania praktyk studenckich na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej?

Student może ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli zajmowane stanowisko i zakres obowiązków są zgodne z Kierunkowym Regulaminem Praktyk (zamieszczonym w zakładce w zakładce: Praktyki studenckie/ Formularze do pobrania/Kierunkowy regulamin praktyk).
W przypadku wnioskowania o zaliczenie praktyk na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej student składa w Dziale Praktyk Studenckich i Karier (pok. 307) w terminie zgodnym z obowiązującym Harmonogramem praktyk następujące dokumenty (do pobrania ze strony uczelni, zakładka: Praktyki studenckie/ Zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia, tj. :

Powyższe dokumenty należy składać oddzielnie do każdego semestru, w którym jest realizowana praktyka studencka.
Uwaga: w tym wypadku nie składamy Ankiety dla Pracodawcy.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w sprawie praktyk?

Informacje w sprawie praktyk udziela Koordynator ds. praktyk studenckich: mgr Mirosława Nikodemska.

Dyżury:
– wtorek-piątek w godz. 9.00-15.00
– w wyznaczone soboty w godz. 7.30-13.30 (w semestrze zimowym: 24.10.2020; 19.12.2020; 23.01.2021)

Dział Praktyk Studenckich i Karier:
pokój 307 (budynek A)
tel.: 74 641 92 34
e-mail: mnikodemska@pwsz.com.pl
e-mail: msawicka@pwsz.com.pl

Istnieje możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego dla grupy. Wówczas prosimy starostę grupy o ustalenie terminu i godziny spotkania z Koordynatorem ds. praktyk studenckich.

Kontakt do kierunkowych opiekunów praktyk