Organizacja roku akademickiego 2019/2020


Rok akademicki trwa od 01.10.2019 r. do 30.09.2020
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020
Semestr zimowy: 01.10.2019-28.01.2020
Zimowa sesja egzaminacyjna: 29.01.2020-09.02.2020
Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: 10.02.2020-16.02.2020
Przerwa świąteczna: 24.12.2019-01.01.2020
Przerwa zimowa: 10.02.2020-16.02.2020
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.2019
SEMESTR LETNI 2019/2020
Semestr letni: 17.02.2020-14.06.2020
Letnia sesja egzaminacyjna: 15.06.2020-28.06.2020
Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: 01.09.2020-15.09.2020
Przerwa świąteczna: 08.04.2020-15.04.2020
Przerwa letnia: 29.06.2020-30.09.2020
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 04.05.2020, 05.05.2020

Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time”


Misja Koła:
Poprzez swoją działalność chcemy rozbudzić wśród studentów zainteresowanie zagadnieniami logistyki i ułatwić im start w „wyścigu” na rynku pracy.

Jesteśmy organizacją studencką działającą przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym PWSZ AS w Wałbrzychu. Zrzeszamy studentów zainteresowanych dziedziną logistyki. Celem naszej działalności jest poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań uczestników Koła oraz nabywanie praktycznych umiejętności pod kątem rynku pracy. Obszar badawczy naszych analiz obejmuje w szczególności przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku lokalnym. Koncentrujemy się na problematyce logistykochłonności regionu oraz tematyce logistyki miasta. Aktywność Członków Koła przejawia się w czynnym uczestnictwie w życiu studenckim i naukowym:

 • udział w konferencjach naukowych i wyjazdach studialnych,
 • współpraca z organizacjami studenckimi,
 • studia przypadków,
 • publikacje naukowe.

Członkiem KNML JiT może zostać student PWSZ AS w Wałbrzychu, który wypełni wniosek i deklaracje członkowską oraz zapozna się z regulaminem działalności Koła. Spotkania Koła odbywają się średnio co dwa tygodnie i są prowadzone w różnych formach, np. „burzy mózgów”.

Zapraszamy na stronę internetową: www.justintime.pwsz.com.pl

oraz forum studentów logistyki PWSZ AS: logistykawalbrzych.eev.pl

Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości „EVENTUS”


Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości „EVENTUS” powstało w Instytucie Przyrodniczo – Technicznym PWSZ AS, w Wałbrzychu z inicjatywy studentów 2 i 3 roku, Kierunku Logistyka oraz dr Beaty Detyny, Z – cy Dyrektora IPT.

Misja Koła: Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości „EVENTUS” inkubatorem młodych liderów, którzy nie tylko potrafią nakreślić wizje swojej przyszłości, ale przede wszystkim organizować działania zmierzające ku ich realizacji.
 

Koło „EVENTUS” jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności i bezinteresownej aktywności jego członków. Koło działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz § 81 Rozdz. 6 Statutu  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, z dnia 30 maja 2007r. (Uchwała Senatu nr 18/2007).

 

Działalność w ramach Koła ma na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie działań przedsiębiorczych, organizacyjnych oraz interpersonalnych. Celem jest współpraca z przedstawicielami biznesu (szczególnie w Regionie Wałbrzyskim), a także z Kołami Naukowymi PWSZ AS i  innymi uczelniami. Studenci zobowiązują się do aktywności  na zasadach wolontariatu (prowadzenie seminariów, szkoleń, korepetycji itp.) na rzecz społeczności akademickiej PWSZ AS oraz społeczności lokalnej. Ważnym celem jest rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów, z jednoczesnym wspieraniem ich działalności publikacyjnej. Koło „EVENTUS” pragnie prowadzić działania na rzecz integracji środowiska akademickiego oraz promować PWSZ AS.

 

Cele Koła będą realizowane m.in. poprzez:

 1. organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji;
 2. prowadzenie badań własnych, przygotowywanie referatów i dyskusji;
 3. udział w szkoleniach i konferencjach;
 4. organizowanie spotkań z przedstawicielami środowiska biznesowego;
 5. organizowanie „wycieczek dydaktycznych” do przedsiębiorstw;
 6. prowadzenie badań własnych oraz publikowanie wyników tych badań;
 7. prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej;
 8. organizowanie akcji propagującej zachowania przedsiębiorcze wśród studentów oraz młodzieży szkół średnich;
 9. współpracę z instytucjami samorządowymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi.

Członkiem Koła może zostać każdy student, który pragnie się czegoś nowego nauczyć, chce być aktywny i wyrazi wolę uczestnictwa poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej.

W dniu 11 grudnia 2015r. odbyły się wybory nowych władz Koła Eventus. Zgodnie z zapisami Statutu Koła aktualny skład Zarządu Koła to:

Przewodnicząca: PATRYCJA PIOTROWSKA
1 Z-ca Przewodniczącej:
2 Z-ca Przewodniczącej:
Sekretarz/ Skarbnik:
Opiekunem Studenckiego Naukowego Koła Eventus jest dr AGNIESZKA MROCZEK-CZETWERTYŃSKA

 

Facebook: https://www.facebook.com/Studenckie-Koło-Naukowe-Przedsiębiorczości-Eventus-680530251978716/
Strona uczelni: http://www.pwsz.com.pl/studenckie-kolo-naukowe-przedsiebiorczosci-eventus/

Kontakt


Dom Studenta „AS

Kamila Wójcik,
ul. Zamkowa 4, pok. 301,
58-300 Wałbrzych, email: ds@pwsz.com.pl
tel. 74 641 92 32
tel. 74 641 92 18
tel. 74 641 92 19

Uwaga mieszkańcy.
Wszelkie zgłoszenia dot. awarii urządzeń lub wyposażenia prosimy zgłaszać pod adresem: ds@pwsz.com.pl

Zasady etyki publikacyjnej w wydawnictwie Uczelnianym PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

stosowane w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Do podstawowych zadań, szczególnie istotnych w działalności publikacyjnej Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (dalej: Wydawnictwo), należy przestrzeganie standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacyjnego oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. W swoich działaniach Wydawnictwo kieruje się wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE, dostępnymi na stronie internetowej: https://publicationethics.org/

Przed akceptacją do publikacji prace zgłoszone do Wydawnictwa są również weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej. Przyjęta etyka wydawnicza obowiązuje autora/autorów, redakcję, recenzentów oraz wydawców.

Odpowiedzialność Wydawnictwa/wydawcy:

 • propozycje do planu wydawniczego na dany rok przyjmuje Rada Biblioteczno-Wydawnicza, powoływana przez rektora;
 • do planu wydawniczego przyjmowane są te propozycje, które spełniają warunki, określone regulaminem Biblioteki i Wydawnictwa PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
 • Rada Biblioteczno-Wydawnicza stosuje jednolite standardy kwalifikowania zgłoszonych propozycji wydawniczych do publikacji;
 • Wydawnictwo odpowiada za realizację rocznego planu wydawniczego;
 • Wydawnictwo zobowiązane jest do rzetelnego i profesjonalnego procesu wydawniczego;
 •  Wydawnictwo wykorzystuje wszystkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom oraz zapewnienia rzetelności i wartości naukowej publikacji;
 • Wydawnictwo w uzasadnionych przypadkach może korzystać z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, stosowanego w uczelni;
 • Wydawnictwo wskazuje recenzentów niezależnych i niezatrudnionych w uczelni;
 • Wydawnictwo zobowiązane jest do poszanowania autorskich praw osobistych autora/autorów;
 • Wydawnictwo zobowiązane jest do przestrzegania poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych;
 • Wydawnictwo dba o prawidłowy przebieg procesu recenzji, tzn. że w procesie akceptacji lub odrzucania tekstów nie występuje konflikt interesów, a rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpłyną na ocenę tekstów. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym;
 • Wydawnictwo nie pobiera od autora/autorów/redakcji żadnych należności finansowych;
 • Wydawnictwo ma prawo odmowy publikacji dostarczonych materiałów w przypadku gdy:

publikacja nie spełnia wymogów, określonych w zasadach wydawniczych;
publikacja zawiera wady prawne
publikacja nie uzyskała pozytywnej recenzji/pozytywnych recenzji
autor nie wniósł poprawek, zgodnie ze wskazaniami recenzentów w wyznaczonym terminie;

 •  Wydawnictwo jest zobligowane do przyjęcia odmowy wykonania recenzji w uzasadnionych przez recenzenta przypadkach (np. publikacja nie jest związana z jego zainteresowaniami badawczymi).

Zasady etyczne obowiązujące autora/autorów:

 • autor/autorzy składa/-ją w określonym terminie wniosek do planu wydawniczego;
 • autor/autorzy jest/są zobowiązany/-ni przekazać do Wydawnictwa dzieło oryginalne, które nie może stanowić plagiatu/autoplagiatu oraz nie może zawierać fałszywych danych;
 • autor/autorzy może/mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty, wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych powinny być oznaczone w zwyczajowo przyjęty sposób (cytat, przypis);
 • utwór przygotowany jest zgodnie z instrukcją dla autorów (zał. do Zasad wydawniczych – instrukcja przygotowywania materiałów do druku). Wskazówki dla autorów;
 • autor/autorzy zobowiązany/-ni jest/są wymienić w bibliografii publikacje, które zostały przez niego/nich wykorzystane przy tworzeniu tekstu;
 • autor/autorzy wypełniają odpowiednie oświadczenie o własności intelektualnej dzieła (zał. do Zasad wydawniczych – wzór oświadczenia o własności intelektualnej dzieła), tym samym przekazując prawa autorskie do utworu na rzecz Wydawnictwa;
 • autor/autorzy są zobowiązani do naniesienia sugerowanych w recenzji/recenzjach zmian i korekt, opcjonalnie ustosunkowanie się do nich i wyjaśnienie swojego stanowiska (zał. do Zasad wydawniczych – wzór odpowiedzi na uwagi recenzenta);
 • autor/autorzy dokonuje/-ją korekty autorskiej zgodnie z instrukcją (zał. do Zasad wydawniczych – instrukcja dokonywania korekty autorskiej);
 • w przypadku publikacji wieloautorskich autorzy są zobligowani do deklaracji dot. wkładu w powstanie utworu, wraz z podaniem afiliacji autorów;
 • autor/autorzy jest/są poinformowani o przejawach nierzetelności naukowej typu: plagiat, autoplagiat, ghostwriting, guest autorship oraz konsekwencjach stosowania tego typu praktyk, tzn. powiadomienie o takim fakcie właściwych instytucji;
 • autor/autorzy jest/są zobowiązany/-i do podpisania wszystkich oświadczeń, które obowiązują w procedurze wydawniczej;
 • przy wykryciu jakichkolwiek błędów, niejasności na etapie przygotowywania publikacji lub już po jej wydaniu, autor/autorzy jest/są zobowiązani do poinformowania Wydawnictwa i podjęcia wspólnie ustalonych działań (korekta, errata, wycofanie publikacji, inne);
 • autor/autorzy jest/są zobowiązani do ujawnienia nieprzetworzonych wyników badań, o ile pojawi się taka potrzeba;
 • autor/autorzy ujawnia/-ją wszelkie finansowe, osobiste związki z osobami, organizacjami, które w niewłaściwy sposób mogłyby wpłynąć na ich pracę;
 • autor/autorzy musi/muszą w utworze zawrzeć odpowiednio sformułowane podziękowania dla osób trzecich/ potwierdzenia wkładu osób trzecich;
 • autor/autor zachowuje/-ją prawo prezentowania swoich materiałów publikowanych przez Wydawnictwo na konferencjach i seminariach naukowych.

Zasady etyczne obowiązujące redaktora/redaktorów:

 • redaktora/redaktorów obowiązują te same zasady etyczne stosowane w Wydawnictwie wobec autorów;
 • redaktor/redaktorzy ma/mają możliwość współdobierania (z Wydawnictwem) recenzentów właściwych dla danej dziedziny/dyscypliny nauki oraz upewnienia się, że recenzenci działają zgodnie z zasadami etycznymi i nie występuje między żadną ze stron konflikt interesów;
 • redaktor/redaktorzy decyduje/-ją, które materiały, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane;
 • redaktor/redaktorzy odpowiada/-ją za rzetelność naukową publikowanych prac, a dla jej zachowania może/mogą nanosić stosowne zmiany i poprawki;
 • redaktor/redaktorzy rzetelnie przygotowują zgłoszone materiały (dbałość o spójność cytowań, zapisów bibliograficznych, dobór tematyki, podział utworu, tytułów poszczególnych części, inne);
 • w przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) redaktor/redaktorzy jest/są zobowiązany/-ni do poinformowania Wydawnictwa i podjęcia odpowiednich działań;
 • redaktor/redaktorzy ma/mają prawo, w porozumieniu z Wydawnictwem, wycofać tekst
  z publikacji, jeżeli:

istnieją dowody niewiarygodności wyników badań i/lub fałszowania danych, jak i w przypadku popełnienia błędów typu błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne, inne;
praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

Zasady etyczne obowiązujące recenzenta:

 • recenzent recenzuje utwór na zlecenie Wydawnictwa;
 • recenzent może mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Wydawnictwo;
 • recenzent może w porozumieniu z autorem, wpływać na ostateczny kształt utworu;
 • recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję, na określonym przez Wydawnictwie formularzu (zał. do Zasad wydawniczych – wzór arkusza recenzyjnego), w ustalonym terminie;
 • o ile wystąpią okoliczności wpływające na niedotrzymanie terminu, recenzent niezwłocznie informuje o tym fakcie Wydawnictwo, które w porozumieniu z recenzentem ustala dalsze działania (wydłużenie terminu dokonania recenzji, zmiana recenzenta, inne);
 • o ile istnieje podejrzenie, przesłanka o możliwości wystąpienia konfliktu interesów – każda z zainteresowanych stron ma prawo zgłoszenia tego faktu do Wydawnictwa, które podejmuje właściwe działania, aby podejrzenie to/ przesłankę tę wyeliminować;
 • wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac i/lub osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym);
 • recenzja powinna mieć charakter obiektywny;
 • recenzent dokonuje recenzji wyłącznie tych prac, które są zgodne z jego działalnością i dziedziną/dyscypliną nauki, którą reprezentuje;
 • recenzent ma prawo zgłoszenia danego utworu do przeprowadzenia procedury antyplagiatowej,
 • o ile w przekonaniu recenzenta istnieje podejrzenie o nierzetelne i nieetyczne praktyki dot. autora/autorów, w tym również utworu, recenzent informuje o tym fakcie Wydawnictwo i podejmowane są właściwe działania;
 • recenzent ma prawo wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu, niewykorzystane przez autora/autorów;
 • recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści.

W sytuacjach nieprzewidzianych w ZASADACH ETYKI PUBLIKACYJNEJ, stosowanych w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu istnieje możliwość wyjaśnienia pojawiających się niejasności w obecności każdej z zainteresowanych stron oraz władz uczelni.

Student info


eordo-omis-logo

Internetowy dostęp do zasobów Uczelni

Współpraca z otoczeniem społeczno - gospodarczym – podpisane porozumienia Uczelnie:
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (23.01.2014 r.);
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (23.01.2013);
 • DPFA Hochschule Sachsen (Niemcy) (25.04.2012);
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (11.03.2010);
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (03.12.2008 r.);
 • Uniwersytet Wrocławski (25.11.2008 r.);
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (16.04.2007 r.);
 • Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie (03.01.2007 r.);
 • Tulski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. L.N. Tołstoja;
Szkoły ponadgimnazjalne:
 • Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalny nr 1 w Środzie Śląskiej (25.04.2012 r.)
 •  Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu (25.04.2012 r.);
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół nr 4 w Wałbrzychu (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu (16..03.2011 r.);
 • Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich (Technikum Architektury Krajobrazu) (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie (16..03.2011 r.);
 • Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół w Głuszycy (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze (27.03.2013 r.);
 • Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałbrzychu (21.05.2014 r.);
 • Publiczna Szkoła Zawodowa nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu (14.06.2017 r.).
 • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie (ZS), z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (14.03.2018 r.).
Przedsiębiorstwa i instytucje:
 • Muzeum w Wałbrzychu (19.12.2012);
 • Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu (19.12.2012);
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu (6.06.2012);
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii „STOMAX” Sp. z o.o. (29.02.2012 r.);
 • Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu (11.01.2012 r.);
 • Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu (8 czerwca 2011 r.);
 • Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości – Forum Aktywności Lokalnej (11.05.2011 r.);
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (29.04.2009 r.);
 • Gmina Miasto Świdnica (19.02.2009 r.);
 • Uzdrowisko „Szczawno-Jedlina” S.A. (30.01.2009 r.);
 • Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu (20.01.2009 r.);
 • Gmina Walim (27.03.2013 r.);
 • Sudecki Związek Pracodawców (23.01.2014 r.);
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” (19.03.2014 r.);
 • Fundacja „MUSEION” (19.03.2014 r.);
 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. (29.09.2014 r.);
 • Gmina Boguszów-Gorce (12.11.2014 r.);
 • Tesco Polska sp. Z o.o. (5.11.2014 r.) - list intencyjny;
 • Marrodent Sp. Z.o. z siedzibą w Bielsku Białej (18.02.2015 r.);
 • Dom Seniora „Rusinowa” (9.03.2015 r.);
 • Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wałbrzych – PWSZ AS – Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” (7.10.2015 r.);
 • Porozumienie o współpracy pomiędzy Toyota Manufacturing Poland – Fundacją Edukacji Europejskiej – PWSZ AS (15.10.2015 r.);
 • Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego (2.12.2015 r.);
 • Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu (7.12.2015 r.);
 • SP ZOZ Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym „Latawiec” w Świdnicy;
 • Stowarzyszenie Rzemiosło Innowacyjne z siedzibą w Opolu (17.02.2016 r.);
 • Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu (3.06.2016 r.);
 • Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu (3.06.2016 r.);
 • Urząd Miasta Wałbrzycha (30.06.2016 r.);
 • Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Krzysztof” (30.06.2016 r.);
 • Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wałbrzych i Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu (16.11.2016 r.);
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu (22.02.2017 r.);
 • Mando Corporation Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu (8.03.2017 r.);
 • Mineral Polska Sp. z o.o., Oddział EE w Czarnym Borze (15.03.2017 r.);
 • Fundacja „Czemu Nie?!” (24.03.2017 r.);
 • NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z.o.o. w Wałbrzychu (05.04.2017 r.);
 • RONAL Polska Sp. z o.o. w Wałbrzychu (19.05.2017 r.);
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu (11.10.2017 r.);
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Wałbrzych (11.10.2017 r.);
 • Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej - Oddział Wałbrzych (09.10.2017 r.);
 • Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (12.02.2018 r).