Zasady etyki publikacyjnej w wydawnictwie Uczelnianym PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

stosowane w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Do podstawowych zadań, szczególnie istotnych w działalności publikacyjnej Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (dalej: Wydawnictwo), należy przestrzeganie standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacyjnego oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym. W swoich działaniach Wydawnictwo kieruje się wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE, dostępnymi na stronie internetowej: https://publicationethics.org/

Przed akceptacją do publikacji prace zgłoszone do Wydawnictwa są również weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej. Przyjęta etyka wydawnicza obowiązuje autora/autorów, redakcję, recenzentów oraz wydawców.

Odpowiedzialność Wydawnictwa/wydawcy:

 • propozycje do planu wydawniczego na dany rok przyjmuje Rada Biblioteczno-Wydawnicza, powoływana przez rektora;
 • do planu wydawniczego przyjmowane są te propozycje, które spełniają warunki, określone regulaminem Biblioteki i Wydawnictwa PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
 • Rada Biblioteczno-Wydawnicza stosuje jednolite standardy kwalifikowania zgłoszonych propozycji wydawniczych do publikacji;
 • Wydawnictwo odpowiada za realizację rocznego planu wydawniczego;
 • Wydawnictwo zobowiązane jest do rzetelnego i profesjonalnego procesu wydawniczego;
 •  Wydawnictwo wykorzystuje wszystkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom oraz zapewnienia rzetelności i wartości naukowej publikacji;
 • Wydawnictwo w uzasadnionych przypadkach może korzystać z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, stosowanego w uczelni;
 • Wydawnictwo wskazuje recenzentów niezależnych i niezatrudnionych w uczelni;
 • Wydawnictwo zobowiązane jest do poszanowania autorskich praw osobistych autora/autorów;
 • Wydawnictwo zobowiązane jest do przestrzegania poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych;
 • Wydawnictwo dba o prawidłowy przebieg procesu recenzji, tzn. że w procesie akceptacji lub odrzucania tekstów nie występuje konflikt interesów, a rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpłyną na ocenę tekstów. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym;
 • Wydawnictwo nie pobiera od autora/autorów/redakcji żadnych należności finansowych;
 • Wydawnictwo ma prawo odmowy publikacji dostarczonych materiałów w przypadku gdy:

publikacja nie spełnia wymogów, określonych w zasadach wydawniczych;
publikacja zawiera wady prawne
publikacja nie uzyskała pozytywnej recenzji/pozytywnych recenzji
autor nie wniósł poprawek, zgodnie ze wskazaniami recenzentów w wyznaczonym terminie;

 •  Wydawnictwo jest zobligowane do przyjęcia odmowy wykonania recenzji w uzasadnionych przez recenzenta przypadkach (np. publikacja nie jest związana z jego zainteresowaniami badawczymi).

Zasady etyczne obowiązujące autora/autorów:

 • autor/autorzy składa/-ją w określonym terminie wniosek do planu wydawniczego;
 • autor/autorzy jest/są zobowiązany/-ni przekazać do Wydawnictwa dzieło oryginalne, które nie może stanowić plagiatu/autoplagiatu oraz nie może zawierać fałszywych danych;
 • autor/autorzy może/mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty, wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych powinny być oznaczone w zwyczajowo przyjęty sposób (cytat, przypis);
 • utwór przygotowany jest zgodnie z instrukcją dla autorów (zał. do Zasad wydawniczych – instrukcja przygotowywania materiałów do druku). Wskazówki dla autorów;
 • autor/autorzy zobowiązany/-ni jest/są wymienić w bibliografii publikacje, które zostały przez niego/nich wykorzystane przy tworzeniu tekstu;
 • autor/autorzy wypełniają odpowiednie oświadczenie o własności intelektualnej dzieła (zał. do Zasad wydawniczych – wzór oświadczenia o własności intelektualnej dzieła), tym samym przekazując prawa autorskie do utworu na rzecz Wydawnictwa;
 • autor/autorzy są zobowiązani do naniesienia sugerowanych w recenzji/recenzjach zmian i korekt, opcjonalnie ustosunkowanie się do nich i wyjaśnienie swojego stanowiska (zał. do Zasad wydawniczych – wzór odpowiedzi na uwagi recenzenta);
 • autor/autorzy dokonuje/-ją korekty autorskiej zgodnie z instrukcją (zał. do Zasad wydawniczych – instrukcja dokonywania korekty autorskiej);
 • w przypadku publikacji wieloautorskich autorzy są zobligowani do deklaracji dot. wkładu w powstanie utworu, wraz z podaniem afiliacji autorów;
 • autor/autorzy jest/są poinformowani o przejawach nierzetelności naukowej typu: plagiat, autoplagiat, ghostwriting, guest autorship oraz konsekwencjach stosowania tego typu praktyk, tzn. powiadomienie o takim fakcie właściwych instytucji;
 • autor/autorzy jest/są zobowiązany/-i do podpisania wszystkich oświadczeń, które obowiązują w procedurze wydawniczej;
 • przy wykryciu jakichkolwiek błędów, niejasności na etapie przygotowywania publikacji lub już po jej wydaniu, autor/autorzy jest/są zobowiązani do poinformowania Wydawnictwa i podjęcia wspólnie ustalonych działań (korekta, errata, wycofanie publikacji, inne);
 • autor/autorzy jest/są zobowiązani do ujawnienia nieprzetworzonych wyników badań, o ile pojawi się taka potrzeba;
 • autor/autorzy ujawnia/-ją wszelkie finansowe, osobiste związki z osobami, organizacjami, które w niewłaściwy sposób mogłyby wpłynąć na ich pracę;
 • autor/autorzy musi/muszą w utworze zawrzeć odpowiednio sformułowane podziękowania dla osób trzecich/ potwierdzenia wkładu osób trzecich;
 • autor/autor zachowuje/-ją prawo prezentowania swoich materiałów publikowanych przez Wydawnictwo na konferencjach i seminariach naukowych.

Zasady etyczne obowiązujące redaktora/redaktorów:

 • redaktora/redaktorów obowiązują te same zasady etyczne stosowane w Wydawnictwie wobec autorów;
 • redaktor/redaktorzy ma/mają możliwość współdobierania (z Wydawnictwem) recenzentów właściwych dla danej dziedziny/dyscypliny nauki oraz upewnienia się, że recenzenci działają zgodnie z zasadami etycznymi i nie występuje między żadną ze stron konflikt interesów;
 • redaktor/redaktorzy decyduje/-ją, które materiały, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane;
 • redaktor/redaktorzy odpowiada/-ją za rzetelność naukową publikowanych prac, a dla jej zachowania może/mogą nanosić stosowne zmiany i poprawki;
 • redaktor/redaktorzy rzetelnie przygotowują zgłoszone materiały (dbałość o spójność cytowań, zapisów bibliograficznych, dobór tematyki, podział utworu, tytułów poszczególnych części, inne);
 • w przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) redaktor/redaktorzy jest/są zobowiązany/-ni do poinformowania Wydawnictwa i podjęcia odpowiednich działań;
 • redaktor/redaktorzy ma/mają prawo, w porozumieniu z Wydawnictwem, wycofać tekst
  z publikacji, jeżeli:

istnieją dowody niewiarygodności wyników badań i/lub fałszowania danych, jak i w przypadku popełnienia błędów typu błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne, inne;
praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

Zasady etyczne obowiązujące recenzenta:

 • recenzent recenzuje utwór na zlecenie Wydawnictwa;
 • recenzent może mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Wydawnictwo;
 • recenzent może w porozumieniu z autorem, wpływać na ostateczny kształt utworu;
 • recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję, na określonym przez Wydawnictwie formularzu (zał. do Zasad wydawniczych – wzór arkusza recenzyjnego), w ustalonym terminie;
 • o ile wystąpią okoliczności wpływające na niedotrzymanie terminu, recenzent niezwłocznie informuje o tym fakcie Wydawnictwo, które w porozumieniu z recenzentem ustala dalsze działania (wydłużenie terminu dokonania recenzji, zmiana recenzenta, inne);
 • o ile istnieje podejrzenie, przesłanka o możliwości wystąpienia konfliktu interesów – każda z zainteresowanych stron ma prawo zgłoszenia tego faktu do Wydawnictwa, które podejmuje właściwe działania, aby podejrzenie to/ przesłankę tę wyeliminować;
 • wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac i/lub osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym);
 • recenzja powinna mieć charakter obiektywny;
 • recenzent dokonuje recenzji wyłącznie tych prac, które są zgodne z jego działalnością i dziedziną/dyscypliną nauki, którą reprezentuje;
 • recenzent ma prawo zgłoszenia danego utworu do przeprowadzenia procedury antyplagiatowej,
 • o ile w przekonaniu recenzenta istnieje podejrzenie o nierzetelne i nieetyczne praktyki dot. autora/autorów, w tym również utworu, recenzent informuje o tym fakcie Wydawnictwo i podejmowane są właściwe działania;
 • recenzent ma prawo wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu, niewykorzystane przez autora/autorów;
 • recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści.

W sytuacjach nieprzewidzianych w ZASADACH ETYKI PUBLIKACYJNEJ, stosowanych w Wydawnictwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu istnieje możliwość wyjaśnienia pojawiających się niejasności w obecności każdej z zainteresowanych stron oraz władz uczelni.

Student info


eordo-omis-logo

Internetowy dostęp do zasobów Uczelni

Współpraca z otoczeniem społeczno - gospodarczym – podpisane porozumienia Uczelnie:
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu (23.01.2014 r.);
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (23.01.2013);
 • DPFA Hochschule Sachsen (Niemcy) (25.04.2012);
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (11.03.2010);
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (03.12.2008 r.);
 • Uniwersytet Wrocławski (25.11.2008 r.);
 • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (16.04.2007 r.);
 • Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie (03.01.2007 r.);
 • Tulski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. L.N. Tołstoja;
Szkoły ponadgimnazjalne:
 • Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalny nr 1 w Środzie Śląskiej (25.04.2012 r.)
 •  Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu (25.04.2012 r.);
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół nr 4 w Wałbrzychu (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu (16..03.2011 r.);
 • Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich (Technikum Architektury Krajobrazu) (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie (16..03.2011 r.);
 • Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół w Głuszycy (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy (16..03.2011 r.);
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze (27.03.2013 r.);
 • Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałbrzychu (21.05.2014 r.);
 • Publiczna Szkoła Zawodowa nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu (14.06.2017 r.).
 • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie (ZS), z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (14.03.2018 r.).
Przedsiębiorstwa i instytucje:
 • Muzeum w Wałbrzychu (19.12.2012);
 • Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu (19.12.2012);
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu (6.06.2012);
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii „STOMAX” Sp. z o.o. (29.02.2012 r.);
 • Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu (11.01.2012 r.);
 • Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu (8 czerwca 2011 r.);
 • Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości – Forum Aktywności Lokalnej (11.05.2011 r.);
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (29.04.2009 r.);
 • Gmina Miasto Świdnica (19.02.2009 r.);
 • Uzdrowisko „Szczawno-Jedlina” S.A. (30.01.2009 r.);
 • Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu (20.01.2009 r.);
 • Gmina Walim (27.03.2013 r.);
 • Sudecki Związek Pracodawców (23.01.2014 r.);
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” (19.03.2014 r.);
 • Fundacja „MUSEION” (19.03.2014 r.);
 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. (29.09.2014 r.);
 • Gmina Boguszów-Gorce (12.11.2014 r.);
 • Tesco Polska sp. Z o.o. (5.11.2014 r.) - list intencyjny;
 • Marrodent Sp. Z.o. z siedzibą w Bielsku Białej (18.02.2015 r.);
 • Dom Seniora „Rusinowa” (9.03.2015 r.);
 • Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wałbrzych – PWSZ AS – Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” (7.10.2015 r.);
 • Porozumienie o współpracy pomiędzy Toyota Manufacturing Poland – Fundacją Edukacji Europejskiej – PWSZ AS (15.10.2015 r.);
 • Specjalistyczny Szpital im. dr A. Sokołowskiego (2.12.2015 r.);
 • Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu (7.12.2015 r.);
 • SP ZOZ Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym „Latawiec” w Świdnicy;
 • Stowarzyszenie Rzemiosło Innowacyjne z siedzibą w Opolu (17.02.2016 r.);
 • Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu (3.06.2016 r.);
 • Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu (3.06.2016 r.);
 • Urząd Miasta Wałbrzycha (30.06.2016 r.);
 • Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Krzysztof” (30.06.2016 r.);
 • Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wałbrzych i Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu (16.11.2016 r.);
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu (22.02.2017 r.);
 • Mando Corporation Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu (8.03.2017 r.);
 • Mineral Polska Sp. z o.o., Oddział EE w Czarnym Borze (15.03.2017 r.);
 • Fundacja „Czemu Nie?!” (24.03.2017 r.);
 • NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z.o.o. w Wałbrzychu (05.04.2017 r.);
 • RONAL Polska Sp. z o.o. w Wałbrzychu (19.05.2017 r.);
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu (11.10.2017 r.);
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Wałbrzych (11.10.2017 r.);
 • Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej - Oddział Wałbrzych (09.10.2017 r.);
 • Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (12.02.2018 r).

Nr rachunku bankowego


Uwaga! od 01.01.2019 nowy nr konta bankowego.

Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać wszystkie opłaty związane z pobytem w Domu Studenta „AS” :

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
 • ul. Zamkowa 4
 • 58-300 Wałbrzych
 • nr  08 2490 0005 0000 4600 6147 0831

Studenckie Koło Naukowe MINISTRARE


Koło jest organizacją naukową zrzeszającą studentów kierunku Administracja i działa przy Instytucie Społeczno-Prawnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Chcesz poznać podobnych ludzi do siebie studiujących na tej samej uczelni i jednocześnie rozszerzyć swoje horyzonty w zakresie administracji publicznej i prywatnej???

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi TAK!!!

Zapraszamy do Koła Naukowego MINISTRARE!!

Znajdziesz nas pod adresem email skn.ministrare@gmail.com lub na www.facebook.com/ministrare.pwsz  – to proste !!!


Trzy kroki aby do nas dołączyć:

 1. Napisz do nas i poproś o deklarację.
 2. My powiadomimy Cię o najbliższym spotkaniu.
 3. Jeśli po odwiedzeniu nas, spodoba Ci się taka forma aktywności studenckiej, chętnie przyjmiemy Cię do Naszej Drużyny

Opiekunem koła jest dr Łukasz Mikowski

Zarząd Koła:

Prezes: Natalia Moszczyńska (administracja I stopień)
Wiceprezesi: Marika Musmanow (administracja I stopień), Martyna Lizak (administracja I stopień)
Sekretarz: Joanna Jeske (administracja II stopień)

Zastępca Sekretarza: Jakub Drabczyk (administracja II stopień)
Skarbnik: Julia Kantak (administracja II stopień)

Rzecznik prasowy:  Krzysztof Wasiek (administracja I stopień)


Główne cele i zadania Koła to:

 • Stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych oraz podnoszeniu poziomu wiedzy i indywidualnych zainteresowań członków Koła związanych z administracją.
 • Popularyzacja wiedzy związanej z administracją publiczną i prywatną wśród studentów uczelni, a także poza uczelnią.
 • Integracja środowiska studenckiego.
 • Organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym, w tym organizowanie pracy naukowej w sekcjach tematycznych, rozwijających zainteresowania członków Koła.
 • Inspirowanie współpracy z innymi kołami naukowymi i organizacjami, zarówno działającymi przy PWSZ A.S. w Wałbrzychu, jak i poza nią.
 • Organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe, spotkania i obozy naukowe w kraju i za granicą.
 • Organizowanie odczytów, sympozjów, prelekcji i seminariów naukowych.
 • Rozwijanie innych form aktywności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej studentów