REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA ORAZ DYSPONOWANIA ŚRODKAMI Z FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Dla kandydata


 

Odpłatna usługa edukacyjna  „potwierdzania efektów uczenia się zdobytych  poza formalną edukacją” (art. 2, ust. 1, p. 180,  Nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  - Dz. U. z 11 lipca 2014, poz. 1198).

Efekty uczenia się:
to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych zarówno w procesie kształcenia w systemie studiów, jak i w procesie uczenia się poza systemem studiów.

Zadania uczelni:

 • stwierdzenie - na podstawie jednoznacznych dowodów oraz w trybie jasnych procedur - czy i w jakim stopniu dorosła osoba, która nie ukończyła formalnego procesu kształcenia, opanowała określone efekty uczenia się, właściwe dla określonego procesu edukacji formalnej;
 • przyznanie punktów ECTS potwierdzających opanowanie tych efektów na określonym poziomie i profilu kształcenia w danej szkole wyższej (nie więcej niż 50%)

 

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 1. Osobie, która ubiega się o przyjęcie na:
  a) studia pierwszego stopnia i posiada świadectwo dojrzałości oraz co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego;
  b) studia drugiego stopnia, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata/inżyniera lub równorzędnym, i co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym;
  c) kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia, gdy osoba posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego.
 2. Na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia bądź kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia mogą ubiegać się również absolwenci kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych. W tych przypadkach nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

W roku akademickim 2018/2019 efekty uczenia się – zdobyte w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej - mogą zostać potwierdzone kandydatom, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunki:

- administracja, studia pierwszego i drugiego stopnia,
- logistyka pierwszego stopnia,
- filologia.

Szczegółowe informacje:

Uchwała nr 34/2015 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji procesu potwierdzania efektów uczenia się

Zarządzenia Rektora:

rok akademicki 2015/2016
rok akademicki 2016/2017
rok akademicki 2017/2018
rok akademicki 2018/2019

Kontakt:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4, pokój nr 25, 27
rekrutacja@pwsz.com.pl
tel. (+48) 74 641 92 03, 74 641 92 04, 74 641 92 08, 74 641 92 25, 74 641 92 05

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4, pokój nr 24, 26, 27
rekrutacja@pwsz.com.pl
tel. (+48) 74 641-92-03,  74 641-92-04, 74 641-92-25,  74 641-92-05

Baza dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ AS w Wałbrzychu) składa się z trzech, w pełni wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, budynków zlokalizowanych przy:

 • ul. Zamkowej 4 (gmach główny uczelni, budynek A),
 • ul. Piotra Skargi 14a (budynek B),
 • ul. Piotra Skargi 14a (sala Auditorium Novum, budynek C).

Więcej informacji tutaj.

W przypadku realizacji zajęć w formule zdalnej Uczelnia korzysta z następujących programów:

 • Moodle,
 • Webex,
 • MS Teams.

Wymaganie sprzętowe:

W przypadku problemów ze sprzętem, Uczelnia zapewnia sale do zdalnego nauczania dla studentów.

Warto sprawdzić

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa  (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELS - elektroniczną legitymację studencką.

W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie ELS w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich oraz uiścić opłatę. Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 36/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni
Bank: Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 05

Działalność studencka

Samorząd Studencki istnieje od 1999 roku. Jego celem jest reprezentowanie interesów studentów PWSZ. Głównym zadaniem  jest dbałość o prawa i przywileje studentów, organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, rozwiązywanie wszelkich problemów braci studenckiej. Samorząd czynnie współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, współdecydując w sprawach bezpośrednio dotyczących studentów oraz reprezentując Szkołę na zewnątrz (np. podczas Juvenaliów) i dbając o jej wizerunek. Opiniuje również przyznawanie stypendiów naukowych, socjalnych oraz wyróżnień za działalność na rzecz uczelni. Samorząd współpracuje z uczelnianym pismem „Humanistyczna Jazda” oraz licznymi organizacjami. Jest obecny właściwie we wszystkich dziedzinach życia uczelni. Cykliczne imprezy studenckie, takie jak otrzęsiny, połowinki, juwenalia, organizowane są przez Samorząd. W klubie studenckim, znajdującym się na terenie PWSZ AS, odbywają się kameralne wieczorki artystyczne oraz spotkania autorskie.

Skład Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca: Klaudia Radomska

Zastępcy przewodniczącej: Katarzyna Poliksza, Michał Domagała

Sekretarz: Marta Rosłoń

Skarbnik: Krzysztof Brzyski Członkowie Samorządu czekają na studentów w s. 315

(III piętro, budynek "A" przy ul. Zamkowej 4)

 Kontakt:  samorzad@pwsz.com.pl

Materiały archiwalne Telewizji Zamkowej.

DYŻURY PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Dyżury:

Wszystkie osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, przewlekle chore lub niepełnosprawne czasowo z powodu nagłej choroby lub wypadku, które chcą się podzielić swoimi problemami, uwagami i propozycjami udoskonalenia procesu studiowania na naszej uczelni, czy uzyskać poradę w zakresie regulacji prawnych i pomoc indywidualną (nie tylko w zakresie organizacji procesu dydaktycznego) zapraszam:

środa, godz. 13:00–14:45
p. 116, budynek A

 

CELE I ZAKRES DZIAŁAŃ PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


W celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego oraz dla zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do kształcenia na poziomie wyższym, na wałbrzyskiej PWSZ utworzone zostało stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Od 1 października 2020 r. funkcję tą pełni mgr inż. Ewa Dziubak, wykładowca Instytutu Społeczno-Prawnego.

Cele Pełnomocnika:
Nadrzędnym celem działalności Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych jest umożliwienie studentom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym oraz życiu społecznym, naukowym, kulturalnym, a nawet sportowym naszej uczelni. Nie chodzi tu o tworzenie przywilejów, ale o wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnych rodzajach niepełnosprawności i pozostałych studentów, od momentu postępowania rekrutacyjnego, aż po zdobycie pracy przez absolwenta. W tym celu konieczne jest działanie zmierzające do likwidacji barier architektonicznych, informacyjnych, komunikacyjnych i psychologicznych utrudniających studiowanie w PWSZ.

Zakres zadań:

 1. Rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych.
 2. Pomoc jednostkom uczelnianym we wprowadzaniu rozwiązań udostępniających Uczelnię osobom niepełnosprawnym oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.
 3. Usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych.
 4. Informowanie kandydatów na studia o możliwości kształcenia na Uczelni osób niepełnosprawnych.
 5. Podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 6. Współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne.
 7. Kształtowanie wolnego od stereotypów wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczności studenckiej.
 8. Pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami Uczelni i na zewnątrz.
 10. Stworzenie banku informacji o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych.
 11. Organizowanie i udział w konferencjach, warsztatach oraz seminariach poświęconych problematyce niepełnosprawności.

Szczegółowe zadania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych opisano w REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.