Praktyki – krok po kroku


Jak znaleźć właściwe miejsce realizacji praktyki zawodowej?

Miejsca realizacji praktyk (typowe instytucje) są wskazane w kierunkowym regulaminie praktyk, obowiązującym dla każdego kierunku studiów, zamieszczonym w zakładce: Praktyki studenckie/ Formularze do pobrania/Kierunkowy regulamin praktyk.

Student samodzielnie poszukuje instytucji, w której będzie realizował praktykę lub wybiera ofertę ze strony uczelni:
– z Bazy praktyk https://www.pwsz.com.pl/baza-miejsc-praktyk/
– lub ofert praktyk i staży zamieszczanych systematycznie w Biurze Karier https://www.pwsz.com.pl/biuro-karier/

W przypadku wystąpienia trudności w znalezieniu miejsca praktyk lub wątpliwości przy wyborze instytucji pomocy udziela Koordynator ds. praktyk studenckich.

Czy można wybrać miejsce realizacji praktyk spoza Bazy praktyk?

Tak, student samodzielnie poszukuje instytucji, w której będzie realizował praktykę lub wybiera ofertę ze strony uczelni.

Jakie dokumenty muszę przygotować, by rozpocząć praktykę?

Po wybraniu instytucji oraz uzgodnieniu terminu praktyk z przyszłym Praktykodawcą, student pobiera ze strony Uczelni, zakładka: Praktyki studenckie/ Formularze i dokumenty do pobrania:

 • Skierowanie na praktykę (1 egzemplarz),
 • Umowę o realizacji praktyk studenckich (2 egzemplarze).

Powyższe dokumenty należy wypełnić i zgłosić się do DNiSS, pok. 27 w celu ich podpisania ze strony Uczelni.

Następnie student przedkłada umowę do podpisu w instytucji, w której będzie realizował praktykę. Tam też pozostawia skierowanie oraz jeden egzemplarz umowy (po podpisaniu przez Uczelnię i Praktykodawcę). Drugi egzemplarz umowy student będzie składał w DNiSS (pok. 27) wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do zaliczenia praktyk, w wyznaczonym terminie zaliczenia (po zakończeniu realizacji praktyk).

Gdzie znajdę terminy realizacji praktyk?

Terminy realizacji praktyk dla każdego kierunku studiów znajdują się w zakładce Harmonogramy praktyk oraz w gablotach informacyjnych przy poszczególnych instytutach.

Ile godzin praktyk muszę zrealizować?

Liczbę godzin praktyk podano w Harmonogramie praktyk w wymiarze jednostek zegarowych i dydaktycznych.

Przykładowo:
Jedna godzina dydaktyczna to 45 minut, a zatem:
120 godzin zegarowych = 160 godzin dydaktycznych

W dzienniku praktyk stosujemy zapis godzin zegarowych, w karcie zaliczeniowej zapis godzin dydaktycznych.

Jakie dokumenty muszę przedłożyć, aby rozliczyć praktykę w danym semestrze?

Aby uzyskać zaliczenie z praktyk należy złożyć w DNiSS (pok. 27) w terminie zgodnym z obowiązującym Harmonogramem praktyk następujące dokumenty (do pobrania dla każdego kierunku osobno: Praktyki studenckie/ Formularze i dokumenty do pobrania):

 • Umowa o realizację praktyki studenckiej (podpisana przez Praktykodawcę i Uczelnię);
 • Dziennik praktyk (zatwierdzony przez Praktykodawcę);
 • Raport studenta z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej (zatwierdzony przez Praktykodawcę);
 • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej (wypełnione przez Praktykodawcę);
 • Ankieta dla Pracodawcy.

Niezłożenie w/w dokumentów w terminie skutkuje brakiem zaliczenia oraz koniecznością powtarzania przedmiotu Praktyka zawodowa w kolejnym semestrze.

Czy "ankieta dla pracodawcy" jest obowiązkowa?

Ankieta dla Pracodawcy jest obowiązkowa i musi być złożona z pozostałymi dokumentami z praktyk. Dotyczy to również osób, które zwalniają się z praktyki na podstawie zatrudnienia.

Ankieta jest anonimowa, osoba, która ją wypełnia nie podpisuje jej, ale wymagana jest pieczątka firmy. Bez właściwej pieczątki uznaje się Ankietę za nieważną.

Co zrobić, jeśli pracodawca nie chce wypełnić ankiety?

W takim przypadku, prosimy o adnotację: Odmawiam wypełnienia i potwierdzenie Ankiety pieczątką firmową.

Jakie dokumenty powinni składać studenci kierunku Pielęgniarstwo?

Dokumenty obowiązujące studentów kierunku Pielęgniarstwo to:

 • Skierowanie na praktykę (1 egzemplarz)
 • Umowa o realizacji praktyk studenckich

Studenci realizujący praktykę w Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu  mają przygotowaną umowę ogólną, jednakże chęć realizacji praktyki w w/w szpitalu student zgłasza w Instytucie Zdrowia. W przypadku wyboru innego szpitala niż wałbrzyski należy pobrać formularz umowy (w dwóch egzemplarzach) ze strony Uczelni, wypełnić go i przedłożyć do podpisu w Uczelni (DNiSS, pok.27), a następnie w wybranym Szpitalu.

 • Dziennik praktyk
 • Dziennik Kształcenia Praktycznego (z wypełnionym przez opiekuna w szpitalu zaświadczeniem zaliczenia praktyki)

Umowę należy złożyć w DNiSS (pok. 27) jeszcze przed rozpoczęciem realizacji praktyk zawodowych,  pozostałe dokumenty po ich zrealizowaniu w terminie zgodnym z Harmonogramem praktyk.

Czy dokumenty rozliczeniowe trzeba złożyć oddzielnie dla każdego etapu/semestru praktyki?

Realizacja praktyk jest podzielona na etapy, przypisane do kolejnych semestrów studiów. Każdy etap jest rozliczany na oddzielnych dokumentach, nawet jeśli student realizuje praktykę bez przerwy i w tej samej Instytucji. W tym wypadku można jedynie zawrzeć jedną umowę obejmującą np. wszystkie etapy praktyk oraz jedną ankietę dla Pracodawcy, podsumowującą wszystkie etapy praktyk.

Uwaga, pozostałe dokumenty, tj.:

 • Dziennik praktyk (zatwierdzony przez Praktykodawcę)
 • Raport studenta z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej (zatwierdzony przez Praktykodawcę)
 • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej (wypełnione przez Praktykodawcę)

należy złożyć oddzielnie dla każdego etapu praktyki.

Gdzie składam dokumenty, aby rozliczyć praktykę?

Po zrealizowaniu praktyki (etapów) dokumenty należy złożyć w DNiSS (pok. 27) w terminie zgodnym z obowiązującym Harmonogramem praktyk.

Co oznacza niezrealizowanie praktyki w terminie?

Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje brakiem uzyskania zaliczenia oraz koniecznością powtarzania przedmiotu Praktyka zawodowa w kolejnym semestrze lub w przypadku nieuzyskania wymaganej w bieżącym semestrze liczby punktów ECTS – skreśleniem ze studiów.

Co oznacza niezłożenie dokumentów dot. praktyk w terminie?

Niezłożenie dokumentów dot. praktyk w terminie skutkuje brakiem uzyskania zaliczenia oraz koniecznością powtarzania przedmiotu Praktyka zawodowa (tzw. deficyt) w kolejnym semestrze lub w przypadku nieuzyskania wymaganej w bieżącym semestrze liczby punktów ECTS – skreśleniem ze studiów.

Wzór podania jest do pobrania tu: Powtarzanie niezaliczonych przedmiotów z kontynuacją studiów (tzw. deficyt)

Czy mogę wnioskować o zmianę terminu zaliczenia praktyki?

Student może ubiegać się o zmianę terminu zaliczenia praktyki, jeśli najpóźniej w terminie jej rozliczenia, podanym w Harmonogramie praktyk złoży podanie, w którym poda przyczynę zmiany terminu. Druki podań można pobrać w Sekretariacie Instytutu, DNiSS (pok. 25) lub na stronie Uczelni.

Czy mogę zwolnić się z odbywania praktyk studenckich?

Student może ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia lub zrealizowanego stażu, jeśli zajmowane stanowisko i zakres obowiązków są zgodne z Kierunkowym Regulaminem Praktyk (zamieszczonym w zakładce w zakładce: Praktyki studenckie/ Formularze i dokumenty do pobrania/Kierunkowy regulamin praktyk).
W przypadku wnioskowania o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia/stażu student składa w DNiSS (pok. 27) w terminie zgodnym z obowiązującym Harmonogramem praktyk następujące dokumenty (do pobrania ze strony uczelni, zakładka: Praktyki studenckie/ Zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia), tj. :

Powyższe dokumenty należy składać oddzielnie do każdego semestru, w którym jest realizowana praktyka studencka.

Czy mogę zwolnić się z odbywania praktyk studenckich na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej?

Student może ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli zajmowane stanowisko i zakres obowiązków są zgodne z Kierunkowym Regulaminem Praktyk (zamieszczonym w zakładce w zakładce: Praktyki studenckie/ Formularze do pobrania/Kierunkowy regulamin praktyk).
W przypadku wnioskowania o zaliczenie praktyk na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej student składa w DNiSS (pok. 27) w terminie zgodnym z obowiązującym Harmonogramem praktyk następujące dokumenty (do pobrania ze strony uczelni, zakładka: Praktyki studenckie/ Zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia, tj. :

Powyższe dokumenty należy składać oddzielnie do każdego semestru, w którym jest realizowana praktyka studencka.
Uwaga: w tym wypadku nie składamy Ankiety dla Pracodawcy.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w sprawie praktyk?

Informacje w sprawie praktyk udziela Koordynator ds. praktyk studenckich: mgr Mirosława Nikodemska.

Dyżury:
– wtorek-piątek w godz. 9.00-15.00
– w wyznaczone soboty w godz. 7.30-13.30

Dział Nauczania i Spraw Studenckich:
pokój 27 (budynek A)
tel.: 74 641 92 34
e-mail: mnikodemska@pwsz.com.pl
e-mail: tstasinski@pwsz.com.pl

Istnieje możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego dla grupy. Wówczas prosimy starostę grupy o ustalenie terminu i godziny spotkania z Koordynatorem ds. praktyk studenckich.

Kontakt do kierunkowych opiekunów praktyk

Kontakt


1. Koordynator ds. praktyk studenckich:

mgr Mirosława Nikodemska
Dział Nauczania i Spraw Studenckich, pokój 27 (budynek A)
tel.: 74 641 92 34, e-mail: mnikodemska@pwsz.com.pl
dyżury: wtorek-piątek w godzinach 9.00-15.00, w wyznaczone soboty 7.30-13.30 (w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych)

2. Kierunkowi opiekunowie praktyk:

Instytut Zdrowia (e-mail: iz@pwsz.com.pl):

 • mgr Katarzyna Fitrzyk (kosmetologia), kfitrzyk@pwsz.com.pl
 • mgr Barbara Chabab (pielęgniarstwo), bchabab@pwsz.com.pl
 • mgr Krzysztof Żak (techniki dentystyczne), kzak@pwsz.com.pl

Instytut Społeczno-Prawny (e-mail: isp@pwsz.com.pl):

 • dr Waldemar Sęczyk (administracja), wseczyk@pwsz.com.pl
 • mgr Aleksandra Pawlak (filologia), apawlak@pwsz.com.pl
 • dr Małgorzata Radyńska (pedagogika rok I i II), dr Anna Tutaj (pedagogika, rok III), mradynska@pwsz.com.pl, atutaj@pwsz.com.pl

Instytut Przyrodniczo-Techniczny (e-mail: ipt@pwsz.com.pl):

 • dr Łukasz Szatanek (architektura wnętrz), lszatanek@pwsz.com.pl
 • mgr Kazimiera Marzec (BHP), kmarzec@pwsz.com.pl
 • mgr Piotr Sylwestrzak (logistyka), psylwestrzak@pwsz.com.pl

Formularze i dokumenty do pobrania


PIELĘGNIARSTWO – I rok

Formularze do pobrania:

Skierowanie na praktykę

Umowa o realizację praktyk studenckich dla kierunku pielęgniarstwo

Ankieta dla pracodawcy

Dokumenty do pobrania:

Dziennik Praktyk

Dzienniczek pracowni umiejętności pielęgniarskich

Kierunkowy regulamin praktyk – Pielęgniarstwo

Harmonogram praktyk – Pielęgniarstwo

Programy praktyk:

Wykaz oddziałów, na których można odbywać kształcenie praktyczne 2019-2020

Program praktyk Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

Program praktyk_ Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Program praktyk_Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Program praktyk_Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Program praktyk_Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Program praktyk_Neurologia i pielęgniartwo neurologiczne

Program praktyk_Opieka paliatywna

Program praktyk_Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Program praktyk_Podstawowa Opieka Zdrowotna

Program praktyk_Podstawy pielęgniarstwa

Program praktyk_Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne

Program praktyk_Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne


PIELĘGNIARSTWO – II i III rok

Formularze do pobrania:

Skierowanie na praktykę

Umowa o realizację praktyk studenckich dla kierunku pielęgniarstwo

Ankieta dla pracodawcy

Dokumenty do pobrania:

Dziennik Praktyk

Kierunkowy regulamin praktyk – Pielęgniarstwo

Harmonogram praktyk – Pielęgniarstwo

Programy praktyk:

Wykaz oddziałów, na których można odbywać kształcenie praktyczne 2019-2020

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia -Program praktyk

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Opieka paliatywna

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia


Zgodnie z Uchwałą nr 55/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia warunków zaliczenia pracy/stażu/wolontariatu na poczet praktyki zawodowej, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o zaliczenie pracy zawodowej na poczet całości lub części praktyki studenckiej na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej w kraju lub za granicą lub udokumentowanej nieodpłatnej formy zatrudnienia (np. wolontariatu, stażu), zgodnej z profilem i obszarem/obszarami kształcenia na danym kierunku i specjalności studiów.

Uchwała 55-2019 zaliczenie pracy na rzecz praktyki zawodowej

Druki do pobrania:

Wniosek o zaliczenie pracy na poczet praktyki zawodowej

 Zaświadczenie o zatrudnieniu

Opinia koordynatora i decyzja opiekuna

Ankieta dla pracodawcy