Stawiamy na kształcenie praktyczne!


http://www.ncbr.gov.pl/

Stawiamy na kształcenie praktyczne!

Czas trwania projektu 01.07.2018 – 30.06.2022

Projekt skierowany jest do

 1. Studentów
 • Logistyki (st. I i II stop.),
 • Administracji (stud. I i II stop.)
 • Architektury wnętrz,
 • Kosmetologii
 • i Pedagogiki.
 1. Nauczycieli
 2. Pracowników administracji

ZADANIA

 1. Spotkania z praktyką – ścieżki wizyt studyjnych

80 wyjść studyjnych dla 500 studentów/-tek (w okresie 2018-2022, semestr letni 44 wizyty, semestr zimowy 36 wiz.) studenci kierunków: logistyka, administracja, kosmetologia, architektura wnętrz i pedagogika. Obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dla każdego kierunku 1 wizyta studyjna wyjazdowa w trakcie całego cyklu kształcenia, do tych instytucji, która ze względu na swoją specyfikę nie prowadzą działalności w Wałbrzychu i okolicach.

Liczba osób:20, średni czas wizyty 3h

SPOTKANIA Z PRAKTYKĄ będą systemowym działaniem kontynuowanym po zakończeniu realizacji Projektu, na wybranych przedmiotach. Ścieżki będą skorelowane z realizowanymi celami przedmiotowymi.

Semestr zimowy:

 • Logistyka I stopień 2 wizyty, Logistyka II stopień 2 wizyty [w tym 1 wyjazdowa]
 • Administracja I stopień 1 wizyta, II stopień 1 wizyta
 • Kosmetologia 1 wizyta
 • Architektura 1 wizyta
 • Pedagogika 1 wizyta

Semestr letni (marzec, kwiecień, maj):

 • Logistyka I stopień 4 wizyty [w tym 1 wyjazdowa], logistyka 2 stopień 2 wizyty
 • Administracja I stopień 1 wizyta [ w tym 1 wyjazdowa]. II stopień [w tym 1 wyjazdowa]
 • Kosmetologia 1 wizyta [w tym 1 wyjazdowa]
 • Architektura wnętrz 1 wizyta [w tym 1 wyjazdowa]
 • Pedagogika 1 wizyta [w tym 1 wyjazdowa]
 1. Warsztaty z pracodawcami

Warsztaty zostaną zrealizowane dla studentów Logistyki, Administracji oraz Architektury wnętrz, Kosmetologii i Pedagogiki

Sposób realizacji zadania terenie PWSZ przeprowadzonych zostanie w trakcie trwania projektu 25 warsztatów. Warsztaty polegać będą na nabyciu konkretnych umiejętności wymaganych i preferowanych przez określonego pracodawcę, np. samodzielne rozliczanie deklaracji podatkowej PIT. Materiały szkoleniowe uzgodnione każdorazowo z pracodawcą.

Semestr zimowy:

 • Logistyka 1 warsztaty
 • Administracja 1 warsztaty

Semestr letni (kwiecień, maj, czerwiec):

 • Logistyka 1 warsztaty
 • Kosmetologia 1 warsztaty
 • Architektura wnętrz 1 warsztaty
 • Pedagogika 1 warsztaty

+ 1 warsztaty w semestrze zimowym 2021/2022

 1. Praktyczne umiejętności dla rynku pracy

Moduł 1 – certyfikowane kursy języka angielskiego poziom npB1/B2 1kurs w roku/ 8os/ 1 kurs=60h (h=45min) Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani nabędą niezbędne umiejętności do zdania egzaminu językowego na poziomie B1/B2

Moduł 2 – certyfikowane kursy umiejętności cyfrowych i e-kompetencji 1 kurs w roku/ 15os/ 1 kurs =21h (h=45 min).

Moduł 3 – „pakiet zawodowy” – średnio 18 os/rocznie; razem 72 osoby. Student wybiera kurs, podane preferencje, zostaną zweryfikowane w procesie rekrutacji, kurs zwiększający kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Kursy łącznie/1 student średnio 2000zł.

 1. Szkolenia miękkie

Przez 8 semestrów (PAŹDZIERNIK 2018,2019,2020,2021), po 2 warsztaty, śr. 6h po 15os. Szkoleniem zostanie objętych 120 os.

 1. Akademia Dydaktyka program doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich

Moduł I: X 2018, X 2019, X 2020, X 2021: 6 szkoleń:

(1) Metody aktywne w pracy wykładowcy (8h, 20 os)

(2) Coaching jako skuteczna metoda pracy(2x12h, 1gr.x15os., razem 30os)

(3) Innowacyjne metody kształcenia w pracy wykładowcy(8h,20 os)

(4) Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej (8h,20 os)

(5) Kurs emisji głosu (8 h,20os)

Moduł II umożliwia indywidualne doskonalenie, zrekrutowany wybierze kurs/ szkol, wg własnych potrzeb. Nabyte kompetencje zostaną wykorzystane w pracy dydaktycznej i wykazane w kartach przedmiotu. Nauczyciel otrzyma „pakiet zawodowy” o wartości śr.3 000zł, z zastrzeżeniem, że kwota nie musi być wydatkowana w całości. Jeden n-l może być zakwalifikowany do więcej niż 1kursu, z warunkiem nieprzekroczenia łącznej śr kwoty.

 1. Akademia Urzędnika program doskonalenia kompetencji kadry kierowniczej/pracowników administracyjnych

Moduł I szkol (4szkolenia) dla kadry administracyjnej WRZESIEŃ 2018,2019,2020,2021

 • Praca w zespole (8h,20os)
 • Przepływ informacji między komórkami (8h20os)
 • Organizacja i planowanie pracy własnej, współodpowiedzialność i efektywność działań (8h20os)
 • Integracja zespołu (8h20os)

Moduł II (4 szkolenia) dla kadry zarządzającej. STYCZEŃ 2019, 2020, 2021, 2022

 • Koordynowanie zespołem/zespołami (8h11os)
 • Zarządzanie informacją (8h11os)
 • Organizacja czasu pracy (8h11os)
 • Integracja zespołu a ocena pracy (8h11os)
 1. SEMINARIUM SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE WIOSNA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ
  (04.2020,04.2022)

Podczas seminarium studenci wysłuchają przedstawicieli instytucji, którzy zaprezentują m.in. specyfikę organizacji oraz wymagania rekrutacyjne dla kandydata do pracy, na praktykę i staże zaw. Wyniki prezentacji i dyskusji zostaną uwzględnione w programach kształcenia na poszczególnych kierunkach. Cykliczne seminarium trwa 1 dzień, ok. 3h wystąpień (seminarium), prezentacji i dyskusji – 7os.x15min; dodatkowo praktyczne warsztaty dla studentów (45 min) równolegle 7 warsztatów, na które zapisywać się będą na listach obecności. Spotkanie nauczycieli akademickich z zaproszonymi przedstaw środowiska społ.-gosp. Łącznie 5 spotk x 2h podczas których odbędzie się dyskusja o kompetencjach zawodowych.

 1. Czas na projekt (Kosmetologia, Architektura wnętrz)

Moduł I: Barwy w przestrzeni (społecznej) 20 os. + 2 opiek meryt, w formie 6-dn, wyjazdów pleneru/warsztatu. Celem jest doskonal warsztatu plastycznego, oraz rozwój wrażliwości studentów.  Założeniem jest, że studenci projektują kolejne etapy: scenariusz projektu, konkretne zadania dla konkretnych osób (w tym opiekunów), przewidują trudności i wskazują formę zakończenia (wystawa, prezentacja, zdjęcia, film, itp). WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK

Moduł II: Barwy urody (15os).  Cykliczne warsztaty Kosmetologii, realizacja pozwoli na wykorzystanie nabytych umiejętności w zakresie działalności kosmetologicznej. Rolą studenta będzie przygotowanie każdej fazy: ustalenie sposobu przedstawienia wskazanej tematyki, przygotowanie zaplecza dydaktycznego, przebieg i podsumowanie. Odbiorcy: słuchacze Uniwersytetu III Wieku i/lub młodzież ponadgimnazjal i/lub inna gr. społ. Tematyka:

 • Wokół problemów podologii; listopad – grudzień 2018, listopad – grudzień 2020
 • Piękne dłonie, kwiecień – maj 2020, kwiecień – maj 2022
 • Receptura kosmetyczna, kwiecień – maj 2019, kwiecień – maj 2021
 • Makijaż nie tylko artystyczny, listopad – grudzień 2019, listopad – grudzień 2021

Stawiamy na kształcenie praktyczne!

Czas trwania projektu 01.07.2018 – 30.06.2022

Projekt skierowany jest do

 1. Studentów
 • Logistyki (st. I i II stop.),
 • Administracji (stud. I i II stop.)
 • Architektury wnętrz,
 • Kosmetologii
 • i Pedagogiki.
 1. Nauczycieli
 2. Pracowników administracji

ZADANIA

 1. Spotkania z praktyką – ścieżki wizyt studyjnych

80 wyjść studyjnych dla 500 studentów/-tek (w okresie 2018-2022, semestr letni 44 wizyty, semestr zimowy 36 wiz.) studenci kierunków: logistyka, administracja, kosmetologia, architektura wnętrz i pedagogika. Obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dla każdego kierunku 1 wizyta studyjna wyjazdowa w trakcie całego cyklu kształcenia, do tych instytucji, która ze względu na swoją specyfikę nie prowadzą działalności w Wałbrzychu i okolicach.

Liczba osób:20, średni czas wizyty 3h

SPOTKANIA Z PRAKTYKĄ będą systemowym działaniem kontynuowanym po zakończeniu realizacji Projektu, na wybranych przedmiotach. Ścieżki będą skorelowane z realizowanymi celami przedmiotowymi.

Semestr zimowy:

 • Logistyka I stopień 2 wizyty, Logistyka II stopień 2 wizyty [w tym 1 wyjazdowa]
 • Administracja I stopień 1 wizyta, II stopień 1 wizyta
 • Kosmetologia 1 wizyta
 • Architektura 1 wizyta
 • Pedagogika 1 wizyta

Semestr letni (marzec, kwiecień, maj):

 • Logistyka I stopień 4 wizyty [w tym 1 wyjazdowa], logistyka 2 stopień 2 wizyty
 • Administracja I stopień 1 wizyta [ w tym 1 wyjazdowa]. II stopień [w tym 1 wyjazdowa]
 • Kosmetologia 1 wizyta [w tym 1 wyjazdowa]
 • Architektura wnętrz 1 wizyta [w tym 1 wyjazdowa]
 • Pedagogika 1 wizyta [w tym 1 wyjazdowa]
 1. Warsztaty z pracodawcami

Warsztaty zostaną zrealizowane dla studentów Logistyki, Administracji oraz Architektury wnętrz, Kosmetologii i Pedagogiki

Sposób realizacji zadania terenie PWSZ przeprowadzonych zostanie w trakcie trwania projektu 25 warsztatów. Warsztaty polegać będą na nabyciu konkretnych umiejętności wymaganych i preferowanych przez określonego pracodawcę, np. samodzielne rozliczanie deklaracji podatkowej PIT. Materiały szkoleniowe uzgodnione każdorazowo z pracodawcą.

Semestr zimowy:

 • Logistyka 1 warsztaty
 • Administracja 1 warsztaty

Semestr letni (kwiecień, maj, czerwiec):

 • Logistyka 1 warsztaty
 • Kosmetologia 1 warsztaty
 • Architektura wnętrz 1 warsztaty
 • Pedagogika 1 warsztaty

+ 1 warsztaty w semestrze zimowym 2021/2022

 1. Praktyczne umiejętności dla rynku pracy

Moduł 1 – certyfikowane kursy języka angielskiego poziom npB1/B2 1kurs w roku/ 8os/ 1 kurs=60h (h=45min) Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani nabędą niezbędne umiejętności do zdania egzaminu językowego na poziomie B1/B2

Moduł 2 – certyfikowane kursy umiejętności cyfrowych i e-kompetencji 1 kurs w roku/ 15os/ 1 kurs =21h (h=45 min).

Moduł 3 – „pakiet zawodowy” – średnio 18 os/rocznie; razem 72 osoby. Student wybiera kurs, podane preferencje, zostaną zweryfikowane w procesie rekrutacji, kurs zwiększający kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Kursy łącznie/1 student średnio 2000zł.

 1. Szkolenia miękkie

Przez 8 semestrów (PAŹDZIERNIK 2018,2019,2020,2021), po 2 warsztaty, śr. 6h po 15os. Szkoleniem zostanie objętych 120 os.

 1. Akademia Dydaktyka program doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich

Moduł I: X 2018, X 2019, X 2020, X 2021: 6 szkoleń:

(1) Metody aktywne w pracy wykładowcy (8h, 20 os)

(2) Coaching jako skuteczna metoda pracy(2x12h, 1gr.x15os., razem 30os)

(3) Innowacyjne metody kształcenia w pracy wykładowcy(8h,20 os)

(4) Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej (8h,20 os)

(5) Kurs emisji głosu (8 h,20os)

Moduł II umożliwia indywidualne doskonalenie, zrekrutowany wybierze kurs/ szkol, wg własnych potrzeb. Nabyte kompetencje zostaną wykorzystane w pracy dydaktycznej i wykazane w kartach przedmiotu. Nauczyciel otrzyma „pakiet zawodowy” o wartości śr.3 000zł, z zastrzeżeniem, że kwota nie musi być wydatkowana w całości. Jeden n-l może być zakwalifikowany do więcej niż 1kursu, z warunkiem nieprzekroczenia łącznej śr kwoty.

 1. Akademia Urzędnika program doskonalenia kompetencji kadry kierowniczej/pracowników administracyjnych

Moduł I szkol (4szkolenia) dla kadry administracyjnej WRZESIEŃ 2018,2019,2020,2021

 • Praca w zespole (8h,20os)
 • Przepływ informacji między komórkami (8h20os)
 • Organizacja i planowanie pracy własnej, współodpowiedzialność i efektywność działań (8h20os)
 • Integracja zespołu (8h20os)

Moduł II (4 szkolenia) dla kadry zarządzającej. STYCZEŃ 2019, 2020, 2021, 2022

 • Koordynowanie zespołem/zespołami (8h11os)
 • Zarządzanie informacją (8h11os)
 • Organizacja czasu pracy (8h11os)
 • Integracja zespołu a ocena pracy (8h11os)
 1. SEMINARIUM SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE WIOSNA Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ
  (04.2020,04.2022)

Podczas seminarium studenci wysłuchają przedstawicieli instytucji, którzy zaprezentują m.in. specyfikę organizacji oraz wymagania rekrutacyjne dla kandydata do pracy, na praktykę i staże zaw. Wyniki prezentacji i dyskusji zostaną uwzględnione w programach kształcenia na poszczególnych kierunkach. Cykliczne seminarium trwa 1 dzień, ok. 3h wystąpień (seminarium), prezentacji i dyskusji – 7os.x15min; dodatkowo praktyczne warsztaty dla studentów (45 min) równolegle 7 warsztatów, na które zapisywać się będą na listach obecności. Spotkanie nauczycieli akademickich z zaproszonymi przedstaw środowiska społ.-gosp. Łącznie 5 spotk x 2h podczas których odbędzie się dyskusja o kompetencjach zawodowych.

 1. Czas na projekt (Kosmetologia, Architektura wnętrz)

Moduł I: Barwy w przestrzeni (społecznej) 20 os. + 2 opiek meryt, w formie 6-dn, wyjazdów pleneru/warsztatu. Celem jest doskonal warsztatu plastycznego, oraz rozwój wrażliwości studentów.  Założeniem jest, że studenci projektują kolejne etapy: scenariusz projektu, konkretne zadania dla konkretnych osób (w tym opiekunów), przewidują trudności i wskazują formę zakończenia (wystawa, prezentacja, zdjęcia, film, itp). WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK

Moduł II: Barwy urody (15os).  Cykliczne warsztaty Kosmetologii, realizacja pozwoli na wykorzystanie nabytych umiejętności w zakresie działalności kosmetologicznej. Rolą studenta będzie przygotowanie każdej fazy: ustalenie sposobu przedstawienia wskazanej tematyki, przygotowanie zaplecza dydaktycznego, przebieg i podsumowanie. Odbiorcy: słuchacze Uniwersytetu III Wieku i/lub młodzież ponadgimnazjal i/lub inna gr. społ. Tematyka:

 • Wokół problemów podologii; listopad – grudzień 2018, listopad – grudzień 2020
 • Piękne dłonie, kwiecień – maj 2020, kwiecień – maj 2022
 • Receptura kosmetyczna, kwiecień – maj 2019, kwiecień – maj 2021
 • Makijaż nie tylko artystyczny, listopad – grudzień 2019, listopad – grudzień 2021

Aktualności POWER

Warsztaty z Venus Beauty

W dniu 05.03.2020 r. odbyły się warsztaty dla studentek III roku kosmetologii z „Obsługi nowoczesnych urządzeń kosmetycznych” w ramach przedmiotu „Kosmetologia upiększająca 2”. Warsztaty poprowadziła pani Natalia Brodnicka z firmy Venus Beauty. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji przyszłego kosmetologa w zakresie praktycznych umiejętności (obsługa nowoczesnych urządzeń kosmetologicznych) umożliwiających wejście na rynek pracy oraz nakierowanie przez przyszłego pracodawcę w zakresie oczekiwanego przygotowania  pracownika w usługach kosmetycznych. […]

Warsztaty dla kosmetologii

W dniu 05.03.2020 odbędą się warsztaty z „Obsługi nowoczesnych urządzeń kosmetycznych” dla studentek III roku kosmetologii w ramach przedmiotu „Kosmetologia upiększająca 2”. Warsztaty odbędą się w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w godzinach 9:00-13:00. Warsztaty poprowadzi pani Natalia Brodnicka z firmy Venus Beauty.

Warsztaty z ArchiCAD

W dniu 18.02.2020 r. odbyły się warsztaty dla dla studentów III roku architektury wnętrz z „Zaawansowanych technik wizualizacji z zastosowaniem programu Cine3D-moduł Graphisoft ArchiCAD”. Warsztaty poprowadziła pani dr inż. arch. Magdalena Wąsowicz z Politechniki Opolskiej. Celem warsztatu było omówienie zasad wykonania wizualizacji w module Cine4D Graphisoft ArchiCAD w uwzględnieniem optymalizacji pod względem czasu i jakości renderingu oraz likwidacji artefaktów na niedoświetlonych powierzchniach. Zajęcia miały następujący przebieg: 1. […]

Warsztaty dla studentów architektury wnętrz

W dniu 18.02.2020 o godzinie 10 w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędą się warsztaty z „Zaawansowanych technik wizualizacji z zastosowaniem programu Cine3D-moduł Graphisoft ArchiCAD” dla studentów III roku architektury wnętrz. Warsztaty potrwają 3 godziny dydaktyczne i poprowadzi je pani dr inż. arch. Magdalena Wąsowicz.

Studenci BHP w Europolit

Dnia 29 stycznia 2020 roku studenci III roku stacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy odbyli wizytę studyjną w zakładzie pracy Europolit  Sp. z o.o. (ul. Karkonoska 9H w Wałbrzychu) w ramach realizacji przedmiotu ,,Higiena Przemysłowa”. Celem wizyty było pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej studentów w zakresie zagadnień realizowanych na zajęciach z Higieny Przemysłowej oraz praktyczne i rzetelne przygotowanie przyszłych absolwentów  do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia […]

Wizyta studyjna BHP w Europolit

W dniu 29. stycznia 2020 r. w godzinach 12-15 studenci III roku BHP odbędą wizytę studyjną do Europolit Sp. z o.o. w Wałbrzychu. W programie wizyty: zapoznanie studentów z procesem technologicznym związanym z produkcją uszczelnień technicznych i materiałów termoizolacyjnych oraz zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy, a także metodami ich eliminowania i ograniczenia. Wizyta pogłębi i utrwali wiedzę teoretyczną studentów, w tym zapozna studentów z metodami pracy służb BHP.

Warsztat dla BHP i administracji

W dniu 27.01.2020 w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbył się warsztat „Kodeks postępowania administracyjnego – zasady postępowania przed organami” dla studentów I roku studiów II stopnia administracji i studentów III roku I stopnia BHP, który poprowadził prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, pan Zbigniew Rutecki. W trakcie warsztatu studenci poszerzyli wiedzę ogólną i praktyczną w zakresie postępowania przed organami administracji publicznej, […]

Kolejne szkolenia miękkie

W styczniu odbyły się szkolenia miękkie dla studentów kolejnych 5 kierunków. W szkoleniach wzięli udział: 07.01.2020 – II rok pedagogiki 10.01.2020 – III rok logistyki I stopnia 13.01.2020 – III rok BHP i II rok administracji I stopnia 15.01.2020 – III rok kosmetologii Każde szkolenie trwało 8 godzin dydaktycznych, podczas których studenci mieli okazję podniesienia swoich kompetencji miękkich w zakresie „Zarządzania stresem […]

Warsztat z SKO

W dniu 27.01.2020 o godzinie 10 w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się warsztat „Kodeks postępowania administracyjnego – zasady postępowania przed organami” dla studentów I roku studiów II stopnia administracji i studentów III roku I stopnia BHP, który poprowadzi prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, pan Zbigniew Rutecki. Warsztat potrwa 3 godziny dydaktyczne i jest obowiązkowy dla ww. kierunków.

Szkolenia miękkie w styczniu

W styczniu odbędą się kolejne szkolenia miękkie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu dla kierunków pedagogika, logistyka, BHP, administracja i kosmetologia. Tematem szkoleń jest „Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji”, a każde z nich potrwa 8 godzin dydaktycznych. Plan szkoleń, które odbywać się będą w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, przedstawia się następująco: […]

Szkolenie z „Zarządzania stresem i kontrolowania emocji”

W dniu 20 grudnia 2019 roku o godzinie 8 w sali 120 budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyło się szkolenie miękkie dla studentów II roku architektury wnętrz. Szkolenie trwało 8 godzin dydaktycznych, podczas których studenci mieli okazję podniesienia swoich kompetencji miękkich w zakresie „Zarządzania stresem i kontrolowania emocji”.

Prezentacja „Makijaż nie tylko artystyczny”

Zakończyły się warsztaty Barwy Urody „Makijaż nie tylko artystyczny”. W dniu 19 grudnia 2019 r. miała miejsce prezentacja umiejętności studentek III roku kosmetologii, nabytych w trakcie warsztatów, dotyczących nie tylko technicznych aspektów wykonania makijażu, ale i współpracy w grupie, podziału pracy, poczucia odpowiedzialności. Grupą docelową prezentacji byli między innymi słuchacze Uniwersytetu III wieku.  

Warsztaty „Makijaż nie tylko artystyczny”

W dniu 19 grudnia 2019 roku w godzinach 9-15 w sali 118 w budynku B PWSZ Wałbrzych odbędzie się prezentacja na zakończenie warsztatów Barwy Urody (tematyka „Makijaż nie tylko artystyczny”), w których biorą udział studentki III roku kosmetologii. Celem zadania będzie wykorzystanie nabytych umiejętności w zakresie makijażu, a także pogłębienie umiejętności szczególnie w zakresie pracy i współpracy w grupie, podziału pracy, poczucia odpowiedzialności i potrzeby samokształcenia. Grupą docelową będą słuchacze […]

Szkolenie miękkie dla studentów architektury wnętrz

W dniu 20 grudnia 2019 roku o godzinie 8 w sali 120 budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się szkolenie miękkie dla studentów II roku architektury wnętrz. Szkolenie potrwa 8 godzin dydaktycznych, a jego tematem będzie „Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji”.

Wystartował kurs języka angielskiego

Dnia 11 grudnia 2019 roku odbyły się pierwsze zajęcia bezpłatnego kursu języka angielskiego dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu organizowanego w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Kurs trwa 60 godzin dydaktycznych i ma na celu przygotować studentów do zdania egzaminu językowego na poziomie B2 lub wyższym. W kursie bierze udział 10 osób, które na zakończenie otrzymają certyfikat ukończenia kursu […]

Wizyta III roku logistyki w NSK

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 09.12.2019 r. w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. odbyło się spotkanie ze studentami 3 roku studiów kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu „Projektowanie systemów i procesów logistycznych”. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo […]

Wizyta studyjna w Jedlinie

Studenci drugiego roku Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu pod kierunkiem dr Anny Tutaj, koordynatora unijnego programu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” dla kierunku Pedagogika, w dniu 6 grudnia 2019 roku odbyli wizytę studyjną w Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdroju. Studenci uczestniczyli w zajęciach dla dzieci oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych na zaproszenie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jedlinie Zdroju, mgr Katarzyny Lepis. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie […]

Wizyta studyjna logistyki w NSK

W dniu 9 grudnia 2019 r. odbędzie się wizyta studyjna studentów III roku logistyki I stopnia w NSK Steering Systems Europe (Polska). Program wizyty: Spotkanie grupy przy portierni NSK Steering Systems Europe Polska Sp. Z o.o., o godzinie 12:15. Czas trwania spotkania – 4h Wejście do siedziby spółki, spotkanie z pracownikami NSK Steering Systems Europe Polska Sp. Z o.o. Prelekcja Pana Hirokiego Nukui […]

Wizyta III roku BHP w DWOMP

Dnia 06 grudnia 2019 roku studenci III roku stacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy odbyli wizytę studyjną w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy  we Wrocławiu – Oddział w Wałbrzychu (ul. Chrobrego 36, 58-300 Wałbrzych) w ramach przedmiotu ,,Higiena  Przemysłowa”. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” Celem […]

Wizyta studyjna pedagogiki w Jedlinie-Zdroju

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbędzie się wizyta studyjna studentów II roku pedagogiki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju. Wizyta rozpocznie się o godzinie 9:45 i potrwa ok. 3 godziny. Program wizyty: 9.45 : zbiórka studentów , przygotowanie  się do wspólnej z dziećmi zabawy; 10.00. -11.00 : przedstawienie dla dzieci przygotowane przez studentów II roku Pedagogiki PWSZ; 11.00 – 11.30.: obserwacja […]

Wizyta studyjna BHP w DWOMP

W dniu 9 grudnia 2019 r. odbędzie się wizyta studyjna studentów III roku BHP w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Oddział Wałbrzych w ramach przedmiotu Higiena przemysłowa. Program wizyty: 1. Zapoznanie studentów z zadaniami, jakie realizują służby medycyny pracy w zakresie profilaktyki i orzekania chorób zawodowych. 2. Praktyczne pokazanie, jak są wykonywane następujące badania: – progu czucia wibracji, termometria skórna, […]

Wizyta studyjna III roku kosmetologii

Dnia 29. listopada 2019 roku studenci III roku stacjonarnych studiów kosmetologii I stopnia odbyli wizytę studyjną w Wellness & Fado Spa w Świdnicy w ramach przedmiotu „Kosmetologia upiększająca I”. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” Celami wizyty były analiza organizacji działania SPA hotelowego oraz praktyczne spojrzenie […]

Szkolenie dla kadry dydaktycznej

W dniu 29 listopada 2019 odbyło się szkolenie kadry dydaktycznej na  temat innowacyjnych metod kształcenia. Szkolenie odbyło się w Pałacu Na Wodzie w Staniszowie koło Jeleniej Góry. Zajęcia oparte na pracy grupowej, współpracy i budowaniu relacji pomiędzy wykładowcą a studentem zrealizowane zostały przez firmę Brainstorm Group sp. z o.o. Innowacyjne metody nauczania mają wiele zalet: powodują aktywny udział w zajęciach zarówno studenta jak i wykładowcy, stwarzają […]

Wizyta studyjna w Wellness FADO & Spa w Świdnicy

W dniu 29 listopada 2019 r. odbędzie się wizyta studyjna dla studentek III roku kosmetologii I stopnia. Program wizyty: Zebranie organizacyjno-zapoznawcze wyjaśniające cel oraz rodzaj realizowanych zadań podczas wyjścia studyjnego do SPA hotelowego Fado w Świdnicy. Omówienie form działania, organizacji SPA hotelowego oraz zadań realizowanych przez SPA hotelowe w hotelu Fado w Świdnicy. Zapoznanie studentów z zabiegami kosmetycznymi na twarz: Fado Hydra, Fado Sensitive, Fado Anti […]

Szkolenie „Innowacyjne metody kształcenia”

W dniu 29 listopada 2019 r. odbędzie się szkolenie dla kadry dydaktycznej na temat „Innowacyjne metody kształcenia”. Termin rozpoczęcia szkolenia- godz. 12:00, Pałac Na Wodzie, Staniszów 23 koło Jeleniej Góry. Zajęcia poprowadzi firma Brainstorm Group sp. z o.o. Szkolenie jest bezpłatne finansowane w ramach projektu Stawiamy na kształcenie praktyczne!

Wizyta studentów logistyki w WSSE INVEST-PARK

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.11.2019 r. w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. odbyło się spotkanie ze studentami 3 roku studiów na kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy dr inż. Joanny Nowickiej oraz mgr Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu Projektowanie systemów i procesów logistycznych. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – […]

Wizyta studyjna w WSSE INVEST-PARK

W dniu 21 listopada 2019 roku odbędzie się wizyta studyjna w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” dla studentów III roku logistyki I stopnia w ramach przedmiotu „Projektowanie systemów i procesów logistycznych”. Program wizyty: Wejście do siedziby spółki, spotkanie z pracownikami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. Prelekcja Pani Anny Kaczmarczyk na temat promowania i stymulowania przedsiębiorczości wśród studentów. Przystąpienie do ekonomicznej gry planszowej symulującej […]

Wizyta studyjna w Urzędzie Miejskim – administracja

Dnia 19. listopada 2019 roku studenci II roku stacjonarnych studiów administracji I stopnia odbyli wizytę studyjną w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w ramach przedmiotu „Prawo administracyjne. Część szczegółowa.” Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” Celem wizyty były analiza oraz praktyczne spojrzenie na sposoby realizacji zadań przez poszczególne jednostki […]

Wizyta studentów administracji w Urzędzie Miejskim

W dniu 19 listopada 2019 roku odbędzie się wizyta studyjna w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu dla studentów II roku administracji I stopnia. Wizyta rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa ok. 3 godzin. W trakcie wizyty studenci będą mieli możliwość wejścia do sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego, spotkania z zastępcą kierownika Biura Edukacji i Wychowania oraz zapoznania się z organizacją prawną i prawnymi formami działania na podstawie zadań realizowanych […]

Wystawa poplenerowa

W dniu 23.10.2019 r. rozpoczęła się wystawa poplenerowa prezentująca prace studentów wykonane podczas warsztatów „Barwy Przestrzeni Społecznej”, które odbyły się w dniach 30.09.-05.10. w Świeradowie-Zdroju. Wystawa odbywa się w przestrzeni ekspozycyjnej na II piętrze budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu i potrwa do 01.02.2020 r.  

Wizyta w Teatrze Lalki i Aktora

Dnia 15.10.2019 roku studenci III roku stacjonarnych studiów architektury wnętrz odbyli wizytę studyjną w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu w ramach przedmiotu „Projektowanie scenografii”. Wizyta była elementem realizacji programu przedmiotu. Celami wizyty były wzmocnienie i poszerzenie zainteresowań studentów, jak i analiza budowy sceny teatralnej „od podszewki”. W trakcie realizacji celów studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat historii teatru, pracy scenografa oraz relacji przedstawienie- […]

Pakiety zawodowe

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego wznowiona została rekrutacja do pakietów zawodowych dla studentów w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Studenci czterech ostatnich semestrów kierunków: administracja I i II stopnia, logistyka I i II stopnia, architektura wnętrz, kosmetologia, pedagogika i bezpieczeństwo i higiena pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie na kursy zwiększające kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Student wybiera kurs/-y, podane preferencje są weryfikowane w procesie rekrutacji. Maksymalna wartość […]

Kurs języka angielskiego

Rozpoczęła się rekrutacja studentów na bezpłatny kurs języka angielskiego w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” W kursie mogą wziąć udział studenci 4 ostatnich semestrów kierunków: architektura wnętrz, logistyka 1 stopnia, logistyka 2 stopnia, administracja 1 stopnia, administracja 2 stopnia, pedagogika, kosmetologia, bezpieczeństwo i higiena pracy. Kurs języka angielskiego trwa 60 godzin i przygotowuje do zdania egzaminu językowego na poziomie B2 lub wyższym, […]

Kurs kompetencji cyfrowych i e-kompetencji

Rozpoczęła się rekrutacja studentów na bezpłatny kurs kompetencji cyfrowych i e-kompetencji w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” W kursie mogą wziąć udział studenci 4 ostatnich semestrów kierunków: architektura wnętrz, logistyka 1 stopnia, logistyka 2 stopnia, administracja 1 stopnia, administracja 2 stopnia, pedagogika, kosmetologia, bezpieczeństwo i higiena pracy. Kurs obejmuje 21 godzin zajęć komputerowych m.in. z zakresu pogłębionej wiedzy na temat pakietu MS Office, […]

Plener zakończony

W dniach 30.09.-05.10 w Świeradowie-Zdroju studenci III roku architektury wnętrz uczestniczyli wraz z opiekunami w plenerze malarskim w ramach projektu Barwy Przestrzeni Społecznej. Celami pleneru było nie tylko konieczne doskonalenie warsztatu plastycznego i rozwój wrażliwości studentów, ale również pogłębienie umiejętności, szczególnie w zakresie pracy i współpracy w grupie, podziału pracy, poczucia odpowiedzialności i potrzeby samokształcenia. Studenci w procesie dydaktycznym zrealizowali swoje koncepcje plastyczne wykorzystując szeroki wachlarz technik i narzędzi artystycznego […]

Barwy Przestrzeni Społecznej

W dniu 30 września 2019 roku w Świeradowie-Zdroju rozpocznie się plener malarski w ramach projektu Barwy Przestrzeni Społecznej, w którym wezmą udział studenci III roku architektury wnętrz. Plener potrwa do 5 października, a jego celem jest doskonalenie przez studenta podstaw malarstwa i rysunku, tj. umiejętności percepcji analitycznej i syntetycznej obserwowanej rzeczywistości i sprawnego jej wyrażania za pomocą adekwatnych środków (kompozycja, światło, barwa itp.), technik malarskich i rysunkowych (węgiel, sepia, […]

Szkolenie dla kadry administracyjnej

W dniu 20 września 2019 r. kadra administracyjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wzięła udziału w szkoleniu na temat „Organizacja i planowanie pracy własnej, współodpowiedzialność i efektywność działań”. Było ono elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój / POWER –Stawiamy na kształcenie praktyczne. Celem szkolenia była nauka zarządzania czasem własnym, wyznaczanie i realizacja celów, ustalanie priorytetów  a w końcu […]

Szkolenie „Organizacja i planowanie pracy własnej, współodpowiedzialność i efektywność działań”

W dniu 20 września 2019 r. odbędzie się szkolenie dla kadry administracyjnej na temat „Organizacja i planowanie pracy własnej, współodpowiedzialność i efektywność działań”. Termin rozpoczęcia szkolenia- godz. 9:00, sala 120 budynek B. Zajęcia poprowadzi firma szkoleniowa MAIK GROUP Artur Maik. Szkolenie jest bezpłatne finansowane w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”

Wizyta w Aqua-Zdroju

W dniu 11 czerwca 2019 roku studentki II roku kosmetologii odbyły wizytę studyjną w Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. w ramach przedmiotu „SPA i Wellness”. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” Centrum to największy ośrodek turystyczno – sportowy w Sudetach, położony w pięknym miejscu u stóp góry Chełmiec, […]

Wizyta studyjna w Aqua-Zdroju

W dniu 11 czerwca 2019 roku studentki II roku kosmetologii odbędą wizytę studyjną w Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. Podczas wizyty kierownik Centrum Odnowy i Rehabilitacji „Sport&Spa”, pani mgr Anna Magdziarczyk oprowadzi grupę studentek omawiając funkcjonowanie ośrodka, zapozna grupę  z ofertą zabiegową, obsługą klientów. Zostaną również omówione procedury kosmetyczne i sanepidowskie oraz preferowane kosmetyki i ich działanie.

Wizyta studyjna w Urzędzie Miejskim

W dniu 5 czerwca 2019 roku studenci I roku II stopnia logistyki wzięli udział w wizycie studyjnej w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w ramach przedmiotu „Zarządzanie kryzysowe”. Celami wizyty były nie tylko analiza zadań stawianych administracji państwowej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego na przykładzie Urzędu, ale również praktyczne spojrzenie na sposoby realizacji powierzonych misji przez poszczególne jednostki organizacyjne UM. Studenci zapoznali się z obowiązkami Straży Miejskiej […]

Wizyta w Galerii Victoria

W dniu 3 czerwca 2019 roku odbyła się wizyta studyjna w Galerii Victoria dla studentów III roku I stopnia architektury wnętrz w ramach przedmiotu „Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej”. Celami wizyty były analiza struktury współczesnego centrum handlowego i aspektów koniecznych do uwzględnienia w trakcie projektowania jego wnętrz. W trakcie realizacji celów studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat sposobów projektowania nowoczesnych przestrzeni handlowych i specyfiki procesu projektowego. […]

Wizyta studyjna w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu

W dniu 05 czerwca 2019 roku odbędzie się wizyta studyjna w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu dla studentów I roku II stopnia logistyki w ramach przedmiotu „Zarządzanie kryzysowe”. Celem wizyty jest zapoznanie studentów z realizacją praktyczną wybranych zadań administracji państwowej na przykładzie  Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu. W programie wizyty: Analiza misji Straży Miejskiej. Poznanie jej statutowych celów, narzędzi oraz metod pracy funkcjonariuszy, […]

Zajęcia laboratoryjne z Barw Urody

W dniu 31.05.2019 roku w godzinach 14:30-17:00 w sali nr 9 budynek A odbyły się zajęcia laboratoryjne pod nazwą ,,Barwy i zapachy jesieni” w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne” (zadanie nr 8: „Czas na projekt”, Moduł II: „Barwy urody”). Zajęcia odbyły się z udziałem słuchaczek Uniwersytetu III wieku (17 osób), które pod opieką studentek II roku kosmetologii aktywnie uczestniczyły w pracach laboratoryjnych. Każda z Pań otrzymała trzy produkty kosmetyczne: […]

Wizyta studyjna w Galerii Victoria

  W dniu 3 czerwca 2019 roku odbędzie się wizyta studyjna w Galerii Victoria dla studentów III roku I stopnia architektury wnętrz w ramach przedmiotu „Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej”. W programie wizyty: zapoznanie się z ogólnym rozkładem centrum i zasadami projektowania centrów handlowych zapoznanie się z podstawowymi elementami współczesnego centrum handlowego omówienie zasad projektowania części wspólnych (galerii) omówienie zasad projektowania węzłów sanitarnych omówienie […]

Zajęcia laboratoryjne „Barwy i zapachy jesieni”

W dniu 31.05.2019 roku w godzinach 14:30-17:00 w sali nr 9 budynek A odbędą się zajęcia laboratoryjne pod nazwą ,,Barwy i zapachy jesieni”, które stanowią ostatni cykl zajęć z receptury kosmetycznej realizowanych w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne” (zadanie nr 8: „Czas na projekt”, Moduł II: „Barwy urody”). Zajęcia odbędą się z udziałem słuchaczek Uniwersytetu III wieku. Panie pod opieką studentek II roku kosmetologii będą aktywnie uczestniczyły w pracach […]

Wizyta w Spedition Dąbrowski

W dniu 28 maja 2019 roku, studenci 2 roku logistyki uczestniczyli w wizycie studyjnej, realizowanej w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Wizyta studyjna odbyła się w niesprzyjającej deszczowej aurze, jednak nastroje były dobre. W przedsiębiorstwie Spedition Dabrowski przywitał nas pracownik Pan Marcin Kuśtak, który przedstawił historię powstania firmy, specyfikę jej funkcjonowania, oprowadził po przedsiębiorstwie oraz pokazał flotę pojazdów jaką dysponuje przedsiębiorstwo. Spedition Dąbrowski […]

Wizyta w Centrum Dystrybucyjnym Poczty Polskiej

W dniu 27 maja 2019 roku odbyła się wyjazdowa wizyta studyjna w Centrum Dystrybucyjnym Poczty Polskiej we Wrocławiu dla studentów logistyki II stopnia w ramach przedmiotu „Zarządzanie logistyczne”. Celami wizyty było zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami logistycznymi i organizacyjnymi stosowanymi przez Pocztę Polską. W trakcie realizacji celów studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat sposobu funkcjonowania Centrum Dystrybucyjnego oraz mieli okazję poznać nowoczesne rozwiązania techniczne, w tym […]

Wizyta studyjna w Spedition Dąbrowski

W dniu 28 maja 2019 roku odbędzie się wizyta studyjna w firmie Spedition Dąbrowski dla studentów II roku logistyki I stopnia w ramach przedmiotu Spedycja i Transport. W planie wizyty: Poznanie bazy transportowej firmy m.in. samochody o ładowności do 300kg, przeznaczone do przesyłek expresowych, samochody o ładowności 1,5 t i kubaturze 10 – 15 m3 mieszczące 4 – 8 palet, samochody o ładowności 3.5 do 5,5 t i kubaturze […]

Wizyta studyjna w Oddziale Regionalnym Centrum Logistyki Poczty Polskiej

W dniu 27 maja 2019 roku odbędzie się wyjazdowa wizyta studyjna w Oddziale Regionalnym Centrum Logistyki Poczty Polskiej we Wrocławiu dla studentów logistyki II stopnia w ramach przedmiotu zarządzanie logistyką. Celem wizyty jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami logistycznymi stosowanymi przez Pocztę Polską w jej centrum logistycznym we Wrocławiu. W programie wizyty: Zapoznanie uczestników wizyty studyjnej ze specyfiką pracy Centrum Logistycznego Poczty Polskiej we Wrocławiu. Zapoznanie z zasadami […]

Praktyczny warsztat z zarządzania jakością

W dniu 07.05.2019 r. studenci logistyki, studiów pierwszego stopnia (semestru 4) uczestniczyli w warsztatach z przedstawicielem firmy Mando Corporation Poland, Panem Sebastianem Bączyńskim – zajmującym funkcję Team Manager SQM Department.             Warsztat zorganizowała dr Beata Detyna, w ramach zajęć z przedmiotu: Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce – w ramach programu POWER – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”.             Celem głównym warsztatu było przybliżenie studentom specyfiki […]

Wizyta w Toyota Motor Manufacturing Poland (II stopień)

W dniu 22 maja 2019 roku odbyła się wizyta studyjna w Toyota Motor Manufacturing Poland dla studentów logistyki drugiego stopnia w ramach przedmiotu „Branżowe systemy zarządzania jakością”. Celem wizyty było przybliżenie studentom systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie branży Automotive. Program wizyty składał się z następujących punktów: Prezentacja zasad Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS – Toyota Production Systm); Wyjaśnienie zasad systemu Kanban; […]

Wizyta w Toyota Motor Manufacturing Poland (I stopień)

W dniu 22 maja 2019 roku odbyła się wizyta studyjna w Toyota Motor Manufacturing Poland dla studentów logistyki pierwszego stopnia w ramach przedmiotu „Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce”. Celem wizyty było poznanie przez studentów kluczowych narzędzi zarządzania jakością w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. i uświadomienie uczestnikom, że jakość produktu „wbudowana” jest w proces jego produkcji. Program wizyty składał się z następujących punktów: Wizyta […]

Wizyta studyjna w NSK

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22.05.2019 r. w firmie NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O. odbyło się spotkanie ze studentami 3 roku studiów na kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy Prof. dr hab. inż. Jerzego Szkutnika oraz mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu Ekologistyka. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – […]

Wizyta studyjna w Toyota Motor Manufacturing Poland (II stopień)

W dniu 22 maja 2019 roku odbędzie się wizyta studyjna w Toyota Motor Manufacturing Poland dla studentów I roku drugiego stopnia logistyki w ramach branżowych systemów zarządzania jakością. Celami wizyty są: poznanie przez studentów systemu zarządzania produkcją  w Toyocie (TPS), poznanie specyfiki branży Automotive, podstawowych problemów i wyzwań przed jakimi stoją pracownicy TMMP, przybliżenie studentom specyfiki zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.  

Wizyta studyjna w Toyota Motor Manufacturing Poland (I stopień)

W dniu 22 maja 2019 roku odbędzie się wizyta studyjna w Toyota Motor Manufacturing Poland dla studentów II roku pierwszego stopnia logistyki w ramach branżowych systemów zarządzania jakością. Celami wizyty są: poznanie przez studentów systemu zarządzania produkcją  w Toyocie (TPS), poznanie specyfiki branży Automotive, podstawowych problemów i wyzwań przed jakimi stoją pracownicy TMMP, przybliżenie studentom specyfiki zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.

Wizyta w NSK Steering Systems Europe

W dniu 22 maja 2019 odbędzie się wizyta studyjna w NSK Steering Systems Europe (Polska) dla studentów III roku pierwszego stopnia logistyki w ramach przedmiotu ekologistyka. Celem wizyty jest zapoznanie się z aktualnymi rozwiązaniami zaimplementowanymi w firmie w celu ochrony środowiska, przedstawienie współczesnych tendencji rozwoju rynku opakowań zwrotnych i pozostałych narzędzi mających na celu eliminację marnotrawstw wewnątrz firmy oraz poszanowanie otaczającego środowiska. W planie wizyty: […]

Wizyta studyjna w Urzędzie Miejskim

W dniu 15 maja 2019 roku odbyła się wizyta studyjna w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu dla studentów II roku studiów administracji I stopnia w ramach przedmiotu „Zadania i ustrój samorządu terytorialnego”. Celami wizyty były: analiza procedury tworzenia prawa miejscowego w trakcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha (opiniowanie projektów uchwał na sesję RMW) oraz wysłuchanie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha i informacji z działalności Straży Miejskiej za rok […]

Wizyta w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu

W dniu 15 maja 2019 roku odbędzie się wizyta studyjna w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu dla studentów administracji I stopnia. W programie wizyty jest udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Bezpieczeństwa, Statutowej i Etyki. Wizyta odbędzie się w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. […]

Warsztaty dla studentów logistyki

  W dniu 7 maja 2019 roku w godzinach 11:30-13:45 w sali 120 w budynku B odbędą się warsztaty „Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce” dla studentów logistyki I stopnia. Prowadzącym warsztaty będzie pan Sebastian Bączyński z firmy Mando Corporation Poland. Warsztat odbędzie się w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza […]

Warsztaty z metody Marii Montessorii

W dniu 25.04.2019 w godzinach 8:45-11:00 w Szkole Podstawowej w Jedlinie-Zdroju odbyły się warsztaty dla studentów pedagogiki PWSZ Wałbrzych, które poprowadziła dyrektor szkoły, pani mgr Katarzyna Lepis. Tematem warsztatów, które były podzielone na część wykładową i ćwiczenia równoległe rotacyjne w grupach, było „Zastosowanie metody Marii Montessorii w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

Pakiety zawodowe – koniec rekrutacji

  Informujemy, że w związku z wyczerpaniem limitu pakietów zawodowych przeznaczonych dla studentów na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” zakończyliśmy nabór. Rekrutacja do pakietów zawodowych zostanie wznowiona w październiku – zapraszamy!    

Warsztaty dla studentów pedagogiki PWSZ Wałbrzych

W dniu 25.04.2019 w godzinach 8:45-11:00 w Szkole Podstawowej w Jedlinie-Zdroju odbędą się warsztaty dla studentów pedagogiki PWSZ Wałbrzych. Warsztaty poprowadzi pani mgr Katarzyna Lepis, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju. Tematem zajęć, które podzielono na część wykładową oraz ćwiczenia równoległe rotacyjne w grupach, będzie metoda Marii Montessori.  

Szkolenie 17.04.2019 – Koordynowanie zespołem

W dniu 17 kwietnia 2019 r. kadra zarządzająca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wzięła udziału w szkoleniu na temat „Koordynowanie zespołem”. Jest to element realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój / POWER – Stawiamy na kształcenie praktyczne. Ideą tego działania jest podkreślenie potrzeby współdziałania, a nie konkurowania w danej instytucji oraz odpowiedzialności za jej funkcjonowanie. Celem szkolenia jest nauka umiejętności przydzielania zadań, właściwego koordynowania zespołem, a w końcu podniesienia jakości zarządzania uczelnią. Szkolenie prowadziła firma SERVMED z Poznania.


Szkolenie 17.04.2019 – Koordynowanie zespołem

W dniu 17.04.2019 r. odbędzie się szkolenie dla kadry zarządzającej na temat „Koordynowanie zespołem”. Szkolenie rozpocznie się o godz. 9:00 w sali 120 budynek A. Zajęcia poprowadzi firma szkoleniowa SERVMED. Szkolenie jest bezpłatne, finansowane w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”.


Warsztaty z papieroplastyki

W dniu 15.04.2019 r. studenci architektury wnętrz wzięli udział w warsztatach z papieroplastyki. Pod okiem artysty plastyka pani Anny Olszak studenci spędzili twórczy czas w miłej atmosferze i zdobyli nowe praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie obróbki dekoracyjnej papieru, takie jak tłoczenie, wycinanie z użyciem maszyny sizzix, tuszowanie, postarzanie, technika formowania i barwienia foamiranu na ciepło. Przy użyciu poznanych technik studenci samodzielnie wykonali wielkanocne ozdobne jajko, a prowadząca zajęcia odpowiadała na pytania studentów i dzieliła się swoim doświadczeniem. Dziękujemy pani Annie Olszak za przeprowadzenie warsztatów i za kreatywnie i twórczo spędzony czas ze studentami.


Warsztaty dla studentów architektury wnętrz

W dniu 15.04.2019 r. w godzinach 16:30-18:45 w sali 120 w budynku B odbędą się warsztaty dla studentów architektury wnętrz z papieroplastyki, które poprowadzi artysta, plastyk p. Anna Olszak. W trakcie praktycznych warsztatów uczestnicy poznają m. in. tajniki scrapbookingu (zaawansowanej techniki obróbki papieru), nauczą się obsługi maszyny tnco-wytłaczającej sizzix, wytłaczania i wycinania papieru. Poznają również technologię wykonywania elementów roślinnych w technice foamiranu na ciepło. Twórczym efektem zajęć będzie zrealizowanie okazjonalnej dekoracji wielkanocnej, którą każdy z uczestników będzie mógł zabrać do domu.


Warsztaty z Organic Oxygen

W dniu 10.04.2019 r. w PWSZ AS w Wałbrzychu odbyły się warsztaty studentek III roku kosmetologii ze szkoleniowcem firmy Organic Oxygen. Warsztaty przeprowadził wykwalifikowany szkoleniowiec, wykładowca, właścicielka kosmetologii estetycznej „Hagena” – p. Aleksandra Owczarska-Jaśnia. Podczas warsztatów zostały zaprezentowane 3 urządzenia:
1. Meso Skin
2. Hydra Peel Plus
3. Medyczny Laser Q-Switch Pro 1
Warsztaty ze szkoleniowcem firmy Organic Oxygen umożliwiły dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu obsługi sprzętów o zaawansowanej technologii. Studenci mieli możliwość samodzielnie obsługiwać określone sprzęty pod nadzorem szkoleniowca o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
Szkoleniowiec firmy Organic Oxygen wykazał się wysokimi kompetencjami, odpowiadał na wszystkie pytania studentek, przedstawił filozofię nie tylko wyżej wymienionej firmy, ale i uwzględnił oczekiwania różnych pracodawców z branży kosmetologii estetycznej.


Warsztaty studentów Logistyki z przedstawicielem Mando Corporation Poland

W dniu 10.04.2019 r. studenci logistyki, studiów drugiego stopnia (semestru I) uczestniczyli w warsztatach z przedstawicielem firmy Mando Corporation Poland, p. Sebastianem Bączyńskim – zajmującym funkcję Team Manager SQM Department. Warsztat zorganizowała dr Beata Detyna, w ramach zajęć z przedmiotu: Branżowe systemy zarządzania jakością – w ramach programu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Celem warsztatu było przedstawienie specyfiki zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży Automotive.
Kluczowe elementy przeprowadzonych 3-godzinnych zajęć to:
– wprowadzenie do branżowych systemów zarządzania jakością,
– system IATF 16949 – wymagania i korzyści w praktyce,
– dokumentacja systemu zarządzania jakością (Polityka jakości, Księga jakości, Cele jakościowe),
– mapa procesów,
– karta procesów,
– procedury i instrukcje,
– świadomość jakościowa
– systemy ISO 14001, OHSAS 18001,
– praktyczne wykorzystanie systemów jakościowych w branży Automotive.
Dziękujemy p. Sebastianowi Bączyńskiemu za ciekawe i inspirujące zajęcia, które pozwoliły studentom zetknąć się z praktycznymi problemami jakościowymi, jakie mają miejsce w przemyśle motoryzacyjnym.


Warsztat dla studentów Logistyki

W dniu 10 kwietnia 2019 roku w godzinach 11:30-13:45 w sali 120 w budynku B odbędzie się warsztat „Branżowe systemy zarządzania jakością” dla studentów logistyki II stopnia. Prowadzącym warsztaty będzie pan Sebastian Bączyński z firmy Mando Corporation Poland. Plan warsztatu:

 • Wprowadzenie teoretyczne do branżowych systemów jakości
 • Przedstawienie systemów ISO 14001, OHSAS 18001
 • Praktyczne wykorzystanie systemów jakość w branży

Warsztat odbędzie się w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Warsztat dla studentów Kosmetologii

W dniu 10 kwietnia 2019 roku w godzinach 9-11:15 w sali 120 budynek B odbędzie się warsztat dla III roku kosmetologii. Warsztat przeprowadzi firma Organic Oxygen, a tematem będzie prezentacja działania urządzeń Mezo Skin, Medyczny Laser Q- Switch PRO 1 i Hydra Peeling One 6w 1. Po zaprezentowaniu działania urządzeń studentki będą miały okazję same wypróbować ich działanie. Warsztat odbędzie się w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Wizyta studyjna studentów w Centrum ITS

9 kwietnia 2019 roku studenci kierunku logistyka – III roku w ramach realizowanego w Uczelni Programu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” odbyli wizytę studyjną do Centrum Sterowania Ruchem (ITS) i Monitoringu Wizyjnego w Straży Miejskiej. Wizyta ta odbyła się w ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotu: Metodyka badań i projektów w logistyce, prowadzonego przez dr Beatę Detynę. Uczestnikami spotkania byli także Członkowie Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time”.
Niezwykle ciekawą prezentację przedstawił studentom p. Ryszard Kmita, główny specjalista Centrum ITS. Uczestnicy pozyskali wiele informacji na temat inteligentnych systemów transportowych, w kontekście zrealizowanego w Wałbrzychu projektu pt. Zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Wałbrzycha systemu „ITS”. Projekt realizowany był w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim”.

Podczas wizyty szczególną uwagę skupiono na przedstawieniu studentom interesujących ich informacji na temat:
– zakresu realizacji systemu ITS w Wałbrzychu,
– architektury systemu ITS (systemu zarządzania ruchem),
– platformy do operacyjnego zarządzania miastem – CZM,
– koncepcji Smart City,
– systemu sterowania oświetleniem ulicznym,
– informacji znajdujących się na portalu ITS – www.its.walbrzych.eu

Uczestnicy mieli okazję do zadania wielu pytań pracującym w Centrum ITS specjalistom. Mogli też przyjrzeć się ich bardzo odpowiedzialnej pracy.
Dziękujemy Kierownikowi Centrum Sterowania Ruchem (ITS) i Monitoringu Wizyjnego, p. Ryszardowi Błażnikowi, p. Ryszardowi Kmicie oraz pozostałym pracownikom Centrum za czas jaki poświęcili naszym studentom – na to niezwykle ciekawe i inspirujące spotkanie.


Zajęcia laboratoryjne z receptury kosmetycznej

5 kwietnia br. rozpoczęły się zajęcia laboratoryjne z receptury kosmetycznej realizowane w ramach projektu Power. Na realizację zadań przewidziano 30 godzin  lekcyjnych. W projekcie biorą udział studentki II roku kosmetologii oraz gościnnie słuchaczki Uniwersytetu III wieku. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentek w zakresie metod sporządzania różnych form kosmetyków, oceny ich trwałości oraz dostępności biologicznej. Niezwykle istotnym elementem zajęć jest pogłębienie umiejętności studentek, w zakresie pracy i współpracy w grupie, podziału pracy, poczucia odpowiedzialności i potrzeby samokształcenia.  Zajęcia realizowane są w trzech blokach tematycznych:

 1. Kremy – (do twarzy, do rąk i do stóp)
 2. Toniki i wody odświeżające
 3. Kosmetyki kolorowe (pomadki, błyszczyki, cienie, pudry i róże)

Każdy blok tematyczny obejmuje standardowe zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia inspirowane pomysłami uczestników projektu tzw. zajęcia kreatywne. Podczas zajęć standardowych studentki otrzymują określone produkty kosmetyczne na podstawie receptury otrzymanej od prowadzącego zajęcia. Zajęcia kreatywne polegają na stworzeniu kosmetyku w oparciu o recepturę własną studenta.  Każda uczestniczka projektu ma dostęp do bogatej bazy surowców kosmetycznych i niezbędnego sprzętu laboratoryjnego. Ostatnie zajęcia będą realizowane z udziałem słuchaczek Uniwersytetu III wieku. Panie seniorki przy pomocy studentek będą otrzymywać krem i pomadkę. Przeniosą się w pachnący i kolorowy świat chemii kosmetycznej, który będzie nie tylko nowym doświadczeniem, ale przede wszystkim świetną zabawą. Studentki będą miały okazję zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności z receptury kosmetycznej oraz zdolności interpersonalne.


Wizyta studyjna w HP

W dniu 02.04.2019 r. studenci I roku studiów magisterskich kierunku administracja (tryb stacjonarny) odbyli wyjazdową wizytę studyjną w HP inc. Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu w ramach przedmiotu „Techniki pisania i prezentowania prac dyplomowych”. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” Celami wizyty były poznanie i analiza sposobów prezentowania wyników badań oraz technik przygotowania wystąpień, w tym wystąpień publicznych. W trakcie wizyty studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat narzędzi wykorzystywanych przy prezentowaniu wyników pracy/badań, mieli okazję zdobyć umiejętności w obszarze poszukiwania i formułowania problemów badawczych. Wizyta pozwoliła studentom lepiej przygotować się do podejmowania różnych ról zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.


Wizyta studyjna studentów Pedagogiki 

21 marca 2019 roku dr Anna Tutaj, koordynator unijnego programu POWER, dla kierunku Pedagogika, przeprowadziła „wizytę studyjną” dla studentów III roku Pedagogiki. Studenci uczestniczyli w zajęciach dla dzieci oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych, na zaproszenie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jedlinie Zdroju, mgr Katarzyny Lepis. Jesteśmy wdzięczni Dyrekcji oraz Pedagogom za życzliwą, serdeczną gościnę oraz podzielenie się z nami wiedzą oraz fachowym doświadczeniem.


Barwy Urody

W dniu 27 lutego 2019 r. studentki kierunku kosmetologia wzięły udział w warsztatach Barwy Urody-Piękne dłonie, które są elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój / POWER -Stawiamy na kształcenie praktyczne. Celem zadania było wykorzystanie nabytych umiejętności w zakresie pielęgnacji dłoni a także pogłębienie umiejętności szczególnie w zakresie pracy i współpracy w grupie, podział pracy, poczucie odpowiedzialności i potrzeba samokształcenia. Grupą docelową byli słuchacze Uniwersytetu III wieku oraz młodzież ponadgimnazjalna. Warsztaty przebiegły sprawnie, grupa studentek była dobrze zorganizowana, otwarta i empatyczna dla klientek. Formą zakończenia pracy z klientem zewnętrznym było udzielnie porad z zakresu pielęgnacji dłoni w warunkach domowych.


26.02.2019

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy studentów, wykładowców, pracowników administracji, słuchaczy uniwersytetu III wieku na wydarzenie Barwy Urody- PIĘKNE DŁONIE , które odbędzie się w dniu  27.02.2019 w godz. 14:00-19:00 w salach 116 i 118  budynek przy ul. P. Skargi 14A (bud. B) . Zabiegi pielęgnacyjne , manicure i masaże dłoni będą wykonywane przez studentki III roku kosmetologii.


Wizyta studyjna

W dniu 24 stycznia 2019 r. studenci kierunku kosmetologia wzięli udział w spotkaniu z kierownikiem Centrum Odnowy i Rehabilitacji „Sport & Spa” w  Wałbrzyskim Centrum Sportowo-Rekreacyjnym AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. Wizyta studyjna studentów jest elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój / POWER – Stawiamy na kształcenie praktyczne. Celem wizyty studyjnej było zdobycie  i przyswojenie praktycznych informacji na temat funkcjonowania ośrodków mających w ofercie zabiegi z zakresu nowoczesnej kosmetologii a także procesy zachodzące w trakcie realizacji usług. Spotkania z praktyką pozwolą na podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.


W dniu 25.01.2019 r. zakończył się kurs umiejętności cyfrowych i e-kompetencji. Nabyte umiejętności cyfrowe i znajomość MS OFFICE pozwolą studentom skutecznie korzystać z mediów cyfrowych w celach zawodowych i edukacyjnych. Kurs jest elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój/POWER-Stawiamy na kształcenie praktyczne! W kursie wzięło udział 11 studentów.


Warsztaty z pracodawcami

W dniu 21 stycznia 2019 r. studenci kierunku administracja wzięli udział w spotkaniu z panem Zbigniewem Ruteckim Prezesem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. Warsztaty z pracodawcami są elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój / POWER –Stawiamy na kształcenie praktyczne. Celem warsztatów było podwyższenie kompetencji studenta w zakresie praktycznych umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy a także wykorzystanie praktycznego potencjału pracodawców w zakresie przygotowania oczekiwanego pracownika. Warsztaty przybliżyły uczestnikom rodzaj i zakres wykonywanej u pracodawcy pracy.


Wizyta studyjna studentów 3 roku Logistyki

W dniu 14 grudnia studenci 3 roku logistyki w ramach wizyty studyjnej mieli okazję wziąć udział w organizowanym przez Lean Managemennt Consulting Group wydarzeniu – IV Lean Exchange Club. Tematem spotkania była standaryzacja pracy managerów i liderów zwana Shopfloor Management.

Studenci mieli okazję posłuchać czym jest w założeniu shopfloor management, a następnie dzięki praktycznym przykładom z firm: Bombardier Transportation oraz Tagatic poznali praktyczne rozwiązania wdrażania standardów do pracy liderów i managerów.

Druga część wizyty studyjnej miała charakter warsztatowy, gdzie rozwiązywano konkretny przykład i symulowano jak powinno wyglądać spotkanie procesowe oraz tablica wskaźników zespołu w danym procesie.

Wyjazd studyjny do Wrocławia jest realizowany w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 


 


Praktyczne umiejętności rynku pracy – „pakiety zawodowe” dla studentów

W dniu 21 grudnia 2018 rozpoczyna się rekrutacja w ramach zadania Praktyczne umiejętności rynku pracy – PAKIETY ZAWODOWE dla studentów.

Regulami rekrutacji

REKRUTACJA

deklaracja uczestnictwa v.2.2_20.08.2018

formularz zgłoszeniowy Pakiet Zawodowy – student


Akademia dydaktyka – „pakiet zawodowy”

W dniu 21 grudnia 2018 rozpoczyna się rekrutacja w ramach zadania Akademia Dydaktyka program doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich – „pakiet zawodowy”.
REKRUTACJA_pracownik

Regulami rekrutacji

formularz zgłoszeniowy Pakiet Zawodowy – pracownik

deklaracja uczestnictwa v.2.2_20.08.2018


Akademia dydaktyka: Emisja głosu

W dniu 8 grudnia 2018, przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu emisji głosu, dla pracowników dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. W szkoleniu wzięło udział 20 osób. Akademia dydaktyka to działania mające na celu wspieranie umiejętności dydaktycznych nauczycieli PWSZ AS, finansowane jest w ramach projektu Stawiamy na kształcenie praktyczne!.

Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak m.in.:

świadome kształcenie umiejętności operowania głosem, praca nad wzmocnieniem głosu i wzbogaceniem jego brzmienia, wyrazistość mówienia jako wzmocnienie komunikatu.


Wizyta studyjna studentów Pedagogiki

W dniu 26.11.2018 w godzinach 9.00-12.00 odbyło się wyjście studyjne dla  studentów drugiego roku Pedagogiki PWSZ w Wałbrzychu w ramach realizacji programu POWER: „Stawiamy na kształcenie praktyczne”. Koordynatorem kierunkowym projektu jest Pani Dr Anna Tutaj. Studenci przygotowali i przeprowadzili pod kierunkiem mgr Marii Bussler oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Jedlinie Zdroju  program zajęć dla uczniów i przedszkolaków. Zakres tematyczny: organizacja szkolnych obchodów Światowego Dnia Misia; dwie grupy dzieci: (1×60 osób; 1×80 osób) – przedszkolne, godzina 9.00-10.30; szkolne: klasy I-III, godziny 10.30-12.00. Wizyta studyjna polegała na przygotowaniu i realizacji zabaw, konkursów i zagadek, a także poczęstunku oraz pomocy w uporządkowaniu sali po zajęciach z dziećmi.


Szkolenie 8.12.2018 – Emisja głosu.

W dniu 8 grudnia 2018, odbędzie się szkolenie dla kadry dydaktycznej z zakresu Emisji Głosu. Termin rozpoczęcia szkolenia – godzina 9.00, sala 120.

Zajęcia poprowadzi p. Dorota Dąbrowska.

Szkolenie jest bezpłatne finansowane w ramach projektu Stawiamy na kształcenie praktyczne!


Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich „Zarządzanie stresem i emocjami”

W związku z realizacją projektu POWER, Stawiamy na kształcenie praktyczne!, informujemy, że:

– szkolenie dla III roku logistyki odbędzie się we wtorek 4.12.2018 od godz. 9.45 w sali 120 budynek B

– szkolenie dla III roku kosmetologii odbędzie się w środę 5.12.2018 od godz. 9.45 w sali 120 budynek B

– szkolenie dla II roku architektury wnętrz odbędzie się w środę 12.12.2018 od godz. 9.45 w sali 120 budynek B

– szkolenie dla II roku pedagogiki odbędzie się w czwartek 13.12.2018 od godz. 9.45 w sali 120 budynek B

– szkolenie dla II roku administracji odbędzie się w poniedziałek 10.12.2018 w sali 120 budynek B

Szkolenia są bezpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.


WIZYTA STUDYJNA 4 ROKU LOGISTYKI W FIRMIE NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O.  – PREZENTACJA FIRMY GIANT LAZER

            Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28.11.2018 r. w firmie NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O. odbyło się spotkanie ze studentami 4 roku studiów na kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy Prof. dr hab. inż. Jerzego Szkutnika oraz mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu Ekologistyka. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

            Celem wizyty naszych studentów była prezentacja firmy Giant Lazer zajmującej się wdrażaniem wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) w biznesie oraz znalezienie w nich wartości dodanej dla organizacji. Pracując w kooperacji z branżami: logistyczną, automatyki i robotyki, motoryzacyjną, edukacyjna i wieloma innymi, firma Giant Lazer pomaga swoim klientom zorientować się w szybko ewoluującym krajobrazie rozwiązań
i technologii.

            W wizycie udział wzięli:

 • ze strony Uczelni: Prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, mgr. Piotr Sylwestrzak, Mateusz Jakubczak student studiów dualnych oraz studenci 4 roku logistyki;
 • ze strony NSK: Hiroki Nukui, menedżer działu administracji, Piotr Sylwestrzak, lider ds. planowania i logistyki/koordynator ds. celnych.

Dla studentów była to niesamowita możliwość zobaczenia na własne oczy jak może wyglądać planowanie i zarządzanie procesami logistycznymi przy wykorzystaniu wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) mając na uwadze jej zastosowanie w ramach np. logistyki zwrotnej, która należy do zagadnień szeroko pojętej Ekologistyki.

            Technologie VR i AR idealnie wpisują się w pojęcie Logistyki 4.0 nie bez powodu to właśnie w tym celu powstała inicjatywa wizyty. Logistyka 4.0. powstała w oparciu
o koncepcję przemysłu 4.0 czyli kolejnej rewolucji przemysłowej. Pierwsza rewolucja nastąpiła, gdy w przemyśle zaczęto wykorzystywać siłę pary, druga – wraz z wykorzystaniem energii elektrycznej i stworzeniem taśm produkcyjnych. Trzecia rewolucja nazwana również rewolucją cyfrową – zaczęła się od automatyzacji produkcji i wykorzystania elektroniki. Logistyka 4.0 kontynuuje ten trend, z uwzględnieniem nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Inteligentne i cyfrowo połączone systemy mają umożliwić komunikację między ludźmi, maszynami, sprzętem, rozwiązaniami logistycznymi i produktami. W związku z tym zadania logistyków nie ograniczają się już, jak wcześniej do samego transportu ale opierają się na zarządzaniu funkcjami i koordynowaniu działań między firmami logistycznymi.

            Wizyta w ramach praktycznego profilu naszej uczelni sprawiła, że nasi studenci znaleźli się w samym sercu kolejnej rewolucji przemysłowej. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania profilu działalności firmy NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O. oraz jej podejścia do zagadnień ekologicznych.


W dniu 7 grudnia br. w ramach projektu Stawiamy na kształcenie praktyczne! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój rusza kurs kompetencji komputerowych i cyfrowych. Zajęcia będą odbywały się w każdy piątek w godzinach 15:45-18:00  w sali 203 w budynku przy ul. P. Skargi 14 A.


W dniu 28 listopada br. w ramach projektu Stawiamy na kształcenie praktyczne! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój rusza kurs języka angielskiego. Zajęcia będą odbywały się w każdą środę w godzinach 16:45-18:15 i czwartek w godzinach 17:00-18:30 w sali 120 w budynku przy ul. Zamkowej 4.


 


W dniu 6 listopada 2018 r. studenci kierunku administracja wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu. Wizyta studyjna studentów jest elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój / POWER – Stawiamy na kształcenie praktyczne. Celem wizyty studyjnej była analiza oraz praktyczne spojrzenie na organizację prawną urzędu, realizację zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem prawnych form realizacji tych zadań. Szczegółowa analiza prawnych form działania przeprowadzona została na przykładzie zadań realizowanych przez biuro edukacji i wychowania.


We wtorek (23.10) wraz z grupą studentów III roku , z kierunku Architektury Wnętrz byliśmy z wizytą w wałbrzyskim Teatrze Lalki i Aktora. Podczas prelekcji prowadzonej przez aktora p.Seweryna Mrożkiewicza studenci zapoznali się ze scenografią do przedstawienia pt.”Choć na słówko”, dowiedzieli się o ewolucji teatru a wraz z nią ewolucji scenografii. Umożliwiono nam wejście na scenę, zajrzenie do kulis i scenografii przygotowanej do spektaklu.
program-wizyty


15.10.2018

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Zapraszamy studentów stacjonarnych, 4 ostatnich semestrów

– architektury wnętrz

– logistyki 1 stopnia

– logistyki 2 stopnia

– administracji 1 stopnia

– administracji 2 stopnia

– pedagogiki

– kosmetologii

Do rekrutacji na bezpłatny kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego obejmuje, kurs przygotowujący do zdania egzaminu językowego na poziomie B2 lub wyższym, w zależności od poziomu zaawansowania i potrzeb grupy. Czas trwania kursu to 60h.

Kurs będzie odbywał się na uczelni. Dokumenty do pobrania na stronie projektu.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wypełnienie testu kompetencji, złożenie deklaracji uczestnictwa, karty zgłoszeniowej oraz zapoznanie się z regulaminem projektu.

Kontakt:

dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska – amroczek-czetwertynska@pwsz.com.pl

Instytut Przyrodniczo-Techniczny, pok. 112

Kurs rozpocznie się w listopadzie.


15.10.2018

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Zapraszamy studentów stacjonarnych, 4 ostatnich semestrów

– architektury wnętrz

– logistyki 1 stopnia

– logistyki 2 stopnia

– administracji 1 stopnia

– administracji 2 stopnia

– pedagogiki

– kosmetologii

Do rekrutacji na bezpłatny kurs kompetencji cyfrowych i e-kompetencji

Kurs obejmuje 21h zajęć komputerowych m.in. z zakresu pogłębionej wiedzy nt. pakietu MS Office, zasad tworzenia blogów internetowych, pozycjonowania stron czy wykorzystania mediów społecznościowych do promocji własnych pomysłów. Oraz inne w zależności od potrzeb zgłoszonych przez grupę.

Kurs będzie odbywał się na uczelni. Dokumenty do pobrania na stronie projektu.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wykonanie testu kompetencji, złożenie deklaracji uczestnictwa, karty zgłoszeniowej oraz zapoznanie się z regulaminem projektu.

Kontakt:

dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska – amroczek-czetwertynska@pwsz.com.pl

Instytut Przyrodniczo-Techniczny, pok. 112

Kurs rozpocznie się w listopadzie


04.10.2018

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Zapraszamy studentów stacjonarnych, 4 ostatnich semestrów

– architektury wnętrz

– logistyki 1 stopnia

– logistyki 2 stopnia

– administracji 1 stopnia

– administracji 2 stopnia

– pedagogiki

Do rekrutacji na bezpłatny kurs języka angielskiego i/ lub kurs komputerowy i e-kompetencji

Kurs języka angielskiego obejmuje, kurs przygotowujący do zdania egzaminu językowego na poziomie B2 lub wyższym, w zależności od poziomu zaawansowania i potrzeb grupy. Czas trwania kursu to 60h.

Kurs komputerowy i e-kompetencji obejmuje 21 godzinny pogłębiony kurs komputerowy dostosowany do wymagań grupy.

Kursy rozpoczną się w listopadzie. Warunkiem przystąpienia do kursu jest złożenie deklaracji uczestnictwa, karty zgłoszeniowej oraz zapoznanie się z regulaminem projektu.

Rekrutacja będzie trwała od 15 – 31.10.2018 r.

Regulamin-rekrutacji
formularz zgłoszeniowy – student
deklaracja uczestnictwa v.2.2_20.08.2018

15.09.2018

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Zapraszamy studentów III roku Architektury Wnętrz na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 20.09.2018 o godz. 10.00 w sali 104 budynek A . Na spotkaniu przeprowadzone zostanie badanie kompetencji studentów. Omówione zostaną kwestie organizacyjne związane z zadaniem Barwy Przestrzeni Społecznej – plener malarski. Termin pleneru to 24-28.09.2018.

05.09.2018

W związku z realizacją projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Zapraszamy pracowników administracji PWSZ AS na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 07.09.2018 o godz. 10.00 w sali 104 budynek A. Spotkanie będzie dotyczyło zaplanowanego na dzień 11.09.2018 szkolenia kompetencji miękkich.

Fundusze Europejskie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Nazwa Projektu : „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Wartość projektu: 599 542,00
Wartość dofinansowania: 579 506,40
Okres realizacji w latach 2018 – 2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa Projektu : Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PO WER


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa realizuje Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie Projektu z UE

I nabór: 964 559, 80 zł

III nabór: 620 519,91 zł

Celem praktyk zawodowych jest nabycie przez studenta–praktykanta nowych lub pogłębienie posiadanych już (nabytych podczas studiów) umiejętności, zachowań i zrozumień, które są pożądane, potrzebne lub nawet niezbędne podczas wykonywania zawodu.
Te wszystkie pożytki powstają w czasie praktyki zawodowej, czyli w środowisku pracy. Wiele efektów kształcenia planowanych w uczelnianych programach kształcenia, szczególnie na profilach praktycznych, może powstać tylko podczas praktyki zawodowej, w takich typach instytucji, w których absolwenci będą podejmować pracę. Dlatego tak ważnym składnikiem programu kształcenia są praktyki zawodowe.
Praktyki zawodowe są najlepszym i zarazem jedynym sposobem na zrealizowanie ważnej części procesu kształcenia, który ma przygotowywać do dobrego wykonywania zawodu. Jeżeli odpowiednio zaplanowaną i dobrze zorganizowaną praktykę zawodową połączy się z praktyczną (aplikacyjną) pracą dyplomową, to dobre przygotowanie do wykonywania zawodu nie pochłonie zbyt dużej części programu kształcenia. Wobec tego w pozostałej części programu kształcenia można umieścić solidne kształcenie o charakterze ogólniejszym, stanowiące bazę do łatwiejszego dokształcania się po ukończeniu studiów jak również przekwalifikowywania się (co oczywiście ma silny pozytywny związek z wysokim stopniem zatrudnialności, zarówno tuż po studiach jak w dalszej perspektywie).
Wobec tego podsumowując powyższe można wymienić następujące ogólne cele praktyk zawodowych zaplanowanych w projekcie:
– Pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta w czasie studiów i nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych. Poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów.
– Nabycie umiejętności i zachowań potrzebnych w środowisku pracy (praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana).
– Zapoznanie studentów – praktykantów z organizacją i funkcjonowaniem instytucji oraz jego komórek związanych z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem i specjalnością studiów.
– Zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym i informatycznym instytucji.
– Poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych.

Realizowany w PWSZ Wałbrzych projekt pt. „Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych” obejmuje organizację płatnych studenckich praktyk zawodowych. W I naborze udział mogą wziąć studenci kierunków: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Filologia, Kosmetologia i Techniki dentystyczne. Natomiast w III naborze studenci kierunków drugiego stopnia: Administracja i Logistyka oraz pierwszego stopnia: Kosmetologia i pedagogika.
Do udziału w projekcie upoważnieni są wszyscy studenci w/w kierunków II, III i IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (patrz Regulamin rekrutacji, zakładka: BIP (Ogłoszenia).

W ramach projektu możliwe do sfinansowania są:
a) stypendia dla studentów (wypłacane od 2. do 6. miesiąca praktyk, w łącznej kwocie 11 500,00 zł/studenta),
b) ewentualne dodatkowe koszty ponoszone przez studentów, takie jak koszty dojazdów, zakwaterowania, ubezpieczenia związanego z wykonywaniem praktyki itp.
c) wynagrodzenie opiekuna studenta ze strony pracodawcy przez okres 3 miesięcy, od 4. do 6. miesiąca praktyk,
d) wynagrodzenie opiekuna ze strony uczelni przez okres 3 miesięcy, od 4. do 6. miesiąca praktyk,
e) ewentualne dodatkowe koszty ponoszone przez studentów przygotowujących aplikacyjne prace dyplomowe, w maksymalnej kwocie 2000 zł brutto na jednego studenta.

Fundusze Europejskie


http://www.ncbr.gov.pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój / PO WER.

Nazwa Projektu : „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Wartość projektu: 599 542,00
Wartość dofinansowania: 579 506,40
Okres realizacji w latach 2018 – 2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nazwa Projektu : „Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 14A w Wałbrzychu”

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki – wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa Projektu : Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 14A w Wałbrzychu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

www.mapadotacji.gov.pl 

Nazwa Projektu : „Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 14A w Wałbrzychu”

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki – wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nr projektu : POIS.01.03.01-00-0170/16

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu : 2 687 046,58 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 1 920 222,25 PLN, w tym:

Maksymalne dofinansowanie ze środków POIiŚ 2014-2020: 1 632 188,91 PLN

Okres realizacji Projektu : od 1 marca 2016 r. do 30 listopad 2018 r.

Cel Projektu :

Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w  obiekcie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, co przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza generowanych przez ten obiekt, obniżając tym samym jego energochłonność oraz szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi, a w konsekwencji zmniejszając koszty jego utrzymania (szczególnie w sezonie grzewczym) i w sposób znaczący odciążając budżet Uczelni, jak również poprawiając jakość życia mieszkańców okolicy, w której obiekt ten jest zlokalizowany. Dlatego też, głównym celem niniejszego projektu jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki energetycznej budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu poprzez dążenie do zmniejszenia zużycia przez obiekt ten energii cieplnej i osiągnięcie wymiernego efektu ekologicznego w zakresie ochrony powietrza. Celami szczegółowymi będą:

 • obniżenie rocznych kosztów ogrzewania obiektu
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń generowanych przez obiekt, w tym ograniczenie emisji CO2
 • podniesienie komfortu użytkowania obiektu, w tym poprawa warunków kształcenia studentów oraz pracy personelu Uczelni.

Ponadto, projekt pozwoli wygenerować również następujące długofalowe efekty społeczno-gospodarcze w skali ogólnopolskiej (efekty niemierzalne):

 • obniżenie energochłonności sektora publicznego,
 • podniesienie efektywności energetycznej regionu,
 • trwała poprawa stanu czystości powietrza regionu,
 • wypełnienie przyjętych przez Polskę unijnych zobowiązań do redukcji emisji pyłów i gazów cieplarnianych.

Planowane efekty :

Termomodernizacja budynku Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu o powierzchni użytkowej 4 660 m2  i uzyskanie następujących rezultatów :

 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 38,00 Mg CO2/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 680,60 GJ/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynku publicznym o 207 961 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 680,60 GJ/rok

 

Główne etapy realizacji Projektu :

 1. Zawarcie umowy z firmą pełniącą funkcję inwestora zastępczego.
 2. Wykonanie robót budowlanych w budynku  PWSZ AS w Wałbrzychu pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego:
 • Rozbiórka balkonu
 • Wymiana płyt elewacyjnych
 • Wymiana okien i drzwi,

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kieruje się Instytucja Wdrażająca przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń.

 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości
  i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

 

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu 10.07.2017 r. uczelnia podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 14A w Wałbrzychu”. Prace rozpoczną się do końca lipca 2017 r.

Prace rozpoczęto od wyburzenia nieużytkowanego balkonu oraz demontażu elewacji zachodniej i północnej. Obecnie trwają prace związane z montażem konstrukcji stalowej pod płyty elewacyjne i okna. Poniżej przegląd zdjęć z przebiegu inwestycji.

Styczeń 2018
Montaż konstrukcji pod płyty elewacyjne na elewacji zachodniej i północnej zostały zakończone. Zamontowana została nowa stolarka okienna na tych elewacjach. Trwają prace wykończeniowe ścian od wewnątrz pomieszczeń, obróbki stolarki okiennej i prace malarskie. Następnym etapem prac będzie elewacja ściany południowej i wschodniej (frontu budynku). Poniżej przegląd zdjęć z postępu inwestycji.

Marzec 2018

Prace związane z montażem płyt elewacyjnych na ścianie zachodniej i północnej zbliżają się ku końcowi. Pozostaje jeszcze do wykonania montaż obróbek blacharskich. Wykonano również nowe wymurowania pod oknami, oraz uzupełniono obudowę z płyt GK w pomieszczeniach, gdzie niezbędny był jej demontaż w związku z demontażem stolarki okiennej i starej elewacji. Następnym etapem prac będzie montaż płyt elewacyjnych na ścianie południowej. Rozpoczyna się również demontaż elewacji na ścianie południowej nad salą audytoryjną oraz elewacji frontowej. Planujemy zakończenie prac związanych z montażem płyt elewacyjnych na ścianach południowych do połowy maja, natomiast zakończenie prac związanych ze ścianą frontową na koniec czerwca br. Poniżej przedstawiamy zdjęcia obrazujące dotychczas wykonane prace.

Czerwiec 2018

Przedstawiamy poniżej aktualne informacje dotyczące realizowanej inwestycji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończone zostały prace na elewacji zachodniej, północnej i południowej. Na elewacji frontowej zakończono demontaż starej elewacji, trwają prace związane z montażem okien, płyt elewacyjnych, obróbek blacharskich. Planujemy zakończenie całości robót związanych z elewacją frontową do końca miesiąca lipca. Ostatni etap prac pozostających do wykonania to elewacja zachodnia w części obejmującej pracownie umiejętności pielęgniarskich i kosmetologii. Planowane zakończenie robót to koniec września 2018r.

Wrzesień 2018

Uprzejmie informujemy, że dużymi krokami zbliża się zakończenie inwestycji realizowanej pod nazwą” Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 14A w Wałbrzychu”. W ostatnim kwartale wykonano prace związane z demontażem elewacji frontowej, montażem nowej konstrukcji stalowej, montażem nowych płyt elewacyjnych, nowej stolarki okiennej. Zakończone zostały prace wykończeniowe w salach dydaktycznych. Wykonano prace związane z demontażem elewacji od strony dziedzińca, po czym przystąpiono do montażu konstrukcji stalowej oraz stolarki okiennej. Inwestycja zostanie zakończona do końca października 2018 r.

Zakończyliśmy realizację inwestycji prowadzonej pod nazwą ”Termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 14A w Wałbrzychu”. W ramach zadania wykonano nową konstrukcję stalową pod płyty elewacyjne, wymieniono płyty elewacyjne na wszystkich ścianach elewacji, wykonano docieplenie stropów podcienia płytami elewacyjnymi, wymieniono stolarkę okienną na nową spełniającą wysokie normy w zakresie termoizolacyjności. Przeprowadzenie termomodernizacji zapewniło osiągnięcie zakładanego efektu oszczędności energii cieplnej budynku, co dało się odczuć w okresie zimowym. Budynek prezentuje się znakomicie.